Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g.21.maija sēdē izskatīja likumprojektus:

  1. "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (Reģ. nr.104; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.569);
  2. "Grozījums likumā "Par policiju"" (Reģ. nr.107; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.572);
  3. "Grozījums Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.108; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.573);
  4. "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"" (Reģ. nr.109; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.574) un to 3.lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija lūdz iekļaut iepriekšminētos likumprojektus Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 3.lasījumā.

Pielikumā:

  1. likumprojekta "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (Reģ. nr.104; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.569) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  2. likumprojekta "Grozījums likumā "Par policiju"" (Reģ. nr.107; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.572) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  3. likumprojekta "Grozījums Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.108; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.573) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  4. likumprojekta "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"" (Reģ. nr.109; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.574) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām.

 

 

 

 

 

A.Laksa

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

(reģ.nr. 109)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

28.pants. Ierēdņu pieņemšana dienestā

(1) Dienestā pieņem Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 40 gadiem:

1) kuriem ir vismaz vidējā izglītība un pabeigta pamatapmācība ugunsdzēsības jomā vai kuri mācās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā;

2) kuri prot latviešu valodu;

3) kuru personiskās īpašības, fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst iestādē noteiktajām prasībām.

(2) Dienestā nepieņem personas, kuras:

1) sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

2) atvaļinātas no dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ;

3) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki;

4) ir vai ir bijušas ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieki;

5) ir radniecībā ar tiešo priekšnieku (persona, kura ar tiešo priekšnieku ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, arī brāļi un māsas).

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8.Saeimas deputāts J.Urbanovičs:

Izteikt likuma 28.pantu šādā redakcijā:

“(1) Dienestā pieņem Latvijas pilsoņus un nepilsoņus no 18 līdz 40 gadiem:

1) kuriem ir vismaz vidējā izglītība un pabeigta pamatapmācība ugunsdzēsības jomā vai kuri mācās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā;

2) kuri prot latviešu valodu;

3) kuru personiskās īpašības, fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst iestādē noteiktajām prasībām.

(2) dienestā nepieņem personas, kuras:

1) sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

2) atvaļinātas no dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ.”

8.Saeimas deputāti S.Fjodorovs, M.Bekasovs

Papildināt 28.panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda “pilsoņus” ar vārdiem “un nepilsoņus”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.pants. Dienesta gaita iestādē

(1) Dienesta gaitu — speciālo dienesta pakāpju piešķiršanas kārtību; kārtību, kādā tās atņem vai pazemina, kā arī kārtību, kādā ierēdni pieņem dienestā un atvaļina no tā, ieceļ un pārceļ amatā, atstādina un atbrīvo no amata; atvaļinājumu piešķiršanas kārtību; pabalstu piešķiršanas kārtību un ierēdņu profesionālās sagatavošanas kārtību — nosaka dienesta gaitas reglaments. Dienesta gaitas reglamentu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā piešķirami apbalvojumi, piemērojami un pārsūdzami disciplinārsodi, kā arī kārtību, kādā iesniedzamas un izskatāmas ierēdņu sūdzības un ierosinājumi, nosaka disciplinārais reglaments. Disciplināro reglamentu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Ierēdnis var dienēt līdz 50 gadu vecuma sasniegšanai.

(4) Pēc ierēdņa vēlēšanās, kā arī ņemot vērā viņa fiziskās un profesionālās spējas, dienesta laiku dienesta gaitas reglamentā noteiktajā kārtībā var pagarināt līdz 60 gadu vecuma sasniegšanai.

(5) Uz ierēdni neattiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošie normatīvie akti.

 

1. Papildināt 35.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ierēdņu pārcelšanas kārtību nosaka Valsts civildienesta likums."

3

 

 

4

 

 

 

 

 

5

8.Saeimas deputāts D.Turlais:

Izslēgt 35.panta sesto daļu.

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdus “un pārceļ”.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“35.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un pārceļ”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ierēdņu pārcelšanas kārtību nosaka Valsts civildienesta likums."

Noraidīt

 

 

Pieņemt

Juridiskā biroja redakcijā

(sk.5.priekšl.)

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 35.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un pārceļ”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ierēdņu pārcelšanas kārtību nosaka Valsts civildienesta likums.”

41.pants. Ierēdņa disciplinārsodi

(1) Ierēdnim piemēro šādus disciplinārsodus:

1) piezīme (izsakāma mutvārdos vai rakstveidā);

2) rājiens;

3) brīdinājums par neatbilstību amatam;

4) pārcelšana zemākā amatā uz laiku līdz trim mēnešiem;

5) atbrīvošana no amata, ieceļot zemākā amatā;

6) speciālās dienesta pakāpes pazemināšana par vienu pakāpi;

7) atvaļināšana no dienesta.

(2) Jautājumu par disciplinārsoda uzlikšanu ierosina tiešais priekšnieks un izskata attiecīgā atestācijas komisija.

(3) Ierēdnis ir tiesīgs apstrīdēt viņam piemēroto disciplinārsodu augstākam priekšniekam mēneša laikā pēc iepazīšanās ar rīkojumu par disciplinārsoda piemērošanu.

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 41.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "pārcelšana zemākā" ar vārdu "pazemināšana".

     

 

 

 

2. Aizstāt 41.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “pārcelšana zemākā” ar vārdu “pazemināšana”.

 

 

 

Pārejas noteikumi 

1. . . .

4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1997.gada 7.septembra noteikumi nr.317 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas reglaments”;

2) Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumi nr.440 “Ugunsdrošības noteikumi”;

3) Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi nr.148 “Noteikumi par uzturdevas kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”;

4) Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumi nr.447 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ierindas un komandējošā sastāva formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un mantiskās apgādes normas”;

5) Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumi nr.460 “Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārais reglaments”;

6) Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumi nr.283 “Noteikumi par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”. 

5. . . .

 

6

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā skaitli un vārdu “1.jūlijam” ar skaitli un vārdu “1.novembrim”.

Pieņemt

3. Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā skaitli un vārdu “1.jūlijam” ar skaitli un vārdu “1.novembrim”.

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.574 “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.).

7

8.Saeimas deputāts D.Turlais:

Izslēgt pārejas noteikumu.

Noraidīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.574 “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6.nr.).