Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījums likumā "Par pašvaldībām"

(reģ. nr. 118)

LR Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 5

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 2.lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr.335)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Grozījums likumā "Par pašvaldībām"

 

   

 

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

 

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

     

 

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Pašvaldības savas kompetences un likumu ietvaros darbojas patstāvīgi.

Pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga Ministru kabineta noteiktā institūcija. Valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome (padome), vai tās priekšsēdētājs nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot Ministru kabineta noteiktajai institūcijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts L.Ozoliņš

Aizstāt 5.pantā vārdus: "pārkāpj Satversmi" ar vārdiem "pārkāpj Latvijas Republikai saistošos tiesību aktus, Satversmi".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 
   

 

2.

Deputāts L.Ozoliņš

Papildināt likumu ar jaunu 14.1pantu šādā redakcijā;

"14.1pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām nav tiesības:

1) iznomāt zemi krasta kāpu aizsargjoslās kā arī publiskā lietošanā esošos mežus apbūvei, lietošanai, kas saistīta ar to iežogošanu, vai paredzot tiesības to privatizēt;

2) nodot privatizācijai zemi krasta kāpu aizsargjoslās kā arī publiskā lietošanā esošos mežus;

3) iznomāt vai nodot privatizācijai publiskā lietošanā esošos ūdeņus;

4) dot atļauju jaunu ēku celtniecībai krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē."

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

15.pants. Pašvaldību pastāvīgās funkcijas ir šādas:

1) ... 2) ...

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

4) ...6) ...

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

8) ... 9) ...

10)sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

11) ...

12) gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību;

13) ... 23) ...

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

Deputāts L.Ozoliņš

Papildināt 15.panta 3.punktu pēc vārda "citādi" ar vārdiem "gādāt par likumdošanā paredzēto vides aizsardzību".

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre I.Stobova

Izteikt 15.panta 7.daļu šādā redakcijā:

"7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus (sociālās aprūpes pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus) un sociālo palīdzību (materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm, trūcīgām personām u.c.);".

Deputāts L.Ozoliņš

Papildināt 15.panta 10.punktu pēc vārda "samazināšanu" ar vārdiem "veicināt ekotūrisma attīstību".

Deputāts L.Ozoliņš

Aizstāt 15.panta 12.punktā vārdus "žūpību un netiklību" ar vārdiem "narkotisko vielu lietošanu, žūpību un netiklību, kā arī ierobežot azartspēles".

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

21.pants. Vietējās pašvaldības dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās pašvaldības dome (padome) var:

1) ... 3) ...

4) lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma maiņu;

 

 

 

7.

Deputāts L.Ozoliņš

Izteikt 21.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ierosināt attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma maiņu, obligāti ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kas apliecināti ar notariāli apstiprinātiem iedzīvotāju parakstiem;".

 

 

Noraidīt

 

40.pants. Balsošana vietējās pašvaldības domes (padomes) sēdēs ir atklāta.

Aizklāta balsošana notiek, vēlējot vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāju, viņa vietniekus un atceļot tos no amata, kā arī anulējot deputāta mandātu. Citos gadījumos aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa no vietējās pašvaldības domes (padomes) deputātiem. Vietējās pašvaldības domes (padomes) sēdes protokolā ierakstāmi to deputātu vārdi, kuri ierosina aizklātu balsošanu.

Aizklātu balsošanu nevar ierosināt, pieņemot lēmumus jautājumos, kas paredzēti šā likuma 21.panta 2.- 8. un 12.- 23.punktā.

Ikviens deputāts var pieprasīt, lai vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu, izdarot vārdisku balsošanu. Šādā gadījumā vietējās pašvaldības domes (padomes) sēdes protokolā tiek norādīts, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies vai nav piedalījušies balsošanā. Vārdiskajam balsošanas veidam ir priekšrocība, izņemot šā panta otrās daļas pirmajā teikumā paredzētos gadījumus.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Deputāts L.Ozoliņš

Papildināt 40.panta pirmo daļu pēc vārda "atklāta" ar vārdiem "un vārdiska".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts L.Ozoliņš

Izteikt 40.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Vietējās pašvaldības domes (padomes) sēdes protokolā tiek norādīts, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies vai nav piedalījušies balsošanā".

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

43.pants. Vietējās pašvaldības dome (padome) ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos:

1) ... 5) ...

6) par sanitārās tīrības uzturēšanu;

7) ... 13) ...

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

Reģionālās attīstība un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Izteikt 43.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošo teritoriju kopšanu;"

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 43.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu;”

 

 

Daļēji atbalstīt (skat.11.

priekšl.)

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 43.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu;”.

56.pants. Komiteju darbs notiek slēgtās sēdēs. Tajās var piedalīties katrs attiecīgās vietējās pašvaldības domes (padomes) deputāts. Komitejām ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļiem. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

Par komiteju sēžu laiku, vietu un darba kārtību jāinformē visi attiecīgās vietējās pašvaldības domes (padomes) deputāti pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.

Komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina vietējās pašvaldības domes (padomes) darbinieki.

Aizstāt 56.panta pirmajā daļā vārdu "slēgtās" ar vārdu "atklātās".

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

Juridiskais birojs

Izteikt 56.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas var uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības."

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 56.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Komiteju sēdes ir atklātas."

 

 

Daļēji atbalstīt

(skat.13. priekšl.)

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2. Izteikt 56.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Komiteju sēdes ir atklātas."

62.pants. Vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi.

Vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs:

1) ... 2) ...

3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv vietējās pašvaldības domi (padomi) tiesā;

4) ... 8) ...

9) atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir vietējās pašvaldības dome (padome);

10) var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

Deputāts L.Ozoliņš

Izteikt 62.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pārstāv vietējās pašvaldības domi (padomi) tiesā ar ikreizēju pilnvarojumu katrā atsevišķā lietā;".

 

Reģionālās attīstība un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Papildināt 62.panta otro daļu ar 9.1punktu šādā redakcijā:

"9.1) atbild par vietējās pašvaldības domes (padomes) rakstveida atbildes sniegšanu iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam likumā noteiktajā termiņā;".

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

86.pants. Ministru kabinets ar pašvaldībām saskaņo jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses:

1) likumprojektus un Ministru kabineta noteikumu projektus, kas attiecas uz pašvaldībām;

2) kārtējā saimnieciskajā gadā pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmērus;

3) pašvaldību finansu resursu izlīdzināšanas kārtību, ja tā nav noteikta likumā;

4) (izslēgts ar 05.02.98. likumu);

5) šā likuma 8.pantā paredzēto funkciju finansēšanas avotus;

6) citus pašvaldību darbības jautājumus, par kuriem Ministru kabinets katru gadu pirms saimnieciskā gada sākuma vienojas ar pašvaldībām.

Pašvaldības saskaņošanas procesā pārstāv pašvaldību sabiedriskā organizācija, kas izveidota atbilstoši šā likuma 96.panta prasībām.

Ministru kabinetu saskaņošanas procesā pārstāv attiecīgās nozares ministrs vai viņa pilnvarota persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstība un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Papildināt 86.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām šā panta pirmajā daļā minētajos jautājumos, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc.

precizēt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Papildināt 86.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām šā panta pirmajā daļā minētos jautājumus, nosaka Ministru kabinets."

   

 

17.

Reģionālās attīstība un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim, piemērojami Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumi nr.460 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

Atbalstīt

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumi nr.460 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

   

 

18.

Reģionālās attīstība un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Papildināt pārejas noteikumus ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma X nodaļa ir spēkā līdz Administratīvi teritoriālās reformas likumā paredzēto apriņķu pašvaldību izveidošanai."

 

 

Noraidīt

 
   

 

19.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumi nr.5 "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 9.nr.)."

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumi nr.5 "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 9.nr.).