Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums (reģ. nr. 84)

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr. 174)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā likumprojekta otrā lasījuma redakcija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir regulēt pārejas posmu, kura laikā sabiedriskās organizācijas un bezpeļņas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) tiek ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī noteikt pārejas posmā piemērojamo likumu.

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 1.pantā vārdus “un bezpeļņas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)”;

 

 

atbalstīt

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir regulēt pārejas posmu, kura laikā sabiedriskās organizācijas tiek ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī noteikt pārejas posmā piemērojamo likumu.

2.pants. Ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Biedrību un nodibinājumu ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu notiek saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un šo likumu.

     

2.pants. Ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Biedrības un nodibinājumi ierakstāmi biedrību un nodibinājumu reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un šo likumu.

3.pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde

(1) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par biedrību un nodibinājumu reģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(2) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos reģistros un citos dokumentos.

(3) Līdz pārejas perioda beigām (10.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa) Biedrību un nodibinājumu likuma 16.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 3. panta otrajā daļā un 7. pantā vārdu “reģistros” ar vārdiem “valsts reģistros.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 3. panta trešajā daļā vārdus un skaitli “16. panta trešās daļas” ar vārdiem un skaitli “17. panta trešās daļas”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

3. panta trešajā daļā:

izslēgt vārdus un skaitli iekavās “16.panta pirmā daļa” un aizstāt skaitli “10” ar skaitli “9”;

aizstāt vārdus un skaitli “14 dienu laikā” ar vārdiem un skaitli “30 dienu laikā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

3.pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde

(1) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par biedrību un nodibinājumu reģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(2) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos.

(3) Līdz pārejas perioda beigām (9.panta pirmā daļa,) Biedrību un nodibinājumu likuma 17.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

4.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā

(1) Likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" paredzētas jaundibinātas vai reorganizācijas rezultātā izveidotas sabiedriskas organizācijas vai to apvienības reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Divus mēnešus no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.

(3) Sabiedrisko organizāciju un to apvienību pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētajam termiņam notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrāciju, ievērojot izņēmumus, kas minēti šajā likumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Triju mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt pamatdokumentu grozījumus un citas izmaiņas, ja reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas. Pēc minētā termiņa pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā nav atļauta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

4.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā

(1) Likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" paredzētas jaundibinātas vai reorganizācijas rezultātā izveidotas sabiedriskas organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Divu mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.

(3) Triju mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt pamatdokumentu grozījumus un citas izmaiņas, ja reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas. Pēc minētā termiņa pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā nav atļauta.

5.pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā

(1) Jaundibināta vai reorganizācijas rezultātā izveidota bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija uzņēmumu reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Divus mēnešus no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.

(3) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētajam termiņam notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ievērojot izņēmumus, kas minēti šajā likumā.

 

 

6.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 5. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

atbalstīt

 

6.pants. Terminu izpratne

Biedrību un nodibinājumu likumā lietotie termini “biedrība” un “nodibinājums” atbilst jēdzienam “sabiedriskā organizācija”, kā arī jēdzienam “sabiedrisko organizāciju apvienība” un “nevalstiskā organizācija” citos normatīvajos aktos.

     

5. pants. Terminu izpratne

Biedrību un nodibinājumu likumā lietotie termini “biedrība” un “nodibinājums” atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam jēdzienam “sabiedriskā organizācija”, kā arī jēdzienam “sabiedrisko organizāciju apvienība” un “nevalstiskā organizācija”.

7.pants. Valsts nodeva

Subjekti, kuri tiek pārreģistrēti no sabiedrisko organizāciju reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā, ir atbrīvoti no valsts nodevas par pārreģistrāciju un ar to saistītu grozījumu izdarīšanu citos reģistros.

     

6. pants. Valsts nodeva

Subjekti, kuri no sabiedrisko organizāciju reģistra tiek pārreģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā, ir atbrīvoti no valsts nodevas par pārreģistrāciju un ar to saistītu grozījumu izdarīšanu citos valsts reģistros.

8.pants. Pārejas periodā piemērojamais likums

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā piemēro likumus, kuri regulē bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumus.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt līdzšinējā 8. panta otro daļu, attiecīgi mainot turpmākās daļas numerāciju.

 

 

 

atbalstīt

7.pants. Pārejas periodā piemērojamais likums

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

(2) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītajiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumus.

 

II nodaļa. Pārejas posms sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām

     

II nodaļa. Pārejas posms sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām

 

 

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību pārveidošana

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai to apvienību ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai to apvienības pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai sabiedrisko organizāciju vai to apvienību pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem biedru sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai to apvienības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.

Papildināt 9. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu stājas spēkā ar dienu, kad šīs ziņas ir ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pēc statūtu grozīšanas vai to pieņemšanas jaunā redakcijā

biedru sapulce (pilnsapulce) un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši jaunajos (vai grozītajos) statūtos noteiktajai kārtībai.

(4) Ja sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūti nav pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem un statūtos netiek izdarīti citi grozījumi, sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pieņem tikai lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību pārveidošana

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem biedru sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce (pilnsapulce) sasaucama likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā biedru sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

(3) Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu stājas spēkā ar dienu, kad šīs ziņas ir ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pēc statūtu grozīšanas vai to pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce (pilnsapulce) un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši jaunajos (vai grozītajos) statūtos noteiktajai kārtībai.

(4) Ja sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūti nav pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem un statūtos netiek izdarīti citi grozījumi, sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pieņem tikai lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu.

10.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai to apvienību ieraksta biedrību un nodibinājumu reģistrā uz pieteikuma pamata, kurš iesniedzams biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei līdz 2005.gada 31.decembrim.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā paraksta visas biedrības vai nodibinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības.

(3) Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(4) Pieteikumam pievieno:

1) biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai to apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) statūtu grozījumu tekstu un statūtu pilnu tekstu jaunajā redakcijā;

3)valdes paziņojumu par biedrības vai nodibinājuma juridisko adresi.

(5) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no sabiedrisko organizāciju reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no sabiedrisko organizāciju reģistra, par ko tiek izdarīts ieraksts sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(6) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgās pārveidotās sabiedriskās organizācijas vai to apvienības tiesību un saistību pārņēmējs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējā 10. panta ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) statūtu pilnu tekstu, ja tajos tiek izdarīti grozījumi vai statūti tiek pieņemti no jauna;”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 10. panta ceturtās daļas 3. punktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību ieraksta biedrību un nodibinājumu reģistrā uz pieteikuma pamat a, kurš iesniedzams biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei līdz 2005.gada 31.decembrim.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā paraksta visas biedrības vai nodibinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības.

(3) Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(4) Pieteikumam pievieno:

1) biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) statūtu pilnu tekstu, ja tajos tiek izdarīti grozījumi vai statūti tiek pieņemti no jauna.

(5) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no sabiedrisko organizāciju reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no sabiedrisko organizāciju reģistra, un par to tiek izdarīts ieraksts sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(6) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgās pārveidotās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības tiesību un saistību pārņēmējs.

11.pants. Biedru un dibinātāju statusa iegūšana

(1) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par biedrību, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmi attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibinātāji.

 

(2) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par nodibinājumu, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

     

10.pants. Biedru un dibinātāju statusa iegūšana

(1) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par biedrību, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmi attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibinātāji.

(2) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par nodibinājumu, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

12.pants. Teritoriālās struktūrvienības

(1) Ar sabiedriskās organizācijas vai to apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai to apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu.

(2) Ar sabiedriskās organizācijas vai to apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā teritoriālās struktūrvienības tiesības un saistības pāriet attiecīgajai biedrībai vai nodibinājumam.

     

11.pants. Teritoriālās struktūrvienības

(1) Ar sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu.

(2) Ar sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā teritoriālās struktūrvienības tiesības un saistības pāriet attiecīgajai biedrībai vai nodibinājumam.

 

13.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

(1) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde izskata visus pieteikumus, kas iesniegti 10.panta pirmajā daļā minētajā termiņā. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc šā termiņa notecēšanas, netiek izskatīti.

 

 

 

(2) Ja pēc šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu to ierakstīt, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra (14.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu. Ja šādā gadījumā tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta trešās daļas noteikumus.

(3) Ja šajā likumā noteiktais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā beidzas pirms termiņa, kas norādīts biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (14.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) izbeidzies lēmumā norādītais termiņš, ja šajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja iesniegtie dokumenti atkārtoti neatbilst likuma noteikumiem.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos atkārtots lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Redakcionāli precizēt līdzšinējā 13. panta otrās daļas pirmo teikumu un aizstāt vārdus “piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu” ar vārdiem “piemēro ar dienu, kad lēmums par atteikumu stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

12.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

(1) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde izskata visus pieteikumus, kas iesniegti šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētajā termiņā. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc šā termiņa, netiek izskatīti.

 

 

 

 

(2) Ja pēc termiņa, līdz kuram saskaņā ar šā likuma 9.panta pirmo daļu iesniedzams pieteikums par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde attiecībā uz sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra (13.pants) piemēro ar dienu, kad lēmums par atteikumu stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ja šādā gadījumā tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta trešās daļas noteikumus.

(3) Ja šajā likumā noteiktais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā beidzas pirms tā termiņa, kas norādīts biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (13.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) izbeidzies lēmumā norādītais termiņš, ja šajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja atkārtoti iesniegtie dokumenti neatbilst likuma noteikumiem.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

14.pants. Darbības izbeigšana un izslēgšana no sabiedrisko organizāciju reģistra

(1) Ja sabiedriskā organizācija 10.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei nav pieteikta tās likvidācija, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētā termiņa notecēšanas sabiedrisko organizāciju uzskata par darbību izbeigušu. Šo organizāciju sarakstu sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas kreditori var pieteikt savus prasījumus(šā panta trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgās sabiedriskās organizācijas kreditori un nodokļu administrācija var paziņot sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret sabiedrisko organizāciju.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta, sabiedrisko organizāciju ar biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(5) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde ir saņēmusi paziņojumu par prasījumiem vai komercķīlu reģistrā ir reģistrēta komercķīla un līdz 2005.gada 31.decembrim nav pieteikta sabiedriskās organizācijas likvidācija, šo sabiedrisko organizāciju likvidē saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

(6) Manta, kas palikusi pēc sabiedriskās organizācijas likvidācijas un izslēgšanas no sabiedrisko organizāciju reģistra saskaņā ar šā panta noteikumiem, pielīdzināma bezmantinieka mantai saskaņā ar Civillikuma 417.pantu.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt līdzšinējā 14. panta nosaukumā vārdu “darbības” ar vārdiem “Sabiedriskās organizācijas darbības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt līdzšinējā 14. panta ceturtajā daļā vārdus “un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta”

un piektajā daļā vārdus “vai komercķīlu reģistrā ir reģistrēta komercķīla.”

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

13.pants. Sabiedriskās organizācijas darbības izbeigšana un izslēgšana no sabiedrisko organizāciju reģistra

(1) Ja sabiedriskā organizācija šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei nav pieteikta tās likvidācija, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa sabiedrisko organizāciju uzskata par darbību izbeigušu. Šādu organizāciju sarakstu sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) sabiedriskās organizācijas reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas kreditori var pieteikt savus prasījumus (šā panta trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgās sabiedriskās organizācijas kreditori un nodokļu administrācija var paziņot sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret sabiedrisko organizāciju.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi, sabiedrisko organizāciju ar biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(5) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde ir saņēmusi paziņojumu par prasījumiem un līdz 2005.gada 31.decembrim nav pieteikta sabiedriskās organizācijas likvidācija, šo sabiedrisko organizāciju likvidē saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

(6) Manta, kas palikusi pēc sabiedriskās organizācijas likvidācijas un izslēgšanas no sabiedrisko organizāciju reģistra saskaņā ar šā panta noteikumiem, pielīdzināma bezmantinieka mantai saskaņā ar Civillikuma 417.pantu.

III nodaļa.

Pārejas posms uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem bezpeļņas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)

15.pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveidošana

(1) Ja citos likumos nav noteikts citādi, uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) attiecīgi ar īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pārveido par komersantu un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu, kā arī bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, kurā ir viens dalībnieks, nevar pārveidot par biedrību.

(3) Lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai to pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem attiecīgi uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieku sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Ja uzņēmējsabiedrībā ir vairāki dalībnieki, sapulcē jāpiedalās ne mazāk kā diviem dalībniekiem. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgās sabiedrības formu regulējošā likumā un attiecīgās sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir tiesīga lemt par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu.

(4) Pārveidojamās bezpeļņas statūtsabiedrības pamatkapitāls un kapitāla daļas dzēšas ar ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Statūtsabiedrība nedrīkst atpirkt no dalībniekiem kapitāla daļas, un dalībnieki nesaņem atlīdzību par dzēstajām kapitāla daļām.

 

14.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt III nodaļu, attiecīgi mainot nodaļu un turpmāko pantu numerāciju.

 

atbalstīt

 

16.pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ieraksta biedrību un nodibinājumu reģistrā uz pieteikuma pamata, kurš iesniedzams biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei līdz 2005.gada 31.decembrim.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā paraksta visas biedrības vai nodobinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības.

(3) Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(4) Pieteikumam pievieno:

1) īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2)viena īpašnieka uzņēmumiem – statūtu tekstu, bet uzņēmējsabiedrībām statūtu grozījumu tekstu un statūtu pilnu tekstu jaunajā redakcijā;

3)valdes paziņojumu par biedrības vai nodibinājuma juridisko adresi.

(5) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no uzņēmumu reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.

(6) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgā pārveidotā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesību un saistību pārņēmējs.

(7) Ierakstīšana komercreģistrā notiek saskaņā ar Komerclikumu un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu.

       

17.pants. Bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pievienošana

(1) Bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura vienīgais īpašnieks (dalībnieks) ir šai likumā noteiktajai pārreģistrācijai pakļauta sabiedriskā organizācija vai to apvienība, var bez pārveidošanas tikt pievienots attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai, ierakstot to biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(2) Pievienošanai attiecīgi piemērojami Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par reorganizāciju pievienošanas ceļā, kā arī šā likuma 15.panta 4.daļas noteikumi.

(3) Veicot pievienošanu šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) rezerves fonds netiek atsavināts un pāriet iegūstošajai biedrībai vai nodibinājumam.

       

18.pants. Biedru un dibinātāju statuss

(1) Pārveidojot viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu par nodibinājumu, īpašnieks kļūst par nodibinājuma dibinātāju ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(2) Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par nodibinājumu, visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

(3) Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par biedrību, visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmas personas, kuras dibinājušas bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, bet gadījumā, ja bezpeļņas statuss nav iegūts līdz ar dibināšanu – tie dalībnieki, kuri balsojuši par bezpeļņas statusa piešķiršanu.

       

19.pants. Filiāles un teritoriālās struktūrvienības

(1) Ar bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu.

(2) Ar bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā teritoriālās struktūrvienības tiesības un saistības pāriet attiecīgajai biedrībai vai nodibinājumam.

       

20.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

Attiecībā uz bezpeļņas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) piemērojams šā likuma 13.pants.

       

21.pants. Darbības izbeigšana un izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), 15.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā un Uzņēmumu reģistram nav pieteikta tās likvidācija, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā,

(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) uzskata par darbību izbeigušu. Šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas kreditori var pieteikt prasījumus (šā panta trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditori un nodokļu administrācija var paziņot Uzņēmumu reģistram par saviem mantiskajiem prasījumiem pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ar biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra bez ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(5) Manta, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas netiek nodota uzņēmuma īpašniekam vai uzņēmējsabiedrības dalībniekiem.

(6) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no uzņēmumu reģistra saskaņā ar šā panta noteikumiem, pielīdzināma bezmantinieka mantai saskaņā ar Civillikuma 417.pantu.

       

IV nodaļa. Īpašie noteikumi

22.pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un uzņēmumu reģistrā vai sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteiktie bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību, kā arī sabiedrisko organizāciju un to apvienību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai attiecīgi uzņēmumu reģistrā vai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas uzsākts likvidācijas process uz dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces), īpašnieka lēmuma vai biedru lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2006.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai attiecīgi uzņēmumu reģistrā vai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

 

 

 

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

 

 

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanas attiecīgajam subjektam nav tiesību veikt darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

 

 

15.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo 22. pantu kā 14. pantu šādā redakcijā:

“14. pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteiktie sabiedrisko organizāciju un to apvienību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, piesakot tos reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas uzsākta likvidācija uz biedru lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2006.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

 

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nav tiesību veikt darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas

 

atbalstīt

 

III nodaļa. Īpašie noteikumi

 

14. pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un sabiedrisko organizāciju reģistrā piete iktie sabiedrisko organizāciju un to apvienību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, piesakot tos reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

(2) Pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas uzsākta likvidācija uz biedru lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2006.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nav tiesību veikt darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

23.pants. Uzsāktie maksātnespējas procesi

Uzņēmumu reģistrā reģistrēts bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas atzīts par maksātnespējīgu līdz 2005.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz maksātnespējas lietas izbeigšanai saglabā savu līdzšinējo uzņēmējdarbības formu.

 

16.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt līdzšinējo 23. un 24. pantu, attiecīgi mainot pantu numerāciju.

 

atbalstīt

 

24.pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) rezerves fonds

(1) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ieraksta komercreģistrā kā komercsabiedrību, rezerves fonds tiek ieskaitīts komercsabiedrības kapitālā un tam atbilstošās kapitāla daļas (akcijas) pāriet valstij. Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrības ieguldīta pašvaldības manta, tad rezerves fondam atbilstošās kapitāla daļas (akcijas) pāriet attiecīgajai pašvaldībai.

(2) Ja bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) tiek pārveidota par biedrību vai nodibinājumu šajā likumā noteiktajā kārtībā un gada laikā pēc ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tad rezerves fonds, kas izveidots bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības rezultātā, ieskaitot šajā fondā ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus, netiek atsavināts un pāriet biedrībai vai nodibinājumam.

(3) Ja bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) tiek pārveidota par biedrību vai nodibinājumu šajā likumā noteiktajā kārtībā un gada laikā pēc ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā neiegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tad rezerves fonds, kas izveidots bezpeļņas organizācijas darbības rezultātā, ieskaitot tajā ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus, tiek atsavināts un pāriet biedrībai vai nodibinājumam, ja biedrība vai nodibinājums ir samaksājis valsts pamatbudžetā to rezerves fonda daļu, kura aprēķināta, piemērojot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” rezidentiem noteikto nodokļa likmi.

(4) Bezpeļņas organizācijas darbības rezultātā gūtos ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus un kurus, pārkāpjot šā likuma noteikumus, ieguvuši dalībnieki, ieskaita valsts ienākumos.

       

25.pants. Politiskās organizācijas (partijas)

Šis likums netiek piemērots attiecībā uz politiskajām organizācijām (partijām).

     

15. pants. Politiskās organizācijas (partijas)

Šis likums netiek piemērots politiskajām organizācijām (partijām).

Pārejas noteikumi

 

 

17.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 1. lasījumā pieņemto pārejas noteikumu 6. punktu kā 1. punktu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par politiskajām partijām un projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos."

 

 

atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par politiskajām partijām un projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

1. Līdz attiecīga likuma pieņemšanai politiskās organizācijas (partijas) turpina darboties saskaņā ar likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteikumiem par politiskajām organizācijām (partijām).

     

 

2. Līdz attiecīga likuma pieņemšanai politiskās organizācijas (partijas) turpina darboties saskaņā ar likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteikumiem par politiskajām organizācijām (partijām).

 

2. Līdz attiecīgo likumu pieņemšanai attiecībā uz tām biedrībām un nodibinājumiem, par kuriem pārveidotas korporācijas (profesionālās biedrības), profesionālās radošās organizācijas un to apvienības, kā arī sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības, piemērojami likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57., 57.1. – 57.5.pants, 58.panta trešā daļa un 60.pants.

 

18.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu kā 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz attiecīgo likumu pieņemšanai tām biedrībām un nodibinājumiem, par kuriem pārveidotas profesionālās organizācijas un to apvienības, kā arī sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības, piemērojami likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.1. – 57.5.pants, 58.panta trešā daļa un 60.pants.”

 

 

atbalstīt

3. Līdz attiecīgo likumu pieņemšanai tām biedrībām un nodibinājumiem, par kuriem pārveidotas profesionālās organizācijas un to apvienības, kā arī sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības, piemērojami likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.1. – 57.5.pants, 58.panta trešā daļa un 60.pants.

3. Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai augstskolu dibinātie valsts bezpeļņas zinātniskie vai mācību uzņēmumi un valsts bezpeļņas zinātniskie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās turpina darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tie nodibināti.

 

19.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt pārejas noteikumu līdzšinējo 3. un 4. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

atbalstīt

 

4. Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai kultūras institūcijas, kas dibinātas kā valsts bezpeļņas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) uz atsevišķu likumu pamata, pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās turpina darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tie nodibināti.

       

5.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” biedrību un nodibinājumu statūtu paraugus, kas izmantojami statūtu sagatavošanai reģistrācijai biedrību un nodibinājumu reģistrā.

     

4.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” biedrību un nodibinājumu statūtu paraugus, kas izmantojami, lai sagatavotu statūtus ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā.

6. Ministru kabinets līdz 2003.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par politiskajām partijām un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

       

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

20.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku.

 

atbalstīt