Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā

(reģ.nr.96)

LR Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie MK noteikumi nr.561

Likuma redakcija pirms MK noteikumu spēkā stāšanās

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.p.

k.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā

     

Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā

         

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 6.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

1)-4)...

5) genoms — gēnu jeb ģenētiskās informācijas kopums, kas nosaka organisma uzbūvi, dzīvības procesus tajā un organisma reakciju uz vidi;

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) genoms – organisma gēnu kopums, kas satur ģenētisko informāciju par organisma uzbūvi, dzīvības procesiem tajā un par organisma reakciju uz vidi;"

Atbalstīt

1. 1.pantā:

izteikt 5.,6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“5) genoms — organisma gēnu kopums, kas satur ģenētisko informāciju par organisma uzbūvi, dzīvības procesiem tajā un par organisma reakciju uz vidi;

6) gēns — ģenētiskā informācija par kādas atsevišķas organisma sastāvdaļas uzbūvi vai dzīvības procesa stadiju;

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt pirmā panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) gēns – DNS molekulas daļa, kas satur ģenētisko informāciju par organisma proteīnu sintēzi vai pilda regulējošas funkcijas, nosakot atsevišķas organisma sastāvdaļas uzbūvi vai dzīvības procesa stadiju;".

Atbalstīt

6) gēns — DNS molekulas daļa, kas satur ģenētisko informāciju par organisma proteīnu sintēzi vai pilda regulējošas funkcijas, nosakot atsevišķas organisma sastāvdaļas uzbūvi vai dzīvības procesa stadiju;

7) gēnu donors — fiziskā persona, kura nodod audu paraugu iekļaušanai genoma datu bāzē un ģenētiskai izpētei;

 

3.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt pirmā panta 7.punktu šādā redakcijā:

7) gēnu donors — fiziskā persona, kura nodod audu paraugu ģenētiskai izpētei;

Atbalstīt

7) gēnu donors — fiziskā persona, kura nodod audu paraugu ģenētiskai izpētei;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 1.pantu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8) genoma datu bāze – datu kopums, kas satur kodētus DNS aprakstus, kodētus veselības stāvokļa aprakstus, kodētas ģenealoģijas un kodētus ģenētiskos datus, kā arī ģenētiskajā izpētē izmantojamus kodētus DNS paraugus un kodētus audu paraugus;”;

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8) genoma datu bāze — datu kopums, kas satur kodētus DNS aprakstus, kodētus veselības stāvokļa aprakstus, kodētas ģenealoģijas un kodētus ģenētiskos datus, kā arī ģenētiskajā izpētē izmantojamus kodētus DNS paraugus un kodētus audu paraugus;”;

8) gēnu donoru datu bāze — dati, kas ļauj identificēt gēnu donora personu un ģenealoģiju;

9)-15)...

 

5.

Sociālo un darba lietu komisija

Uzskatīt līdzšinējo 8.punktu par 9.punktu un izteikt šādā redakcijā:

“9) gēnu donoru datu bāze — dati, kas ļauj identificēt gēnu donora personu un ģenealoģiju genoma datu bāzē;”.

(Mainīt turpmāko punktu numerāciju)

Atbalstīt

uzskatīt līdzšinējo 8.punktu par 9.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“9) gēnu donoru datu bāze — dati, kas ļauj identificēt gēnu donora personu un ģenealoģiju genoma datu bāzē;”;

uzskatīt līdzšinējo 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktu attiecīgi par 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punktu.

2.pants. Likuma mērķis un darbība

         

(1) Likuma mērķis ir regulēt vienotas valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes (turpmāk — genoma datu bāze) izveidošanu un darbību, ar to saistīto ģenētisko izpēti, nodrošināt gēnu ziedošanas brīvprātīgumu un konfidencialitāti attiecībā uz gēnu donoru identitāti, kā arī aizsargāt personas no ģenētisko datu ļaunprātīgas izmantošanas un diskriminācijas, kas saistīta ar ģenētiskajiem datiem.

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 2.panta pirmajā daļā vārdus “ar to saistīto”

Atbalstīt

2. 2.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “ar to saistīto”;

(2) Likums reglamentē:

1) audu paraugu apstrādes, DNS apraksta, veselības stāvokļa apraksta un ģenealoģijas sastādīšanas noteikumus saistībā ar genoma datu bāzi;

2) ģenētiskās izpētes noteikumus saistībā ar genoma datu bāzi un šīs izpētes uzraudzības organizēšanu;

3) gēnu donoru tiesības un pienākumus, genoma datu bāzes galvenā apstrādātāja, autorizētā apstrādātāja un gēnu pētnieku darbību;

4) ierobežojumus attiecībā uz audu paraugu izmantošanu, genoma datu bāzē apkopoto DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju izmantošanu;

5) kodēšanas un atkodēšanas noteikumus.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdus “saistībā ar genoma datu bāzi”.

 

Atbalstīt

 

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus “saistībā ar genoma datu bāzi”.

3.pants. Cilvēka genoma izpētes vispārīgie principi

         

(1) Ģenētiskajā izpētē gēnu donora intereses, tiesības un aizsardzība ir vērtējamas augstāk par sabiedrības un zinātnes interesēm.

(2) Gēnu donors ģenētiskajā izpētē piedalās brīvprātīgi.

(3) Aizliegta jebkāda personas diskriminācija saistībā ar tās ģenētisko izcelšanos un jebkuriem citiem ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtiem datiem, kā arī pamatojoties uz to, ka persona ir vai nav gēnu donors.

(4) Cilvēka genoma izpēte ir atļauta tikai nolūkā iegūt zinātniski pamatotu informāciju, ko var izmantot personas un visas sabiedrības veselības uzlabošanai.

(5) Cilvēka genoma izpētei ir jābūt zinātniski pamatotai, tā veicama, ievērojot attiecīgās nozares profesionālos kritērijus un nodrošinājumu.

 

8.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Miruša cilvēka genoma izpēti nedrīkst veikt pret viņa dzīves laikā izteikto gribu. Ja šāda griba nav izteikta, miruša cilvēka genoma izpēti aizliegts veikt."

 

Atbalstīt

3. Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Miruša cilvēka genoma izpēti nedrīkst veikt pret viņa dzīves laikā izteikto gribu. Ja šāda griba nav izteikta, miruša cilvēka genoma izpēti aizliegts veikt.”

4.pants. Genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs

         

(1) Genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs (turpmāk arī — galvenais apstrādātājs) ir valsts zinātniska institūcija, ko Ministru kabinets pilnvarojis izveidot un regulāri papildināt genoma datu bāzi, kurā tiek iekļauti kodēti DNS apraksti, kodēti veselības stāvokļa apraksti, kodēti ģenealoģiskie un ģenētiskie dati, kā arī ģenētiskajā izpētē izmantojamie DNS un audu paraugi. Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.

 

9.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 4.panta pirmajā daļā vārdus “kurā tiek iekļauti kodēti DNS apraksti, kodēti veselības stāvokļa apraksti, kodēti ģenealoģiskie un ģenētiskie dati, kā arī ģenētiskajā izpētē izmantojamie DNS un audu paraugi”.

(Iestrādāts 4.priekšlikumā)

Atbalstīt

4. 4.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “kurā tiek iekļauti kodēti DNS apraksti, kodēti veselības stāvokļa apraksti, kodēti ģenealoģiskie un ģenētiskie dati, kā arī ģenētiskajā izpētē izmantojamie DNS un audu paraugi”;

(2) Galvenā apstrādātāja uzdevumi ir šādi:

1) organizēt audu paraugu ņemšanu un glabāšanu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju sastādīšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu;

2) veikt kodēšanu;

3) veikt ģenētisko izpēti un savākt, uzglabāt, iznīcināt vai izsniegt ģenētiskos datus;

4) sniegt Iedzīvotāju genoma valsts reģistram ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtos ģenētiskos datus, kas attiecas uz konkrētu gēnu donoru;

5) veicināt ģenētiskās izpētes attīstību Latvijā;

6) veicināt ģenētiskās izpētes rezultātu izmantošanu personas un visas sabiedrības veselības uzlabošanai.

         

(3) Galvenais apstrādātājs var pilnvarot fizisko vai juridisko personu veikt ar genoma datu bāzi saistītās darbības, izņemot kodēšanu un atkodēšanu.

 

10.

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā: "(3) Galvenais apstrādātājs ik gadu sniedz pārskatu Veselības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu no valsts budžeta finansētas ģenētiskās izpētes programmas īstenošanai."

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Galvenais apstrādātājs ik gadu sniedz pārskatu Veselības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu no valsts budžeta finansētas ģenētiskās izpētes programmas īstenošanai.”

5.pants. Genoma datu bāzes galvenā apstrādātāja padome

 

11.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 5.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5.pants. Genoma izpētes padome”

Atbalstīt

5. 5.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5.pants. Genoma izpētes padome”;

(1) Genoma datu bāzes galvenā apstrādātāja padome (turpmāk — padome) ir Ministru kabineta izveidota institūcija, kuras galvenie uzdevumi ir šādi:

1) izskatīt ar ģenētisko izpēti saistītus projektus un koncepcijas, sniegt par tiem atzinumus un koordinēt to realizāciju;

2) veicināt sabiedrības informēšanu par ģenētiskās izpētes mērķiem un norisi;

3) pārstāvēt sabiedrības intereses ģenētiskās izpētes jomā.

 

12.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus “Genoma datu bāzes galvenā apstrādātāja padome” ar vārdiem “Genoma izpētes padome”.

Atbalstīt

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Genoma datu bāzes galvenā apstrādātāja padome” ar vārdiem “Genoma izpētes padome”;

(2) Padomē iekļauj:

1) trīs Saeimas deputātus;

2) trīs Ministru kabineta izvirzītos pārstāvjus;

3) vienu Latvijas Zinātņu akadēmijas izvirzīto pārstāvi;

4) vienu Latvijas Ārstu biedrības izvirzīto pārstāvi;

5) vienu Latvijas Juristu biedrības izvirzīto pārstāvi;

6) vienu Centrālās medicīnas ētikas komitejas pārstāvi.

 

 

(3) Padomes personālsastāvu un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

13.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Padomē iekļauj:

1) trīs Saeimas deputātus;

2) trīs Ministru kabineta izvirzītos pārstāvjus( to skaitā vienu Veselības ministrijas pārstāvi un vienu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi);

3) vienu Valsts cilvēktiesību biroja izvirzīto pārstāvi;

4) vienu Latvijas Zinātņu akadēmijas izvirzīto pārstāvi;

5) vienu Latvijas Ārstu biedrības izvirzīto pārstāvi;

6) vienu Latvijas Medicīniskās ģenētikas asociācijas izvirzīto pārstāvi;

7) vienu Centrālās medicīnas ētikas komitejas izvirzīto pārstāvi;

8) vienu Pacientu tiesību aizsardzības biroja izvirzīto pārstāvi."

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Padomē iekļauj:

1) trīs Saeimas deputātus;

2) trīs Ministru kabineta izvirzītos pārstāvjus (to skaitā vienu Veselības ministrijas pārstāvi un vienu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi);

3) vienu Valsts cilvēktiesību biroja izvirzīto pārstāvi;

4) vienu Latvijas Zinātņu akadēmijas izvirzīto pārstāvi;

5) vienu Latvijas Ārstu biedrības izvirzīto pārstāvi;

6) vienu Latvijas Medicīniskās ģenētikas asociācijas izvirzīto pārstāvi;

7) vienu Centrālās medicīnas ētikas komitejas izvirzīto pārstāvi;

8) vienu Pacientu tiesību aizsardzības biroja izvirzīto pārstāvi.”

7.pants. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs

         

(1) Ministru kabinets izveido valsts pārvaldes iestādi — Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, kas ir Labklājības ministrijas pārraudzībā.

 

14.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus "Labklājības ministrijas" ar vārdiem "Veselības ministrijas".

Atbalstīt

6. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Labklājības ministrijas” ar vārdiem “Veselības ministrijas”;

(2) Iedzīvotāju genoma valsts reģistra uzdevumi ir šādi:

1) uzglabāt ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtos ģenētiskos datus, kas attiecas uz konkrētu gēnu donoru;

2) izveidot gēnu donoru datu bāzi;

3) veikt atkodēšanu.

 

15.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 7.panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Iedzīvotāju genoma valsts reģistra uzdevumi saistībā ar genoma datu bāzi ir šādi:”.

Atbalstīt

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Iedzīvotāju genoma valsts reģistra uzdevumi saistībā ar genoma datu bāzi ir šādi:”.

8.pants. Ģenētiskā izpēte un ģenētiskā testēšana

         

(1) Ģenētiskā izpēte ir atļauta nolūkā studēt un aprakstīt savstarpējo sakarību starp gēniem, cilvēku dzīvesveidu un viņu fizisko un sociālo vidi, lai, pamatojoties uz šo izpēti, atklātu medicīniskos preparātus un metodes, kas palīdzēs novērtēt indivīdu veselības risku un novērst slimību rašanos.

 

16.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ģenētiskā izpēte ir atļauta nolūkā studēt un aprakstīt savstarpējo sakarību starp gēniem, cilvēku veselības stāvokli un dzīvesveidu, viņu fizisko un sociālo vidi, lai, pamatojoties uz šo izpēti, atklātu slimību diagnostikas un ārstēšanas metodes, kas palīdzēs novērtēt indivīdu veselības risku un novērst slimību rašanos.";

Atbalstīt

7. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ģenētiskā izpēte ir atļauta nolūkā studēt un aprakstīt savstarpējo sakarību starp gēniem, cilvēku veselības stāvokli un dzīvesveidu, viņu fizisko un sociālo vidi, lai, pamatojoties uz šo izpēti, atklātu slimību diagnostikas un ārstēšanas metodes, kas palīdzēs novērtēt indivīdu veselības risku un novērst slimību rašanos.”;

(2) Ģenētisko izpēti veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

(3) Ja ģenētisko izpēti veic neatkarīgi no genoma datu bāzes, informāciju par gēnu donora veselības stāvokli, audu paraugus un DNS aprakstus iekļauj genoma datu bāzē.

 

17.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja ģenētisko izpēti veic neatkarīgi no genoma datu bāzes, informāciju par personas veselības stāvokli, audu paraugus un DNS aprakstus iekļauj genoma datu bāzē tikai ar gēnu donora rakstveida piekrišanu. Šādā gadījumā gēnu pētniekam ir tiesības strādāt ar viņa savāktajiem un genoma datu bāzē uzglabātajiem audu paraugiem likumā noteikto pilnvaru ietvaros.”

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja ģenētisko izpēti veic neatkarīgi no genoma datu bāzes, informāciju par personas veselības stāvokli, audu paraugus un DNS aprakstus iekļauj genoma datu bāzē tikai ar gēnu donora rakstveida piekrišanu. Šādā gadījumā gēnu pētniekam ir tiesības strādāt ar viņa savāktajiem un genoma datu bāzē uzglabātajiem audu paraugiem likumā noteikto pilnvaru ietvaros.”;

(4) Ģenētiskajai testēšanai no cilvēkiem ņemtos audu paraugus un attiecīgās izpētes rezultātus neiekļauj genoma datu bāzē.

         
   

18.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ģenētisko testēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

Atbalstīt

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ģenētisko testēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

9.pants. Personas datu apstrādes noteikumi

         

....Genoma datu bāzē un gēnu donoru datu bāzē iekļauto personas datu apstrādes noteikumus reglamentē Fizisko personu datu aizsardzības likums, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

 

19.

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ģenētiskajā izpētē, genoma datu bāzē un gēnu donoru datu bāzē iekļauto personas datu apstrādes noteikumus reglamentē Fizisko personu datu aizsardzības likums, ciktāl šis likums nenosaka citādi.”

Atbalstīt

8. Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ģenētiskajā izpētē, genoma datu bāzē un gēnu donoru datu bāzē iekļauto personas datu apstrādes noteikumus reglamentē Fizisko personu datu aizsardzības likums, ciktāl šis likums nenosaka citādi.”

10.pants. Piekrišana kļūt par gēnu donoru

         

(1) Pirms persona piedalās ģenētiskajā izpētē, ārsts tai izsniedz rakstveida informāciju par:

1) genoma izpētes projekta mērķi, saturu un ilgumu;

2) iespējamiem riskiem;

3) tiesībām brīvi izteikt savu piekrišanu un jebkurā brīdī to atsaukt.

 

20.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 10.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4)iespēju veikt ģenētisko izpēti ārpus Latvijas.”

Atbalstīt

9. 10.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) iespēju veikt ģenētisko izpēti ārpus Latvijas.”;

(2) Personas piekrišana tās audu paraugu ņemšanai, veselības stāvokļa apraksta vai ģenealoģijas sastādīšanai, to iekļaušanai genoma datu bāzē un izmantošanai ģenētiskajā izpētē un statistikas nolūkos tiek dota rakstveidā. Gēnu donora piekrišanas dokuments tiek sastādīts divos eksemplāros, dokumentu paraksta un datē gēnu donors vai viņa aizbildnis vai aizgādnis un galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs. Viens piekrišanas dokumenta eksemplārs glabājas Iedzīvotāju genoma valsts reģistrā, otru izsniedz gēnu donoram vai viņa aizbildnim vai aizgādnim.

 

21.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personas piekrišana tās audu paraugu ņemšanai, veselības stāvokļa apraksta vai ģenealoģijas sastādīšanai un papildināšanai, to iekļaušanai genoma datu bāzē, izmantošanai ģenētiskajā izpētē un statistikas nolūkos, izvešanai ārpus Latvijas, kā arī ģenētisko datu izmantošanai tiek dota rakstveidā. Gēnu donora piekrišanas dokuments tiek sastādīts divos eksemplāros, dokumentu paraksta un datē gēnu donors vai viņa aizbildnis vai aizgādnis un galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs. Viens piekrišanas dokumenta eksemplārs glabājas Iedzīvotāju genoma valsts reģistrā, otru izsniedz gēnu donoram vai viņa aizbildnim vai aizgādnim.”

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas piekrišana tās audu paraugu ņemšanai, veselības stāvokļa apraksta vai ģenealoģijas sastādīšanai un papildināšanai, to iekļaušanai genoma datu bāzē, izmantošanai ģenētiskajā izpētē un statistikas nolūkos, izvešanai ārpus Latvijas, kā arī ģenētisko datu izmantošanai tiek dota rakstveidā. Gēnu donora piekrišanas dokuments tiek sastādīts divos eksemplāros, dokumentu paraksta un datē gēnu donors vai viņa aizbildnis vai aizgādnis un galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs. Viens piekrišanas dokumenta eksemplārs glabājas Iedzīvotāju genoma valsts reģistrā, otru izsniedz gēnu donoram vai viņa aizbildnim vai aizgādnim.”;

(3) Gēnu donora piekrišanas dokumentu Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs uzglabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta, kas raksturo audu paraugus, veselības stāvokļa aprakstu un DNS aprakstu.

         

(4) Piekrišanas dokumenta veidlapas paraugu, tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

         
   

22.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 10.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja ģenētisko izpēti veic neatkarīgi no genoma datu bāzes, piekrišanas dokumentu paraksta un datē gēnu donors vai viņa aizbildnis vai aizgādnis un gēnu pētnieks. Vienu piekrišanas dokumenta eksemplāru izsniedz gēnu donoram vai viņa aizbildnim vai aizgādnim, otru - gēnu pētniekam."

Atbalstīt

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja ģenētisko izpēti veic neatkarīgi no genoma datu bāzes, piekrišanas dokumentu paraksta un datē gēnu donors vai viņa aizbildnis vai aizgādnis un gēnu pētnieks. Vienu piekrišanas dokumenta eksemplāru izsniedz gēnu donoram vai viņa aizbildnim vai aizgādnim, otru — gēnu pētniekam.”

11.pants. Gēnu donora tiesības

         

(1) Gēnu donoram ir šādas tiesības:

1) iepazīties ar datiem, kas par viņu tiek uzglabāti genoma datu bāzē;

2) aizliegt sava veselības stāvokļa apraksta papildināšanu, atjaunošanu vai pārbaudi genoma datu bāzē;

3) jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu būt par gēnu donoru. Šādā gadījumā gēnu donora audu paraugi, veselības stāvokļa apraksts un jebkura ar personas

identificēšanu saistīta informācija tiek iznīcināta;

4) ierobecot sava genoma izpētes apjomu.

 

23.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 11.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iepazīties vai atteikties iepazīties ar datiem, kas par viņu tiek uzglabāti genoma datu bāzē;".

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

10. Izteikt 11.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iepazīties vai atteikties iepazīties ar datiem, kas par viņu tiek uzglabāti genoma datu bāzē;”.

(2) Gēnu donoram nav tiesību pieprasīt maksu par audu paraugu nodošanu, viņa veselības stāvokļa apraksta vai ģenealoģijas sastādīšanu vai izpēti, kā arī par izpētes rezultātu izmantošanu.

         

12.pants. Rīcībnespējīgas personas genoma izpēte

 

24.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Tās personas genoma izpēte, kurai trūkst rīcībspējas

Atbalstīt

11. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Tās personas genoma izpēte, kurai trūkst rīcībspējas

(1) Rīcībnespējīgas personas genoma izpēte pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā, ja tā sniedz tiešu labumu personas veselībai un ja izpētē pieļaujamais risks ir

samērojams ar gūto labumu.

(2) Rīcībnespējīgas personas. genoma izpēti var veikt tikai ar tās aizbildņa vai aizgādņa un Centrālās medicīnas ētikas komitejas rakstveida piekrišanu.

   

(1) Tās personas genoma izpēte, kurai trūkst rīcībspējas, pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā, ja šī izpēte sniedz tiešu labumu personas veselībai un ja izpētē pieļaujamais risks ir samērojams ar gūto labumu.

(2) Tās personas genoma izpēti, kurai trūkst rīcībspējas, var veikt tikai ar šīs personas aizbildņa vai aizgādņa un Centrālās medicīnas ētikas komitejas rakstveida piekrišanu.”

 

 

 

 

 

(1) Tās personas genoma izpēte, kurai trūkst rīcībspējas, pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā, ja šī izpēte sniedz tiešu labumu personas veselībai un ja izpētē pieļaujamais risks ir samērojams ar gūto labumu.

(2) Tās personas genoma izpēti, kurai trūkst rīcībspējas, var veikt tikai ar šīs personas aizbildņa vai aizgādņa un Centrālās medicīnas ētikas komitejas rakstveida piekrišanu.”

III nodaļa

Genoma datu bāzes izveidošana un darbība

 

25.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa Darbības ar audu paraugiem, veselības stāvokļa aprakstiem, ģenealoģijām, DNS aprakstiem un gēnu donora personas datiem”

Atbalstīt

12. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa

Darbības ar audu paraugiem, veselības stāvokļa aprakstiem, ģenealoģijām, DNS aprakstiem un gēnu donora personas datiem”.

13.pants. Audu paraugu ņemšana un veselības stāvokļa aprakstu sastādīšana

         

(1) Audu paraugu ņemšanu un veselības stāvokļa apraksta sastādīšanu veic galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs.

 

 

 

 

     

(2) Galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs sastāda un papildina veselības stāvokļa aprakstu, pamatojoties uz ziņām, ko sniedzis gēnu donors un kas

par gēnu donoru saņemtas no ārstniecības iestādēm.

         

(3) Ārsts iesniedz galvenajam apstrādātājam aizpildītu anketu, kuras paraugu apstiprinājis labklājības ministrs un kurā ir ietverta šāda informācija:

1) gēnu donora vārds, uzvārds un personas kods, dzimums un dzīvesvieta;

2) ārstniecības iestāde (nosaukums), kur ņemti audu paraugi;

3) informācija par audu paraugu un veidu, kādā tas ņemts.

 

26.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 13.panta trešajā daļā vārdus "labklājības ministrs" ar vārdiem "veselības ministrs".

Atbalstīt

13. Aizstāt 13.panta trešajā daļā vārdus “labklājības ministrs” ar vārdiem “veselības ministrs”.

(4) Galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs var sastādīt gēnu donora ģenealoģiju, pamatojoties uz viņa sniegtajiem datiem vai ģenētiskās izpētes rezultātiem.

(5) Ņemot audu paraugus vai sastādot veselības stāvokļa aprakstu, jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz gēnu donora identitāti, kā arī viņa audu paraugiem, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju.

         

15.pants. Audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu uzglabāšana

 

27.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

”15.pants. Audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu uzglabāšana un izvešana ārpus Latvijas”

Atbalstīt

14. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu uzglabāšana un izvešana ārpus Latvijas

(1) Kodētos audu paraugus, kodētos DNS aprakstus un kodētos veselības stāvokļa aprakstus galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs uzglabā genoma datu bāzē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Visi audu paraugi un veselības stāvokļa apraksti uzglabājami Latvijā.

(3) Ja galvenais apstrādātājs konstatē, ka uzsākto ģenētisko izpēti pilnā apjomā Latvijā nav iespējams nodrošināt, padome uz galvenā apstrādātāja iesnieguma

pamata var izsniegt atļauju kodētu audu paraugu daļu (alikvotu) un kodētu veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas.

(4) Kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas kodētu audu paraugu daļu (alikvotu) un kodētu veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas, kā arī audu paraugu izmantošanas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

   

(1) Kodētos audu paraugus, kodētos DNS aprakstus, kodētos veselības stāvokļa aprakstus un kodētās ģenealoģijas galvenais apstrādātājs uzglabā Latvijā genoma datu bāzē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Padome uz galvenā apstrādātāja, autorizētā apstrādātāja vai gēnu pētnieka iesnieguma pamata var izsniegt atļauju kodēto audu paraugu daļu (alikvotu) un kodēto veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas ar gēnu donora rakstveida piekrišanu tikai šādos nolūkos:

1) 1)ģenētiskās izpētes veikšanai starptautisku medicīnisko, ģenētisko un biofarmaceitisko zinātnisko projektu ietvaros;

2) starptautiski atzītas ģenētisko datu bāzes izveidošanai medicīniskiem un etnoģenētiskiem pētījumiem, ja par ģenētisko datu bāzu izveidošanu ar Latviju ir noslēgts attiecīgs līgums.

(3) Kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas kodēto audu paraugu daļu (alikvotu) un kodēto veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas, kā arī audu paraugu izmantošanas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

(1) Kodētos audu paraugus, kodētos DNS aprakstus, kodētos veselības stāvokļa aprakstus un kodētās ģenealoģijas galvenais apstrādātājs uzglabā Latvijā genoma datu bāzē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Padome uz galvenā apstrādātāja, autorizētā apstrādātāja vai gēnu pētnieka iesnieguma pamata var izsniegt atļauju kodēto audu paraugu daļu (alikvotu) un kodēto veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas ar gēnu donora rakstveida piekrišanu tikai šādos nolūkos:

1) 1)ģenētiskās izpētes veikšanai starptautisku medicīnisko, ģenētisko un biofarmaceitisko zinātnisko projektu ietvaros;

2) starptautiski atzītas ģenētisko datu bāzes izveidošanai medicīniskiem un etnoģenētiskiem pētījumiem, ja par ģenētisko datu bāzu izveidošanu ar Latviju ir noslēgts attiecīgs līgums.

(3) Kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas kodēto audu paraugu daļu (alikvotu) un kodēto veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas, kā arī audu paraugu izmantošanas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.”

16.pants. Citas ar ģenētisko izpēti saistītās tiesības

         
   

28.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 16.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Genoma datu bāzi atļauts izmantot tikai zinātniskai izpētei, gēnu donora slimību izpētei un ārstēšanai, sabiedrības veselības izpētei un statistikas nolūkiem. Izmantot genoma datu bāzi jebkuriem citiem mērķiem ir aizliegts."

Mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīt

15. 16.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Genoma datu bāzi atļauts izmantot tikai zinātniskai izpētei, gēnu donora slimību izpētei un ārstēšanai, sabiedrības veselības izpētei un statistikas nolūkiem. Izmantot genoma datu bāzi jebkuriem citiem mērķiem ir aizliegts.”;

(1) Galvenais apstrādātājs, autorizētais apstrādātājs un gēnu pētnieks ir tiesīgi rīkoties ar kodētajiem audu paraugiem, kodētajiem veselības stāvokļa aprakstiem un kodētajām ģenealoģijām likumā noteikto pilnvaru ietvaros.

 

 

 

 

 

 

     

(2) Gēnu donora ārstam ir tiesības saņemt atkodētu genoma datu bāzē iekļauto gēnu donora veselības stāvokļa aprakstu gadījumā, ja tas ir nepieciešams gēnu donora ārstēšanai un saņemta gēnu donora rakstveida atļauja. Neatliekamās palīdzības sniegšanai ārsts šo informāciju var saņemt bez gēnu donora piekrišanas.

 

29.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 16.panta otrās daļas otro teikumu.

 

Atbalstīt

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

(3) Gadījumos, kad ģenētisko izpēti veic patstāvīgi un neatkarīgi no genoma datu bāzes, gēnu pētniekam ir tiesības strādāt ar viņa savāktajiem un genoma datu

bāzē uzglabātajiem audu paraugiem.

 

30.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 16.panta trešo daļu.

(Iestrādāta 8.panta 3.daļā, skat.17.priekšlikumu)

Atbalstīt

izslēgt trešo daļu;

 

 

uzskatīt līdzšinējo pirmo un otro daļu attiecīgi par otro un trešo daļu.

17.pants. Audu paraugu, DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju izsniegšana

         

(1) Kodētu audu paraugu, kodētu DNS aprakstu, kodētu veselības stāvokļa aprakstu un kodētu ģenealoģiju izsniegšanas kārtību, kā arī izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

31.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju izsniegšanas kārtību, kā arī izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.".

Atbalstīt

16. 17.pantā:

izteikt panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju izsniegšanas kārtību, kā arī izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Galvenais apstrādātājs var izsniegt genoma datu bāzē iekļautos kodētos audu paraugus, kodētos veselības stāvokļa aprakstus un kodētās ģenealoģijas vai to daļas kā datu kopumu tādai ģenētiskajai izpētei, kas nav saistīta ar genoma datu bāzi, ar nosacījumu, ka šajā datu kopumā ietilpst vismaz piecu gēnu donoru audu paraugi, DNS apraksti un veselības stāvokļa apraksti un tiek ievēroti šā likuma 8.panta noteikumi. Šajā gadījumā var pieprasīt maksu par kodētu audu paraugu, kodētu veselības stāvokļa aprakstu un kodētu ģenealoģiju izmantošanu. Šī prasība neattiecas uz datu izsniegšanu gēnu donoram vai gēnu donora ārstam.

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Galvenais apstrādātājs ar padomes atļauju var izsniegt genoma datu bāzē iekļautos kodētos audu paraugus, kodētos DNS aprakstus, kodētos veselības stāvokļa aprakstus un kodētās ģenealoģijas vai to daļas kā datu kopumu tādai ģenētiskajai izpētei Latvijā, kas nav saistīta ar genoma datu bāzi, ar nosacījumu, ka šajā datu kopumā ietilpst vismaz piecu gēnu donoru audu paraugi, DNS apraksti un veselības stāvokļa apraksti un tiek ievēroti šā likuma 8.panta noteikumi. Šajā gadījumā par kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju izmantošanu var pieprasīt maksu, taču tā nedrīkst pārsniegt izdevumus, kas saistīti ar attiecīgo paraugu un aprakstu iegūšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu genoma datu bāzē, turklāt galvenais apstrādātājs šādas izmantošanas rezultātā nedrīkst gūt peļņu. Šī prasība neattiecas uz datu izsniegšanu gēnu donoram vai gēnu donora ārstam.”;

Atbalstīt

(2) Galvenais apstrādātājs ar padomes atļauju var izsniegt genoma datu bāzē iekļautos kodētos audu paraugus, kodētos DNS aprakstus, kodētos veselības stāvokļa aprakstus un kodētās ģenealoģijas vai to daļas kā datu kopumu tādai ģenētiskajai izpētei Latvijā, kas nav saistīta ar genoma datu bāzi, ar nosacījumu, ka šajā datu kopumā ietilpst vismaz piecu gēnu donoru audu paraugi, DNS apraksti un veselības stāvokļa apraksti un tiek ievēroti šā likuma 8.panta noteikumi. Šajā gadījumā par kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju izmantošanu var pieprasīt maksu, taču tā nedrīkst pārsniegt izdevumus, kas saistīti ar attiecīgo paraugu un aprakstu iegūšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu genoma datu bāzē, turklāt galvenais apstrādātājs šādas izmantošanas rezultātā nedrīkst gūt peļņu. Šī prasība neattiecas uz datu izsniegšanu gēnu donoram vai gēnu donora ārstam.”;

(3) Galvenais apstrādātājs var izsniegt autorizētajam apstrādātājam vai gēnu pētniekam kodētus DNS aprakstus vai to daļas par maksu vai bez maksas.

 

33.

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 17.panta trešo daļu.

Atbalstīt

izslēgt trešo daļu.

18.pants. Gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšana

         

Gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, kā arī iznīcināšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

34.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 18.panta tekstu šādā redakcijā:

"Genoma datu bāzē uzglabāto gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, kā arī iznīcināšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

Atbalstīt

17. Izteikt 18.panta tekstu šādā redakcijā:

“Genoma datu bāzē uzglabāto gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, kā arī iznīcināšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

20.pants. Atkodēšana

         

Iedzīvotāju genoma valsts reģistram ir atļauts atkodēt datus tikai šādiem mērķiem:

1) lai iznīcinātu audu paraugus, DNS aprakstus un veselības stāvokļa aprakstus;

2) lai nodrošinātu piekļūšanu genoma datu bāzē iekļautajiem gēnu donora datiem, izņemot ģenealoģiju, pēc viņa rakstveida pieprasījuma;

3) lai atjaunotu, papildinātu vai pārbaudītu gēnu donora veselības stāvokļa aprakstu, izņemot gadījumu, kad gēnu donors rakstveidā aizliedzis papildināt, atjaunot

vai pārbaudīt viņa veselības stāvokļa aprakstu;

4) lai ar gēnu donora rakstveida piekrišanu paņemtu jaunu DNS paraugu, ja audu paraugs ticis iznīcināts vai neietver pietiekamu ģenētisko informāciju;

5) lai izdarītu grozījumus gēnu donora ģenealoģijā, ja ģenētiskās izpētes rezultāti ir pretrunā ar iepriekš sastādīto ģenealoģiju, vai lai sniegtu jaunu informāciju par

šo ģenealoģiju;

6) lai izsniegtu gēnu donora veselības stāvokļa aprakstu gēnu donora ārstam pēc viņa rakstveida pieprasījuma, kurā pamatota informācijas ieguves

nepieciešamība, un ar gēnu donora rakstveida piekrišanu vai — neatliekamās palīdzības sniegšanai — bez gēnu donora piekrišanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 20.panta 6.punktā vārdus

"vai – neatliekamās palīdzības sniegšanai – bez gēnu donora piekrišanas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

18. Izslēgt 20.panta 6.punktā vārdus “vai — neatliekamās palīdzības sniegšanai — bez gēnu donora piekrišanas”.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 6.nr.)

grozījumu un izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

36.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt vārdu “norādi” ar vārdu “noteikumu”.

Atbalstīt

19. Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

   

37.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likumu spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.561 “Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā” (“Latvijas Vēstnesis” 2002, nr.190)

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.561 “Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.).