Teksts LP0101_3 Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts trešajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”

(reģ.Nr. 101)

Redakcija pirms Ministru kabineta noteikumu Nr.566 spēkā stāšanās

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr. 532)

 

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām

Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”

 

Izdarīt likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001,16.nr.; 2002,23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001,16.nr.; 2002,23.nr.) šādus grozījumus:

           
 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

         

1) iepirkums — preču pirkšana, pakalpojumu saņemšana vai būvdarbu veikšana pasūtītāja vajadzībām;

         

2) kandidāts — persona vai personu grupa, kas uzaicināta piedalīties slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā;

 

 

         

3) pasūtītājs

         

a) valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība,

 

1.

Ministru prezidents E. Repše

Izteikt 1. panta 3. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, publisko tiesību subjekti un to savstarpējas apvienības. Publisko tiesību subjekts šā likuma izpratnē ir privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

-juridisko personu ir nodibinājusi valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts;

-juridiskā persona ir nodibināta, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un valstisku funkciju izpildi;

-juridisko personu pārrauga vai tās vadībā, pārvaldē vai uzraudzības institūcijā vairāk nekā pusi locekļu ieceļ valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts, vai to galvenokārt finansē valsts, reģionālā pārvalde, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts;”

 

 

 

Atbalstīt, ietverts 2. priekšl.

 

 

 

   

2.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 3. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, publisko tiesību subjekti un to apvienības. Publisko tiesību subjekts šā likuma izpratnē ir privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

-juridisko personu ir nodibinājusi valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts;

-juridiskā persona ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un valstisku funkciju izpildi;

-juridisko personu pārrauga vai tās vadībā, pārvaldē vai uzraudzības institūcijā vairāk nekā pusi locekļu ieceļ valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts, vai to galvenokārt ( vairāk nekā 50 procentus) finansē valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts

 

 

 

 

Atbalstīt

2. 1. pantā:

izteikt 3. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, publisko tiesību subjekti un to apvienības. Publisko tiesību subjekts šā likuma izpratnē ir privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

-juridisko personu ir nodibinājusi valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts;

-juridiskā persona ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un valstisku funkciju izpildi;

-juridisko personu pārrauga vai tās vadībā, pārvaldē vai uzraudzības institūcijā vairāk nekā pusi locekļu ieceļ valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts, vai to galvenokārt ( vairāk nekā 50 procentus) finansē valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts,”;

b) komersants (izņemot sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu), kurš saņem kredītu un kura galvotājs attiecībā uz šā kredīta atmaksāšanu un izmantošanu ir valsts vai pašvaldība,

         

c) komercsabiedrība, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 25 procenti valsts vai pašvaldības daļu vai kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,

2. 1. pantā:

izteikt 3. punkta “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,”;

3.

Ministru prezidents E. Repše

Izslēgt 1. panta 3. punkta "c", "f", "g" un "h" apakšpunktu;

Atbalstīt

izslēgt 3. punkta "c", "f", "g" un "h" apakšpunktu;

   

4.

Satiksmes min. parlamentārais sekretārs V. Makarovs

Izteikt 1. panta 3. punkta c apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) komercsabiedrība, kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldību budžeta;”

Ietverts

2.priekšl.

 

d) koncesionārs (attiecībā uz būvdarbiem), ja koncesija ir slēgta par būves lietošanu, bet samaksa par koncesiju ir būvdarbi,

         

e) persona, kura realizē projektu, kas tiek finansēts arī no valsts vai pašvaldības budžeta attiecībā uz iegādēm šā projekta vajadzībām,

 

 

 

 

 

f) bezpeļņas organizācija, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta

         

g) komercsabiedrība, kurā valsts vai pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā pārsniedz 25 procentus un kura apsaimnieko valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu un veic civiltiesiskos darījumus ar to valsts institūciju vai pašvaldības uzdevumā,

izteikt 3. punkta “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura apsaimnieko valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu un veic civiltiesiskos darījumus ar to valsts institūciju vai pašvaldības uzdevumā,”;

       

h) valsts vai pašvaldību aģentūra,

         

i) pasūtītājs šā likuma izpratnē nav sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums likuma “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām” izpratnē;

 

5.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izslēgt 1.panta 3. punkta i) apakšpunktu

Neatbalstīt

 

4) pretendents — persona vai personu grupa, kas iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē slēgtam konkursam, vai piedāvājumu pārdot preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām;

         

5) nepamatoti lēts piedāvājums — pretendenta piedāvājums pārdot preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā citi pretendenti, ja:

         

a) pasūtītājs, pārbaudot cenas aprēķinu, atradis tajā kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai, vai

         

b) pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu,

         

c) pretendents nav ievērojis tehniskos noteikumus;

         

51) ievērojami zemāka cena — pretendenta piedāvātā cena, kas ir viszemākā piedāvātā cena, turklāt tā vairāk nekā par 10 procentiem atšķiras no nākamās zemākās cenas, kas piedāvāta par preču pirkšanu vai pakalpojumu saņemšanu;

izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

“51) ievērojami zemāka cena — pretendenta piedāvātā cena, kas ir viszemākā piedāvātā cena, turklāt vairāk nekā par 10 procentiem atšķiras no nākamās zemākās cenas; “;

 

 

 

izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

“51) ievērojami zemāka cena — pretendenta piedāvātā cena, kas ir viszemākā piedāvātā cena, turklāt vairāk nekā par 10 procentiem atšķiras no nākamās zemākās cenas; “;

6) prece — jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot tirgū;

         

7) pakalpojumi — transporta darbi, projektēšana, arī būvprojektēšana, konstruēšana, tehnoloģijas izstrādāšana, pētījumi, apmācība, konsultāciju sniegšana, pārbaudes, diagnostika, būvju un konstrukciju apsekošana, darbu un procesu vadīšana, arī projekta vadīšana būvniecībā, noma, tai skaitā nekustamā īpašuma noma, un citi darbi,kas nav būvdarbi un preču piegāde;

         

8) būvdarbi — darbi, kas tiek veikti būvē vai būvlaukumā (zemes gabalā) būvēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas, nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas laikā, lietojot būvizstrādājumus un būviekārtas;

 

6.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 1. panta 8. punktu šādā redakcijā:

„8) būvdarbi – būves rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai būvniecība, kuras rezultātā būve spēj veikt tehnisku vai saimniecisku funkciju, kā arī būves nojaukšana;”

Neatbalstīt

 

9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: kārtējās izmaksas, rentabilitāti, piedāvāto kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās apkopes iespējas, tehnisko palīdzību, cenu;

         
 

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:“9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: piedāvāto kvalitāti, pretendenta pieredzi, vienas produkta vienības izmaksas, cenu;”.

7.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 1. panta 9. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Cenas īpatsvars kopējā vērtējumā nedrīkst būt mazāks par 40 procentiem.”

Atbalstīt

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: piedāvāto kvalitāti, pretendenta pieredzi, vienas produkta vienības izmaksas, cenu. Cenas īpatsvars kopējā vērtējumā nedrīkst būt mazāks par 40 procentiem; ”.

10) piedāvājuma nodrošinājums — konkursa nolikumā paredzēta naudas summa vai galvojums par šādu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;

         

11) līguma (saistību) nodrošinājums — starp pasūtītāju un konkursā uzvarējušo pretendentu vai izraudzīto kandidātu noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums.

 

 

         
   

8.

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt 1. pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) vietējais laikraksts – laikraksts, kas tiek izdots tajā pilsētā, pagastā vai novadā, kur reģistrēts pasūtītājs. Ja tāda nav, tam pielīdzināms laikraksts, kas tiek izdots tajā pašā rajonā. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis” par vietējo nav uzskatāms.”

Neatbalstīt

 

 3.pants. Iepirkuma pamatnoteikumi

         

(1) Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu vai kandidātu notiek rakstveidā, izņemot sarunu procedūru.

         

(2) Pretendents savu piedāvājumu paraksta un konkursam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt

         

(3) Iepirkuma līgumu slēdz rakstveidā. Ja iepirkuma vērtība nepārsniedz 1000 latu, par rakstveida līgumu var kalpot grāmatvedības attaisnojuma dokuments, uz kura pamata pasūtītājs izmaksā naudu par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.

3. 3.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par iepirkumu, kura vērtība ir 1000 vai vairāk latu, līgumu slēdz rakstveidā.”;

     

3. 3.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par iepirkumu, kura vērtība ir 1000 vai vairāk latu, līgumu slēdz rakstveidā.”;

(4) Pasūtītājs var sadalīt iepirkumu daļās, lai atļautu vairākiem pretendentiem piedalīties iepirkumā un iesniegt piedāvājumu par atsevišķām iepirkuma daļām. Vairākus iepirkuma priekšmetus var apvienot vienā iepirkumā, ja tam ir tehnisks pamatojums.

         

(5) Pasūtītājs nedrīkst izvirzīt pretendentiem vai kandidātiem jebkādas prasības, kas atsevišķam pretendentam vai kandidātam rada izdevīgākus apstākļus nekā pārējiem pretendentiem vai kandidātiem vai citādi ierobežo konkurenci

         

(6) Būvdarbu gadījumā jārīko atsevišķi konkursi projektēšanai un būvniecībai, izņemot šā likuma 5.pantā paredzētos gadījumus.

         
 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā: “(6) Būvniecības gadījumā, ievērojot veicamo darbu specifiku, var rīkot atsevišķus konkursus projektēšanai un būvdarbiem.”;

9.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 3. panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos rīkojami apvienotie projektēšanas un būvdarbu konkursi."

Atbalstīt, ietverts 11. priekšl.

 
   

10.

Juridiskais birojs

Papildināt 3. panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Projektēšanas konkursa uzvarētājam aizliegts piedalīties konkursā par būvdarbu veikšanu.”

Atbalstīt, ietverts 11. priekšl

 
   

11.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Būvniecības gadījumā, ievērojot veicamo darbu specifiku, var rīkot atsevišķus vai apvienotus projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursus. Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos rīkojami apvienotie projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursi. Projektēšanas konkursa uzvarētājam aizliegts piedalīties būvdarbu veikšanas konkursā. "

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Būvniecības gadījumā, ievērojot veicamo darbu specifiku, var rīkot atsevišķus vai apvienotus projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursus. Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos rīkojami apvienotie projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursi. Projektēšanas konkursa uzvarētājam aizliegts piedalīties būvdarbu veikšanas konkursā. ";

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi , kas bija par iemeslu procedūras pārtraukšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu internetā un nosūta informāciju par procedūras pārtraukšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vienā laikrakstā, ja par attiecīgo procedūru ir bijis publicēts paziņojums.”

12.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izteikt 3. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru, ja iestājušies no pasūtītāja gribas neatkarīgi ārkārtas apstākļi (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija) un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā jānorāda apstākļi , kas bija par iemeslu procedūras pārtraukšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu internetā un nosūta informāciju par procedūras pārtraukšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vienā laikrakstā, ja par attiecīgo procedūru ir bijis publicēts paziņojums.”

Neatbalstīt

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi,kas bija par iemeslu procedūras pārtraukšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu internetā un nosūta informāciju par procedūras pārtraukšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” , ja par attiecīgo procedūru ir bijis publicēts paziņojums.”

   

13.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 3. panta septītajā daļā vārdus ” un vēl vienā laikrakstā”

Atbalstīt saistīts

ar 67.un 75.

priekšl.

 

4.pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

         

(1) Pasūtītājs nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts līgums par:

         

1) šķīrējtiesas pakalpojumiem;

 

 

 

 

 

2) finanšu pakalpojumiem monetārās politikas, valūtas kursa politikas, valsts parāda vadības, rezervju vadības un citas finanšu vadības politikas realizācijai, kas ietver darījumus ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem, kā arī par Latvijas Bankas un Valsts kases pakalpojumiem un ar minēto finanšu pakalpojumu sniegšanu saistītajiem nemateriālajiem pakalpojumiem;

         

3) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

         

4) komandējuma izdevumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

         

5) pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi no sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja pakalpojumus sniegt vai preces pārdot šiem uzņēmumiem ir izņēmuma tiesības atbilstoši likumam “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām”;

         

6) tādas institūcijas pakalpojumiem, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai un pilnībā ievēro šā likuma prasības;

         

7) pētniecības pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kurus pilnīgi apmaksā un izmanto paša vajadzībām tikai pasūtītājs;

         

8) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu, izmantojot NATO iepirkumu sistēmu, ja par to katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

         

9) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu kopīgi visām trim Baltijas valstīm, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

         

10) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu no ārvalstu bruņotajiem spēkiem, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

 

 

 

 

 

11) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu, kas netiek izdarīts šā panta 8., 9. un 10.punktā noteiktajā kārtībā, kā arī iepirkumu, kas atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem klasificēts kā valsts noslēpuma objekts, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

         

12) autora darbu izmantošanu, ja autoram ir izņēmuma tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu;

         

13) valsts noslēpuma objektu iepirkumu valsts drošības iestāžu vajadzībām;

 

14.

Ministru prezidents E. Repše

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 13.punktā vārdus "valsts drošības iestāžu vajadzībām"

Atbalstīt

4. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 13.punktā vārdus "valsts drošības iestāžu vajadzībām";

14) nekustamās mantas pirkšanu, izmantojot pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības;

         

15) zemes nomu, ja pasūtītāja īpašumā esošās ēkas (būves) atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes.

 

 

 

 

 

 

4. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

“16) dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

     

papildināt pirmo daļu ar 16. , 17. , 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

“16) dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

 

17) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs.”;

15.

Atbildīgā komisija

Papildināt 4. panta pirmās daļas 17 .punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“... ja iepirkuma summa nepārsniedz 120 000 latu.”

Atbalstīt

17) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, ja iepirkuma summa nepārsniedz 120 000 latu;

   

16.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar 18 .punktu šādā redakcijā:

"18) pakalpojumiem, kurus sniedz iestāde vai persona, kas ir pasūtītājs šā likuma izpratnē, pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, kuras tai ir saskaņā ar kādu normatīvo aktu;"

Atbalstīt

18) pakalpojumiem, kurus sniedz iestāde vai persona, kas ir pasūtītājs šā likuma izpratnē, pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, kuras tai ir saskaņā ar kādu normatīvo aktu;

   

17.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar 18. punktu šādā redakcijā:

“18) preču un pakalpojumu iepirkumu no Invalīdu biedrību uzņēmumiem, ja šie uzņēmumi ir iekļauti Ministru kabineta iesniegtajā un Saeimas apstiprinātajā sarakstā;”

Neatbalstīt

 
   

18.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar 19. punktu šādā redakcijā:

“19) preču un pakalpojumu iepirkumu no brīvības atņemšanas iestādēm, kas izmanto notiesāto darbaspēku, pašas iestādes vai citu brīvības atņemšanas iestāžu vajadzībām;”

Neatbalstīt

 
   

19.

Vides min. parlamentārais sekretārs J. Vilgerts

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“subsīdiju, kuras paredz normatīvie akti, piešķiršanu no valsts budžeta konkrētu darbu veikšanai;”

Atbalstīt

redakc

precizējot

19) normatīvajos aktos paredzēto subsīdiju piešķiršanu no valsts budžeta konkrētu darbu veikšanai.”;

   

20.

Satiksmes min. parlamentārais sekretārs V. Makarovs

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“nekustamā īpašuma pirkšanu transporta infrastruktūras būvdarbu vajadzībām;”

Daļēji atbalstīt,

ietverts

26.priekšl.

 
   

21.

Vides ministrs R. Vējonis

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“zemes iepirkumu vides aizsardzības vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīt,

ietverts

26. priekšl.

 

(2) Pasūtītājs piemēro šā likuma I un II nodaļas un 35.panta noteikumus, bet var nepiemērot šā likuma III, IV, V un VI nodaļas un 34.panta noteikumus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

         

1) iepirkumu un paredzamā līgumcena ir mazāka par 1000 latiem;

         

2) projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas pakalpojumiem, kuru paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

 

22.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 4. panta otrās daļas 2. punktu pēc vārda “konstruēšanas” ar vārdiem “juridiskajiem, audita”.

Atbalstīt

papildināt otrās daļas 2. punktu pēc vārda “konstruēšanas” ar vārdiem “juridiskajiem, audita”;

3) iepirkumu gadījumā, kad neparedzētu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) radusies ārkārtas situācija un ir nepieciešams to novērst, lai atjaunotu vai nodrošinātu pasūtītāja darbību, un paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu;

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

Deputāts J. Urbanovičs

Izslēgt 4. panta otrās daļas 3. punktā vārdus:

“un paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu policijas, robežapsardzes, muitas vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets.

izteikt otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu policijas, robežapsardzes, muitas, Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets.”

24.

Iekšlietu min. parlamentārā sekretāre L. Mūrniece

Izteikt 4. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu muitas, Drošības policijas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes,Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīt,

ietverts

26. priekšl.

   

25.

Ārlietu min. parlamentārais sekretārs P. Elferts

Izteikt 4. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu policijas,robežapsardzes, muitas, Nacionālo bruņoto spēku, Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

ietverts

26. priekšl.

 
   

26.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 4. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu valsts vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets;”

Atbalstīt

izteikt otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu valsts vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets;”;

   

27.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 4. panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību iepirkumiem līdz 10 000 latu, ja iepirkumu veic ārvalstīs."

Atbalstīt

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību iepirkumiem līdz 10 000 latu, ja iepirkumu veic ārvalstīs.";

   

28.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā veic ar militāra rakstura preču pirkšanu un pakalpojumu sniegšanu saistītus iepirkumus, reglamentē Ministru kabinets."

Atbalstīt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā veic ar militāra rakstura preču pirkšanu un pakalpojumu sniegšanu saistītus iepirkumus, reglamentē Ministru kabinets."

5.pants. Gadījumi, kad var piemērot citas iepirkuma procedūras

         

Ja iepirkumu vairāk nekā 50 procentu apmērā finansē starptautiska finanšu institūcija vai iepirkums ir ārvalstu tehniskā palīdzība vai Eiropas Komisijas finansēta programma un šā finansējuma piešķiršanas nosacījums ir tādas iepirkuma procedūras piemērošana, kas atšķiras no šajā likumā minētajām procedūrām, pasūtītājs var izmantot finansējuma piešķiršanas nosacījumos minēto procedūru.

 

29.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 5. pantu aiz vārdiem: “Eiropas Komisijas finansēta programma” ar tekstu šādā redakcijā “vai NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekts”;

Atbalstīt

redakc.

precizējot

5. Papildināt 5. pantu pēc vārdiem: “Eiropas Komisijas finansēta programma” ar vārdiem “vai NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekts”;

 

 

6.pants. Paredzamā līgumcena

         

(1) Paredzamā līgumcena ir naudas summa, ko pasūtītājs ekonomiski pamatoti paredzējis samaksai par preces pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu, vai būvdarbiem kopā ar visiem nodokļiem.

 

30.

Atbildīgā komisija

Papildināt 6. panta pirmo daļu pēc vārdiem “naudas summa” ar vārdiem “(bez pievienotās vērtības nodokļa)” un izslēgt tajā vārdus “kopā ar visiem nodokļiem”.

Atbalstīt

6. Papildināt 6. panta pirmo daļu pēc vārdiem “naudas summa” ar vārdiem “(bez pievienotās vērtības nodokļa)” un izslēgt tajā vārdus “kopā ar visiem nodokļiem”.

(2) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma metodi.

         

(3) Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no līgumcenai atbilstošās iepirkuma metodes piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību.

         
   

31.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbu veikšanu un tā paredzamā līgumcena ir lielāka par 150 000 latu, pasūtītājam ir pienākums organizēt neatkarīgu ekspertu pārbaudi par aprēķinātās līgumcenas ekonomisko pamatotību."

Daļēji

atbalstīt,

ietverts

23.p. 2. d.

(61.priekšl.)

 

7.pants. Paredzamā līgumcena precei

         

(1) Paredzamo līgumcenu precei nosaka, ņemot vērā konkrētas preces pirkšanai plānoto summu.

         

(2) Ja paredzētajam viena veida preču pirkumam ir regulāra iepirkuma raksturs un tas izpaudīsies tādējādi, ka par vienādu līguma priekšmetu tiks noslēgti vairāki iepirkuma līgumi, paredzamo līgumcenu nosaka, saskaitot visu šo iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas laika posmā, kas nav īsāks par vienu ceturksni.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

Ministru prezidents E. Repše

Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdus „vienu ceturksni” ar vārdiem „12 mēnešiem.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

7. Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdus „vienu ceturksni” ar vārdiem „12 mēnešiem.”

8.pants. Paredzamā līgumcena nomai

         

(1) Ja preci nomā ar izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka:

         

1) kā kopējo nomas maksu, saskaitot visu nomas maksu un iespējamo izpirkuma maksu, kura nosakāma kā nomas maksas un izpirkuma maksas summa, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas nav ilgāks par 48 mēnešiem;

         

2) saskaitot ikmēneša nomas maksas un summu reizinot ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu.

5. Izteikt 8.panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) kā ikmēneša nomas maksas reizinājumu ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu. “

     

8. Izteikt 8.panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) kā ikmēneša nomas maksas reizinājumu ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu. “

10.pants. Paredzamā līgumcena būvdarbiem

         

(1) Paredzamā līgumcena būvdarbiem ir attiecīgās būves vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas paredzamā līgumcena.

 

33.

Ministru prezidents E. Repše

Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus „vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas.”

Atbalstīt

9. 10. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus „vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas”;

(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem, izņemot būvprojektēšanu, kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgos būvdarbus, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.

6. Izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem, (arī būvprojektēšanai, ja par to netiek rīkota atsevišķa iepirkuma procedūra), kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgos būvdarbus, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.”

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem (arī būvprojektēšanai, ja par to netiek rīkota atsevišķa iepirkuma procedūr a), kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgos būvdarbus, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.”

12.pants. Darba uzdevums

         

(1) Darba uzdevums ir pasūtītāja sagatavots dokuments, kurā noteiktas nepieciešamajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, šo pakalpojumu mērķis un, ja nepieciešams, norādītas izmantojamās metodes un resursi, kā arī gala rezultāts. Darba uzdevums būvprojektēšanas gadījumā ir projektēšanas uzdevums.

 

34.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt 12.panta pirmās daļas otro teikumu.

 

Atbalstīt

10. 12. pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

(2) Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram un nepārprotamam, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt pakalpojumu vai būvdarbu cenu, bet pasūtītājs — salīdzināt piedāvājumus.

7. Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram un nepārprotamam, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt piedāvājuma cenu, bet pasūtītājs — salīdzināt piedāvājumus.”

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram un nepārprotamam, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt piedāvājuma cenu, bet pasūtītājs - salīdzināt piedāvājumus.”;

(3) būvprojektēšanas gadījumā projektēšanas uzdevumu sastāda tā, lai būvdarbu iepirkuma pretendents varētu noteikt projektētāja izstrādātā būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām.

 

35.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Aizstāt trešajā daļā vārdu “projektēšanas” ar vārdu “darba”

Atbalstīt

aizstāt trešajā daļā vārdu “projektēšanas” ar vārdu “darba”;

(4) Darba uzdevumu sastāda kā atsevišķu dokumentu un iekļauj konkursa nolikumā. Cenu aptaujas un sarunu procedūras gadījumā to iekļauj uzaicinājumā.

         

(5) Darba uzdevumā nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un preču specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

   

 

 

 

   
   

36.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 12. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti.”

Atbalstīt

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus, pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti.”

(6) Darba uzdevums ir obligāts dokuments pakalpojumu iepirkumiem, izņemot nomu.

         

13.pants. Tehniskās specifikācijas

         

(1) Tehniskās specifikācijas ir:

         

1) preces apraksts, kas ietver prasības attiecībā uz kvalitāti, kvantitāti, darbību, drošību, garantiju, izmēru, terminoloģiju, simboliem, pārbaudi, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, etiķetēm un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai prece atbilstu iepirkuma mērķim;

         

2) būvprojektā paredzētajiem darbiem un būvkonstrukcijām izvirzīto normatīvo un kvalitātes prasību apraksts (uzskaitījums).

         

(2) Ar tehniskajām specifikācijām pasūtītājs nosaka prasību līmeni, kādam jāatbilst precei vai būvdarbiem. Tehniskās specifikācijas iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā. Pasūtītājs dod priekšroku tām tehniskajām specifikācijām, kuras vērstas uz iepirkuma priekšmeta darbības rezultātu (funkciju). Ja pasūtītājs uzskata, ka šādas tehniskās specifikācijas neatbilst līguma mērķim, tas var veidot arī iepirkuma priekšmeta izskatu raksturojošas tehniskās specifikācijas.

         

(3) Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un preču specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

         
   

37.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 13.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus, pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti."

Atbalstīt

11. Papildināt 13.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus, pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti."

15.pants. Vienādu iespēju radīšana pretendentiem

         

(1) Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

         

(2) Pretendenti var apvienoties grupā neatkarīgi no komercdarbības veida un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu, ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā. Ja pasūtītājs izvēlējies šādu grupu un iepirkuma līguma izpildīšanai ir vēlams noteikts komercdarbības veids, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendentu grupa izveido personālsabiedrību.

 

38.

Ministru prezidents E. Repše

Izslēgt 15. panta otrās daļas

pirmā teikuma beigās vārdus:

„ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā” .

Atbalstīt

12. 15. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus „ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā” ;

(3) Visā iepirkuma procedūrā tiek ievērots atklātums. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas nosūta šo informāciju visiem pretendentiem, kā arī tiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu vai kvalifikācijas atlases nolikumu slēgtam konkursam.

8. 15. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu “kvalifikācijas” ar vārdu “kandidātu”;

     

aizstāt trešajā daļā vārdu “kvalifikācijas” ar vārdu “kandidātu”;

(4) Nedrīkst aizkavēt iespējamā pretendenta piedalīšanos iepirkuma procedūrā.

         

(5) Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma, cenu aptaujas vai sarunu procedūras sagatavošanā, aizliegts piedalīties attiecīgajā konkursā, sarunu procedūrā vai cenu aptaujā

papildināt piekto daļu pēc vārda “piedalīties” ar vārdiem “kā pretendentam vai kandidātam”.

     

papildināt piekto daļu pēc vārda “piedalīties” ar vārdiem “kā pretendentam vai kandidātam”;

(6) Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītājam aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nedrīkst sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(7) Pasūtītājs nedrīkst pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu un par līdzdalību iepirkuma procedūrā.

 

39.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izteikt 15. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7)Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu. Valsts iestādes šo samaksu ieskaita valsts pamatbudžetā, pašvaldības un pašvaldību iestādes – tās pašvaldības budžetā, kura rīko konkursu. Samaksa nedrīkst būt lielāka par:

1)20 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 50 000 latu;

2) 50 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu;

3) 100 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu;

4) 200 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 4 500 000 latu. “

Atbalstīt

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7)Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu. Valsts iestādes šo samaksu ieskaita valsts pamatbudžetā, pašvaldības un pašvaldību iestādes – tās pašvaldības budžetā, kura rīko konkursu. Samaksa nedrīkst būt lielāka par:

1)20 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 50 000 latu;

2) 50 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu;

3) 100 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu;

4) 200 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 4 500 000 latu.“

 16.pants. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

         

(1) Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

   

 

   

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

 

 

 

 

 

2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

         

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

         

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

         

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu preču pārdošanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

         

6) pretendents, saskaņā ar šā panta otro daļu sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas;

9. Izslēgt 16. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu.

 

 

 

13. 16. panta pirmjā daļā:

izslēgt 6. un 7. punktu;

   

40.

Deputāts J. Urbanovičs

Papildināt 16. panta pirmo daļu ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pretendents nav iekļāvies pasūtītāja īpaši noteiktajā iepirkumam atvēlētajā finansu līdzekļu maksimālajā apjomā (“slēptajā cenā”).”

Neatbalstīt

 

7) pretendents ir iekļauts Iepirkumu uzraudzības biroja sevišķajā sarakstā, kuru šis birojs ievieto interneta tīklā. Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sevišķā saraksta veidošanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

 

 

       
   

41.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 16. panta pirmo daļu ar astoto punktu šādā redakcijā:

“8) likumā noteiktā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.”

Atbalstīt

papildināt daļu jaunu 8. punktu šādā redakcijā:

“8) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.”

(2) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pasūtītājs var pieprasīt:

 

42.

Ekonomikas ministrs J. Lujāns

Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus “var pieprasīt” ar vārdu “pieprasa

Daļēji atbalstīt,

iestrādāts

17. pantā

 

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

         

2) izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs J. Lujāns

Papildināt 16. panta otrās daļas 2.punktu ar vārdiem:

“kā arī izziņas, kas satur šā likuma 17. panta pirmās daļas 3.punktā minēto informāciju.”.

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāts

17. pantā

 

3) reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

         

4) licenci vai sertifikātu noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

         

5) ziņas saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu.

         

17.pants. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

         

(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tā novērtēšanai var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus dokumentus:

10. Aizstāt 17. panta pirmās daļas ievaddaļā daļā vārdus ”var pieprasīt” ar vārdu “pieprasa”

 

 

     

14. 17. pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā daļā vārdus ”var pieprasīt” ar vārdu “pieprasa”;

1) pretendenta gada pārskatu vai apliecinātu izrakstu no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

         

2) izziņu par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu vai finanšu apgrozījumu, kas saistīts ar attiecīgo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

 

 

 

 

 

3) informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un vidējo strādājošo skaitu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem.

 

44.

Ekonomikas ministrs J. Lujāns

Papildināt 17.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem “informāciju par” ar vārdiem “pretendenta veiktajām” un pēc vārda “apdrošināšanas” ar vārdu “obligātajām”.

Atbalstīt

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem “informāciju par” ar vārdiem “pretendenta veiktajām” un pēc vārda “apdrošināšanas”- ar vārdu “obligātajām”;

(2) Ja konkrēta iepirkuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā informācija neraksturo pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pasūtītājs var pieprasīt citas ziņas šā stāvokļa raksturošanai.

 

45.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt 17.panta otro daļu

ar vārdiem „ vai pretendents var iesniegt citu informāciju šā stāvokļa raksturošanai.”

Atbalstīt

papildināt otro daļu ar vārdiem „ vai pretendents var iesniegt citu informāciju šā stāvokļa raksturošanai”.

18.pants. Informācija par pretendenta iespējām

         

(1) Atklāta konkursa nolikumā vai slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā pasūtītājs norāda, kādā veidā pretendentam būs jāapliecina savas iespējas pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus.

11. 18. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta iespējām pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus un to novērtēšanai var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus attiecīgi šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos dokumentus

     

15. 18. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta iespējām pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus un to novērtēšanai var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus attiecīgi šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos dokumentus

(2) Pasūtītājs vai tā vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

(2) Pasūtītājs ar pretendenta piekrišanu vai pasūtītāja vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.”;

     

(2) Pasūtītājs ar pretendenta piekrišanu vai pasūtītāja vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.”;

(3) Ja paredzamais līgums attieca s uz preču pirkšanu vai nomu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

         

1) pārdoto attiecīgo vai līdzīgu preču sarakstu, kurā minēts preču pārdošanas apjoms, saņēmējs un laiks un kuram pievienotas apstiprinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu kopijas vai atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

         

2) pretendentam piederošo tehnisko iekārtu aprakstu, dokumentu, kas apliecina pretendenta iespējas nodrošināt preces kvalitāti;

         

3) informāciju par preču pārdošanā vai iznomāšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

         

4) pārdodamās preces paraugus, aprakstus vai fotogrāfijas;

         

5) oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopiju, kas apliecina preces atbilstību standartiem;

         

6) dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā Latvijas teritorijā pārdot preces un veikt to garantijas apkalpošanu.

 

46.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt 18. panta trešās daļas 6.punktā vārdus „Latvijas teritorijā...”

Atbalstīt,

ietverts

48.

priekšl.

 
   

47.

Ekonomikas ministrs J. Lujāns

Aizstāt 18. panta trešās daļas sestajā punktā vārdu “un” ar vārdiem “un/vai”.

Daļēji

atbalstīt,

ietverts

48. priekšl.

 
   

48.

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā pārdot preces un nodrošināt to garantijas apkalpošanu.”

Atbalstīt

izteikt trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā pārdot preces un nodrošināt to garantijas apkalpošanu.”;

(4) Ja paredzamais līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, pasūtītājs, ņemot vērā pakalpojumu specifiku, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

         

1)  informāciju par pretendenta kvalifikāciju vai tās personas izglītību un kvalifikāciju, kura ir tieša pakalpojumu sniedzēja;

         

2) pakalpojumu saņēmēja vai pakalpojumu sniedzēja apstiprinātu sniegto pakalpojumu sarakstu, kurā norādīts pakalpojumu apjoms, saņēmējs un to sniegšanas laiks, vai pakalpojumu saņēmēju atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

 

 

 

 

 

3) informāciju par pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

         

4) informāciju par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

         

5) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu;

         

6) apliecinājumu tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.

         

(5) Ja paredzamais līgums attiecas uz būvdarbu veikšanu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

         

1) informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par būvdarbu veikšanu;

         

2) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi iekšējā tirgū, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem. Šajās izziņās ietveramas ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, par to, vai visi darbi ir pabeigti, kā arī uzrādāms nepabeigto objektu nosaukums, vieta, apjoms un paredzamais to pabeigšanas termiņš;

izslēgt piektās daļas 2.punktā vārdus “iekšējā tirgū”;

     

izslēgt piektās daļas 2.punktā vārdus “iekšējā tirgū”;

3) informāciju par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

         

4) informāciju par tehnisko personālu, kuru pretendents izmantos būvdarbos.

         

(6) Ja pretendents norāda, ka tas iesaistīs apakšuzņēmējus, ziņas tiek pieprasītas arī par šiem apakšuzņēmējiem.

aizstāt sestajā daļā vārdus “tiek pieprasītas” ar vārdiem “ir jāiesniedz”.

     

aizstāt sestajā daļā vārdus “tiek pieprasītas” ar vārdiem “ir jāiesniedz”;

(7) Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt no kopējā darba apjoma to darbu maksimālo apjomu, kuru var veikt apakšuzņēmējs. Šo apjomu nosaka procentos no paredzamās līguma summas un norāda iepirkuma rocedūras nolikumā.

         
   

49.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 18.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 % no kopējā būvdarbu apjoma, uzrādot konkrētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem) paredzētos veicamo būvdarbu apjomus."

Atbalstīt

redakc.

precizējot

papildināt pantu ar astoto un

devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 procentiem no kopējā būvdarbu apjoma, turklāt tam jāuzrāda konkrētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem) paredzētais veicamo būvdarbu apjomus.

   

50.

Dep. A. Tolmačovs

Atbildīgā komisija

Papildināt 18. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9)Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda apliecinājumu, ka viņa gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo triju gadu laikā (izņemot uzņēmumus, kas dibināti vēlāk) pārsniedz līgumcenu, bet ne vairāk kā trīs reizes.”

Atbalstīt

(9) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda apliecinājumu, ka viņa gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo triju gadu laikā (izņemot uzņēmumus, kas dibināti vēlāk) pārsniedz līgumcenu, bet ne vairāk kā trīs reizes.”

19.pants. Papildu informācija

         

(1) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, bet šo papildu informāciju drīkst pieprasīt tikai minētajos pantos noteiktajos ietvaros

12. Izteikt 19. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja informācija, ko pretendents sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, vai lai novērtētu pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un spējas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents izskaidro sniegto informāciju vai iesniedz papildu informāciju minētajos pantos noteiktajos ietvaros.”

     

16. Izteikt 19. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja informācija, ko pretendents sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, vai lai novērtētu pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un spējas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents izskaidro sniegto informāciju vai iesniedz papildu informāciju minētajos pantos noteiktajos ietvaros.”

 

(2) Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

         

21.pants. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

         

(1) Ja uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā

13. Izteikt 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.”

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 13.pantu (attiecībā uz grozījumiem likuma 21.panta pirmajā daļā) pēc vārda “nepatiesas” ar vārdiem “pasūtītāja pieprasītās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

redakc.

precizējot

17. Izteikt 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai pretendents ir sniedzis pasūtītājam nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.”

(2) Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā.

         

(3) Ja pretendents pieprasa, lai pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, pasūtītājs triju dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz rakstveidā šā lēmuma pamatojumu.

         

22.pants. Iepirkuma metodes izvēle

         

(1) Iepirkuma metode var būt atklāts konkurss, slēgts konkurss, cenu aptauja vai sarunu procedūra un projektu skiču konkurss.

 

52.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izslēgt 22.panta 1.daļā vārdus “un projekta skiču konkurss”.

Neatbalstīt

 

(2) Pasūtītājs izvēlas cenu aptauju vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

         

1) preču pirkšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

 

53.

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 22. panta otrās daļas 1. punktā skaitli „10 000” ar skaitli „5000”

Neatbalstīt

 

2) pakalpojumu sniegšanu, izņemot šā likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 5000 latu;

14. Aizstāt 22. panta otrās daļas 2. punktā skaitli “5000” ar skaitli “10 000”.

     

18. Aizstāt 22. panta otrās daļas 2. punktā skaitli “5000” ar skaitli “10 000”.

3) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 50 000 latu.

 

54.

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 22. panta otrās daļas 3. punktā skaitli „50 000” ar skaitli „25 000”

Neatbalstīt

 

(3) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

         

1) preču pirkšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu;

 

55.

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 22. panta trešās daļas 1. punktā skaitli „10 000” ar skaitli „5000”

Neatbalstīt

 

2) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu.

 

56.

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 22. panta trešās daļas 2. punktā skaitli „50 000” ar skaitli „25 000”

Neatbalstīt

 

(4) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par pakalpojumu sniegšanu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu.

         

(41) Pasūtītājs var izvēlēties projekta skiču konkursu, ja līgums tiks slēgts par būvprojektu vai teritoriālplānojuma skiču projekta izstrādi.

 

57.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izslēgt 22.panta 41. daļu.

Neatbalstīt

 

(5) Atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu, kā arī projektu skiču konkursa norisi reglamentē Ministru kabineta noteikumi atsevišķi katram minētajam veidam

 

 

 

 

 

58.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izslēgt 22. panta piektajā daļā vārdus “kā arī projektu skiču konkursa norisi”.

Neatbalstīt

 
   

59.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt likumprojektu ar 22. 1

pantu šādā redakcijā:

„22. 1 pants. Informatīvie paziņojumi

Atbalstīt

redakc.

precizējot

19. Papildināt likumprojektu ar 22. 1pantu šādā redakcijā: „22. 1 pants. Informatīvie paziņojumi

     

(1) Pasūtītāji, sākoties budžeta gadam, iespējami īsā termiņā informatīvajā paziņojumā dara zināmu to līgumu kopapjomu katrā ražojumu vai pakalpojumu, vai būvdarbu grupā, kurus tās paredz piešķirt turpmākajos 12 mēnešos, ja to kopējā paredzamā vērtība, ņemot vērā šā likuma II nodaļā noteiktās prasības, ir vismaz 600000 latu preču un pakalpojumu līgumiem vai 3000000 latu būvdarbu līgumiem.

 

(1) Pasūtītāji, sākoties budžeta gadam, iespējami īsā termiņā informatīvajā paziņojumā dara zināmu to līgumu kopapjomu katrā ražojumu vai pakalpojumu, vai būvdarbu grupā, kurus tie paredz piešķirt turpmākajos 12 mēnešos, ja šo līgumu kopējā paredzamā vērtība, ņemot vērā šā likuma II nodaļā noteiktās prasības, ir vismaz 600 000 latu preču un pakalpojumu līgumiem vai 3 000 000 latu būvdarbu līgumiem.

     

(2) Pasūtītājam ir tiesības sniegt informatīvo paziņojumu arī citos, šā panta pirmajā daļā neparedzētos, gadījumos.

 

(2) Pasūtītājam ir tiesības sniegt informatīvo paziņojumu arī citos, šā panta pirmajā daļā neparedzētos gadījumos.

     

(3) Informatīvais paziņojums satur šādu informāciju:

 

(3) Informatīvais paziņojums satur šādu informāciju:

     

1) pasūtītāja nosaukums un tā kontaktpersonu adrese, tālruņa, e-pasta un telefaksa numurs;

 

1) pasūtītāja nosaukums un tā kontaktpersonas adrese, tālruņa, e-pasta un telefaksa numurs;

     

2) piegādājamo preču veids un daudzums vai vērtība, paredzētais līgumu kopapjoms katrā pakalpojumu kategorijā vai paredzamo būvdarbu veids un apjoms, kā arī, ja nepieciešams, visu būvdarbu kārtu galvenās iezīmes;

 

2) piegādājamo preču veids un daudzums vai vērtība, paredzētais līgumu kopapjoms katrā pakalpojumu kategorijā vai paredzamo būvdarbu veids un apjoms, kā arī, ja nepieciešams, visu būvdarbu kārtu galvenās iezīmes;

     

3) datumus, kad paredzēts sākt iepirkumu procedūras (ja tie ir zināmi), paredzētais iepirkumu procedūru sākuma datums katrai pakalpojumu kategorijai, paredzētais būvdarbu sākšanas datums (ja tas ir zināms), paredzētais būvdarbu izpildes grafiks (ja tas ir zināms), būvdarbu finansēšanas un cenu pārskatīšanas noteikumi vai atsauces uz noteikumiem, kuros tie ietverti (attiecībā uz būvdarbiem),

 

3) datumus, kad paredzēts sākt iepirkumu procedūras (ja tie ir zināmi), paredzētais iepirkumu procedūru sākuma datums katrai pakalpojumu kategorijai, paredzētais būvdarbu sākšanas datums (ja tas ir zināms), paredzētais būvdarbu izpildes grafiks (ja tas ir zināms), būvdarbu finansēšanas un cenu pārskatīšanas noteikumi vai atsauces uz noteikumiem, kuros tie ietverti (attiecībā uz būvdarbiem);

     

4) cita informācija,

5) paziņojuma nosūtīšanas diena.

 

4) cita informācija;

5) paziņojuma nosūtīšanas diena.

     

(4) Pasūtītājs informatīvo paziņojumu, kas satur šā panta otrajā daļā norādīto informāciju, nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.

 

(4) Pasūtītājs informatīvo paziņojumu, kurā ietverta šā panta otrajā daļā norādītā informācija, nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.

     

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs t riju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā.”

 

 

 

 

 

(5) Iepirkumu uzr audzības birojs triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā.”

23.pants. Iepirkuma komisija

         

(1) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Tās sastāvā ir pasūtītāja un citu institūciju (ja iepirkumā ieinteresētas arī citas institūcijas vai tas noteikts normatīvajos aktos) pilnvarotās personas. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laika posmu, vai arī to izveido kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, kas var veikt iepirkumus viena vai vairāku pasūtītāju vajadzībām. Piemērojot cenu aptauju, pasūtītājs iepirkuma veikšanai var pilnvarot attiecīgajam iepirkumam kompetentu pilnvaroto personu, kurai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā iepirkuma komisijai.

 

60.

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt 23. panta 1. daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Viena persona nevar būt par iepirkuma komisijas locekli ilgāk kā 4 gadus pēc kārtas, bet 10 gadu ilgā periodā – ilgāk kā 8 gadus kopskaitā.”

 

Neatbalstīt

 

(2) Izveidojot iepirkuma komisiju, jāievēro, lai visiem tās locekļiem būtu pieredze tā iepirkuma jomā, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu, komisijā iekļaujami ne mazāk kā trīs locekļi, no kuriem vismaz viens ir būvinženieris, bet atklāta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā iekļaujami vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens ir būvinženieris. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, komisijā papildus jāiekļauj viens būvinženieris no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātā saraksta.

 

61.

 

 

 

 

62.

Ministru prezidents E. Repše

Aizstāt 23.panta otrajā daļā vārdu "būvinženieris" ar vārdiem "sertificēts būvinženieris".

 

 

 

Ministru prezidents E. Repše

Izteikt 23.panta otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, komisijā papildus iekļauj divus sertificētus dažādu specialitāšu būvinženierus, kuri ir iekļauti Ekonomikas ministrijas apstiprinātajā sarakstā."

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

redakc.

precizējot

 

 

 

20. 23. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "būvinženieris" ar vārdiem "sertificēts būvinženieris";

 

 

 

 

izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, komisijā papildus iekļauj divus sertificētus dažādu specialitāšu būvinženierus no Ekonomikas ministrijas apstiprinātā saraksta.";

(3) Iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma veikšanai pilnvarotā persona nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīti ar pretendentu.

         

(4) Iepirkuma komisija nodrošina konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

         

(5) Iepirkuma komisija izvēlas kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un konkursa nolikumu. Katrs komisijas loceklis rakstveidā dod vērtējumu, un tas tiek pievienots komisijas sēdes protokolam. Atkarībā no šiem vērtējumiem tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pieaicinātajiem iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem par veikto darbu var paredzēt atlīdzību.

 

 

 

 

 

(6) Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

         
   

63.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Papildināt 23. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7)Iepirkuma komisiju darbību attiecībā uz iepirkumu organizēšanu valsts vai pašvaldību vajadzībām reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

Atbalstīt,

ietverts 64. priekšl.

 
   

64.

Atbildīgā komisija

Papildināt 23. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7)Iepirkuma komisiju darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: “(7)Iepirkuma komisiju darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

   

65.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt likumu ar 23. 1 pantu šādā redakcijā:

“23. 1 Žūrijas komisija

Atbalstīt

redakc.

precizējot

21. Papildināt likumu ar 23. 1 pantu šādā redakcijā:

“23. 1 Žūrijas komisija

     

(1) Ja paredzēts projektu skiču konkurss, pasūtītājs izveido žūrijas komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā.

 

(1) Ja paredzēts projektu skiču konkurss, pasūtītājs izveido žūrijas komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā.

     

(2) Vismaz divas trešdaļas no žūrijas komisijas sastāva ir sertificēti vai līdzvērtīgas kvalifikācijas ārvalstu arhitekti.

 

(2) Vismaz divām trešdaļām no žūrijas komisijas sastāva jābūt sertificētiem Latvijas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas ārvalstu arhitektiem.

     

(3) Žūrijas komisija profesionāli vērtē anonīmus piedāvājumus.

 

(3) Žūrijas komisija profesionāli vērtē anonīmus piedāvājumus.

     

(4) Žūrijas komisija sagatavo ziņojumu par vērtēšanas rezultātiem un iesniedz to apstiprināšanai iepirkuma komisijai.”

 

(4) Žūrijas komisija sagatavo ziņojumu par vērtēšanas rezultātiem un iesniedz to apstiprināšanai iepirkuma komisijai.”

24.pants. Konkursa nolikums

         

(1) Pirms atklāta vai slēgta konkursa izziņošanas tiek sagatavots konkursa nolikums, kuru apstiprina iepirkuma komisija un kurā ietverta šāda informācija:

         

1) vispārīgā informācija:

         

a) iepirkuma identifikācijas numurs, kas ietver pasūtītāja pilnu nosaukumu vai šā nosaukuma saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gadskaitli un kārtas numuru pieaugošā secībā,

         

b) pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti,

         

c) iepirkuma priekšmets,

d) līguma izpildes laiks un vieta

         

e) piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

         

f) piedāvājuma derīguma termiņš,

g) piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, un tā iemaksas kārtība,

         

h) prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu,

i) cita vispārīgā informācija

         

2) informācija par iepirkuma priekšmetu:

         

a) līguma priekšmeta apraksts,

b) tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums

c) cita informācija par līguma priekšmetu

         

3) prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

         

4) prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām atklāta konkursa gadījumā un attiecībā uz informāciju, kas iesniedzama saskaņā ar šā likuma 17. un 18.pantu;

         

5) piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji saskaņā ar šā likuma 30.pantu. Ja izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, attiecīgos kritērijus norāda to nozīmīguma secībā, dod šo kritēriju skaitliskās vērtības, vērtēšanas metodes aprakstu un formulas, kas tiks izmantotas piedāvājumu novērtēšanā, kā arī norāda, vai pretendents drīkst iesniegt piedāvājuma variantus un kā tie tiks izvērtēti;

         

6) metodika, pēc kuras tiks vērtētas un ņemtas vērā pretendentu pieļautās aritmētiskās kļūdas (izņemot nepamatoti lētu piedāvājumu);

15. 24. pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

     

22. 24. pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

7) iepirkuma līguma projekts;

         

8) iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi;

         

9) pretendenta tiesības un pienākumi.

         

(2) Pirms slēgta konkursa izziņošanas pasūtītājs sagatavo kandidātu atlases nolikumu saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu un tajā norāda:

         

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

         

3) iepirkuma priekšmetu;

4) pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu un laiku;

         

5) prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām, kā arī kandidātu atlases kritērijus;

         

6) nosacījumus kandidāta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;

         

7) iesniedzamo informāciju par kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām;

8) citu informāciju par kandidātu atlasi.

         

(3) Ar konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu var iepazīties visas ieinteresētās personas

.

         

(4) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā. Grozījumus izdara šā likuma 25.panta sestajā un 9.1 daļā noteiktajā kārtībā. Par izdarītajiem grozījumiem pasūtītājs informē visus pretendentus, kandidātus un citas personas, kas saņēmuši konkursa vai kandidātu atlases nolikumu.

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā.”

     

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā.”

25.pants. Atklāts konkurss

         

(1) Ja pasūtītājs izziņojis atklātu konkursu, visas ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus.

         

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos pretendentus iesniegt piedāvājumus.

         

(3) Paziņojumā norāda:

         

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

         

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

         

3) izraudzīto iepirkuma procedūru un piedāvājumu izvēles kritēriju;

16. 25. pantā:

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) izraudzīto iepirkuma procedūru un piedāvājumu izvēles kritēriju. Ja kritērijs ir zemākā cena, norāda visus izmaksu posteņus, no kuriem veido zemāko cenu. Ja kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, norāda katru no kritērijiem un to īpatsvaru vērtēšanas sistēmā, pēc kuras nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;”;

     

23. 25. pantā:

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) izraudzīto iepirkuma procedūru un piedāvājumu izvēles kritēriju. Ja kritērijs ir zemākā cena, norāda visus izmaksu posteņus, no kuriem veido zemāko cenu. Ja kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, norāda katru no kritērijiem un to īpatsvaru vērtēšanas sistēmā, pēc kuras nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;”;

4) paredzamā iepirkuma priekšmetu un apjomu, kā arī nosacījumu, ka pretendenti var iesniegt piedāvājumus par daļu no apjoma (ja tas paredzēts nolikumā);

         

5) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

         

6) konkursa nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

 

66.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt 25. panta trešās daļas 6.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

” Nolikuma saņemšanas termiņam jāsakrīt ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu un saņemšanas laikam jāatbilst iestādes darba laikam.”

Atbalstīt

papildināt trešās daļas 6.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

” Nolikuma saņemšanas termiņam jāsakrīt ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu, bet tā saņemšanas laikam ir jāatbilst iestādes darba laikam;”;

7) termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

         

8) piedāvājumu iesniegšanas vietu un termiņu un atvēršanas vietu, datumu un laiku. Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

         

9) visas nepieciešamās iemaksas un garantijas;

izteikt trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) piedāvājuma nodrošinājuma ( ja tāds tiek paredzēts) apmēru un veidu;”;

     

izteikt trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) piedāvājuma nodrošinājuma ( ja tāds tiek paredzēts) apmēru un veidu;”;

10) citas ziņas, ko pasūtītājs uzskata par nepieciešamām.

 

 

 

 

 

4) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu interneta tīklā triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis

         

(5) Pasūtītājs publicē šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas internetā.

 

67.

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izslēgt 25. panta piektajā daļā vārdus: “kā arī vismaz vienā citā laikrakstā”.

Atbalstīt

izslēgt piektajā daļā vārdus “kā arī vismaz vienā citā laikrakstā”;

   

68.

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 25. panta piektajā daļā vārdu „citā” ar vārdu „vietējā”.

Neatbalstīt

 

(6) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas internetā un publicēšanas, par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, un tas tiek ievietots internetā un publicēts šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā norāda grozījumus, kas izdarīti konkursa nolikumā, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

         

(7) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad ir izsniegts konkursa nolikums. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

         

(8) Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

         

(9) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad šā panta trešajai daļai atbilstošs paziņojums par paredzamo iepirkumu nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 52 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 40 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 kalendārajām dienām.

 

 

 

 

69.

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 25. panta devītajā daļā skaitli “4 500 000” ar skaitli “3 000 000”

 

 

Ministru prezidents E. Repše

Aizstāt 25.panta devītajā daļā skaitļus "40" un "30" attiecīgi ar skaitļiem "30" un "20"

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

aizstāt devītajā daļā skaitļus "40" un "30" attiecīgi ar skaitļiem "30" un "20";

 

 

(91) Ja nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta devītajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājuma iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par nolikumā izdarītajiem grozījumiem nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 26 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir 120 000 latu un būvdarbiem — 4 500 000 latu vai attiecīgi lielāka. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš šādos gadījumos nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

 

 

 

72.

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt likuma 25. panta 9.1 daļā skaitli “4 500 000” ar skaitli “3 000 000”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents E. Repše

Aizstāt 25.panta 9.1 daļā skaitļus "20" un "15" attiecīgi ar skaitļiem "15" un "10"

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 9.1 daļā skaitļus "20" un "15" attiecīgi ar skaitļiem "15" un "10";

   

73.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 25. pantu ar 92 daļu šādā redakcijā:

“(92) Šā panta devītajā daļā noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus var saīsināt attiecīgi līdz 36 dienām, 20 dienām, 15 dienām, ja ir publicēts informatīvais paziņojums saskaņā ar šā likuma 22.1 pantu.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar 9.2 daļu šādā redakcijā:

“(92) Šā panta devītajā daļā noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus var saīsināt attiecīgi līdz 36 dienām, 20 dienām, 15 dienām, ja ir publicēts informatīvais paziņojums saskaņā ar šā likuma 22.1 pantu.”;

(10) Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

 

74.

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 25. panta desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus divu stundu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājuma atvēršana paredzēta atšķirīgā atrašanās vietā (adresē) nekā piedāvājuma iesniegšanas vieta (adrese), pasūtītājs vai komisija nodrošina piedāvājuma nogādāšanu uz piedāvājuma atvēršanas sēdi tā, lai nekādā veidā ierobežotas pieejamības informācija netiktu izpausta Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.”

Neatbalstīt

 

(11) Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, pārbauda šo pretendentu piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem.

         

(12) Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām un kurš ir novērtēts kā visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtībai..

papildināt divpadsmito daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.”;

     

papildināt divpadsmito daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.”;

(121) Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Šādā gadījumā pasūtītājam ir tiesības izsludināt atkārtotu konkursu vai rīkoties saskaņā ar šā likuma 27.panta 1.punktu.

izslēgt 121 daļas otro teikumu;

     

izslēgt 12.1 daļas otro teikumu;

(13) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

         

(14) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā atklāta konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Iepirkuma komisija sagatavo atklāta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu.”

     

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Iepirkuma komisija sagatavo atklāta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu.”

26.pants. Slēgts konkurss

         

...........................................................

         

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu interneta tīklā triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs publicē minēto paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

 

 

75.

 

76.

 

 

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izslēgt 26. panta piektajā daļā vārdus: “kā arī vismaz vienā citā laikrakstā.”

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 26. panta piektajā daļā vārdu „citā” ar vārdu „vietējā”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

24. 26. pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus “kā arī vismaz vienā citā laikrakstā”;

(6) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus kandidātu atlases nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā iekļaujamas ziņas, kas ir mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu par šo kandidātu atlasi, kā arī mainītie pieteikumu iesniegšanas termiņi. Ja kandidātu atlases nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc šā paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 19 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu, bet nepārsniedz 120 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 8 kalendārajām dienām.

 

 

 

 

 

(7) Iepirkuma komisija 10 darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

 

77.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt 26. panta septītajā daļā vārdus „10 darba dienu laikā”.

Atbalstīt

izslēgt septītajā daļā vārdus „10 darba dienu laikā”;

(8) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija visiem izraudzītajiem kandidātiem vienlaikus nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumam pievieno konkursa nolikumu vai norāda adresi, kur to var saņemt. Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad nosūtīts uzaicinājums, kā arī nosūtīts vai izsniegts konkursa nolikums. Tiem, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, bet saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu nav izraudzīti, triju darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija nosūta paziņojumu par lēmumu un tā pamatojumu.

 

 

 

 

 

(9) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu ietveramas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) adrese un termiņš, kurā var pieprasīt konkursa nolikumu (ja tas nav nosūtīts kopā ar uzaicinājumu) vai papildu informāciju;

 

 

 

 

 

2) konkursa nolikuma vai papildu informācijas piegādes noteikumi un maksa, ja tāda tiek pieprasīta par nolikuma piegādi;

 

 

 

 

 

3) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks;

 

 

 

 

 

4) datums, kad interneta tīklā ievietots paziņojums par kandidātu atlasi.

 

 

 

 

 

(10) Iepirkuma komisija pēc kandidāta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta kandidātiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumu.

17. 26.pantā:

aizstāt desmitajā daļā vārdu “divu” ar vārdu “triju”;

 

 

 

aizstāt desmitajā daļā vārdu “divu” ar vārdu “triju”;

(11) Piedāvājumus atver nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

 

78.

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 26. panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Piedāvājumus atver norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājuma atvēršana paredzēta atšķirīgā vietā (adresē) nekā piedāvājuma iesniegšanas vieta (adrese), pasūtītājs vai komisija nodrošina piedāvājuma nogādāšanu uz piedāvājumu atvēršanas sēdi tā, lai nekādā veidā ierobežotas pieejamības informācija netiktu izpausta. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.”

Neatbalstīt

 

(12) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā minētajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli. Ja slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

 

 

 

 

 

(13) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā slēgtā konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Iepirkuma komisija sagatavo slēgta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu.”

 

 

 

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Iepirkuma komisija sagatavo slēgta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu.”

27.pants. Nosacījumi sarunu procedūras izvēlei

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisija var piemērot sarunu procedūru, ja:

1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām. Uz sarunām uzaicina visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus atklātajam vai slēgtajam konkursam. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;

18. 27.pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi, nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;”;

 

 

 

18. 27.pantā:

izteikt 1. , 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi, nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;

2) neparedzētu, ar iepirkumu nesaistītu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) ir radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu. Iepriekšminētie apstākļi nedrīkst būt radušies pasūtītāja vainas dēļ;

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) no pasūtītāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija) ir radusies tāda situācija, ka sakarā ar laika ierobežojumu nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;”;

79.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izteikt 27.panta otro punktu šādā redakcijā::

“2) no pasūtītāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija), kā arī citu ārkārtas apstākļu dēļ, par kuriem katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets, ir radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu.”

Atbalstīt

redakc.

precizējot

2) no pasūtītāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija), kā arī citu ārkārtas apstākļu dēļ, par kuriem katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets, ir radusies situācija, kurā laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces. Iepērkot preces no cita, nevis sākotnējā piegādātāja, pasūtītājs būtu spiests iepirkt preces ar atšķirīgu tehnisko raksturojumu. Līdz ar to tās būtu tehniski nesavietojamas ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm vai arī rastos tehniskas grūtības tā rīcībā esošo preču lietošanā vai uzturēšanā. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;

izteikt 3. punktu šādā redakcijā: “3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot tehnisko savietojamību ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm, kā arī lai nerastos tehniskas grūtības ar tā rīcībā esošo preču lietošanu vai uzturēšanu. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;”;

 

 

 

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot tehnisko savietojamību ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm, kā arī lai nerastos tehniskas grūtības ar tā rīcībā esošo preču lietošanu vai uzturēšanu. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;”;

4) pasūtītājam nepieciešams saņemt papildu pakalpojumus vai veikt papildu būvdarbus, kuri nebija paredzēti iepriekš, taču ir būtiski nepieciešami atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma izpildei. Ja šādus papildu pakalpojumus vai būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no jau noslēgtajā iepirkuma līgumā noteiktajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem vai tie ir nepieciešami, lai izpildītu jau noslēgto iepirkuma līgumu, šos pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic noslēgtā iepirkuma līguma izpildītājs. Papildu iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 10 procentiem no noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

 

80.

Ministru prezidents E. Repše

Papildināt 27. panta 4.punkta pirmā teikuma tekstu aiz vārda “konkursa” ar vārdiem “vai cenu aptaujas” .

Atbalstīt

papildināt 4.punkta pirmo teikumu pēc vārda “konkursa” ar vārdiem “vai cenu aptaujas”;

5) pasūtītājam nepieciešams arī turpmāk saņemt pakalpojumus, kas jau tiek sniegti saskaņā ar atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtu iepirkuma līgumu. Šādu procedūru var piemērot ne ilgāk par trim gadiem no pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas. Iepirkuma līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no iepriekšējā iepirkuma līguma nosacījumiem, un iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

 

 

 

 

 

6) mākslinieciska rakstura iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekskluzīvu tiesību aizsardzību, piegādājamos ražojumus var izgatavot vai piegādāt vienīgi konkrēts piegādātājs vai pakalpojumus var sniegt tikai konkrēts pakalpojumu sniedzējs;

 

 

 

 

 

7) pasūtītājs pērk grāmatas;

 

 

 

 

 

8) preču un pakalpojumu iepirkumus veic Latvijas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības attiecīgajā ārvalstī;

 

81.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 27. panta 8. punktu.

Atbalstīt

 

9) steidzamības vai neparedzētu apstākļu dēļ radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu, lai veiktu iepirkumu starptautisko misiju un militāro mācību nodrošināšanai aizsardzības jomā;

 

 

 

 

 

10) iepirkumi ir saistīti ar ārvalstu oficiālo delegāciju uzņemšanu (reprezentācijas dāvanas, oficiālās pusdienas un vakariņas, viesnīcas, konferenču un reprezentācijas telpas);

izslēgt 7. un 10. punktu;

 

 

 

izslēgt 7. , 8. un 10. punktu;

11) attiecīgo līgumu slēdz pēc projektu konkursa un saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem tas jāslēdz ar konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem. Pēdējā gadījumā visus uzvarētājus uzaicina piedalīties sarunās.

papildināt 11.punktu pēc vārda “projektu” ar vārdu “skiču”.

82.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izslēgt 27. panta 11. punktu.

Neatbalstīt

papildināt 11.punktu pēc vārda “projektu” ar vārdu “skiču”.

28.pants. Sarunu procedūra

 

 

 

 

 

(1) Ja tiek izraudzīta sarunu procedūra, iepirkuma komisija nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu, kuram pievieno sarunu procedūras izvēles argumentētu pamatojumu.

 

83.

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt 28. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Šo paziņojumu bez minētā pamatojuma iepirkuma komisija vienlaikus publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā.”

Neatbalstīt

 

(2) Paziņojumā norāda:

19. 28. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Paziņojumā norāda:

 

 

 

26. 28. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Paziņojumā norāda:

1) iepirkuma identifikācijas numuru;

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

 

 

 

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

2) paredzamā iepirkuma priekšmeta aprakstu un apjomu;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

 

 

 

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

3) paredzamā iepirkuma priekšmeta aprakstu un apjomu;

 

 

 

3) paredzamā iepirkuma priekšmeta aprakstu un apjomu;

4) kandidātus;

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

 

 

 

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

5) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu

5) kandidātus;

 

 

 

5) kandidātus;

 

6) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.”;

 

 

 

6) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.”;

(3) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 kalendārajām dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.

 

 

 

 

 

84.

 

85.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 28. panta trešajā daļā skaitli “4 500 000” ar skaitli “3 000 000”.

Ministru prezidents E. Repše

Aizstāt 28.panta trešajā daļā skaitļus "25" un "15" attiecīgi ar skaitļiem "20" un "12".

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā skaitļus "25" un "15" attiecīgi ar skaitļiem "20" un "12";

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā izvērtē sarunu procedūras izvēles argumentētu pamatojumu. Ja izvēles pamatojums atbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā. Ja tas neatbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs par to paziņo iepirkuma komisijai un tā izvēlas citu šajā likumā minēto procedūru.

 

86.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izteikt 28. panta ceturto daļu šādā redakcjā:

“(4) Iepirkumu Uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā un nosūta informāciju par sarunu procedūras piemērošanu Korupcijas novērošanas un apkarošanas birojam. Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vienā laikrakstā, ja par šo procedūru ir bijis publicēts paziņojums.”

Neatbalstīt

 

(5) Ja sarunu procedūru piemēro saskaņā ar šā likuma 27.panta 2., 3., 4., 5. un 9. punktu, iepirkuma komisija sāk sarunas ar pretendentu vai pretendentiem tūlīt pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, neievērojot šā panta trešajā daļā noteiktos termiņus.

aizstāt piektajā daļā vārdu “sāk” ar vārdiem “var sākt”, un skaitļus “2.,3.,4.,5.” pēc skaitļa un vārda

“27.panta” ar skaitļiem “2.,4.,5.,6.,9.”;

 

 

87.

Ministru prezidents E. Repše

Aizstāt 28.panta piektajā daļā skaitļus un vārdu "2., 3., 4., 5. un 9." ar skaitļiem un vārdu "2., 3., 4., 5., 6. un 9."

Atbalstīt

redakc,

precizējot

aizstāt piektajā daļā skaitļus un vārdu "2., 3., 4., 5. un 9." ar ar skaitļiem un vārdu "2., 3., 4., 5., 6. un 9."un vārdu “”sāk” ar vārdiem “var sākt”;

(6) Ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir atļāvis piemērot sarunu procedūru, iepirkuma komisija nosūta kandidātiem uzaicinājumu piedalīties sarunās un paredzamā iepirkuma līguma projektu

 

88.

Publisko iepirkumu un revīzijas komisija

Izteikt 28. panta sesto daļu šādā redakcjā:

“(6) Iepirkuma komisija nosūta kandidātiem uzaicinājumu piedalīties sarunās un paredzamā iepirkuma līguma projektu.”

Neatbalstīt

 

(7) Iepirkuma komisija rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā, un pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli.

 

 

 

 

 

(8) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

 

 

 

 

 

(9) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā sarunu procedūru saskaņā ar šā likuma 34.1 pantu.

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Iepirkuma komisija sagatavo sarunu procedūras noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.1 pantu.”

 

 

 

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Iepirkuma komisija sagatavo sarunu procedūras noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.1 pantu.”

29.pants. Cenu aptauja

 

 

 

 

 

(1) Ja tiek izraudzīta cenu aptauja, iepirkuma komisija izvēlas iespējamos pretendentus, par kuru kvalifikāciju un uzticamību tai nav šaubu.

 

 

 

 

 

(2) Iepirkuma komisija nosūta vismaz trim iespējamajiem pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu pārdot preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar uzaicinājumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumu. Iepirkuma komisija norāda preces, pakalpojuma un būvdarbu cenās ietilpstošās sastāvdaļas, kurās var būt ietvertas izmaksas pēc garantijas termiņa beigām, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla mācību un citas izmaksas.

 

89.

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt 29. panta otro daļu pēc vārda „pretendentiem” ar vārdiem “ kā arī publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā”.

Neatbalstīt

 

(3) Iepirkuma komisija uzaicinājumā norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām darba dienām pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

 

 

 

 

 

(4) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumam, izvērtē atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šā likuma 30.panta sestās daļas prasībām un pieņem lēmumu par piedāvājuma izvēli.

 

 

 

 

 

(5) Iepirkuma komisija protokolē cenu aptaujas procedūru saskaņā ar šā likuma 34.2 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

90.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt 29. pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Atbalstīt

27. Papildināt 29. pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

 

 

 

(7)Paziņojumā ietver šādu informāciju:

 

(7)Paziņojumā ietverama šāda informācija:

 

 

 

 1. pasūtītāja nosaukums un adrese;
 2. iepirkuma identifikācijas numurs;
 3. iepirkuma priekšmets;
 4. 4) saņemto piedāvājumu skaits;

 

 • pasūtītāja nosaukums un adrese;
 • iepirkuma identifikācijas numurs;
 • iepirkuma priekšmets;
 • 4) saņemto piedāvājumu skaits;

   

   

   

  5) tā pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums;

  6) piedāvātā līgumcena;

  7)lēmums pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

  8)paziņojuma nosūtīšanas datums.”

   

   

   

  5) tā pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums;

  6) piedāvātā līgumcena;

  7)lēmums pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

  8)paziņojuma nosūtīšanas datums.”

   

   

   

   

   

  91.

  Ministru prezidents E. Repše

  Papildināt likumprojektu ar 291. pantu šādā redakcijā:

  “29.1 pants. Projektu skiču konkurss

  Atbalstīt

  redakc.

  precizējot

  28.Papildināt nodaļu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

  “29.1 pants. Projektu skiču konkurss

   

   

   

  (1) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par projektu skiču konkursu.

   

  (1) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par projektu skiču konkursu.

   

   

   

  (2) Paziņojumā norāda šādas ziņas:

   

  (2) Paziņojumā norāda :

   

   

   

  1) pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonu tālruņa, telefaksa numurs, e-pasta adrese;

  2) projekta apraksts;

  3) konkursa veids (atklāts vai slēgts);

  4) par atklātiem konkursiem- projektu pieņemšanas termiņš;

   

  1) pasūtītāja nosaukumu, adresi, kontaktpersonas tālruņa, telefaksa numuru, e-pasta adresi;

  2) projekta aprakstu;

  3) konkursa veidu (atklāts vai slēgts);

  4) par atklātiem konkursiem- projektu pieņemšanas termiņu;

   

   

   

  5)par slēgtiem konkursiem:

  a) paredzamais dalībnieku skaits,

  b) dalībnieku atlases kritēriji,

  c) dalībnieku pieteikumu pieņemšanas termiņš;

   

  5)par slēgtiem konkursiem:

  a) paredzamo dalībnieku skaitu,

  b)dalībnieku atlases kritērijus,

  c) dalībnieku pieteikumu pieņemšanas termiņu;

   

   

   

  6) ja nepieciešams, norāde par to, vai konkurss paredzēts kādai konkrētai profesijai;

  7) projektu vērtēšanas kritēriji;

  8) ja nepieciešams, godalgu skaits un vērtība;

   

  6) ja nepieciešams, norādi par to, vai konkurss paredzēts kādai konkrētai profesijai;

  7) projektu vērtēšanas kritērijus;

  8) ja nepieciešams, godalgu skaitu un vērtību;

   

   

   

  9) norāde par to, vai godalgu ieguvējiem ir tiesības uz jebkādu papildu līgumu piešķiršanu;

  10) cita informācija;

  11) paziņojuma nosūtīšanas diena.

   

  9) norādi par to, vai godalgu ieguvējiem ir tiesības uz jebkādu papildu līgumu piešķiršanu;

  10) citu informāciju;

  11) paziņojuma nosūtīšanas dienu.

   

   

   

  (3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā."

   

  (3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā."

  31.pants. Piedāvājuma izvēles papildu noteikumi

   

   

   

   

   

  (1) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos. Ja viszemākā piedāvātā cena vai divas zemākās cenas ievērojami atšķiras no nākamās piedāvātās zemākās cenas, iepirkuma komisija noskaidro, vai viens vai attiecīgi divi piedāvājumi nav nepamatoti lēti. Par ievērojamām uzskatāmas atšķirības, ja cenas atšķiras vairāk nekā par astoņiem procentiem.

  20. Izslēgt 31. panta pirmo daļu.

   

   

   

  29. Izslēgt 31. panta pirmo daļu.

  (2) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums.

   

   

   

   

   

  31.1 pants. Iepi rkuma procedūras izbeigšana bez līguma noslēgšanas

  21. Izslēgt 31.1 pantu.

   

   

   

  30. Izslēgt 31.1 pantu.

  Iepirkuma procedūru izbeidz bez līguma noslēgšanas:

   

   

   

   

   

  1) ja atklātam konkursam

  a) nav iesniegti piedāvājumi,

  b) iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām,

  c)iesniegti pidāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas,

   

   

   

   

   

  2) ja Iepirkumu uzraudzības biroja Sūdzību izskatīšanas komisija aizliedz slēgt līgumu

   

   

   

   

   

  32.pants. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

   

   

   

   

   

  (1) Pasūtītājs, piemērojot atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta šim likumam atbilstošu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

   

   

   

   

   

  (2) Paziņojumā par lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ietveramas šādas ziņas:

  22. 32. pantā:

  papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “konkursu” ar vārdiem “vai sarunu procedūru”;

   

   

   

  31. 32. pantā:

  papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “konkursu” ar vārdiem “vai sarunu procedūru”;

  1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

   

   

   

   

   

  2) iepirkuma identifikācijas numurs;

   

   

   

   

   

  3) datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā;

   

   

   

   

   

  4) lēmuma pieņemšanas datums;

   

   

   

   

   

  5) iepirkuma metode;

   

   

   

   

   

  6) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

   

   

   

   

   

  7) saņemto piedāvājumu skaits;

   

   

   

   

   

  8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums;

  izteikt otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

  “8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums. Ja piedāvājumu var iesniegt pa daļām, – visu to pretendentu nosaukumi un adreses, ar kuriem tiks slēgti līgumi par katru daļu atsevišķi;”

   

   

   

  izteikt otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

  “8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums. Ja piedāvājumu var iesniegt pa daļām, – visu to pretendentu nosaukumi un adreses, ar kuriem tiks slēgti līgumi par katru daļu atsevišķi;”

  9) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

  papildināt otrās daļas 9.punktu pēc vārda “konkursu” ar vārdiem “vai sarunu procedūru”;

   

   

   

  papildināt otrās daļas 9.punktu pēc vārda “konkursu” ar vārdiem “vai sarunu procedūru”;

  10) noraidīto pretendentu piedāvājuma noraidīšanas iemesli;

   

   

   

   

   

  11) piedāvātā līgumcena;

  izteikt otrās daļas 11.punktu šādā redakcijā: “11) piedāvātā līgumcena, par kuru tiks slēgts līgums, ja piedāvājums ir par visu apjomu, vai piedāvātā līgumcena par katru iepirkuma priekšmeta daļu, ja piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām, norādot konkrēto iepirkuma priekšmeta daļu;”

   

   

   

  izteikt otrās daļas 11.punktu šādā redakcijā: “11) piedāvātā līgumcena, par kuru tiks slēgts līgums, ja piedāvājums ir par visu apjomu, vai piedāvātā līgumcena par katru iepirkuma priekšmeta daļu, ja piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām, norādot konkrēto iepirkuma priekšmeta daļu;”

  12) paziņojuma nosūtīšanas datums;

   

   

   

   

   

   

  papildināt otro daļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

  “121) paredzamā līguma izpildes termiņš;”.

   

   

   

  papildināt otro daļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

  “121) paredzamā līguma izpildes termiņš;”;

  13) cita informācija, ko pasūtītājs vēlas paziņot.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  92.

  Ministru prezidents E. Repše

  Papildināt 32. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

  „(2.1) Paziņojumā par projektu skiču konkursa rezultātiem norāda šādas ziņas:

  Atbalstīt

  redakc.

  precizējot

  papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

  „(21) Paziņojumā par projektu skiču konkursa rezultātiem norāda :

   

   

   

  1) pasūtītāja nosaukums, adrese; telefona, telefaksa numurs;

  2) projekta apraksts;

  3) kopējais dalībnieku skaits;

  4) ārvalstu dalībnieku skaits;

   

  1) pasūtītāja nosaukumu, adresi; tālruņa, telefaksa numuru;

  2) projekta aprakstu;

  3) kopējo dalībnieku skaitu;

  4) ārvalstu dalībnieku skaitu;

   

   

   

  5) konkursa uzvarētājs(i);

  6) ja nepieciešams,godalga (-as);

  7) cita informācija;

  8) atsauce uz paziņojumu par projektu konkursu;,

  9) paziņojuma nosūtīšanas diena.”

   

  5) konkursa uzvarētāju (uzvarētājus);

  6) ja nepieciešams,godalgu (godalgas);

  7) citu informāciju;

  8) atsauci uz paziņojumu par projektu konkursu;,

  9) paziņojuma nosūtīšanas dienu.”;

  (3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu internetā

   

   

   

   

   

  (4) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne agrāk kā pēc sešām darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas internetā.

   

  93.

  Finanšu ministrs V.Dombrovskis

  Papildināt 32.panta ceturto daļu pēc vārda “paziņojumu” ar vārdiem “par lēmuma pieņemšanu par atklāta vai slēgta konkursa rezultātiem”.

  Atbalstīt

  papildināt ceturto daļu pēc vārda “paziņojumu” ar vārdiem “par lēmuma pieņemšanu par atklāta vai slēgta konkursa rezultātiem”.

  33.pants. Iepirkuma līgums

   

   

   

   

   

  (1) Iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp pasūtītāju un preču pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju vai būvdarbu veicēju.

   

   

   

   

   

  (2) Pasūtītājs sagatavo iepirkuma līgumu, kurā norāda:

   

   

   

   

   

  1) pasūtītāja nosaukumu;

   

   

   

   

   

  2) izpildītāja (preču pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja) nosaukumu;

   

   

   

   

   

  3) līguma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informāciju;

  23. 33. pantā:

  aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu “līguma” ar vārdu “iepirkuma”;

   

   

   

  32. 33. pantā:

  aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu “līguma” ar vārdu “iepirkuma”;

  4) samaksas kārtību;

   

  94.

  Ministru prezidents E. Repše

  Papildināt 33. panta otrās daļas 4.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

  "paredzot iespējamo priekšapmaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējās līgumcenas;"

  Atbalstīt

  papildināt otrās daļas 4.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

  "paredzot iespējamo priekšapmaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējās līgumcenas;";

  5) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;

   

   

   

   

   

  6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu;

   

   

   

   

   

  7) līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma;

   

   

   

   

   

  8) citus nosacījumus.

   

   

   

   

   

  (3) Iepirkuma līgumu būvprojektēšanai un būvdarbiem sagatavo saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem.

   

   

   

   

   

  (4)Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai (izņemot preces un pakalpojumus, kuri saistīti ar autora darbu izmantošanu) slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par četriem gadiem.

  izslēgt ceturtajā daļā tekstu iekavās ;

  95.

  Ministru prezidents E. Repše

  Izteikt 33. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem."

  Atbalstīt

  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.";

  (5) Nekustamā īpašuma nomas gadījumā līguma termiņš drīkst pārsniegt šā panta ceturtajā daļā noteikto termiņu, ņemot vērā to, ka maksimālais nekustamā īpašuma nomas līguma termiņš nevar būt garāks par astoņiem gadiem.

   

   

   

   

   

  (6) Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 10 darba dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad tiek veikta cenu aptauja vai piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 27.panta 2.punktu.

  izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

  “(6) Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc septiņām darba dienām no dienas, kad šim likumam atbilstošs paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts internetā, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad tiek veikta cenu aptauja vai piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 27.panta 2., 4., 5. un 9. punktu.”

   

   

   

  izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

  “(6) Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc septiņām darba dienām no dienas, kad šim likumam atbilstošs paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts internetā, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad tiek veikta cenu aptauja vai piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 27.panta 2., 4., 5. un 9. punktu.”

   

  24. Papildināt VI nodaļu ar 331 pantu šādā redakcijā: “33.1 pants. Iepirkuma līguma pieejamība

  96.

  Tieslietu ministrs A.Aksenoks

  Izteikt 33.1 pantu šādā redakcijā:

  “33.1 pants. Iepirkuma līguma pieejamība

  Atbalstīt

  redakc.

  precizējot

  33. Papildināt VI nodaļu ar 33.1 pantu šādā redakcijā: “33.1 pants. Iepirkuma līguma pieejamība

   

  Iepirkuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar šo likumu, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija. Pasūtītāja pienākums ir iepazīstināt ar minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas.”

   

  Iepirkuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar šo likumu, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija, izņemot informāciju par valsts informācijas sistēmu aizsardzībai izmantojamo aparatūru un tehniskajiem risinājumiem, kā arī sistēmu aizsardzības organizatoriskajiem pasākumiem. Pasūtītāja pienākums ir iepazīstināt ar minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas."

   

  Iepirkuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar šo likumu, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija, izņemot ziņas par valsts informācijas sistēmu aizsardzībai izmantojamo aparatūru un tehniskajiem risinājumiem, kā arī sistēmu aizsardzības organizatoriskajiem pasākumiem. Pasūtītāja pienākums ir iepazīstināt ar minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas."

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII nodaļa

   

   

   

   

   

  Dokumentēšana un pārskati

   

   

   

   

   

  34.pants. Atklāta un slēgta konkursa noslēguma protokols

  25. Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:

  “34.pants. Atklāta un slēgta konkursa noslēguma protokols

   

   

   

  25. Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:

  “34.pants. Atklāta un slēgta konkursa noslēguma protokols

  (1) Atklāta vai slēgta konkursa procedūras noslēguma protokolam ir divas atsevišķas daļas, un tam pievienojams konkursa nolikums un pretendentu piedāvājumi. Protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi.

  (1) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokols ir dokumentu apkopojums, kas atspoguļo visu procedūras norisi, sākot no iepirkuma komisijas izveidošanas vai nolikuma apstiprināšanas (ja iepirkuma komisija izveidota uz laiku vai tā ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija) līdz līguma noslēgšanai.

   

   

   

  (1) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokols ir dokumentu apkopojums, kas atspoguļo visu procedūras norisi, sākot no iepirkuma komisijas izveidošanas vai nolikuma apstiprināšanas (ja iepirkuma komisija izveidota uz laiku vai tā ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija) līdz līguma noslēgšanai.

  (2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama pamatinformācija, kas ir publiski pieejama tikai pēc tam, kad iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

   

   

   

   

   

  (3) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama šāda informācija:

  (2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

   

   

   

  (2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

  1) iepirkuma identifikācijas numurs;

  1) iepirkuma identifikācijas numurs;

   

   

   

  1) iepirkuma identifikācijas numurs;

  2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

  2) datums, kad paziņojums ievietots internetā;

   

   

   

  2) datums, kad paziņojums ievietots internetā;

  3) pasūtītāja nosaukums;

  3) pasūtītāja nosaukums;

   

   

   

  3) pasūtītāja nosaukums;

  4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

  4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

   

   

   

  4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

  5) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

  5) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

   

   

   

  5) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

  6) kandidātu atlases kritēriji;

  6) pretendentu atlases kritēriji;

   

   

   

  6) pretendentu atlases kritēriji;

  7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

  7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

   

   

   

  7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

  8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derī guma termiņš;

  8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš;

   

   

   

  8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš;

  9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

  9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

   

   

   

  9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

  10) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

  10) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

   

   

   

  10) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

  11) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

  11) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

  97.

  Ekonomikas ministrs J. Lujāns

  Izteikt 34.panta otrās daļas 11.punktu šādā redakcijā: “11) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu un apstiprina pretendenta novērtējumu saskaņā ar šā likuma 16.pantu un atbilstību šā likuma 17. un 18.panta prasībām;”

  Daļēji iestrādāts

  2. las.

  redakcijā.

  11) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

  12) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

  12) piedāvājuma novērtēšanas formula, ja nolikumā paredzēts izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai cenas veidošanas rādītāji saskaņā ar šā likuma 31.panta trešo daļu;

   

   

   

  12) piedāvājuma novērtēšanas formula, ja nolikumā paredzēts izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai cenas veidošanas rādītāji saskaņā ar šā likuma 31.panta trešo daļu;

  13) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus;

  13) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru piedāvājumu

   

   

   

  13) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru piedāvājumu

  14) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats;

  14) komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

   

   

   

  14) komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

  15) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

  15) tā pretendenta (vai pretendentu – ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu) nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu;

   

   

   

  15) tā pretendenta (vai pretendentu – ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu) nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu;

  16) tā pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

  16) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

   

   

   

  16) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

  17) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

  17) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu;

   

   

   

  17) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu;

  18) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu piešķirt tiesības veikt iepirkumu pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu;

  18) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

   

   

   

  18) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

   

   

   

  181) piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas pārskats;

   

   

   

   

   

  19) piedāvājuma novērtēšanas formula, ja nolikumā paredzēts pieņemt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

  19) lēmuma pamatojums, ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta;

   

   

   

  19) lēmuma pamatojums, ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta;

  20) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu vai pretendentu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vai kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

  20) aritmētisko kļūdu labošana piedāvājumos.

   

   

   

  20) aritmētisko kļūdu labošana piedāvājumos.

  21) ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta, — šāda lēmuma cēloņi un pamatojums;

   

   

   

   

   

  22) ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, — lēmuma sīkāks pamatojums.

   

   

   

   

   

  (4) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietvertās ziņas par iepirkumu un iepirkuma novērtējuma procesu ir pieejamas kā ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

  (3) Slēgta konkursa noslēguma protokolā papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai ietverama arī šāda informācija:

   

   

   

   

  (3) Slēgta konkursa noslēguma protokolā papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai ietverama arī šāda informācija:

   

  1) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

   

   

   

  1) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

   

  2) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

   

   

   

  2) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

   

  3) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

   

   

   

  3) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

   

  4) pieteikumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

   

   

   

  4) pieteikumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

   

  5) iesniegto pieteikumu saraksts, kurā norādīts katra kandidāta nosaukums, pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;

   

   

   

  5) iesniegto pieteikumu saraksts, kurā norādīts katra kandidāta nosaukums, pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;

   

  6) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru pieteikumu;

   

   

   

  6) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru pieteikumu;

   

  7) komisijas kopējais pārskats par pieteikumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

   

   

   

  7) komisijas kopējais pārskats par pieteikumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

   

  8) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus.

   

   

   

  8) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus;

   

  9) kandidātu atlases kritēriji;

   

   

   

  9) kandidātu atlases kritēriji;

   

  10)saņemtie pieprasījumi izskaidrot kandidātu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm.

   

   

   

  10)saņemtie pieprasījumi izskaidrot kandidātu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm.

  (5) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietverama informācija par komisijas locekļu dotajiem atsevišķiem vērtējumiem.

  (4) Noslēguma protokols, izņemot tam pievienotos pretendentu piedāvājumus, ir publisks un atklāti pieejams nākamajā dienā pēc tam kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

   

   

   

  (4) Noslēguma protokols, izņemot tam pievienotos pretendentu piedāvājumus, ir publisks un atklāti pieejams nākamajā dienā pēc tam kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  (6) Protokolam pievieno pretendentu piedāvājuma oriģinālus, Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīto paziņojumu kopijas vai cenu aptaujas uzaicinājumu kopijas.

  (5) Noslēguma protokolam pievieno konkursa nolikumu, kandidātu atlases nolikumu (slēgta konkursa gadījumā), pretendentu piedāvājumu oriģinālus, Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīto paziņojumu kopijas, iepirkuma komisijas sanāksmju protokolu oriģinālus.”

   

   

   

  (5) Noslēguma protokolam pievieno konkursa nolikumu, kandidātu atlases nolikumu (slēgta konkursa gadījumā), pretendentu piedāvājumu oriģinālus, Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīto paziņojumu kopijas, iepirkuma komisijas sanāksmju protokolu oriģinālus.”

   

  (6) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolu.”

   

   

   

  (6) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolu.”

  34.1 pants. Sarunu procedūras noslēguma protokols

   

   

   

   

   

  ...........................................................

   

   

   

   

   

  (3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras noslēguma protokolu, konkursa noslēguma protokolu, cenu aptaujas procedūras noslēguma protokolu, konkursa nolikumu un pretendentu piedāvājumus.

  25. Izteikt 34.1 panta trešo daļu šādā redakcijā :

  “(3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras noslēguma protokolu un pretendentu piedāvājumus.”

   

   

   

  35. Izteikt 34.1 panta trešo daļu šādā redakcijā :

  “(3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras noslēguma protokolu un pretendentu piedāvājumus.”

  34.2 pants. Cenu aptaujas procedūras noslēguma protokols

  26. Izteikt 34.2 pantu šādā redakcijā:

  “34.2 pants. Cenu aptaujas procedūras protokols

   

   

   

  36. Izteikt 34.2 pantu šādā redakcijā:

  “34.2 pants. Cenu aptaujas procedūras protokols

  Cenu aptaujas procedūras noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

  (1) Cenu aptaujas procedūras protokolā ietverama šāda informācija:

   

   

   

  (1) Cenu aptaujas procedūras protokolā ietverama šāda informācija:

  1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

  1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

   

   

   

  1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

  2) pasūtītāja nosaukums;

  2) pasūtītāja nosaukums;

   

   

   

  2) pasūtītāja nosaukums;

  3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums

  3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums

   

   

   

  3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums

  4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

  4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

   

   

   

  4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

  5) citas ziņas, kuras iepirkuma komisija uzskata par nepieciešamām;

  5) citas ziņas, kuras iepirkuma komisija uzskata par nepieciešamām;

   

   

   

  5) citas ziņas, kuras iepirkuma komisija uzskata par nepieciešamām;

  6) lēmums par piedāvājuma izvēli

  6) lēmums par piedāvājuma izvēli

   

   

   

  6) lēmums par piedāvājuma izvēli

   

  (2) Cenu aptaujas procedūras protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi vai pilnvarotā persona.

   

   

   

  (2) Cenu aptaujas procedūras protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi vai pilnvarotā persona.

   

  (3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā cenu aptaujas procedūras protokolu.”

   

   

   

  (3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā cenu aptaujas procedūras protokolu.”

  35.pants. Statistiskie pārskati

   

   

   

   

   

  Pasūtītājs iesniedz Iepirkumu uzraudzības biroja noteiktajā kārtībā pārskatu par noslēgto līgumu skaitu, to summām, būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem, iznomātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un izmantotajām iepirkuma procedūrām. Pārskatu iesniedz par katru kalendāra pusgadu triju mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

   

   

   

   

   

   

   

  98.

  Deputāts A. Tolmačovs

  Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

  “35.1 pants. Papildu dati

  Neatbalstīt

   

   

   

   

  Gadījumā, ja iepirkums tiek veikts tikai pēc konkursa vienīgā pretendenta piedāvājuma saņemšanas un iepirkuma vērtība pārsniedz 10 000 latu, pasūtītājs iesniedz Valsts kontrolei un Iepirkumu uzraudzības birojam izdarīto paziņojumu par konkursa sarīkošanu, līguma projektu, konkursa vai kandidātu atlases nolikuma pilnu tekstu.”

   

   

   

  39.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības un pienākumi

   

   

   

   

   

  (1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādas tiesības:

  1) pārraudzīt iepirkumu procedūras atbilstību likuma prasībām;

  2) atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām;

  3) publiskot savus pieņemtos lēmumus, viedokļus un ieteikumus;

   

   

   

   

   

  4) jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt un netraucēti, kā arī bez maksas saņemt pilnu informāciju par iepirkumu;

  5) pieaicināt neatkarīgus lietpratējus;

   

   

   

   

   

  6) apkopot un analizēt statistisko informāciju par iepir kumiem valstī;

   

   

   

   

   

  7) sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas un rīkot mācības pasūtītājiem, preču pārdevējiem, iznomātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem; 8) veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus;

  9) aizliegt slēgt līgumu līdz pārkāpumu novēršanai vai uzdot izbeigt iepirkuma procedūru.

   

   

   

   

   

  (2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādi pienākumi:

  1) gādāt par to, lai tiktu izskatītas sūdzības par iepirkuma procedūras pārkāpumiem;

   

   

   

   

   

  2) sagatavot pārskatus par iepirkumiem valstī;

   

   

   

   

   

  3) veidot uzņēmumu sevišķo sarakstu.

  27. 39. pantā:

  izslēgt otrās daļas 3. punktu;

   

   

   

  37. 39. pantā:

  izslēgt otrās daļas 3. punktu;

   

  papildināt otro daļu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

   

   

   

  papildināt otro daļu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

   

  “4) nākamajā darba dienā pēc tam, kad saņemta pretendenta, kandidāta, preču pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras likumību, nosūtīt to Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

   

   

   

  “4) nākamajā darba dienā pēc tam, kad saņemta pretendenta, kandidāta, preču pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras likumību, nosūtīt to Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

   

  5) triju darba dienu laikā pēc šā likuma 40.panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes protokolu un lēmumu par iesniegto sūdzību, kā arī ar sūdzības izskatīšanu saistīto Iepirkumu uzraudzības birojā saņemto dokumentu sarakstu.”

   

   

   

  5) triju darba dienu laikā pēc šā likuma 40.panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes protokolu un lēmumu par iesniegto sūdzību, kā arī ar sūdzības izskatīšanu saistīto Iepirkumu uzraudzības birojā saņemto dokumentu sarakstu.”

  41.pants. Tiesības iesniegt sūdzību

   

   

   

   

   

  (1) Pretendentam, kandidātam, preču pārdevējam, pakalpojumu sniedzējam vai būvdarbu veicējam (turpmāk — sūdzības iesniedzējs) ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras (turpmāk — iepirkuma procedūra) likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses. Pretendents var pieprasīt, lai Iepirkumu uzraudzības birojs pārbauda pasūtītāja budžeta iespējas.

   

   

   

   

   

  (2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas sūdzības iesniedzējs pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

   

   

   

   

   

  (3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to pasūtītāju un pasūtītājs nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.

   

   

   

   

   

  (31) Ja sūdzības iesniedzējs uzskata, ka konkursa nolikums neatbilst likuma prasībām, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām tas var iesniegt sūdzību par nolikumu. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sūdzības par nolikumu nepieņem. Sūdzību par nolikumu iesniedz pasūtītājam. Ja pēc sūdzības saņemšanas pasūtītājs nenovērš sūdzībā norādīto pārkāpumu, sūdzības iesniedzējs var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

  28. Izteikt 41. panta 3.1 daļu šādā redakcijā:

  “(31)Sūdzību par konkursa nolikumu var iesniegt pasūtītājam ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs divu darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nav novērsis sūdzībā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstveida atbildi sūdzības iesniedzējam, sūdzības iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.”

   

   

   

  38. Izteikt 41. panta 3.1 daļu šādā redakcijā:

  “(31)Sūdzību par konkursa nolikumu var iesniegt pasūtītājam ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs divu darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nav novērsis sūdzībā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstveida atbildi sūdzības iesniedzējam, sūdzības iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.”

   42.pants. Sūdzības izskatīšana

   

   

   

   

   

  (1) Komisija sūdzību izskata viena mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam. Sezonas rakstura iepirkuma gadījumā sūdzību izskata 15 kalendāro dienu laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Noteikumus par sezonas rakstura iepirkumiem izstrādā Ministru kabinets.

   

   

   

   

   

  (2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

  1) nepamatota;

   

   

   

   

   

  2) pamatota, bet komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas jāveic pasūtītājam sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

   

   

   

   

   

  3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

   

   

   

   

   

  (3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un pretendentus vai kandidātus (turpmāk — dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz trīs darba dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi.

   

   

   

   

   

   

  29. 42. pantā:

  izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

  “(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju, visus pretendentus vai kandidātus (turpmāk - dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz trīs darba dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi.”;

   

   

   

  39. Izteikt 42. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  “(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju, visus pretendentus vai kandidātus (turpmāk - dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz trīs darba dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi.

  (4) Visiem dalībniekiem ir tiesības izteikt savu viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

   

   

   

   

   

   

  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

  “(4) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.”

   

   

   

  (4) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.”

  (5) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu par iesniegto sūdzību un triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem dalībniekiem.

   

   

   

   

   

  (6) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā.

   

   

   

   

   

  (7) Komisija dokumentē protokolā sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas

   

   

   

   

   

   

  Pārejas noteikumi

   

   

   

   

   

  1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 9.nr.).

   

   

   

   

   

  2. Ja valsts pasūtītājs ir izsludinājis izsoli vai konkursu valsts pasūtījuma piešķiršanai vai sācis viena piedāvājuma izskatīšanu pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsludinātā izsole, konkurss vai viena piedāvājuma izskatīšana ir pabeidzama triju mēnešu laikā saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem nr.98 “Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanai”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

   

   

   

   

   

  3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izstrādā šā likuma 16.panta pirmās daļas 7.punktā minētos noteikumus.

   

   

   

   

   

  4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūnijam izstrādā šā likuma 22.panta piektajā daļā minētos noteikumus.

   

  99.

  Ministru prezidents E. Repše

  Izteikt pārejas noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

  “4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 3.panta sestajā daļā un 22.panta piektajā daļā minētos noteikumus.”

  Atbalstīt,

  ietverts

  100. priekšl.

   

   

   

  100.

  Atbildīgā komisija

  Izteikt pārejas noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

  “4. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1. janvārim izdod šā likuma 3.panta sestajā daļā, 4. panta trešajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23. panta septītajā daļā minētos noteikumus. Līdz 3. panta sestajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai par apvienotu projektēšanas un būvdarbu konkursu rīkošanu katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets . “

  Atbalstīt

  40.Pārejas noteikumos:

  izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

  “4. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1. janvārim izdod šā likuma 3.panta sestajā daļā, 4. panta trešajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23. panta septītajā daļā minētos noteikumus. Līdz 3. panta sestajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai par apvienotu projektēšanas un būvdarbu konkursu rīkošanu katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets . “;

  5. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūnijam izstrādā šā likuma 42.panta pirmajā daļā minētos noteikumus

   

   

   

   

   

   

  30. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

  “6. Izsludināts atklāts vai slēgts konkurss vai projektu skiču konkurss vai sarunu procedūra, par kuru ir publicēts paziņojums internetā, jāpabeidz saskaņā ar tiem likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā atklātā vai slēgtā konkursa vai projektu skiču konkursa izsludināšanas brīdī vai brīdī, kad internetā tika publicēts paziņojums par sarunu procedūru.

  101.

  Juridiskais birojs

  Aizstāt pārejas noteikumu 6.punktā vārdu “brīdī” ar vārdu “dienā”.

  Atbalstīt

  papildināt pārejas noteikumus ar 6. , 7. , 8. , 9. un 10.. punktu šādā redakcijā:

  “6. Izsludināts atklāts vai slēgts konkurss vai projektu skiču konkurss vai sarunu procedūra, par kuru ir publicēts paziņojums internetā, jāpabeidz saskaņā ar tiem likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā atklātā vai slēgtā konkursa vai projektu skiču konkursa izsludināšanas dienā vai dienā, kad internetā tika publicēts paziņojums par sarunu procedūru.

   

  7. Ministru kabineta 2001. gada 27. decembra noteikumi nr. 558 ”Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu”, 2001. gada 27. decembra noteikumi nr. 559 ”Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu”, 2001. gada 27. decembra noteikumi nr. 560 ”Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu” piemērojami līdz 2003.gada 1. jūnijam.”

   

   

  102.

   

   

   

  Juridiskais birojs

  Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

  “7. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūnijam, ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

   

   

   

   

  Daļēji

  atbalstīt,

  ietverts

  103.

  priekšl.

   

   

   

   

  1) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.558 “Noteikumi par atklātu konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

   

   

   

   

   

  2) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.559 “Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

   

   

   

   

   

  3) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.560 “Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.).

   

   

   

   

  103.

  Atbildīgā komisija

  Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

  “7. Līdz šā likuma 22. panta piektajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim, piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

  Atbalstīt

  7. Līdz šā likuma 22. panta piektajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

   

   

   

  1) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.558 “Noteikumi par atklātu konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu” (Latvijas Republikas Saeimas un Minist ru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

   

  1) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.558 “Noteikumi par atklātu konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

   

   

   

  2) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.559 “Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

   

  2) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.559 “Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

   

   

   

  3) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.560 “Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.).”

   

  3) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.560 “Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.).

   

   

  104.

  Juridiskais birojs

  Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

  “8) Ar šajā likumā lietotiem terminiem “komersants” un “komercsabiedrība” tiek saprasts arī “uzņēmums” un “uzņēmējsabiedrība”, bet ar terminu “komercdarbība” – arī uzņēmējdarbība likuma “Par uzņēmējdarbību” izpratnē.

  Atbalstīt,

  ietverts

  106.

  priekšl.

   

   

   

  105.

  Ministru prezidents E. Repše

  Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

  “6. Līdz šā likuma 22.panta piektajā daļā minēto noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.oktobrim, ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.558 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu", Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.559 "Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu" un Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.560 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

  Daļēji

  atbalstīt,

  ietverts

  103. un 106.

  priekšl.

   

   

   

   

  7. Ar 2004.gada 1.janvāri paredzamā līgumcena ir naudas summa (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko pasūtītājs ekonomiski pamatoti paredzējis samaksai par preces pirkšanu, nomu, pakalpojumu vai būvdarbiem.

   

   

   

   

   

  8. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

   

   

   

   

   

  9. Likuma 4.panta pirmās daļas 8., 9., 10. un 11.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.janvāri."

   

   

   

   

  106.

  Atbildīgā komisija

  Papildināt pārejas noteikumus ar 8. , 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

  “8. Grozījumi 6. panta pirmajā daļā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa neiekļaušanu paredzamajā līgumcenā stājas spēkā ar 2004. gada 1. janvāri.

  Atbalstīt

  8. Grozījumi 6. panta pirmajā daļā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa neiekļaušanu paredzamajā līgumcenā stājas spēkā ar 2004. gada 1. janvāri.

   

   

   

  9. Ar šajā likumā lietoto terminu “komercdarbība” tiek saprasta arī uzņēmējdarbība likuma “Par uzņēmējdarbību” izpratnē.

   

  9. Ar šajā likumā lietoto terminu “komercdarbība” tiek saprasta arī uzņēmējdarbība likuma “Par uzņēmējdarbību” izpratnē.

   

   

   

  10. Likuma 4.panta pirmās daļas 8., 9., 10. un 11.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.janvāri."

   

  10. Likuma 4. panta pirmās daļas 8., 9., 10. un 11.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.janvāri.";

   

   

  107.

  Ministru prezidents E. Repše

  Papildināt likumprojektu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

  "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/50/EEC, 93/36/EEC, 93/37/EEC un 97/52/EC."

  Atbalstīt

  papildināt pārejas noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

  "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/50/EEC, 93/36/EEC, 93/37/EEC un 97/52/EC. "

   

  Pārejas noteikums

  Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 566 “Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” ” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 169. nr.).

   

   

   

  Pārejas noteikums

  Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 566 “Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” ” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 169. nr.).