Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

(reģ.nr.114)

Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.579

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 2.lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok.nr.484)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

     

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

   

 

 

1.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt likumu ar 2.1pantu šādā redakcijā:

"2.1pants. Uzraudzības iestāde

Šā likuma ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Datu valsts inspekcija."

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt (skat. 3.priekšl.)

 

5.pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1) Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm.

(2) Par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija:

1) kurai šāds statuss noteikts ar likumu;

2) kas paredzēta un noteikta iestādes iekšējai lietošanai;

3) par uzņēmējdarbības noslēpumiem;

4) par fiziskās personas privāto dzīvi;

5) kas attiecas uz atestācijas, eksāmenu, iesniegto projektu, konkursu un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu.

1. Izteikt 5.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par uzņēmējdarbības noslēpumiem, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldību finansu līdzekļiem un mantu;".

2. Izteikt 5.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kas attiecas uz atestācijas, eksāmenu, iesniegto projektu, konkursu (izņemot konkursu, kas saistīti ar iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām vai citādi saistīti ar rīcību ar valsts vai pašvaldību finansu līdzekļiem un mantu) un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu."

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 1. un 2.pantu kā 1.pantu.

 

 

 

 

Atbalstīt

5.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par uzņēmējdarbības noslēpumiem, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu;";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kas attiecas uz atestācijas, eksāmenu, iesniegto projektu, konkursu (izņemot konkursus, kas saistīti ar iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām vai citādi saistīti ar rīcību ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu) un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu."

(3) Norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, ierobežotas pieejamības informācijas statusu ir tiesīgs ar savu rīkojumu noteikt informācijas autors vai iestādes vadītājs.

(4) Par ierobežotas pieejamības informāciju nav uzskatāmas ziņas, kas ir pieejamas sabiedrībai bez likumā paredzētajiem ierobežojumiem vai kas ir jau publicētas.

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

 

3.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"2. Papildināt likumu ar 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Uzraudzības iestāde

Šā likuma ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Datu valsts inspekcija.""

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt likumu ar 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Uzraudzības iestāde

Šā likuma ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Datu valsts inspekcija."

Pārejas noteikums

 

 

4.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt likumā vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

Atbalstīt

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

   

 

5.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2.Šā likuma 2.1pants stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri."

 

 

Atbalstīt, redakcionāli precizējot

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2.Šā likuma 17.pants stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri."

   

 

 

7.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.579 "Grozījumi Informācijas atklātības likumā" (Latvijas Vēstnesis, 2002,189.nr)".

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.579 "Grozījumi Informācijas atklātības likumā" (Latvijas Vēstnesis, 2002,189.nr).