11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""(reģ.nr.68) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 154.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 154.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

22) par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā;

2. Izslēgt 11.panta otrās daļas 22.punktu.

     

2. Izslēgt 11.panta otrās daļas 22.punktu.

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 51., 52., 53., 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

“51. Pamatojoties uz finanšu ministra līdz 2003.gada 31.decembrim pieņemto lēmumu, Finanšu ministrija ir tiesīga:

1) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu, kas izveidojies līdz 2001.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu;

2) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk par 50 procentiem no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 2001.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu;

3) dzēst ar pamatparādu saistīto pamatparāda palielinājuma naudu, ja nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājuma, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparāda samaksa veikta pilnā apmērā 30 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas;

4) piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam šā punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā minētos nosacījumus, ja ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no nodokļa maksājumiem.

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 51., 52., 53., 54., 55. un 56.punktu šādā redakcijā:

“51. Pamatojoties uz finanšu ministra līdz 2003.gada 31.decembrim pieņemto lēmumu, Finanšu ministrija ir tiesīga:

1) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu, kas izveidojies līdz 2001.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu;

2) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk par 50 procentiem no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 2001.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu;

3) dzēst ar pamatparādu saistīto pamatparāda palielinājuma naudu, ja nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājuma, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparāda samaksa veikta pilnā apmērā 30 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas;

4) piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam šā punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā minētos nosacījumus, ja ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no nodokļa maksājumiem.

 

 

52. Nodokļu maksātājam, par kuru ir pieņemts pozitīvs pārejas noteikumu 51.punktā minētais finanšu ministra lēmums, Valsts ieņēmumu dienests pārtrauc aprēķināt ar attiecīgo nodokļu pamatparādu saistīto nokavējuma naudu no tā mēneša pirmās dienas, kad pieņemts finanšu ministra lēmums.

1

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 52. punktā vārdus ‘’par kuru ir pieņemts pozitīvs pārejas noteikumu 51. punktā minētais finanšu ministra lēmums’’ ar vārdiem ‘‘’kuram finanšu ministrs atļāvis kārtot nokavētā konkrētā nodokļu maksājuma pamatparādu atbilstoši pārejas noteikumu 51. punktu nosacījumiem’’.

Atbalstīt

52. Nodokļu maksātājam, kuram finanšu ministrs atļāvis kārtot nokavētā konkrētā nodokļu maksājuma pamatparādu atbilstoši pārejas noteikumu 51. punktu nosacījumiem, Valsts ieņēmumu dienests pārtrauc aprēķināt ar attiecīgo nodokļu pamatparādu saistīto nokavējuma naudu no tā mēneša pirmās dienas, kad pieņemts finanšu ministra lēmums.

 

53. Nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota vispārējā kārtībā no dienas, kad tika pārtraukta tās aprēķināšana attiecībā uz to nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda daļu, kura nav samaksāta šo pārejas noteikumu 51.punkta 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.

     

53. Nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota vispārējā kārtībā no dienas, kad tika pārtraukta tās aprēķināšana attiecībā uz to nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda daļu, kura nav samaksāta šo pārejas noteikumu 51.punkta 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.

 

54. Nodokļu maksājumi, kas tiek veikti saskaņā ar šo pārejas noteikumu 51.punktā minēto finanšu ministra lēmumu, ieskaitāmi šādā secībā: vispirms pamatparāds, pēc tam pamatparāda palielinājuma nauda.

 

     

54. Nodokļu maksājumi, kas tiek veikti saskaņā ar šo pārejas noteikumu 51.punktā minēto finanšu ministra lēmumu, ieskaitāmi šādā secībā: vispirms pamatparāds, pēc tam pamatparāda palielinājuma nauda.

 

 

55. Finanšu ministrs nosaka iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā pieņemams šo pārejas noteikumu 51.punktā minētais lēmums."

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 55. punktu piedāvātajā redakcijā.

Vienlaikus aicinām šai punktā ietvert konkrētus nepieciešamos nosacījumus pārejas noteikumu 51. punktā minēto lēmumu pieņemšanai (iesniedzamos dokumentus, gadījumus, kad noteikumu 51. punkta nosacījumu piemērošana var tikt atteikta u.tml.).

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 55.punktu un papildināt ar jaunu 56.punktu šādā redakcijā:

“55.Finanšu ministrs pārejas noteikumu 51.punktā minēto lēmumu pieņem, ja līdz 2003.gada 15.decembrim Finanšu ministrijā ir iesniegti šādi dokumenti:

1) nodokļu maksātāja iesniegums, kurā sniegts nodokļu maksātāja raksturojums un norādīti parāda rašanās iemesli un pasākumi, kas veikti nodokļu parāda nomaksai;

2) nodokļu administrācijas izsniegtā izziņa par nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas nodokļu maksātājam izveidojušies līdz 2001.gada 31.decembrim, norādot atsevišķi šo maksājumu pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu;

3) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums, kas apstiprina, ka attiecīgā pašvaldība piekrīt piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam pārejas noteikumu 51.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā minētos nosacījumus.

56.Desmit dienu laikā pēc finanšu ministra lēmumā noteiktā termiņa beigām Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Finanšu ministrijā izziņu, kurā norādīts, kā nodokļu maksātājs ir izpildījis lēmumā noteiktās saistības.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

55.Finanšu ministrs pārejas noteikumu 51.punktā minēto lēmumu pieņem, ja līdz 2003.gada 15.decembrim Finanšu ministrijā ir iesniegti šādi dokumenti:

1) nodokļu maksātāja iesniegums, kurā sniegts nodokļu maksātāja raksturojums un norādīti parāda rašanās iemesli un pasākumi, kas veikti nodokļu parāda nomaksai;

2) nodokļu administrācijas izsniegtā izziņa par nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas nodokļu maksātājam izveidojušies līdz 2001.gada 31.decembrim, norādot atsevišķi šo maksājumu pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu;

3) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums, kas apstiprina, ka attiecīgā pašvaldība piekrīt piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam pārejas noteikumu 51.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā minētos nosacījumus.

56.Desmit dienu laikā pēc finanšu ministra lēmumā noteiktā termiņa beigām Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Finanšu ministrijā izziņu, kurā norādīts, kā nodokļu maksātājs ir izpildījis lēmumā noteiktās saistības.”

 

 

Pārejas noteikums

Likuma 2.pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

4

 

 

5

Deputāts M.Segliņš

Svītrot likumprojekta pārejas noteikumu.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Papildināt pārejas noteikumus ar 56. punktu šādā redakcijā:

‘’56. Grozījumi likuma 11. panta otrajā daļā attiecībā uz 22. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2004.gada 1. janvārī.’’.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

Papildināt pārejas noteikumus ar 57. punktu šādā redakcijā:

‘’57. Grozījumi likuma 11. panta otrajā daļā attiecībā uz 22. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2004.gada 1. janvārī.’’

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.