Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

Par Eiropas konvenciju par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību (reģ.nr.92; dok.nr. 200)

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 1970. gada 28. maija Eiropas konvencija par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību ( turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pants. 1970. gada 28. maija Eiropas konvencija par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību ( turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 19. panta otro daļu noteikt, ka Latvijas Republikai adresētie pieprasījumi un tiem pievienotie dokumenti nosūtāmi kopā ar to tulkojumu latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Aizstāt 2. pantā vārdus “noteikt, ka Latvijas Republikai ” ar vārdu “Latvijai”.

/ Deputātu V.Buzajeva, N.Kabanova priekšlikums /

Aizstāt 2. pantā vārdus “ vācu vai krievu” ar vārdiem “krievu vai vācu ”.

 

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Izslēgt 2. pantā vārdus “angļu, vācu vai krievu”.

Atbalstīt.

 

 

 

Atsaukts komisijassēdē

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 19. panta otro daļu Latvijai adresētie pieprasījumi un tiem pievienotie dokumenti nosūtāmi kopā ar to tulkojumu latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 61. panta pirmo daļu noteikt, ka Latvijas Republika patur šādas Konvencijas I pielikumā noteiktās prasības:

    1. atteikties no sprieduma izpildes, ja tā uzskata, ka spriedums ir attiecināms uz finansiālu vai reliģisku noziedzīgu nodarījumu;

2) atteikties no sankcijas izpildes par

4.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

3. pantā:

izslēgt vārdus “noteikt, ka”;

aizstāt vārdus “Latvijas Republika ” ar vārdu “Latvija” ( attiecīgā locījumā ).

Atbalstīt.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 61. panta pirmo daļu Latvija patur šādas Konvencijas I pielikumā noteiktās prasības:

1) atteikties no sprieduma izpildes,

ja tā uzskata, ka spriedums ir

attiecināms uz finansiālu vai

reliģisku noziedzīgu nodarījumu;

2) atteikties no sankcijas izpildes par

darbību, kuru saskaņā ar Latvijas

Republikas likumiem var izskatīt

tikai administratīva iestāde;

3) atteikties no tāda Eiropas

kriminālsprieduma izpildes, kuru

tās valsts iestādes, kura izteikusi

pieprasījumu, ir pasludinājušas

datumā, kad saskaņā ar Latvijas

Republikas likumiem

krimināllieta par noziedzīgu

nodarījumu, kurš sodīts ar

spriedumu, būtu tikusi pārtraukta

noilguma dēļ;

4) atteikties piemērot Konvencijas 8.

panta noteikumus gadījumos, ja

Latvijas Republikai ir sākotnējā

kompetence, un šādos gadījumos

atzīt tikai tādas darbības, kuras

veicot pārtrauc vai atceļ tās valsts

noteiktos laika ierobežojumus,

kura izteikusi pieprasījumu.

     

darbību, kuru saskaņā ar

Latvijas likumiem var izskatīt

tikai administratīva iestāde;

3) atteikties no tāda Eiropas

kriminālsprieduma izpildes,

kuru tās valsts iestādes, kura

izteikusi pieprasījumu, ir

pasludinājušas datumā, kad

saskaņā ar Latvijas likumiem

krimināllieta par noziedzīgu

nodarījumu, kurš sodīts ar

spriedumu, būtu tikusi

pārtraukta noilguma dēļ;

4) atteikties piemērot Konvencijas

8.panta noteikumus gadījumos,

ja Latvijai ir sākotnējā

kompetence, un šādos

gadījumos atzīt tikai tādas

darbības, kuras veicot pārtrauc

vai atceļ tās valsts noteiktos

laika ierobežojumus,

kura izteikusi pieprasījumu.

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

     

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 58. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

     

 

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 58. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

6.pants. Tieslietu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

     

6.pants. Tieslietu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ____________________.