Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” (Steidzams) otrajam lasījumam

Redakcija pirms Satv. 81. panta not. kārt. izdoto MK noteikumu nr. 4 pieņemšanas

Pirmā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 117)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

1. Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

   

Redakc. preciz.

1. Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003,2.nr.) šādus grozījumus:

 

1.1. aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

4.pants. Reģionālās attīstības pamatprincipi

Reģionālās attīstības plānošanas, vadības, finansēšanas, uzraudzības un novērtēšanas procesā ievēro šādus pamatprincipus:

1) koncentrācijas princips — reģionālās attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē noteiktu prioritāro mērķu sasniegšanai;

2) programmēšanas princips — reģionālās attīstības atbalsta pasākumus īsteno, pamatojoties uz nacionālajā līmenī, plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību līmenī izstrādātajiem reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka attīstības prioritātes un atbalsta pasākumu kopumu;

         

3) partnerības princips — nodrošina sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām institūcijām, plānošanas reģionu padomēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem;

1.2. papildināt 4.panta 3.punktu un pārejas noteikumu 6.punktu aiz vārdiem "plānošanas reģionu" ar vārdu "attīstības";

   

Redakc. preciz.

2. Papildināt 4.panta 3.punktu un pārejas noteikumu 6.punktu pēc vārdiem "plānošanas reģionu" ar vārdu "attīstības".

4) papildinātības princips — valsts reģionālajā politikā noteiktās prioritātes finansē no valsts budžeta ar pašvaldību, ārvalstu finansu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā ziedojumu, līdzdalību; plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību līmenī noteiktās prioritātes finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta ar valsts, ārvalstu finansu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā ziedojumu, līdzdalību, turklāt dažādu līmeņu reģionālās attīstības atbalsta finansējumi ir savstarpēji papildinoši un neaizstāj cits citu. Investīciju un komercdarbības atbalsta programmās līdzfinansējuma apjomu atbalsta saņēmējam nosaka un diferencē atbilstoši pašvaldības vai attiecīgās teritorijas piederībai pie īpaši atbalstāmās teritorijas, atbalsta saņēmējiem nosakot labvēlīgāku līdzfinansējuma apjomu īpaši atbalstāmās teritorijās;

5) atklātības princips — reģionālās attīstības plānošanas un ar atbalsta pasākumiem saistīto lēmumu pieņemšanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta par reģionālās attīstības plānošanas un atbalsta pasākumu pieejamību un sasniegtajiem rezultātiem;

6) subsidiaritātes princips — publiskās varas pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk personai un spēj nodrošināt pienākumu efektīvu īstenošanu zemākā pārvaldes līmenī;

7) ilgtspējības princips — esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu.

         

14.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) apstiprina reģionālās politikas pamatnostādnes un nacionālo attīstības plānu;

2) nosaka valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;

         

3) nosaka par reģionālo attīstību atbildīgo ministru.

1.3. svītrot 14.panta 3.punktu;

   

Redakc. preciz.

3. Izslēgt 14.panta 3.punktu.

15.pants. Nacionālā reģionālās attīstības padome

(1) Reģionālās attīstības un teritorijas plānošanas koordinācijai valstī Ministru kabinets izveido Nacionālo reģionālās attīstības padomi.

 

 

1.4. izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

     

 

 

4. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Nacionālās reģionālās attīstības padomes priekšsēdētājs ir par reģionālo attīstību atbildīgais ministrs, un padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, finansu ministrs, labklājības ministrs, satiksmes ministrs, izglītības ministrs, zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un plānošanas reģionu padomju priekšsēdētāji vai viņu norīkotie pārstāvji. 

"(2) Nacionālās reģionālās attīstības padomes priekšsēdētājs ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs. Padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, satiksmes ministrs, zemkopības ministrs, vides ministrs un plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētāji vai viņu norīkotie pārstāvji.";

     

"(2) Nacionālās reģionālās attīstības padomes priekšsēdētājs ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs. Padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, satiksmes ministrs, zemkopības ministrs, vides ministrs un plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētāji vai viņu norīkotie pārstāvji.".

(3) Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(4) Nacionālā reģionālās attīstības padome attiecībā uz reģionālo attīstību veic šādas funkcijas:

1) izvērtē reģionālās politikas pamatnostādnes pirms apstiprināšanas Ministru kabinetā;

2) izvērtē nacionālo attīstības plānu pirms apstiprināšanas Ministru kabinetā;

3) izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, plānošanas reģionu attīstības programmu un teritoriju plānojumu savstarpējo atbilstību un lemj par priekšlikumiem šo plānojumu un programmu savstarpējai saskaņošanai;

4) nodrošina reģionālās attīstības plānošanas un tās atbalsta pasākumu saskaņotību starp nozarēm un reģioniem;

5) koordinē reģionālās attīstības plānošanas un tās atbalsta pasākumu īstenošanu;

6) izvērtē projektu finansējuma sadalījumu pa reģioniem investīciju un uzņēmējdarbības atbalsta programmās;

7) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

         
 

1.5. izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

     

5. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

16.pants. Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde

"16.pants. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

     

"16.pants. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

(1) Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde ir par reģionālo attīstību atbildīgā ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par reģionālās politikas izstrādi, reģionālās attīstības plānošanu un reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas koordināciju.

(2) Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde attiecībā uz reģionālo attīstību veic šādas funkcijas:

1) izstrādā reģionālās politikas pamatnostādnes;

2) īsteno reģionālo politiku, plānojot un koordinējot reģionālās attīstības pasākumus, tai skaitā Eiropas Savienības strukturālo instrumentu līdzfinansētos pasākumus, kā arī nodrošina šīs politikas uzraudzību;

3) nodrošina reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietekmes novērtēšanu;

4) vada nacionālā attīstības plāna izstrādi;

5) koordinē rajonu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādi;

6) izveido un uztur reģionālās attīstības plānošanas dokumentu datu bāzi;

7) nodrošina Nacionālās reģionālās attīstības padomes darbību un veic tās sekretariāta funkcijas;

8) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(3) Reģionālās politikas un plānošanas pārvaldes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijā.";

     

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijā.".

 

1.6. izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

     

6.Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

20.pants. Reģionālais fonds

(1) Reģionālās attīstības veicināšanai reģionos Ministru kabinets izveido Reģionālo fondu. Reģionālā fonda darbību pārrauga par reģionālo attīstību atbildīgais ministrs.

(2) Reģionālajā fondā ieskaitītos līdzekļus var novirzīt īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības veicināšanai.

(3) Reģionālā fonda nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

"(1) Reģionālās attīstības veicināšanai Ministru kabinets izveido Reģionālo fondu. Reģionālā fonda darbību pārrauga reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs."

     

"(1) Reģionālās attīstības veicināšanai Ministru kabinets izveido Reģionālo fondu. Reģionālā fonda darbību pārrauga reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs."

21.pants. Reģionālās attīstības finansējuma piešķiršana

(1) Reģionālās attīstības finansējumu piešķir reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem, kas atbilst reģionālās attīstības politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm un šo pasākumu vadībai.

(2) Reģionālās attīstības finansējumam, kas uzskatāms par valsts atbalstu, piemēro likumu “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”.

(3) Ministru kabinets nosaka reģionālās attīstības finansējuma piešķiršanas kārtību un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma vadības kārtību.

         

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.; 1999, 10.nr.). 

2. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” izveidotā Reģionālās attīstības padome turpina pildīt savas funkcijas līdz Nacionālās reģionālās padomes izveidošanai. 

3. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” piešķirtais īpaši atbalstāmo reģionu statuss ir spēkā līdz 2004.gada 27.jūnijam. 

4. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” izveidotais Reģionālais fonds turpina savu darbību līdz brīdim, kad tiek izveidots šajā likumā paredzētais Reģionālais fonds, kas ir tā tiesību un saistību pārmantotājs. 

         

5. Ministru kabinets:

1) līdz 2002.gada 1.septembrim izdod šā likuma 6.pantā paredzētos noteikumus un ieteikumus, piedāvā priekšlikumu par plānošanas reģionu teritorijām un nosaka kārtību, kādā jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos ietilpstošajām pašvaldībām;

2) līdz 2002.gada 15.oktobrim nosaka šā likuma 5.pantā paredzētās plānošanas reģionu teritorijas;

3) līdz 2003.gada 1.janvārim apstiprina šā likuma 15.panta trešajā daļā paredzēto Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikumu;

4) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību;

5) līdz 2003.gada 1.septembrim izdod šā likuma 14.panta 1. un 2.punktā un 21.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus;

6) līdz 2003.gada 1.oktobrim saskaņā ar šā likuma 20.panta pirmo un trešo daļu izveido Reģionālo fondu un apstiprina tā nolikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.) 

6. Šā likuma 5.pantā minētās plānošanas reģionu padomes divu mēnešu laikā pēc tam, kad plānošanas reģiona robežas apstiprinātas Ministru kabinetā, izvirza savu pārstāvi darbam Nacionālajā reģionālās attīstības padomē. 

7. Šā likuma II nodaļā minētos reģionālās attīstības politikas plānošanas dokumentus apstiprina triju gadu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Izteikt pārejas noteikumu 5. punkta 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) līdz 2003. gada 1. septembrim izdod šā likuma 14. panta 2. punktā un 21. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pārejas noteikumos:

izteikt 5. punkta 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) līdz 2003. gada 1. septembrim izdod šā likuma 14. panta 2. punktā un 21. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.”;

8. Šā likuma 21.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

 

2

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Izslēgt pārejas noteikumu 8. punktu.

atbalstīt

izslēgt 8. punktu.

9. Līdz šajā likumā paredzēto plānošanas reģionu izveidošanai plānošanas reģionu funkcijas veic saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu izveidotie plānošanas reģioni.

         
 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 16.janvāri.

3

Atbildīgā komisija

Izslēgt normu par MK noteikumu spēkā stāšanos.

atbalstīt

 
   

4

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 4 “Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 4.nr.).”

atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 4 “Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 4.nr.).