26

26.05.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" (reģ.nr.80) izskatīšanai 3.lasījumā

(kā priekšlikums iestrādāts likumprojekts “Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Reģ.nr.204))

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) kompetentas valsts institūcijas - šā likuma izpratnē: prokuratūra, nodokļu administrācija, Privatizācijas aģentūra, pilsētas dome, rajona vai pagasta padome vai Zemkopības ministrija, kā arī Finansu un kapitāla tirgus komisija (apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā);

2. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda “sabiedrību” ar vārdiem “un apdrošināšanas brokeru sabiedrību”.

 

     

2. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda “sabiedrību” ar vārdiem “un apdrošināšanas brokeru sabiedrību”.

 

2.pants. Likuma subjekti

(1) Šis likums attiecas uz visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

(2) Kredītiestāžu maksātnespējas procesā nav piemērojami šā likuma noteikumi.

(3) Apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.

(4) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir paredzēta citāda kārtība nekā šajā likumā, tiek piemērotas starptautisko līgumu normas.

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.”

     

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.”

6.pants. Tiesības piedalīties kreditoru sapulcē

(1) Tiesības piedalīties kreditoru sapulcē ir kreditoriem neatkarīgi no prasījuma apmēra vai to likumiskajiem vai līgumiskajiem pārstāvjiem.

4. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Kreditoru sapulcē var piedalīties Aģentūras pārstāvji.”

1

Juridiskais birojs

Aizstāt 6. panta pirmās daļas otrajā teikumā likumprojekta redakcijā vārdus “var piedalīties” ar vārdiem “var būt klāt”.

Atbalstīt

4. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Kreditoru sapulcē var būt klāt Aģentūras pārstāvji.”

8.pants. Kreditoru sapulces procedūra

(6) Kreditoru sapulces gaita tiek protokolēta, un protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs.

5. Papildināt 8.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kreditoru sapulces protokolu paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis.”

     

5. Papildināt 8.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kreditoru sapulces protokolu paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis.”

9.pants. Kreditoru komitejas izveidošana

(3) Kreditoru komiteju ievēlē no kreditoru sapulces balsstiesīgo dalībnieku vidus ne mazāk kā piecu un ne vairāk kā deviņu locekļu sastāvā uz visu maksātnespējas procesa laiku. Kreditoru komitejā jābūt pārstāvētām visām attiecīgajā maksātnespējas procesā iesaistītajām kreditoru kārtām (107.pants).

6. Papildināt 9.panta trešās daļas otro teikumu ar vārdiem “un Aģentūrai ar brīdi, kad tai radušās prasījuma tiesības pret parādnieku”.

 

     

6. Papildināt 9.panta trešās daļas otro teikumu ar vārdiem “un Aģentūrai ar brīdi, kad tai radušās prasījuma tiesības pret parādnieku”.

 

14.pants. Administratoram noteiktie ierobecojumi

(1) Par administratoru nevar iecelt personu:

1) kura saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstama par ieinteresētu attiecībā pret parādnieku;

2) pret kuru parādniekam ir prasījuma tiesības;

         

3) pret kuru kā pret parādnieku ir ierosināta cita maksātnespējas lieta vai kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis cits process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;

 

2

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 14.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;‘’

Atbalstīt

7. 14.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;‘’;

 

4) kura ir bijusi notiesāta par noziegumiem pret īpašumu, saimnieciskajiem noziegumiem, noziegumiem uzņēmējdarbībā, amatnoziegumiem, noziegumiem pret jurisdikciju vai noziegumiem pret pārvaldes kārtību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 14.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

‘’4) kura ir notiesāta, tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, saimnieciskajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, noziedzīgiem nodarījumiem uzņēmējdarbībā, amatnoziegumiem, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību;’’

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 14.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

‘’4) kura ir notiesāta, tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību;’’

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

‘’4) kura ir notiesāta, tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību;’’;

5) kura pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu vai ar tiesas nolēmumu atzīta par vainīgu uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējā.

 

5

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 14.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kura ir tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju vai pārvaldes institūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu un maksātnespējas process atbilstoši šim likumam nav izbeigts.’’

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kura ir tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju vai pārvaldes institūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu un maksātnespējas process atbilstoši šim likumam nav izbeigts.’’

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Aģentūra nekavējoties tiesai iesaka citu administratora kandidātu.

7. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “nekavējoties” ar vārdiem “triju dienu laikā”.

     

8. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “nekavējoties” ar vārdiem “triju dienu laikā”.

19.pants. Administratora pienākumi

(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai katru mēnesi atbilstoši tās noteiktajām prasībām un kārtībai.

8. Izslēgt 19.panta astotajā daļā vārdus “katru mēnesi”.

 

     

9. Izslēgt 19.panta astotajā daļā vārdus “katru mēnesi”.

 

24.pants. Administratora atlīdzība

(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību, Aģentūra nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Aģentūras finansu līdzekļiem.

9. Izteikt 24.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību un ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šiem mērķiem.”

     

10. Izteikt 24.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību un ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šiem mērķiem.”

29.pants. Administratora atkāpšanās

(1) Administrators ir tiesīgs atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, iesniedzot tiesā rakstveida iesniegumu par savu atkāpšanos un pārskatu par savu darbību. Iesniegumā jānorāda motīvi, kuru dēļ viņš nevar vai nevēlas turpmāk veikt administratora pienākumus. Par atkāpšanos administrators nekavējoties paziņo Aģentūrai.

10. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administrators ir tiesīgs atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, iesniedzot vienlaicīgi tiesā un Aģentūrā rakstveida iesniegumu par savu atkāpšanos un pārskatu par savu darbību. Iesniegumā norādāmi motīvi, kuru dēļ viņš nevar vai nevēlas turpmāk veikt administratora pienākumus.”

6

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumu 29. panta pirmajā daļā šādā redakcijā:

Aizstāt 29. panta pirmās daļas trešajā teikumā vārdu “nekavējoties” ar vārdu “vienlaikus”.

Atbalstīt

11. Aizstāt 29. panta pirmās daļas trešajā teikumā vārdu “nekavējoties” ar vārdu “vienlaikus”.

30.pants. Administratoru maiņa

(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā nekavējoties tiek iecelts cits administrators.

11. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā tiek iecelts cits administrators šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.”

     

12. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā tiek iecelts cits administrators šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.”

32.2 pants. Aģentūras funkcijas, darbība un tiesības

(3) Aģentūrai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt jebkuru tās funkciju izpildei nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

2) pieprasīt no administratora pārskatus par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā — iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei.

 

7

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 32.2 panta trešās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju izpildei nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;”.

Neatbalstīt

 

58.pants. Kārtējo kreditoru sapulču sasaukšanas kārtība

(2) Kārtējās kreditoru sapulces var sasaukt administrators pēc savas iniciatīvas, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem.

12. Papildināt 58.panta otro daļu ar vārdiem “un Aģentūrai”.

     

13. Papildināt 58.panta otro daļu ar vārdiem “un Aģentūrai”.

61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

4) ja ir iesniegta sūdzība par administratora lēmumiem vai rīcību un ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumus, Aģentūra var pieņemt lēmumu par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā — anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu.

 

8

 

 

9

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izslēgt 61.panta pirmās daļas 4.punktu

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt 61.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumu, Aģentūra var lemt par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā — anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

14. 61.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumu, Aģentūra var lemt par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā — anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.”.

64.pants. Parādnieka mantas jēdziens

(2) Parādnieka manta šā likuma izpratnē ir arī individuālā(ģimenes) uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam vai līgumsabiedrības komplementārajam dalībniekam piederošā manta, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksu nevar vērst piedziņu.

105.pants. Izsoles procedūra

(1) Parādnieka mantas izsole notiek saskaņā ar Civillikumu un Latvijas Civilprocesa kodeksa noteikumiem, ievērojot šajā pantā noteiktos izņēmumus.

13. Aizstāt 64.panta otrajā daļā un 105.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Civilprocesa likums” (attiecīgā locījumā).

     

15. Aizstāt 64.panta otrajā daļā un 105.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Civilprocesa likums” (attiecīgā locījumā).

74.pants. Darba līgumu laušana

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administratoram ir tiesības lauzt darba līgumus ar parādnieka darbiniekiem. Šādā gadījumā par darba līguma laušanas tiesisko pamatu uzskatāmi Latvijas Darba likumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. un 1.2 punkta noteikumi, ja nav cita likumiska pamata darba līguma laušanai.

14. 74.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Darba likumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. un 1.2 punkta noteikumi” ar vārdiem “Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9. un 10.punkta noteikumi”;

     

16. 74.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Darba likumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. un 1.2 punkta noteikumi” ar vārdiem “Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9. un 10.punkta noteikumi”;

(2) Darba līguma izbeigšanas gadījumā atlaistie darbinieki iegūst kreditora statusu:

1) neizmaksātās darba samaksas un ar to saistīto nesaņemto maksājumu apmērā;

2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim.

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.”

     

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.”

105.pants. Izsoles procedūra

(2) Civilprocesa kodeksā paredzētās tiesu izpildītāja darbības veic administrators.

15. Izteikt 105.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Civilprocesa likumā paredzētās tiesu izpildītāja darbības veic administrators.”

     

17. Izteikt 105.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Civilprocesa likumā paredzētās tiesu izpildītāja darbības veic administrators.”

107.pants. Maksājumu secība

(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas.

16. 107.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī no līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, pirmām kārtām atmaksājot Aģentūrai līdzekļus, kas tai piešķirti šim mērķim.”;

10

Juridiskais birojs

Aizstāt 107. panta otrajā daļā likumprojekta redakcijā vārdus ”līdzekļus, kas tai piešķirti” ar vārdiem “līdzekļus, ko tā piešķīrusi”.

Atbalstīt

18. 107.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī no līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, pirmām kārtām atmaksājot Aģentūrai līdzekļus, līdzekļus, ko tā piešķīrusi šim mērķim.”;

(3) Pēc administrācijas izmaksu segšanas atlikušie līdzekļi pirmajā kārtā tiek sadalīti prioritāro kreditoru prasījumu (tikai parādu pamatsummas bez procentiem) apmierināšanai šādās grupās:

1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1. janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus;

2) maksājumi zemnieku saimniecībām, individuālajiem ražotājiem, kooperatīvām un statūtsabiedrībām par pārstrādes uzņēmumiem piegādāto lauksaimniecības produkciju;

3) prasījumi par sociālā nodokļa parādu nomaksu par vienu gadu līdz maksātnespējas lietas ierosināšanai;

4) valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksu;

5) prasījumi par citu nodokļu un nodevu parādu atmaksu, ieskaitot atlikušos sociālā nodokļa parādus, izņemot atliktos maksājumus.

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav sociāli apdrošinātā persona, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus.”

11

Juridiskais birojs

Aizstāt 107. panta trešās daļas 1. punktā likumprojekta redakcijā vārdus “kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav sociāli apdrošinātā persona” ar vārdiem “kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””.

Atbalstīt

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus.”

108.pants. Maksātnespējas procesa finansēšanas avoti

(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru vai Aģentūras naudas līdzekļiem.

17. 108.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus “vai Aģentūras”;

     

19. 108.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus “vai Aģentūras”;

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra pēc administratora pieprasījuma lemj par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šim mērķim.”

     

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra pēc administratora pieprasījuma lemj par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šim mērķim.”

109.pants. Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

(1) Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksās tiek iekļauti šādi maksājumi:

1) administratora atlīdzība;

2) faktiski izmaksātā atlīdzība pieaicinātajiem speciālistiem atbilstoši viņu sniegto pakalpojumu būtībai, apjomam un vērtībai pakalpojumu sniegšanas laikā, bet ne lielāka kā atlīdzība par analoģiskiem pakalpojumiem līdzīgās sfērās;

3) faktiski izmaksātā atlīdzība kreditoru komitejas locekļiem šā likuma 10.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos;

4) atlīdzība par faktiskajiem un nepieciešamajiem izdevumiem parādnieka mantas uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā;

5) maksājumi par sludinājumu ievietošanu, izsoļu organizēšanu un citas izmaksas, kas saistītas ar šajā likumā noteikto maksātnespējas procesa nodrošināšanu un realizāciju. Komandējuma izdevumi tiek aprēķināti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par izdevumiem, kas saistīti ar komandējumiem un darba braucieniem, ja kreditoru sapulce nav noteikusi citus šo izdevumu apmērus;

6) līdzekļi, kuri saskaņā ar kreditoru sapulces apstiprināto sanācijas plānu piesaistīti parādnieka sanācijas procesā;

7) līdzekļi, kuri izlietoti šā likuma 108.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos;

8) izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju, ieskaitot videi bīstamo atkritumu izvešanu, pārstrādi un apglabāšanu;

9) (Izslēgts ar 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.);

10) maksa par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem;

11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi par laika periodu no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu.

18. Papildināt 109.panta pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) Aģentūras līdzekļi, kurus tā piešķīrusi maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai.”

     

20. Papildināt 109.panta pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) Aģentūras līdzekļi, kurus tā piešķīrusi maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai.”

Pārejas noteikumi

15. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ar rīkojumu nodod citai institūcijai.

 

12

Likumprojekts “Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Reģ.nr.204)

Izteikt pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ar rīkojumu ir tiesīgs nodot citām institūcijām."

Atbalstīt

21. Pārejas noteikumos:

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ar rīkojumu ir tiesīgs nodot citām institūcijām.";

17. Persona, kas iecelta par maksātnespējas administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.

19. Pārejas noteikumos:

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.”;

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumu 17. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Uz šiem administratoriem neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras uzraudzību pār administratora darbību un pienākumu segt administrācijas izmaksas no Aģentūras šīm mērķim piešķirtajiem līdzekļiem (19. panta piektā un astotā daļa, 23. panta trešā daļa, 24. panta sestā daļa, 60. panta pirmā daļa, 61. pants, 108. panta sestā daļa).”

Atbalstīt

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā. Uz šiem administratoriem neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras uzraudzību pār administratora darbību un pienākumu segt administrācijas izmaksas no Aģentūras šīm mērķim piešķirtajiem līdzekļiem (19. panta piektā un astotā daļa, 23. panta trešā daļa, 24. panta sestā daļa, 60. panta pirmā daļa, 61. pants, 108. panta sestā daļa).”

 

papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

“20. Šā likuma 108.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2003.gada 1.janvāra, kā arī attiecībā uz maksātnespējas lietām, kurās administrators iecelts un par kurām tiesas spriedums par maksātnespēju taisīts pēc 2003.gada 1.janvāra.

21. Līdz 2003.gada 31.decembrim summa, ko Aģentūra izmaksā, lai segtu viena maksātnespējas procesa izmaksas, kuras minētas šā likuma 109.pantā, nedrīkst pārsniegt 950 latus.

22. Nosakot kārtību, kādā sedzami tāda maksātnespējīga uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības parādi, attiecībā uz kuru lēmums par maksātnespējas procesa risinājumu pieņemts līdz 2003.gada 1.janvārim, administrators pirmās kārtas prioritāro kreditoru prasījumu pirmajā grupā iekļauj darbinieku prasījumus attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, prasījumus attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, prasījumus attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.”

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 23.punktu:

“23. Tās šā likuma normas, kas ietekmē personas tiesības un pienākumus maksātnespējas procesā un kuras stājušās spēkā 2002.gada 1.jūlijā vai 2003.gada 1.janvārī, neattiecina uz administratoriem maksātnespējas procesos, kuri uzsākti līdz 2003.gada 1.janvārim. Šis noteikums ir spēkā līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai administratora atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.” ;

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 23.punktu šādā redakcijā:

“23. Uzņēmumu reģistram, nodokļu administrācijai, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim, kuram tiesa uzlikusi par pienākumu veikt administratora funkcijas maksātnespējas procesā, nav piemērojami šā likuma 15.panta noteikumi par administratora nodrošinājumu.”

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 24.punktu:

“24. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 1., 3. un 5. punkta noteikumi nav attiecināmi uz personām, kas veic likvidatora funkcijas kā Uzņēmumu reģistra pilnvarotie pārstāvji vai iecelti likvidatori.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 24.punktu šādā redakcijā

“24. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3. punkta noteikumi nav attiecināmi uz personām, kas veic likvidatora funkcijas kā Uzņēmumu reģistra pilnvarotie pārstāvji vai iecelti likvidatori un ir noteikti par parādnieka pārstāvjiem attiecīgā maksātnespējas procesā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(17)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

“20. Šā likuma 108.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2003.gada 1.janvāra, kā arī attiecībā uz maksātnespējas lietām, kurās administrators iecelts un par kurām tiesas spriedums par maksātnespēju taisīts pēc 2003.gada 1.janvāra.

21. Līdz 2003.gada 31.decembrim summa, ko Aģentūra izmaksā, lai segtu viena maksātnespējas procesa izmaksas, kuras minētas šā likuma 109.pantā, nedrīkst pārsniegt 950 latus.

22. Nosakot kārtību, kādā sedzami tāda maksātnespējīga uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības parādi, attiecībā uz kuru lēmums par maksātnespējas procesa risinājumu pieņemts līdz 2003.gada 1.janvārim, administrators pirmās kārtas prioritāro kreditoru prasījumu pirmajā grupā iekļauj darbinieku prasījumus attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, prasījumus attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, prasījumus attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.

23. Uzņēmumu reģistram, nodokļu administrācijai, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim, kuram tiesa uzlikusi par pienākumu veikt administratora funkcijas maksātnespējas procesā, nav piemērojami šā likuma 15.panta noteikumi par administratora nodrošinājumu.

24. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumi nav attiecināmi uz personām, kas veic likvidatora funkcijas kā Uzņēmumu reģistra pilnvarotie pārstāvji vai iecelti likvidatori un ir noteikti par parādnieka pārstāvjiem attiecīgā maksātnespējas procesā.”