12

12.12.2002

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" (reģ.nr.66) 2.lasījumam

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

1) pakalpojumus (tai skaitā ēdināšanas), ko sniedz veco ļaužu pansionāti vai mītnes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri, specializētie aprūpes centri vai nami, kurus pilnīgi vai daļēji finansē no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem;

2) maksu par bērnu uzturēšanos pirmsskolas iestādēs;

3) no valsts budžeta finansētos ēdināšanas pakalpojumus labošanas darbu iestādēs un ieslodzījuma vietās;

4) izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko sniedz šīs izglītības iestādes;

5) maksu par bezdarbnieku profesionālo apmācību vai pārkvalificēšanu, ko organizē Nodarbinātības valsts dienests;

6) bibliotēku pakalpojumus;

7) (izslēgts ar 13.11.97. likumu);

8) teātru, kino, cirka izrādes, koncertdarbību, sarīkojumus kultūras iestādēs, muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu apmeklējumus, bērniem domātus un labdarības mērķiem veltītus sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu un sporta sarīkojumus;

9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta, kā arī veterinārmedicīnas pakalpojumus, veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Zemkopības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

91) medicīnas pakalpojumus pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

92) cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu piegādes;

10) zelta, monētu un banknošu piegādes Latvijas Bankai;

11) derības, izlozes (loterijas) un cita veida azartspēles;

12) apbedīšanas pakalpojumus un Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko organizāciju sniegtos reliģiskos un rituālos pakalpojumus;

13) apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam;

14) iedzīvotāju maksājumus par:

a) dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs),

b) dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem, ko sniedz dzīvojamās mājas apsaimniekotājs saskaņā ar dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumu,

c) siltā un aukstā ūdens piegādi, kanalizāciju, apkuri, atkritumu izvešanu,

d) siltumenerģiju, (stājas spēkā 01.01.2003)

15) specializētos produktus zīdaiņiem pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

16) zinātniskos pētījumus, kuri tiek veikti par sabiedrisko fondu, valsts budžeta un pašvaldību budžetu vai starptautisko institūciju līdzekļiem;

17) finansiālos darījumus, tajā skaitā:

a) kreditēšanu (arī līzinga kreditēšanu) un naudas aizdevumu piešķiršanu un kontroli, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar galvojumiem, garantijām un to uzraudzību, ko veic kredīta piešķīrējs,

b) pakalpojumus, kas saistīti ar noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu, skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, uzticības (trasta) operācijām,

c) pakalpojumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu, kā arī tirdzniecību ar maksāšanas līdzekļiem un citiem naudas tirgus instrumentiem, izņemot maksāšanas līdzekļus, kas tiek piegādāti kolekcionēšanai vai satur dārgmetālu,

d) ieguldījumus kapitālā, kas veikti naudā, kā arī vērtspapīrus un pakalpojumus, kas saistīti ar vērtspapīru izlaišanu, glabāšanu, atsavināšanu un pārvaldīšanu;

18) masu informācijas līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

19) konsulāros pakalpojumus;

20) mācību un zinātnisko literatūru, Latvijā izdoto bērnu literatūru un oriģinālliteratūras darbu pirmizdevumus latviešu valodā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātiem sarakstiem, kā arī tipogrāfiju pakalpojumus šīs literatūras ražošanai (veidošanai);

21) mākslas, dokumentālās un animācijas filmas (izņemot videofilmas VHS formātā), ja tās piegādā vai izplata Latvijas Republikā oficiāli reģistrēts izplatītājs vai filmu veidotājs;

22) kooperatīvo sabiedrību sniegtos pakalpojumus (izņemot preču piegādes) šo kooperatīvo sabiedrību biedriem:

a) dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai,

b) lauksaimniecības un zvejniecības ražojumu pārstrādei un realizācijai, kā arī lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgai lietošanai un apkopei;

23) nekustamā īpašuma, arī zemes, pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pirmo pārdošanu;

24) (izslēgts ar 13.11.97. likumu);

25) ugunsdrošības pakalpojumus, ko sniedz Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ugunsdrošības dienesti, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un brīvprātīgie ugunsdrošības formējumi;

26) pasta pakalpojumus, kurus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" un uz kuriem saskaņā ar Pasta likumu tai ir monopoltiesības, kā arī pastmarkas, aploksnes ar iespiestu pastmarkas attēlu un starptautiskos atbildes kuponus, ko saskaņā ar Pasta likumu izdod un realizē bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" vai realizē citas personas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Latvijas pasts;

27) skolēnu pārvadājumus, ko veic speciāli šim mērķim licencēti pārvadātāji, ja šie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldību budžetiem.

1. Izteikt 6.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;".

1

 

 

2

Deputāts A.Šķēle

Izslēgt likumprojekta 1.punktu.

Deputāts A.Ārgalis

Izteikt 6.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta, kā arī veterinārmedicīnas pakalpojumus, veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Zemkopības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;".

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

1. Izteikt 6.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;".

6.1 pants. Nodokļa 9 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 9 procentu likmi piemēro:

1) medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

2) veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādēm un veterinārmedicīnas pakalpojumiem pēc Zemkopības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

3) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

4) grāmatu piegādēm;

5) masu informācijas līdzekļu piegādēm (izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus);

6) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);

7) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;

8) kanalizācijas pakalpojumiem;

9) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem.

(2001.gada 22.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003. /skatīt "Pārejas noteikumi" 21.punktu/)

 

3

Deputāts A.Ārgalis

Papildināt likuma 6.1pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“zemkopības, lopkopības un zvejas produktus.”

Neatbalstīt

 

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:

1) preču piegādēm, kuru piegādes vieta saskaņā ar šā likuma 4.pantu nav iekšzeme;

2) pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu un tranzīta pārvadājumiem (ieskaitot transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes un šķirošanas pakalpojumus);

3) pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šā likuma 4.pantu nav iekšzeme;

4) pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar starptautisko transportu, kā arī preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar starptautiskā transporta apgādi un apkopi:

a) transportlīdzekļu piegādei, pārbūvei, remontam, apkopei, nolīgšanai un izīrēšanai un ar šīm darbībām saistītām piegādēm un pakalpojumiem,

b) ar transportlīdzekļu apgādi saistītām preču piegādēm,

c) transportlīdzekļu aģentēšanai un ar kravu apkalpošanu saistītiem pakalpojumiem;

5) ar tūrismu (ceļojumiem) saistītiem pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 13.pantu;

6) uz paritātes principa pamata — preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegti:

a) ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu;

7) preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti par ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem, - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pārstrādes pakalpojumiem, kurus Latvijas Republikā nereģistrētai ārvalstu personai sniedz persona, kas ievedusi Latvijas Republikā preces saskaņā ar Muitas likumā noteikto muitas procedūru "ievešana pārstrādei", saņēmusi muitas iestādes atļauju šo preču pārstrādei un izved kompensācijas produktus no Latvijas Republikas.

 

4

Deputāts A.Ārgalis

Papildināt likuma 7.panta pirmo daļu ar jaunu 9.punktu šādā redakcijā:

"9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta, kā arī veterinārmedicīnas pakalpojumus, veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Zemkopības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;".

 

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi.

16. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 20.punkts ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.

 

5

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 20.punkts ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.”

Atbalstīt

Pārejas noteikumos:

izteikt pārejas noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 20.punkts ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.”

20. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.punkts, 14.punkta “c” apakšpunkts un 15.punkts, 7.panta 4.1 daļa un 12.1 pants ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.

2. Aizstāt pārejas noteikumu 20.punktā vārdus "6.panta pirmās daļas 9.punkts" ar vārdiem "6.panta pirmā daļa".

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

Deputāts A.Ārgalis

Izteikt pārejas noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:

“20. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.punkts, 14.punkta “c” apakšpunkts un 15.punkts, 7.panta 4.1 daļa un 12.1 pants ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.”

Deputāti V.Agešins, D.Turlais

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Izslēgt no Pārejas noteikumu 20.punkta vārdus “9.punkts””.

Saeimas Juridiskais birojs

ierosinām apspriest iespēju izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

‘’2. Izslēgt pārejas noteikumu 20. punktā skaitli un vārdu ‘’9. punkts’’.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts Saeimas Juridiskā biroja priekšlikumā

(8)

 

Atbalstīt

izslēgt pārejas noteikumu 20. punktā skaitli un vārdu ‘’9. punkts’’;

21. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta trešā daļa, 6.panta pirmās daļas 9.1 un 9.2 punkts, 6.1 pants un 12.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

3. Izteikt pārejas noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 5.panta trešā daļa, 6.panta pirmās daļas 9.2 punkts, 6.1 panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts un 12.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī."

9

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

“21. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta trešā daļa, 6.panta pirmās daļas 9.2 punkts, 6.1 panta 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.punkts un 12.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Atbalstīt

izteikt pārejas noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

“21. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta trešā daļa, 6.panta pirmās daļas 9.2 punkts, 6.1 panta 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.punkts un 12.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī;

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.punkts ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.

27. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.1 punkts un 6.1 panta 1.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī."

10

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Deputāts A.Šķēle

Izslēgt likumprojekta 4.punktu.

Deputāts A.Šķēle

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:

“26. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.1 punkts un 6.1 panta 1.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.1.punkts, 6.1 panta 1. un 4.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.punkts ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.

27. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.1.punkts, 6.1 panta 1. un 4.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

 

   

13

Deputāts A.Ārgalis

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 7.panta 9.punkts ir spēkā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim.”

Neatbalstīt

 
 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.