Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” » (reģ. nr. 113) otrajam lasījumam

< TD WIDTH="10%" VALIGN="TOP">

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

 

Redakcija pirms Ministru kabineta noteikumu nr.578 spēkā stāšanās

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

     

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

 

1. Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 149.nr.) šādus grozījumus:

     

 Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 149.nr.) šādus grozījumus:

 

1.1. aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2.pants. Likuma darbība

         

(1) Šis likums regulē to valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbību, kuras ierakstītas komercreģistrā atbilstoši Komerclikuma noteikumiem.

         

(2) Šis likums nosaka kārtību, kādā:

         

1) tiek pārvaldītas valsts un pašvaldību kapitāla daļas kapitālsabiedrībās;

         

2) tiek dibinātas, darbojas un tiek likvidētas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības;

         

3) tiek reorganizētas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības;

         

4) atsavināmas valsts un pašvaldību kapitāla daļas privātajās kapitālsabiedrībās un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās;

         

5) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība kļūst par privātu kapitālsabiedrību ar valsts vai pašvaldības kapitāla daļu.

         

(3) Šis likums neregulē kārtību, kādā tiek pārvaldītas un atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošās kapitāla daļas privātajā kapitālsabiedrībā.

         
   

1.

(Ministru kabinets)

Papildināt 2. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(3.1) Uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām neattiecas Komerclikuma 182. pants un likuma “Par akciju sabiedrībām” 82. pants.”

Neatbalstīt

 

(4) Jautājumos, kurus neregulē šis likums, piemēro Komerclikuma noteikumus.

         

10.pants. Valsts kapitāla daļu turētājs

         

(1) Valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir:

         

1) institūcija, kuru par valsts kapitāla daļu turētāju iecēlis Ministru kabinets;

         

2) institūcija, kura saskaņā ar šo likumu vai Ministru kabineta rīkojumu veic valsts kapitāla daļu atsavināšanu (turpmāk — valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošā institūcija), ja:

         

a) valsts kapitālsabiedrība nodota atsavināšanai,

         

b) valsts kapitālsabiedrība izveidojusies privatizācijas rezultātā,

         

c) valsts kapitāla daļas privātajā kapitālsabiedrībā nodotas atsavināšanai,

         

d) valsts kapitāla daļas privātajā kapitālsabiedrībā izveidojušās privatizācijas rezultātā,

         

e) valsts kapitāla daļas privātajā kapitālsabiedrībā izveidojušās Komerclikuma 191.pantā minētajā gadījumā;

         

3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ja kapitāla daļas kapitālsabiedrībā nodotas valsts pensiju speciālajam budžetam.

         

(2) Valsts kapitāla daļām vienā kapitālsabiedrībā var būt tikai viens turētājs.

 

2.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 10. panta otro daļu ar vārdiem “ja šajā likumā vai citos likumos nav paredzēts citādi”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

2. 10. pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem “ja šajā likumā vai citos likumos nav noteikts citādi”;

(3) Gadījumā, kad valsts kapitāla daļu turētājs tiek reorganizēts, par attiecīgo kapitāla daļu turētāju kļūst institūcija, kura ir kapitāla daļu turētāja tiesību un saistību pārņēmēja, ja Ministru kabinets nenosaka citu valsts kapitāla daļu turētāju.

         

(4) Ja valsts kapitāla daļu turētājs tiek likvidēts, Ministru kabinets ieceļ citu valsts kapitāla daļu turētāju.

         
   

3.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 10. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļas ir nodotas atsavināšanai vai privatizācijai un normatīvie akti paredz, ka atsavināšanas vai privatizācijas procesā noteikts kapitāla daļu daudzums jānodod valsts pensiju speciālajam budžetam, tad no dienas, kad valsts kapitāla daļas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrētas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vārda, šo kapitāla daļu turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet pārējo vēl neatsavināto vai neprivatizēto valsts kapitāla daļu turētājs ir valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošā institūcija.”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļas ir nodotas atsavināšanai vai privatizācijai un normatīvie akti paredz, ka atsavināšanas vai privatizācijas procesā zināms kapitāla daļu daudzums jānodod valsts pensiju speciālajam budžetam, no dienas, kad valsts kapitāla daļas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vārda, šo kapitāla daļu turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet pārējo vēl neatsavināto vai neprivatizēto valsts kapitāla daļu turētājs ir valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošā institūcija.”

11.pants. Pašvaldības kapitāla daļu turētājs

         

(1) Pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir:

         

1) pašvaldība, kurai pieder šīs kapitāla daļas;

         

2) institūcija, kuru par pašvaldības kapitāla daļu turētāju iecēlusi pašvaldība.

         

(2) Pašvaldības kapitāla daļām vienā kapitālsabiedrībā var būt tikai viens turētājs.

 

4.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 11. panta otro daļu ar vārdiem “ja šajā likumā vai citos likumos nav paredzēts citādi”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

3. 11. pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem “ja šajā likumā vai citos likumos nav noteikts citādi”;

(3) Gadījumā, kad attiecīgā pašvaldība tiek reorganizēta, par tai piederošo kapitāla daļu turētāju kļūst pašvaldība, kura ir reorganizētās pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja, ja lēmumā par pašvaldības reorganizāciju nav noteikts citādi.

         

(4) Ja attiecīgā pašvaldība tiek likvidēta, tai piederošo kapitāla daļu turētājs tiek noteikts lēmumā par pašvaldības likvidāciju.

         
   

5.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 11. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļas ir nodotas atsavināšanai vai privatizācijai un normatīvie akti paredz, ka atsavināšanas vai privatizācijas procesā noteikts kapitāla daļu daudzums jānodod valsts pensiju speciālajam budžetam, tad no dienas, kad pašvaldības kapitāla daļas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrētas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vārda, šo kapitāla daļu turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet pārējo vēl neatsavināto vai neprivatizēto pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir attiecīgā pašvaldība vai tās ieceltā institūcija.”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļas ir nodotas atsavināšanai vai privatizācijai un normatīvie akti paredz, ka atsavināšanas vai privatizācijas procesā zināms kapitāla daļu daudzums jānodod valsts pensiju speciālajam budžetam, no dienas, kad pašvaldības kapitāla daļas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vārda, šo kapitāla daļu turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet pārējo vēl neatsavināto vai neprivatizēto pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir attiecīgā pašvaldība vai tās ieceltā institūcija.”

12.pants. Ministrija kā kapitāla daļu turētājs

         

(1) Ja valsts kapitāla daļu turētājs ir ministrija, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem ministrijas valsts sekretārs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

         

(2) Ministrijas valsts sekretāra ilgstošas prombūtnes (komandējums, atvaļinājums, slimība) gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem valsts sekretāra vietnieks, kurš pilda valsts sekretāra pienākumus.

         

(3) Ja ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs, ministrijas valsts sekretārs var pilnvarot valsts sekretāra vietnieku būt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi dalībnieku (akcionāru) sapulcē.

         

(4) Ministrijas valsts sekretārs no ministrijas ierēdņu vidus ieceļ personu (turpmāk — atbildīgais darbinieks), kas sniedz viņam nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts kapitālsabiedrībā.

         

(5) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā attiecīgā ministrija gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai piešķirtās apropriācijas ietvaros un atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.

1.2. aizstāt 12.panta piektajā daļā vārdus "attiecīgā ministrija gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai piešķirtās apropriācijas ietvaros" ar vārdiem "no kapitālsabiedrības līdzekļiem";

6.

 

 

 

 

 

 

7.

(Juridiskais birojs)

(Ministru kabinets)

Izslēgt grozījumus likuma 12. panta piektajā daļā.

 

(Dep. P. Maksimovs)

Izteikt likuma 12. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā attiecīgā ministrija un atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 
   

8.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 12.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā ministrija gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai piešķirtās apropriācijas ietvaros, bet valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem, atlīdzības lielumu nosakot saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”.

Daļēji atbalstīt

 
   

9.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 12.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā ministrija gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai piešķirtās apropriācijas ietvaros, bet valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam - no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem. Atlīdzības lielumu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

Atbalstīt

4. Izteikt 12.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā ministrija gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai piešķirtās apropriācijas ietvaros, bet valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam - no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem. Atlīdzības lielumu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

   

10.

(Ministru kabinets)

Papildināt 12. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atlīdzību valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā no kapitālsabiedrības līdzekļiem un atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts atbild. komis. redakc.)

 

13.pants. Ministrs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis

         

(1) Ministrs var būt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi tikai tad, ja to paredz likums.

         

(2) Ja ministrs ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis privātajā kapitālsabiedrībā, viņam nav jāsaņem no ministrijas valsts sekretāra balsošanas uzdevums (17.pants).

         

(3) Atlīdzību ministram kā kapitāla daļu turētājam nosaka Ministru kabinets atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

(Ministru kabinets)

Izteikt 13. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atlīdzību ministram kā kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka Ministru kabinets atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 13.panta trešajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājam” ar vārdiem “kapitāla daļu turētāja pārstāvim”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 13. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atlīdzību ministram kā valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka Ministru kabinets atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

14.pants. Pašvaldība kā kapitāla daļu turētājs

         

(1) Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

         

(2) Pilsētas dome var nodot kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības pilsētas domes izveidotas pašvaldības institūcijas vadītājam.

 

13.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 14. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pilsētas dome var nodot kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības tādas domes specializētas struktūrvienības vadītājam, kura apsaimnieko pašvaldības kapitāla daļas.”;

6. 14. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pilsētas dome var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības tādas domes specializētas struktūrvienības vadītājam, kura apsaimnieko pašvaldības kapitāla daļas.”;

(3) Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vai šā panta otrajā daļā minētās institūcijas vadītāja ilgstošas prombūtnes (komandējums, atvaļinājums, slimība) gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumus.

         

(4) Ja pilsētas dome ir pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs, pilsētas domes priekšsēdētājs var pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku būt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi dalībnieku (akcionāru) sapulcē.

         

(5) Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs no pašvaldības vai pašvaldības iestāžu darbinieku vidus un šā panta otrajā daļā minētās pašvaldības institūcijas vadītājs no savas institūcijas darbinieku vidus ieceļ personu (turpmāk — atbildīgais darbinieks), kas sniedz viņam nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā.

         

(6) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā attiecīgā pašvaldība gadskārtējā pašvaldības apstiprinātajā budžetā piešķirtās apropriācijas ietvaros un atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.

1.3. aizstāt 14.panta sestajā daļā vārdus "attiecīgā pašvaldība gadskārtējā pašvaldības apstiprinātajā budžetā piešķirtās apropriācijas ietvaros" ar vārdiem "no kapitālsabiedrības līdzekļiem";

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

(Ministru kabinets)

Izslēgt grozījumus likuma 14. panta sestajā daļā.

 

 

(Ministru kabinets)

Izteikt 14. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā no kapitālsabiedrības līdzekļiem vai no attiecīgās pašvaldības budžetā piešķirtās apropriācijas. Lēmumu par izmaksas avota noteikšanu pieņem pilsētas dome (padome). Atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 
   

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

(Dep. P. Maksimovs)

Izteikt likuma 14. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā attiecīgā pašvaldība un atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem”.

(Dep. V.E.Bresis)

Izteikt 14. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā no kapitālsabiedrības līdzekļiem vai no attiecīgās pašvaldības budžetā piešķirtās apropriācijas. Lēmumu par izmaksas avota noteikšanu pieņem pilsētas dome (padome). Atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 
   

18.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 14. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, atlīdzības lielumu nosakot saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem, var izmaksāt:

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, tās lielumu nosakot saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem, var izmaksāt:

     

1) attiecīgā pašvaldība gadskārtējā pašvaldības apstiprinātajā budžetā piešķirtās apropriācijas ietvaros;

 

1) attiecīgā pašvaldība gadskārtējā pašvaldības apstiprinātajā budžetā piešķirtās apropriācijas ietvaros;

     

2) pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem;

 

2) pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem;

     

3) no citiem pašvaldības līdzekļiem.”

 

3) no citiem pašvaldības līdzekļiem.”;

   

19.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 14. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā pašvaldība pati var noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku atlīdzības veidu un apmēru.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā pašvaldība pati var noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku atlīdzības veidu un apmēru.”

15.pants. Cita institūcija kā kapitāla daļu turētājs

         

(1) Ja valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājs valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā ir institūcija, kuru par kapitāla daļu turētāju iecēlis Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem šīs institūcijas vadītājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

         

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas vadītāja ilgstošas prombūtnes (komandējums, atvaļinājums, slimība) gadījumā minētos lēmumus pieņem persona, kura pilda minētās institūcijas vadītāja pienākumus.

         

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas vadītājs no savas institūcijas darbinieku vidus ieceļ personu (turpmāk — atbildīgais darbinieks), kas sniedz viņam nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā.

         

(4) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā kapitāla daļu turētājs no saviem līdzekļiem un atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.

1.4. aizstāt 15.panta ceturtajā daļā vārdus "kapitāla daļu turētājs no saviem līdzekļiem" ar vārdiem "no kapitālsabiedrības līdzekļiem".

20.

 

 

 

 

 

 

21.

(Juridiskais birojs)

(Dep. P. Maksimovs)

(Ministru kabinets)

Izslēgt grozījumus likuma 15. panta ceturtajā daļā.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā institūcija no saviem līdzekļiem, bet valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem, atlīdzības lielumu nosakot saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 
   

22.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā institūcija no saviem līdzekļiem, bet valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam - no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem. Atlīdzības lielumu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

Atbalstīt

7. Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā institūcija no saviem līdzekļiem, bet valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam - no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem. Atlīdzības lielumu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

   

23.

(Ministru kabinets)

Papildināt 15. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atlīdzību valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam izmaksā no kapitālsabiedrības līdzekļiem un atlīdzības lielumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts atbild. komis. redakc.)

 

28.pants. Kapitālsabiedrības statūti

         

(1) Gan valsts, gan pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības tipveida statūtiem (turpmāk — tipveida statūti).

         

(2) Tipveida statūtus apstiprina Ministru kabinets.

         

(3) Tipveida statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no šā likuma un Komerclikuma noteikumiem tikai tad, ja šie likumi šādu atšķirību tieši atļauj.

         

(4) Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no tipveida statūtu noteikumiem tikai tad, ja tipveida statūti šādu atšķirību tieši atļauj.

         

(5) Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību statūtus apstiprina kapitāla daļu turētājs.

         

(6) Ministru kabinets valsts kapitālsabiedrības statūtus apstiprina gadījumos, kad tas paredzēts kādā citā likumā.

         
   

24.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 28.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Dibinot sabiedrību un turpmāk, statūtus un to grozījumus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet, ja valsts sabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, statūtus paraksta tās ministrijas ministrs, kura ir sabiedrības kapitāla daļu turētāja. Šajā gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvja un attiecīgā ministra paraksts publiski pie notāra vai pagasttiesā nav jāapliecina.”

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

8. Papildināt 28.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Dibinot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību un turpmāk statūtus un to grozījumus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet, ja valsts kapitālsabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, statūtus paraksta tās ministrijas ministrs, kura ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja. Šajā gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvja un attiecīgā ministra paraksts publiski pie notāra vai pagasttiesā nav jāapliecina.”

31.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

         

(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Kapitāla daļu turētājs pats drīkst veikt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu tikai šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā.

         

(2) Ja, dibinot valsts vai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 10 000 latu, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var kapitāla daļu turētājs.

 

25.

 

 

 

 

 

26.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izslēgt 31.panta otrajā daļā vārdus “dibinot valsts vai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 31. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts vai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 10 000 latus, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var kapitāla daļu turētājs.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

9. Izteikt 31. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts vai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 10 000 latus, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var kapitāla daļu turētājs.”

37.pants. Kapitālsabiedrības peļņas izlietošana

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 37. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“37.pants. Sabiedrības naudas līdzekļu izmaksa dalībniekiem”

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 37. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“37.pants. Kapitālsabiedrības peļņas izlietošana un naudas līdzekļu izmaksas”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

10. 37. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“37.pants. Kapitālsabiedrības peļņas izlietošana un naudas līdzekļu izmaksas”;

Kapitāla daļu turētājs var noteikt kapitālsabiedrības peļņas izlietošanas principus, ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteiktos mērķus un uzdevumus.

         
   

29.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 37. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrība Ministru kabineta noteikumos paredzētajā apjomā un kārtībā drīkst pārskaitīt kapitāla daļu turētājam naudas līdzekļus, kas nepieciešami atlīdzības izmaksai šīs kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam.”.

Atbalstīt

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrība Ministru kabineta noteikumos paredzētajā apjomā un kārtībā drīkst pārskaitīt kapitāla daļu turētājam naudas līdzekļus, kas nepieciešami atlīdzības izmaksai šīs kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

38.pants. Pamatkapitāla apmaksa, kapitāla daļu nominālvērtība un uzskaite

         

(1) Valsts vai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk šajā sadaļā — sabiedrība) pamatkapitāls apmaksājams pilnībā līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai komercreģistra iestādei.

         

(2) Sabiedrības kapitāla daļas (turpmāk šajā sadaļā — daļa) nominālvērtība ir viens lats.

         

(3) Sabiedrības dalībnieku reģistrā ieraksta arī kapitāla daļu turētāja nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja turētājs ir jāreģistrē) un juridisko adresi.

         
   

30.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 38.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ar sabiedrības dalībnieku reģistru ir tiesīgi iepazīties kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atbildīgais darbinieks, kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskās iestādes.

Atbalstīt

11. Papildināt 38.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ar sabiedrības dalībnieku reģistru ir tiesīgi iepazīties kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atbildīgais darbinieks, kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskās iestādes.

     

(5) Kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam un kapitāla daļu turētāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt valdes pilnvarotas personas apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par valstij vai pašvaldībai piederošām daļām sabiedrībā.”

 

(5) Kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam un kapitāla daļu turētāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt valdes pilnvarotas personas apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par valstij vai pašvaldībai piederošām daļām sabiedrībā.”

 

 

 

 

42.pants. Lēmums par pamatkapitāla izmaiņām

         

Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz kapitāla daļu turētāja lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi.

 

31.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 42. pantā vārdus “kapitāla daļu t urētājs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “dalībnieku sapulce” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

12. Aizstāt 42. pantā vārdus “kapitāla daļu turētāja” ar vārdiem “dalībnieku sapulces”.

43.pants. Pamatkapitāla palielināšana

         

Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt:

         

1) dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu;

         

2) pēc gada pārskata vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

         
   

32.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 43.pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

Atbalstīt

13. Papildināt 43.pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

     

(3) Valsts vai pašvaldības kapitāla turētājam nav jāiesniedz pieteikums sabiedrībai kapitāla daļu ieguvei (Komerclikuma 200.pants).

Redakcionāli precizēts

(3) Valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājam nav jāiesniedz sabiedrībai pieteikums kapitāla daļu iegūšanai (Komerclikuma 200.pants).

     

(4) Dalībnieka jaunās daļas sabiedrība ieraksta dalībnieku reģistrā, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šo daļu apmaksu.

 

(4) Dalībnieka jaunās daļas sabiedrība ieraksta dalībnieku reģistrā, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šo daļu apmaksu.

     

(5) Ja dalībnieks šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav veicis visu jauno kapitāla daļu pilnu apmaksu, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts.”

 

(5) Ja dalībnieks šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav veicis visu jauno kapitāla daļu pilnu apmaksu, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts.”

44.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

 

33.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

“44.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

Atbalstīt

14. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

“44.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

Pieteikumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu pievieno arī kapitāla daļu turētāja lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

   

Ja lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu pieņem Ministru kabinets (49.pants), pieteikumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

 

Ja lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu pieņem Ministru kabinets (49.pants), pieteikumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

46.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu

 

34.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

“46.pants. Paziņojums un pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu

Atbalstīt

15. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

“46.pants. Paziņojums un pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu

Pieteikumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu pievieno kapitāla daļu turētāja lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.

   

Ja lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu pieņem Ministru kabinets (49.pants), paziņojumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

 

Ja lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu pieņem Ministru kabinets (49.pants), paziņojumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

47.pants. Sabiedrības pārvaldes institūcijas

         

(1) Sabiedrību pārvalda dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir).

         

(2) Dalībnieku sapulces funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs.

 

35.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”

Atbalstīt

16. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”

48.pants. Dalībnieku sapulces kompetence

         

(1) Tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

         

1) sabiedrības gada pārskatu;

         

2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;

         

3) valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu;

 

36.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 48. panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valdes locekļu, valdes priekšsēdētāja, rīkotājdirektora iecelšanu un atcelšanu”.

Atbalstīt

17. 48. pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valdes locekļu, valdes priekšsēdētāja, rīkotājdirektora iecelšanu un atcelšanu;”;

4) padomes (ja tāda ir) locekļu iecelšanu un atcelšanu;

         

5) revidenta iecelšanu un atcelšanu;

         

6) prasības celšanu pret valdes vai padomes locekli un par sabiedrības pārstāvja iecelšanu sabiedrības pārstāvēšanai tiesas procesā;

         

7) sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu;

 

37.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 48. panta pirmās daļas 7. punktu ar šādiem vārdiem (iekavās) “izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets”.

Atbalstīt

papildināt pirmās daļas 7., 9. un 10. punktu ar šādiem vārdiem “(izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets)”;

8) atlīdzības lielumu valdes un padomes locekļiem un revidentam;

         

9) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

 

38.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 48. panta pirmās daļas 9. punktu ar šādiem vārdiem (iekavās) “izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets”.

Atbalstīt

 

10) sabiedrības reorganizāciju;

 

39.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 48. panta pirmās daļas 10.punktu ar šādiem vārdiem (iekavās) “izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets”.

Atbalstīt

 

11) likvidatora iecelšanu un atcelšanu;

         

12) citiem šajā likumā minētajiem gadījumiem.

         

(2) Dalībnieku sapulce izskata un pieņem lēmumu tādos valdes kompetencē esošajos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana (64.pants).

 

40.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 48. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dalībnieku sapulce izskata un pieņem lēmumus arī tādos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana (64.pants), ja valde griežas pie dalībnieku sapulces pēc šādas piekrišanas.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dalībnieku sapulce izskata un pieņem lēmumus arī tādos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana (64.pants), ja valde vēršas pie dalībnieku sapulces pēc šādas piekrišanas.”

49.pants. Dalībnieka kompetence

         

(1) Dalībnieks pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu.

         

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu valsts vārdā pieņem Ministru kabinets un pašvaldības vārdā — pašvaldības dome (padome).

         
   

41.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 49.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar likumu valsts sabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, tad Ministru kabinets pieņem arī lēmumus par:

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

18. Papildināt 49.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar likumu valsts sabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, tas pieņem arī lēmumus par:

     

1) sabiedrības reorganizāciju;

 

1) sabiedrības reorganizāciju;

     

2) sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu.”

 

2) sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu.”

52.pants. Ārkārtas dalībnieku sapulce

         

(1) Ārkārtas dalībnieku sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa padome (ja tāda ir), revidents vai kapitāla daļu turētājs.

         

(2) Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanas ierosinātāji pieprasījumā norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu par sapulces sasaukšanu iesniedz valdei un padomei (ja tāda ir) un paziņo par to revidentam un kapitāla daļu turētājam.

         

(3) Valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.

         

(4) Ja valde šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā nesasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, to var sasaukt pats ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanas ierosinātājs.

         

(5) Ja izskatāmajā jautājumā lēmums jāpieņem steidzami, ārkārtas dalībnieku sapulce sasaucama termiņā, kas nodrošina iespēju laikus saņemt paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu, kā arī dalībnieku sapulces lēmumu projektus un citus materiālus. Šis termiņš nedrīkst būt īsāks par septiņām dienām. Steidzamību rakstveidā pamato tas, kurš ierosinājis steidzami sasaukt dalībnieku sapulci.

         

(6) Ja valde nesasauc ārkārtas dalībnieku sapulci bez pamatota iemesla, kapitāla daļu turētājs var atcelt valdes locekļus.

 

42.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 52.panta sestajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “dalībnieku sapulce” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

19. Aizstāt 52.panta sestajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku sapulce”.

(7) Ja rodas strīds par to, vai valdes locekļu rīcībai ir pamatots iemesls, pierādīšanas pienākums ir valdes locekļiem.

         

54.pants. Dalībnieku sapulces sasaukšana, ja sabiedrība tiek likvidēta

         

(1) Ja pieņemts lēmums par sabiedrības likvidāciju, dalībnieku sapulci sasauc likvidators.

         

(2) Kārtējo dalībnieku sapulci likvidators sasauc laikā, kas nodrošina iespēju gada pārskatu apstiprināt likumā paredzētajā termiņā.

         

(3) Ārkārtas dalībnieku sapulci sasauc likvidators pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa revidents vai kapitāla daļu turētājs.

         

(4) Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanas ierosinātāji pieprasījumā norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu par sapulces sasaukšanu iesniedz likvidatoram un paziņo par to revidentam un kapitāla daļu turētājam.

         

(5) Ja izskatāmajā jautājumā lēmums jāpieņem steidzami, ārkārtas dalībnieku sapulce sasaucama šā likuma 52.panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā.

         

(6) Ja likvidators nav sasaucis kārtējo vai ārkārtas dalībnieku sapulci paredzētajā termiņā, to sasauc kapitāla daļu turētājs.

         

(7) Ja likvidators nesasauc dalībnieku sapulci bez pamatota iemesla, kapitāla daļu turētājs var atcelt likvidatoru.

 

43.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 54.panta septītajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “dalībnieku sapulce” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

20. Aizstāt 54.panta septītajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku sapulce”.

(8) Ja rodas strīds par to, vai likvidatora rīcībai ir pamatots iemesls, pierādīšanas pienākums ir likvidatoram.

 

 

 

         

56.pants. Dalībnieku sapulcē izskatāmie jautājumi

         

(1) Dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumus tikai tajos jautājumos, kuri norādīti šā likuma 55.pantā noteiktajā paziņojumā, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.

         

(2) Dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši norādīti šā likuma 55.pantā noteiktajā paziņojumā):

         

1) valdes locekļu, padomes locekļu, likvidatora vai revidenta atsaukšana;

         

2) prasības celšana pret valdes un padomes locekļiem, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu;

         

3) jauna dalībnieku sapulces termiņa vai datuma noteikšana.

         
   

44.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 56.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) valdes priekšsēdētāja vai rīkotājdirektora atsaukšana, ja vienlaikus šajā sapulcē ieceļ jaunu valdes priekšsēdētāju vai rīkotājdirektoru”.

Atbalstīt

21. Papildināt 56.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) valdes priekšsēdētāja vai rīkotājdirektora atsaukšana, ja vienlaikus šajā sapulcē ieceļ jaunu valdes priekšsēdētāju vai rīkotājdirektoru.”

(3) Dal ībnieku sapulce var pieņemt lēmumus tikai tad, ja ir ievērots šajā likumā paredzētais dalībnieku sapulces sasaukšanas laiks un veids.

         

61.pants. Valde

         

(1) Valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.

         

(2) Tipveida statūtos papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem var noteikt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

         

(3) Valdes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.

         
   

45.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 61.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valdes priekšsēdētājam vai rīkotājdirektoram ir visas 61.-64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.”

Atbalstīt

22. Papildināt 61.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valdes priekšsēdētājam vai rīkotājdirektoram ir visas 61.-64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.”

67.pants. Akcionāru reģistrā ierakstāmās ziņas

 

46.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 67. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“67.pants. Akcionāru reģistrs”

Atbalstīt

23. 67. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“67.pants. Akcionāru reģistrs”;

Sabiedrības akcionāru reģistrā ieraksta arī kapitāla daļu turētāja (šajā sadaļā — akciju turētājs) nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja tādam ir jābūt) un juridisko adresi.

         
   

47.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 67.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar sabiedrības akcionāru reģistru ir tiesīgi iepazīties akciju turētāja pārstāvis, atbildīgais darbinieks, akciju turētāja pilnvarotais pārstāvis, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskas iestādes.

Atbalstīt

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar sabiedrības akcionāru reģistru ir tiesīgi iepazīties akciju turētāja pārstāvis, atbildīgais darbinieks, akciju turētāja pilnvarotais pārstāvis, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskās iestādes.

     

(3) Akciju turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam un akciju turētāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt valdes pilnvarotas personas apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par valstij vai pašvaldībai piederošām akcijām sabiedrībā.”

 

(3) Akciju turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam un akciju turētāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt valdes pilnvarotas personas apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par valstij vai pašvaldībai piederošām akcijām sabiedrībā.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

71.pants. Sabiedrībai piederošo savu akciju nodošana un dzēšana

         

(1) Ja sabiedrība ieguvusi savas personāla akcijas, tās nododamas darbiniekiem sešu mēnešu laikā no šo akciju iegūšanas dienas.

         

(2) Ja personāla akcijas netiek nodotas sabiedrības darbiniekiem šā panta pirmajā daļā paredzētajā termiņā, tās dzēš, attiecīgi samazinot pamatkapitālu.

         

(3) Ja sabiedrība iegūst daļu akcijas, samazinot savu pamatkapitālu, šīs akcijas dzēš.

 

48.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izslēgt 71.panta trešajā daļā vārdu “daļu”.

Atbalstīt

24. Izslēgt 71.panta trešajā daļā vārdu “daļu”.

73.pants. Tiesības palielināt vai samazināt pamatkapitālu

 

49.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 73. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“73.pants. Pamatkapitāla palielināšanas un samazināšanas nosacījumi”

Atbalstīt

25. 73. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“73.pants. Pamatkapitāla palielināšanas un samazināšanas nosacījumi”;

Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz kapitāla daļu turētāja lēmumu, kurā reglamentēti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi.

 

50.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 73. panta pirmajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētāja” ar vārdiem “akcionāru sapulces”.

Atbalstīt

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētāja” ar vārdiem “akcionāru sapulces”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu;

   

51.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 73. pantu ar otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(2) Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, viss pamatkapitāla palielinājums akcionāram jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad akcionāru sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

Atbalstīt

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(2) Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, viss pamatkapitāla palielinājums akcionāram jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad akcionāru sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

     

(3) Valsts vai pašvaldības akciju turētājam nav jāparakstās uz jaunās emisijas akcijām (Komerclikuma 260.pants).

 

(3) Valsts vai pašvaldības akciju turētājam nav jāparakstās uz jaunās emisijas akcijām (Komerclikuma 260.pants).

     

(4) Akcionāra jaunās akcijas sabiedrība ieraksta akcionāra reģistrā, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šo akciju apmaksu.

 

(4) Akcionāra jaunās akcijas sabiedrība ieraksta akcionāra reģistrā, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šo akciju apmaksu.

     

(5) Ja akcionārs šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav veicis visu jauno akciju pilnu apmaksu, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts.

 

(5) Ja akcionārs šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav veicis visu jauno akciju pilnu apmaksu, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts.

     

(6) Ja lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu pieņem Ministru kabinets (77.pants), pieteikumam komercreģistra iestādei pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.

 

(6) Ja lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu pieņem Ministru kabinets (77.pants), pieteikumam komercreģistra iestādei pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.

     

(7) Ja lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu pieņem Ministru kabinets (77.pants), paziņojumam komercreģistra iestādei pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu un pieteikumam par pamatkapitāla samazināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

Redakcionāli precizēts

(7) Ja lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu pieņem Ministru kabinets (77.pants), paziņojumam komercreģistra iestādei pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

 

 

75.pants. Akciju sabiedrības pārvaldes institūcijas

         

(1) Sabiedrības pārvaldi īsteno akcionārs, akcionāru sapulce, valde un padome.

         

(2) Akcionāru sapulces funkcijas pilda akciju turētājs.

 

52.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 75.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem akciju turētāja pārstāvis.”.

Atbalstīt

26. Izteikt 75.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem akciju turētāja pārstāvis.”

76.pants. Akcionāru sapulces kompetence

         

(1) Tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

         

1) sabiedrības gada pārskatu;

         

2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;

         

3) padomes locekļu un revidenta iecelšanu un atcelšanu;

 

53.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 76. panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārdiem “padomes locekļu” ar šādiem vārdiem (iekavās) “izņemot gadījumu, kad padomes locekļus ieceļ Ministru kabinets (89.pants)”

Atbalstīt

27. 76.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem “padomes locekļu” ar vārdiem “[izņemot gadījumu, kad padomes locekļus ieceļ Ministru kabinets (89.pants)]”;

4) prasības celšanu pret padomes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem;

         

5) tāda darījuma apstiprināšanu, ko sabiedrība slēdz ar padomes locekli;

         

6) sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu;

 

54.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 76. panta pirmās daļas 6. punktu ar šādiem vārdiem (iekavās) “izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets”

Atbalstīt

papildināt pirmās daļas 6., 9. un 10. punktu ar vārdiem “(izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets)”;

7) sabiedrības vērtspapīru emisiju;

         

8) atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem un revidentam;

         

9) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

 

55.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 76. panta pirmās daļas 9. punktu ar šādiem vārdiem (iekavās) “izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets”

Atbalstīt

 

10) sabiedrības reorganizāciju;

 

56.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 76. panta pirmās daļas 10.punktu ar šādiem vārdiem (iekavās) “izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets”

Atbalstīt

 

11) likvidatora iecelšanu un atcelšanu;

         

12) citiem šajā likumā paredzētajiem gadījumiem.

         

(2) Akcionāru sapulce izskata un pieņem lēmumu tādos valdes un padomes kompetencē esošajos jautājumos, kuru izlemšanai valdei vai padomei nepieciešama akcionāru sapulces piekrišana (98.pants).

 

57.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 76. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Akcionāru sapulce izskata un pieņem lēmumu tādos valdes kompetencē esošajos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama padomes vai akcionāru sapulces piekrišana (98.pants).”

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Akcionāru sapulce izskata un pieņem lēmumu tādos valdes kompetencē esošajos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama padomes vai akcionāru sapulces piekrišana (98.pants).”

77.pants. Akcionāra kompetence

         

(1) Akcionārs pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu.

         

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu valsts vārdā pieņem Ministru kabinets un pašvaldības vārdā — pašvaldības dome (padome).

         
   

58.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 77.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar likumu valsts sabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, tad Ministru kabinets pieņem arī lēmumus par:

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

28. Papildināt 77.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar likumu valsts sabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, tas pieņem arī lēmumus par:

     

1) sabiedrības reorganizāciju;

 

1) sabiedrības reorganizāciju;

     

2) sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu.”

 

2) sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu.”

79.pants. Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

         

(1) Kārtējo akcionāru sapulci valde sasauc laikā, kas nodrošina iespēju gada pārskatu apstiprināt likumā paredzētajā termiņā.

         

(2) Ja valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru sapulci paredzētajā termiņā, to sasauc padome ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad valdei bija jāsasauc akcionāru sapulce.

         

(3) Ja padome nav sasaukusi kārtējo akcionāru sapulci šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā un termiņā, lēmumu par šā jautājuma izskatīšanu pieņem pats akciju turētājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad padomei bija jāsasauc akcionāru sapulce.

 

59.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 79.panta trešajā daļā vārdus “šā jautājuma izskatīšanu” ar vārdiem “akcionāru sapulces sasaukšanu”.

Atbalstīt

29. 79. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “šā jautājuma izskatīšanu” ar vārdiem “akcionāru sapulces sasaukšanu”;

(4) Ja padome šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā nesasauc akcionāru sapulci bez pamatota iemesla, akciju turētājs var atcelt padomes locekļus un ierosināt padomei atcelt valdes locekļus.

 

60.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 79.panta ceturtajā daļā vārdus “akciju turētājs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “akcionāru sapulce” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “akciju turētājs” ar vārdiem “akcionāru sapulce”.

(5) Ja rodas strīds par to, vai valdes un padomes locekļu rīcībai ir pamatots iemesls, pierādīšanas pienākums ir attiecīgi valdes un padomes locekļiem.

         

82.pants. Akcionāru sapulces sasaukšana, ja sabiedrība tiek likvidēta

         

(1) Ja pieņemts lēmums par sabiedrības likvidāciju, akcionāru sapulces sasauc likvidators.

         

(2) Kārtējo akcionāru sapulci likvidators sasauc laikā, kas nodrošina iespēju gada pārskatu apstiprināt likumā paredzētajā termiņā.

         

(3) Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc likvidators pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa revidents vai akciju turētājs.

         

(4) Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas ierosinātāji pieprasījumā norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu par sapulces sasaukšanu iesniedz likvidatoram un paziņo par to revidentam un akciju turētājam.

         

(5) Ja izskatāmajā jautājumā lēmums jāpieņem steidzami, ārkārtas akcionāru sapulce sasaucama šā likuma 80.panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā.

         

(6) Ja likvidators nav sasaucis kārtējo vai ārkārtas akcionāru sapulci paredzētajā termiņā, to sasauc akciju turētājs.

       < /TD>  

(7) Ja likvidators nesasauc akcionāru sapulci bez pamatota iemesla, akciju turētājs var atcelt likvidatoru.

 

61.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 82.panta septītajā daļā vārdus “akciju turētājs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “akcionāru sapulce” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

30. Aizstāt 82.panta septītajā daļā vārdus “akciju turētājs” ar vārdiem “akcionāru sapulce”.

(8) Ja rodas strīds par to, vai likvidatora rīcībai ir pamatots iemesls, pierādīšanas pienākums ir likvidatoram.

         

89.pants. Padomes locekļu skaits, to iecelšana un atcelšana

         

(1) Padomes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši sabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.

         

(2) Padomes locekļus ieceļ un atceļ akcionāru sapulce.

 

         
   

62.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Papildināt 89.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja tas ir paredzēts likumā, padomes locekļus ieceļ un atceļ Ministru kabinets.”

Atbalstīt

31. Papildināt 89.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja tas ir paredzēts likumā, padomes locekļus ieceļ un atceļ Ministru kabinets.”

95.pants. Akciju sabiedrības valdes locekļu atsaukšana

         

(1) Valdes locekli var atsaukt padome, ja tam ir svarīgs iemesls.

         

(2) Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde, likumā vai statūtos noteiktie šķēršļi šā amata ieņemšanai vai akciju turētāja izteiktā neuzticība.

 

63.

(Ekonomikas ministra vietā – Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Aizstāt 95.panta otrajā daļā vārdus “akciju turētājs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “akcionāru sapulce” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

32. Aizstāt 95.panta otrajā daļā vārdus “akciju turētāja” ar vārdiem “akcionāru sapulce”.

Pārejas noteikumi

         

1. Šā likuma A sadaļas 2. — 4.nodaļas un B sadaļas normas regulē arī valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās ar valsts un pašvaldību kapitāla daļu.

         

2. Šā likuma H sadaļas normas regulē arī kapitāla daļu pārdošanu valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās ar valsts un pašvaldību kapitāla daļu.

         

3. Līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi citos normatīvajos aktos, tajos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 4.pantā noteiktajam.

         

4. Sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod rīkojumu vai pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par kapitāla daļu turētāja iecelšanu atbilstoši šā likuma prasībām, ja valsts vai pašvaldības kapitāla daļa izveidojusies pirms šā likuma spēkā stāšanās un tās turētājs neatbilst šā likuma 10. un 11.pantā noteiktajam.

         

5. Šajā likumā paredzētās valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņems lēmumu par valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu būs nodevusi tai šīs funkcijas.

         

6. Valsts un pašvaldību kapitāla daļu atsavināšana privatizācijai nodotās privātās statūtsabiedrībās notiek saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un atbilstoši tam izdotajiem tiesību aktiem.

         

7. Šo pārejas noteikumu 6.punkta nosacījumi attiecas arī uz gadījumu, kad privātā statūtsabiedrība ar valsts vai pašvaldības kapitāla daļu ir ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība.

         

8. Kapitāla daļu atsavināšana privatizācijai nodotās valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās notiek saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un atbilstoši tam izdotajiem tiesību aktiem, ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma nosacījumus.

         

9. Šo pārejas noteikumu 8.punkta nosacījumi attiecas arī uz gadījumu, kad valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība ir ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība.

         

10. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai grozījumus likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka pēc šā likuma spēkā stāšanās valsts un pašvaldību kapitāla daļas netiktu nodotas privatizācijai likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” izpratnē.

         

11. Ja valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība vai kapitālsabiedrība ir izveidojusies privatizācijas rezultātā, šīs statūtsabiedrības vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu atsavināšana notiek saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma nosacījumus.

         

12. Ministru kabinets izstrādā un līdz 2002.gada 31.decembrim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību tipveida statūtus.

         

13. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.).

         
   

64.

(Ministru kabinets)

Papildināt pārejas noteikumus ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Likuma 12. panta sestā daļa un 15. panta piektā daļa ir spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim.”

Atbalstīt

33. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Likuma 12. panta sestā daļa un 15. panta piektā daļa ir spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim.”

   

65.

(Juridiskais birojs)

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.578 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (Latvijas Vēstnesis, 2002., 189.nr.).”.

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.578 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.).

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

66.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt normu par noteikumu spēkā stāšanos laiku.

Atbalstīt