Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 2003. gada 16. janvāra sēdes darba kārtībā, iekļaujot I. sadaļas “Prezidija ziņojumi” 1. daļā “Par iesniegtajiem likumprojektiem” Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)””.

Komisija vienlaikus lūdz nodot minēto likumprojektu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai kā vienīgajai atbildīgajai komisijai.

 

Pielikumā: 1. likumprojekts “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli

(tarifiem)””;

2. likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli

(tarifiem)”” anotācija;

3. Finansu ministrijas atzinums

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”

 

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21.nr., 23.nr., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3.nr., 9.nr.; 1999, 4.nr., 12.nr.; 2000, 2.nr., 7.nr., 13.nr., 23.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 91.nr., 21.nr) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma 22.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) komerciālie transportlīdzekļi, kuri veic regulārus kravu, bagāžas un pasažieru starptautiskos pārvadājumus, kā arī materiāltehniskās apgādes priekšmeti un aprīkojums, degviela, pārtika un cita manta, kas nepieciešama šo transportlīdzekļu normālai ekspluatācijai reisa laikā un starpposmu apstāšanās punktos vai kas nopirkta ārvalstīs transportlīdzekļu avāriju (bojājumu) likvidēšanai. Transportlīdzekļi, kurus ieved Latvijas Republikā reģistrēšanai attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā, tiek aplikti ar muitas nodokli;”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Grozījumu likuma 1.pielikumā “Ievedmuitas tarifs” attiecībā uz nodokļa likmju maiņu preču pozīcijā “jūras pasažieru izpriecceļojumu kuģi, ekskursiju kuģi un līdzīgi kuģi, kas paredzēti galvenokārt pasažieru pārvadāšanai, jebkura tipa jūras prāmji” (kods 8901 10 10 0) piemērojams attiecīgās preču pozīcijas jūras kuģiem un jebkura tipa jūras prāmjiem, kas reģistrēti Latvijas kuģu reģistrā pēc 2002.gada 29.novembra.

3. Izteikt 1.pielikuma “Ievedmuitas tarifs” preču pozīciju šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

 

 

 

 

 

nība

%

%

8901

 

 

 

Pasažieru izpriecceļojumu kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, kravas kuģi, liellaivas un pārējie peldlīdzekļi pasažieru vai kravu pārvadāšanai:

 

 

 

8901

10

 

-pasažieru izpriecceļojumu kuģi, ekskursiju kuģi un līdzīgi kuģi, kas paredzēti galvenokārt pasažieru pārvadāšanai; jebkura tipa prāmji:

 

 

 

8901

10

10

0

-- jūras

GT

0

0

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”"

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pasažieru pārvadāšanai paredzētiem jūras kuģiem un prāmjiem likumā noteiktā ievedmuitas nodokļa pamatlikme ir 20% un lielākās labvēlības režīma (MFN) likme – 15%.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts groza likuma “Par muitas nodokli (tarifiem)” 22.pantu nosakot, ka ar muitas nodokli netiks aplikti komerciālie transportlīdzekļi, kuri veic regulārus kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus, bet tiks aplikti tie transportlīdzekļi, kurus ieved Latvijas Republikā reģistrēšanai attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā.

Likumprojekts paredz samazināt ievedmuitas nodokļa likmi, nosakot to 0% apmērā preču pozīcijai 890110100-- jūras kuģi un prāmji.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Veicinot pasažieru pārvadājumus un labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, grozījumi likumā pozitīvi ietekmēs makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Grozījumi likumā veicinās pasažieru pārvadājumus ar prāmjiem.

3. Sociālo seku izvērtējums

Radot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi kuģu transporta pakalpojumu sniegšanai, stabilizēsies nodarbināto skaits šajā nozarē.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

       

3. Finansiālā ietekme

-

       

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

       

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

       

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

   

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts saskaņo ievedmuitas nodokļa likmi jebkura tipa jūras prāmjiem ar Eiropas Savienībā šāda veida precēm piemērojamo likmi, kas noteikta ar Eiropas Savienības 2002.gada 1.augusta regulu Nr.1832/2002 “Grozījumi Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par vienoto muitas tarifu 1.pielikumā”

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts izstrādāts atbilstoši Eiropas līguma par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm un Latvijas Republiku 8.panta prasībām, kā arī atbilst 1973.gada Kioto konvencijai par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts nav pretrunā ar Latvijas noslēgtajiem un spēkā esošajiem līgumiem par brīvo tirdzniecību un Latvijas un Marakešas Protokolam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu

4.Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Eiropas Savienības 2002.gada 1.augusta regula Nr.1832/2002 “Grozījumi Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par vienoto muitas tarifu 1.pielikumā”

(OJ L290 28/10/2002).

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” 2.pants

Eiropas Savienības 2002.gada 1.augusta regulas Nr.1832/2002 “Grozījumi Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par vienoto muitas tarifu 1.pielikumā” 1.pielikuma otrās daļas preču pozīcija 89011010.

Atbilst

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma administrēšanu veiks Valsts ieņēmuma dienests.

Likumprojekts neparedz jaunu valsts institūciju izveidošanu vai esošo institūciju funkciju paplašināšanu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams Ministru kabineta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja

 

B.Brigmane