Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g.21.maija sēdē izskatīja likumprojektus:

  1. "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (Reģ. nr.104; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.569);
  2. "Grozījums likumā "Par policiju"" (Reģ. nr.107; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.572);
  3. "Grozījums Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.108; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.573);
  4. "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"" (Reģ. nr.109; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.574) un to 3.lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija lūdz iekļaut iepriekšminētos likumprojektus Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 3.lasījumā.

Pielikumā:

  1. likumprojekta "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (Reģ. nr.104; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.569) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  2. likumprojekta "Grozījums likumā "Par policiju"" (Reģ. nr.107; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.572) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  3. likumprojekta "Grozījums Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.108; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.573) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  4. likumprojekta "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"" (Reģ. nr.109; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.574) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām.

 

 

 

 

 

A.Laksa

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekta 3.lasījumam

Grozījums Robežsardzes likumā

Reģ.nr. 108

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi” un izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

Pieņemt

Grozījumi Robežsardzes likumā

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

7.pants. Robecsargs

(1) Robežsargs ir Latvijas pilsonis, kurš iestājies dienestā Robežsardzē, devis Latvijas Republikai zvērestu apsargāt un aizstāvēt valsts robežu, apguvis robežsargu profesionālās sagatavošanas kursu, ieņem noteiktu amatu Robežsardzē un kuram piešķirta robežsarga dienesta pakāpe.

(2) …

(3) …

 

 

2.

Saeimas deputāti S.Fjodorovs, M.Bekasovs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 7.panta pirmo daļu pēc vārda “pilsonis” ar vārdiem “vai nepilsonis”.”

Noraidīt

 

19.pants. Robežsardzes komplektēšanas pamatprincipi

(1) Dienestā Robežsardzē pieņem uz brīvprātības pamata Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un vēlas pildīt Robežsardzei uzliktos dienesta pienākumus.

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

 

 

3.

Saeimas deputāti S.Fjodorovs, M.Bekasovs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 19.panta pirmo daļu pēc vārda “pilsoņus” ar vārdiem “un nepilsoņus”.”

 

Noraidīt

 

36.pants. Robežsargu pārvietošana

(1) Robežsargus no vienas dienesta vietas uz citu pārvieto dienesta interesēs vai pēc pašu vēlēšanās ar Robežsardzes priekšnieka pavēli.

(2) Robežsardzes pārvaldes ietvaros Robežsardzes instruktorus un ierindniekus pārvieto ar attiecīgās pārvaldes priekšnieka pavēli.

(3) Likvidējot amatus Robežsardzes pārvaldēs vai tās pārformējot, šo pārvalžu robežsargi ieceļami brīvajos amatos citās pārvaldēs. Robežsargus, kuriem nav attiecīgās dienesta pieredzes, šādos gadījumos var iecelt par vienu dienesta pakāpi zemākos amatos.

(4) Gadījumos, kad robežsargus nosūta pildīt uzdevumus institūcijās ārpus Robežsardzes struktūrvienībām, robežsargu iecelšanas, atalgojuma un apgādes kārtību nosaka iekšlietu ministrs.

(5) Kārtību, kādā robežsargi pārvietojami uz citām Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām vai no tām uz Robežsardzi, nosaka iekšlietu ministrs.

 

Papildināt 36.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Robežsargu pārvietošanas kārtību papildus šajā pantā noteiktajai kārtībai reglamentē Valsts civildienesta likums.”

 

 

 

 

 

 

4.

Saeimas deputāts D.Turlais:

Izslēgt 36.panta sesto daļu.

Noraidīt

 

 

 

42.pants. Robecsarga atalgojums

(1) Robecsargi par dienestu saņem atalgojumu, kurā ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un citas piemaksas. Atalgojuma apmēru nosaka Ministru kabinets.

(2) Robežsargi, kuru dienests ir tieši saistīts ar valsts robežas kontroli un apsargāšanu, saņem piemaksu pie amatalgas 20 procentu apmērā Robežsardzes priekšnieka noteiktajā kārtībā.

 

5.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 42.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Robežsargi, kuru dienests ir tieši saistīts ar valsts robežas kontroli un apsargāšanu, saņem piemaksu pie amatalgas Ministru kabineta noteiktajā apmērā.””

 

Pieņemt

1. Izteikt 42.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Robecsargi, kuru dienests ir tieši saistīts ar valsts robežas kontroli un apsargāšanu, saņem piemaksu pie amatalgas Ministru kabineta noteiktajā apmērā.”

Pārejas noteikumi

1. Noteikt, ka šā likuma 7.panta pirmās daļas un 19.panta pirmās daļas prasības nevar būt par pamatu to robežsargu atbrīvošanai, kuri pieņemti dienestā pirms šā likuma stāšanās spēkā, ja viņi atbilst citām šā likuma, likuma "Par valsts noslēpumu" un Valodu likuma prasībām.

2. Ministru kabinetam līdz 1997.gada 31.decembrim izstrādāt attiecīgus grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

3. Personām, kuras dienestā Robežsardzē ir pieņemtas līdz 2002.gada 1.jūlijam, izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju un piemaksu par izdienu, ieskaita 80 procentus no citās iestādēs nostrādātā laika.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Likuma 42.panta otrā daļa stājas spēkā ar 2003.gada 1.augustu.””

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Likuma 42.panta otrās daļas noteikums par piemaksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā robežsargiem, kuru dienests ir tieši saistīts ar valsts robežas kontroli un apsargāšanu, stājas spēkā 2003.gada 1.augustā.”

 

 

Pieņemt precizētā redakcijā

(7.priekšl.)

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Likuma 42.panta otrās daļas noteikums par piemaksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā robežsargiem, kuru dienests ir tieši saistīts ar valsts robežas kontroli un apsargāšanu, stājas spēkā 2003.gada 1.augustā.”

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.573 “Grozījums Robežsardzes likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.).

 

8.

Saeimas deputāts D.Turlais:

Izslēgt pārejas noteikumu.

Noraidīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.573 “Grozījums Robežsardzes likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6.nr.).