2002

2002.gada 12.decembrī

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Par “Grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””.

Pielikumā: 1.Likumprojekts, 1 lpp.

2.Anotācija, 1 lpp.

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām“

 1. Papildināt likuma 1. panta 1.daļu pēc vārdiem

“1. janvāri – Jaungada dienu;” ar vārdiem:

“7. janvāri – Pareizticīgo Ziemassvētkus”

 

2. Izteikt likuma 1. panta 2. daļu šādā redākcijā:

“Pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās”.

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1. Šobrīd pareizticīgajiem un vecticībniekiem ir liegta iespēja svinēt Ziemassvētkus valsts noteiktā svinamā dienā, atšķirībā no citiem kristiešiem, kuriem valsts piešķir oficiālas brīvdienas. Pareizticīgo baznīca ir viena no vissenākajām Latvijas baznīcām,tā tiek uzskatīta par tradicionālu konfesiju. Kopējais pareizticīgo un vecticībnieku skaits Latvijā ir ap 360 000.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pareizticīgo Ziemassvētku atzīmēšana tautsaimniecības attīstību negatīvi neietekmēs.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Tiešas ietekmes uz valsts budžetu nebūs

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts neskar Latvijas starptautiskās saistības.

6.Kādas konsultācijas notikušas sagatavojot likumprojektu?

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Pareizticīgo baznīcas Sinodes sekretāru, kurš pauda Pareizticīgo baznīcas galvas –metropolīta Aleksandra atbalstu minētajam likumprojektam

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likums neprasīs speciālu izpildes mehānismu.