11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"" (reģ.nr.62) 2.lasījumam

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Muitas likumā un likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“5) maksimālā mazumtirdzniecības cena — cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, pasūtot akcīzes nodokļa markas attiecīgām cigaretēm;

     

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“5) maksimālā mazumtirdzniecības cena — cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, pasūtot akcīzes nodokļa markas attiecīgām cigaretēm;

 

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena – ražotāja vai importētāja visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena noteiktā laikposmā;

1

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt termina ‘’vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena’’ skaidrojumā vārdus ‘’ražotāja vai importētāja’’ ar vārdiem ‘’noliktavas turētāja vai licencēta importētāja’’.

Atbalstīt

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena – noliktavas turētāja vai licencēta importētāja visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena noteiktā laikposmā;

 

7) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu."

     

7) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu."

2.pants. Likuma darbības sfēra

(2) Kārtību, kādā veicama uzņēmējdarbība ar tabakas izstrādājumiem Latvijas Republikas muitas teritorijā (ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizācija, ievešana, izvešana un pārvadāšana), nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi.

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Konkrēta veida komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem nepieciešama atļauja (licence) vai izziņa. Atļaujas (licences) vai izziņas veidus, izsniegšanas, anulēšanas un izmantošanas nosacījumus, kā arī tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”

2

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 2. pantā vārdus ‘’atļauja (licence)’’ ar vārdiem ‘’speciālā atļauja (licence)’’.

Atbalstīt

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Konkrēta veida komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem nepieciešama speciāla atļauja (licence) vai izziņa. Speciālas atļaujas (licences) vai izziņas veidus, izsniegšanas, anulēšanas un izmantošanas nosacījumus, kā arī tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir tabakas izstrādājumi, kas pilnīgi vai daļēji gatavoti no tabakas vai tabakas aizstājējiem un paredzēti smēķēšanai:

1) cigāri un cigarellas;

2) cigaretes;

3) smēķējamā tabaka:

a) smalki sagriezta tabaka, kas paredzēta cigarešu uztīšanai,

b) cita smēķējamā tabaka.

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "kas paredzēta";

     

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "kas paredzēta";

(2) Ar nodokli apliekamo tabakas izstrādājumu kodi saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru norādīti šā likuma pielikumā.

izslēgt otro daļu;

     

izslēgt otro daļu;

(5) Par smēķējamo tabaku uzskatāmi tabakas izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām tabakas lapām un kurus var smēķēt bez rūpnieciskas papildu apstrādes.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāmi tādi tabakas izstrādājumi, kuros vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.";

     

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāmi tādi tabakas izstrādājumi, kuros vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.";

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par citu smēķējamo tabaku uzskatāmi produkti, kuri nav minēti šā panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā un kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām, citādi sasmalcinātām, satītām vai gabalos sapresētām tabakas lapām vai tabakas aizstājējiem."

     

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par citu smēķējamo tabaku uzskatāmi produkti, kuri nav minēti šā panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā un kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām, citādi sasmalcinātām, satītām vai gabalos sapresētām tabakas lapām vai tabakas aizstājējiem."

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu vai norunu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas ieved tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) noliktavas turētāji šajā likumā noteiktajos gadījumos.

4. Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 17.pantu."

     

4. Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 17.pantu."

5.pants. Akcīzes nodokļa markas

(4) Kārtību, kādā cigaretes marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, nosaka Ministru kabinets.

5. Papildināt 5.panta ceturto daļu pēc vārdiem "nodokļa markām" ar vārdiem iekavās "(tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus)".

     

5. Papildināt 5.panta ceturto daļu pēc vārdiem "nodokļa markām" ar vārdiem iekavās "(tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus)".

 

6. Papildināt likumu ar 5.1 un 5.2 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikas muitas teritorijā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumcenu un informē par to Valsts ieņēmumu dienestu, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

(2) Maksimālo mazumcenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumcenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.

(4) Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumcenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam cigarešu paciņā jāatbilst tam daudzumam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas.

     

6. Papildināt likumu ar 5.1 un 5.2 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikas muitas teritorijā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumcenu un informē par to Valsts ieņēmumu dienestu, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

(2) Maksimālo mazumcenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumcenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.

(4) Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumcenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam cigarešu paciņā jāatbilst tam daudzumam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas.

 

5.2 pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.februārim nosaka iepriekšējā kalendāra gada vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām ar informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā.

3

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 5.2. pantu pēc vārdiem “līdz 1.februārim nosaka” ar vārdiem “un nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis""

Atbalstīt

5.2 pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.februārim nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" iepriekšējā kalendāra gada vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām ar informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā.

 

(2) Vispieprasītākās mazumtirdzniecības cenas noteikšanā neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

4

Saeimas Juridiskais birojs

5.2 pantā:

ierosinām aizstāt otrajā daļā vārdus ‘’atdod atpakaļ’’ ar vārdiem ‘’attiecīgajā laikposmā ir atdevis atpakaļ’’;

Atbalstīt

(2) Vispieprasītākās mazumtirdzniecības cenas noteikšanā neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras licencēts importētājs vai noliktavas turētājs attiecīgajā laikposmā ir atdevis atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

 

(3) Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.

     

(3) Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.

 

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas ražotāju un importētāju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

5

Saeimas Juridiskais birojs

5.2 pantā:

ierosinām aizstāt ceturtajā daļā vārdus ‘’visas ražotāju un importētāju noteiktās’’ ar vārdiem ‘’visas noliktavas turētāju un licencētu importētāju noteiktās’’;

Atbalstīt

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas noliktavas turētāju un licencētu importētāju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

 

(5) Valsts ieņēmumu dienests informāciju par cigarešu vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

6

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 5.2 panta (5) daļu.

Atbalstit

 

6.pants. Akcīzes preču noliktava

(1) Tabakas izstrādājumu ražošana, pārstrāde un fasēšana atļauta tikai akcīzes preču noliktavā.

7. 6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Visiem tabakas izstrādājumiem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.”;

     

7. 6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Visiem tabakas izstrādājumiem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.”;

(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, noliktavas turētājs iesniedz šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 13.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 13.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

7.pants. Nodokļa likmes un to piemērošana

(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) cigāriem un cigarellām (par 1000 cigāriem vai cigarellām) - 11 latu;

2) cigaretēm:

a) ar filtru (par 1000 cigaretēm) — 5,8 lati,

b) bez filtra (par 1000 cigaretēm) — 6,1 lats;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas) — 7,9 lati.

8. Izteikt 7.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai – 18,3 lati,

b) citai smēķējamai tabakai – 11,4 lati."

     

8. Izteikt 7.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai – 18,3 lati,

b) citai smēķējamai tabakai – 11,4 lati."

8.pants. Atbrīvojumi

Ar nodokli neapliek:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

a) denaturētus tabakas izstrādājumus,

b) tabakas izstrādājumus, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai,

c) tabakas izstrādājumus, kuri zuduši nepārvaramas varas dēļ;

2) tabakas izstrādājumus, kurus fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved personiskam patēriņam:

a) līdz 200 cigaretēm,

b) līdz 20 cigāriem vai cigarellām,

c) līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,

d) citus tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu.

9. Izteikt 8.panta 2.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu."

     

9. Izteikt 8.panta 2.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu."

9.pants. Nodokļa aprēķināšana

Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm:

1) tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, saņemot šīs markas.

10. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm:

1) tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, pasūtot šīs markas;

4) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

     

10. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm:

1) tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, pasūtot šīs markas;

4) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

 

5) tabakas izstrādājumiem, kurus patērē akcīzes preču noliktavā (izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā);

7

Saeimas Juridiskais birojs

Likuma 9.panta jaunajā redakcijā:

ierosinām aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus iekavās ‘’(izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā)’’ ar vārdiem ‘’(tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā)’’;

Atbalstit

5) tabakas izstrādājumiem, kurus patērē akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā);

 

6) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šā likuma 10.pantu;

8

Saeimas Juridiskais birojs

Likuma 9.panta jaunajā redakcijā:

ierosinām aizstāt pirmās daļas 6. punktā skaitli un vārdu ‘’10. pantu’’ ar skaitli un vārdu ‘’16. pantu’’;

Atbalstit

6) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

 

7) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu pārvadājumos saskaņā ar šā likuma 14.pantu;

9

Saeimas Juridiskais birojs

Likuma 9.panta jaunajā redakcijā:

ierosinām aizstāt 7.punktā vārdus ‘’pārpalikumu vai iztrūkumu pārvadājumos’’ ar vārdiem ‘’pārpalikumu vai iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.) pārvietojot tabakas izstrādājumus.”

Atbalstit

7) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.) pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu;

 

8) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) tabakas izstrādājumiem, kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(2) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(3) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli šā likuma 13., 14., 14.1 un 17.pantā minētajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) licencēta importētāja vai noliktavas turētāja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā licencēts importētājs vai noliktavas turētājs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā citas personas, nevis licencēti importētāji vai noliktavas turētāji;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu."

     

8) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) tabakas izstrādājumiem, kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(2) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(3) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli šā likuma 13., 14., 14.1 un 17.pantā minētajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) licencēta importētāja vai noliktavas turētāja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā licencēts importētājs vai noliktavas turētājs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā citas personas, nevis licencēti importētāji vai noliktavas turētāji;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu."

10.pants. Nodokļa maksāšana

(4) Licencēts importētājs aprēķināto nodokli par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms tabakas izstrādājumu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

11.  10.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Licencēts importētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs";

 

 

 

 

11.  10.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Licencēts importētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs";

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto tabakas izstrādājumu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumiem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

     

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto tabakas izstrādājumu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumiem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

(9) Licencēts importētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no brīža, kad tabakas izstrādājumi tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

10

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 10. panta devītajā daļā vārdu ‘’brīža’’ ar vārdu ‘’dienas’’.

Atbalstīt

(9) Licencēts importētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no dienas, kad tabakas izstrādājumi tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

(10) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam un citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 17.pantam."

     

(10) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam un citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 17.pantam."

11.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

12. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs un noliktavas turētājs".

     

12. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs un noliktavas turētājs".

12.pants. Akcīzes nodokļa marku izsniegšana un saņemšana

(2) Akcīzes nodokļa markas var saņemt:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavas turētāji.

13.  12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā pasūta un saņem:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavas turētāji.";

 

 

 

13.  12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā pasūta un saņem:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavas turētāji.";

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Cigaretēm, par kurām ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tām samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.”;

     

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Cigaretēm, par kurām ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tām samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.”;

(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis attiecīgās akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā un devītajā daļā minētos gadījumus.

 

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis attiecīgās akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

     

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis attiecīgās akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(5) Atdotās akcīzes nodokļa markas ir iznīcināmas, izņemot tās, kuras ir akcīzes nodokļa marku ražotājuzņēmuma oriģināliepakojumā. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu.

(5) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis minētās akcīzes nodokļa markas.";

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest 12. panta piektās daļas jaunajā redakcijā jautājumu par to, vai likumā paredzētais vispārēja rakstura ieraksts, ka akcīzes nodokļa markas iznīcina, ir pietiekošs regulējums šāda veida darbībām. Šai sakarā ierosinām apspriest iespēju izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

‘’Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek iznīcinātas’’.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

‘’Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas finanšu ministra noteiktajā kārtībā tiek iznīcinātas’’.

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas finanšu ministra noteiktajā kārtībā tiek iznīcinātas. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis minētās akcīzes nodokļa markas.";

(9) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās akcīzes nodokļa markas to ražotājuzņēmuma oriģināliepakojumā, šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētie izdevumi licencētam importētājam vai noliktavas turētājam nav jāsedz.

izslēgt devīto daļu.

     

izslēgt devīto daļu.

13.pants. Nodrošinājumi

(1) Lai veiktu uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanu, licencēts importētājs un noliktavas turētājs iesniedz nodrošinājumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

14.  13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

     

14.  13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

(2) Nodrošinājuma lielums nevar būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu, ar kuru tiks veikta uzņēmējdarbība, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodrošinājuma lielums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem, ar kuriem tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta ceturtajā daļa minētos gadījumus.";

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodrošinājuma lielums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem, ar kuriem tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta ceturtajā daļa minētos gadījumus.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu nodoklim, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, iesniedz par tabakas izstrādājumiem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un 10.panta piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos tabakas izstrādājumus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14.pantu.";

     

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu nodoklim, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, iesniedz par tabakas izstrādājumiem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un 10.panta piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos tabakas izstrādājumus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14.pantu.";

(3) Nodrošinājums nav jāiesniedz par cigaretēm, ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām aprēķināto nodokli samaksā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai nodoklis netiks samaksāts tāpēc, ka minētos tabakas izstrādājumus atbrīvos no nodokļa vai tos izmantos citu tabakas izstrādājumu ražošanā, vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ.”

     

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai nodoklis netiks samaksāts tāpēc, ka minētos tabakas izstrādājumus atbrīvos no nodokļa vai tos izmantos citu tabakas izstrādājumu ražošanā, vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ.”

14.pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana, pārvietojot tabakas izstrādājumus

(2) Noliktavas turētājs drīkst piemērot atlikto aprēķinātā nodokļa maksāšanu par tabakas izstrādājumiem, kurus:

1) no vienas akcīzes preču noliktavas pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu;

2) izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

15.  14.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs vai tabakas izstrādājumu saņēmējs.";

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 14. panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

‘’Šā panta otrās daļas 1. punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13. pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs. Šajā gadījumā akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu saņēmējs.’’

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām izteikt 14. panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

‘’Šā panta otrās daļas 1. punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13. pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs. Akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu saņēmējs.’’

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15.  14.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1. punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13. pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs. Akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu saņēmējs.";

(4) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas par tabakas izstrādājumiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, maksā aprēķināto nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Licencēts importētājs par tabakas izstrādājumiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc tabakas izstrādājumu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.";

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Licencēts importētājs par tabakas izstrādājumiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc tabakas izstrādājumu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.";

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par tabakas izstrādājumiem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro, un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei."

     

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par tabakas izstrādājumiem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro, un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei."

 

16. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam) tajos gadījumos, kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citu attiecīgu normatīvo aktu.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu neiesniedz."

     

16. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam) tajos gadījumos, kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citu attiecīgu normatīvo aktu.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu neiesniedz."

17.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(2) Noliktavas turētājs, kas izved tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizē beznodokļu tirdzniecības veikaliem, nenodrošinot šā likuma 15.pantā minēto prasību izpildi, samaksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.panta likmēm un soda naudu nodokļa apmērā.

(3) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt tabakas izstrādājumus, kuri ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot par tiem nodokli un neiesniedzot šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu par minēto darbību izpildi.

17.  17.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt tabakas izstrādājumus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt tabakas izstrādājumus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot par tiem nodokli un neiesniedzot šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu par minēto darbību izpildi, izņemot 14.1 pantā noteiktos gadījumus;

2) tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.";

 

 

 

17.  17.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt tabakas izstrādājumus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt tabakas izstrādājumus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot par tiem nodokli un neiesniedzot šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu par minēto darbību izpildi, izņemot 14.1 pantā noteiktos gadījumus;

2) tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.";

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tabakas izstrādājumu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem tabakas izstrādājumu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

     

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tabakas izstrādājumu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem tabakas izstrādājumu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

 

(5) Ja fiziskā vai juridiskā persona veic jebkuras darbības ar tabakas izstrādājumiem, neievērojot šā likuma nosacījumus, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības nodokļa summu, kas nav nomaksāta atbilstoši šā likuma 7.panta likmēm, bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu divsimt procentu apmērā no nenomaksātās nodokļa summas.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja persona veic jebkuras darbības ar tabakas izstrādājumiem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic tabakas izstrādājumu nedeklarētu, nelegālu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgas muitas procedūras; veic tabakas izstrādājumu nereģistrētu, nelegālu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot tabakas izstrādājumus; realizē cigaretes par cenu, kas lielāka par attiecīgo cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu; realizē cigaretes paciņā tādā daudzumā, kas atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas; veic jebkuras citas darbības ar tabakas izstrādājumiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 13.pantā noteiktais nodrošinājums, vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu; izved tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizē beznodokļu tirdzniecības veikaliem, nenodrošinot šā likuma 15.pantā minēto prasību izpildi), Valsts ieņēmumu dienests piedzen bezstrīdus kārtībā nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

15

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 17. panta piektajā daļā vārdu ‘’nelegālu’’.

Atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja persona veic jebkuras darbības ar tabakas izstrādājumiem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic tabakas izstrādājumu nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgas muitas procedūras; veic tabakas izstrādājumu nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot tabakas izstrādājumus; realizē cigaretes par cenu, kas lielāka par attiecīgo cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu; realizē cigaretes paciņā tādā daudzumā, kas atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas; veic jebkuras citas darbības ar tabakas izstrādājumiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 13.pantā noteiktais nodrošinājums, vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu; izved tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizē beznodokļu tirdzniecības veikaliem, nenodrošinot šā likuma 15.pantā minēto prasību izpildi), Valsts ieņēmumu dienests piedzen bezstrīdus kārtībā nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

 

papildināt pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu Valsts ieņēmumu dienests aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja nevar noteikt, kad minētās darbības veiktas, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(7) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) par to rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu. Arī šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta piekto un sesto daļu.

(8) Nodokli un soda naudu šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos piedzen no personas, kuras valdījumā ir tabakas izstrādājumi, ar kuriem veiktas šā panta piektajā daļā minētās darbības, vai no personas, kura veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto tabakas izstrādājumu valdītājs."

     

papildināt pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu Valsts ieņēmumu dienests aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja nevar noteikt, kad minētās darbības veiktas, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(7) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) par to rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu. Arī šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta piekto un sesto daļu.

(8) Nodokli un soda naudu šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos piedzen no personas, kuras valdījumā ir tabakas izstrādājumi, ar kuriem veiktas šā panta piektajā daļā minētās darbības, vai no personas, kura veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto tabakas izstrādājumu valdītājs."

 

 

19.pants. Ienākumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem

(1) Ienākumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem 94 procentu apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 6 procentu apmērā — speciālajā budžetā.

(2) Speciālā budžeta ieņēmumus no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem sadala šādi:

1) 50 procentus ieskaita Kultūrkapitāla fondam — tā atbalstīto projektu finansēšanai;

2) 50 procentus ieskaita Sporta spēļu atbalsta fondam — tā atbalstīto programmu finansēšanai.

18. Izslēgt 19.pantu.

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izslēgt likumprojekta 18.pantu (Likuma 19.panta izslēgums)

Deputāts M.Segliņš

Izslēgt likumprojekta 18.punktu.

Deputāts Dz.Ābiķis

Izteikt likuma 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Ienākumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem

(1) Ienākumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem 94 procentu apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 6 procentu apmērā — speciālajā budžetā.

(2) Speciālā budžeta ieņēmumus no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem sadala šādi:

1) 50 procentus ieskaita Kultūrkapitāla fondam — tā atbalstīto projektu finansēšanai;

2) 50 procentus ieskaita Sporta spēļu atbalsta fondam — tā atbalstīto programmu finansēšanai.”

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

18. Izslēgt 19.pantu.

 

 

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 1.panta otrās daļas 5. un 6.punkts, 5.1 un 5.2 pants, 9.panta otrā un trešā daļa un 13.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim ar šā likuma 2.panta otrajā daļā minēto terminu "komercdarbība" saprot arī terminu "uzņēmējdarbība".

7. Sākot ar 2003.gada 1.jūliju, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz akcīzes nodokļa markas, uz kurām ir šā likuma 5.1 panta trešajā daļā minētā informācija.

8. Līdz 2003.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt arī cigaretes ar akcīzes nodokļa markām, kuras izsniegtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.

9. 2003.gada vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena tiek noteikta par laikposmu no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim. Laikposmam no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu izmanto cenu – 16,50 latu par 1000 cigaretēm.

10. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

     

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 1.panta otrās daļas 5. un 6.punkts, 5.1 un 5.2 pants, 9.panta otrā un trešā daļa un 13.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim ar šā likuma 2.panta otrajā daļā minēto terminu "komercdarbība" saprot arī terminu "uzņēmējdarbība".

7. Sākot ar 2003.gada 1.jūliju, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz akcīzes nodokļa markas, uz kurām ir šā likuma 5.1 panta trešajā daļā minētā informācija.

8. Līdz 2003.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt arī cigaretes ar akcīzes nodokļa markām, kuras izsniegtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.

9. 2003.gada vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena tiek noteikta par laikposmu no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim. Laikposmam no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu izmanto cenu – 16,50 latu par 1000 cigaretēm.

10. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

11. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās nodokļa likmes cigaretēm spēkā stāšanās dienai cigaretes apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam:

a) cigaretes ar filtru – 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) cigaretes bez filtra – 6,1 lats par 1000 cigaretēm;

     

11. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās nodokļa likmes cigaretēm spēkā stāšanās dienai cigaretes apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam:

a) cigaretes ar filtru – 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) cigaretes bez filtra – 6,1 lats par 1000 cigaretēm;

 

 

2) līdz 2003.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 1,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

19

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 11. punktā:

ierosinām aizstāt 2. apakšpunktā skaitli un vārdus ‘’līdz 2003. gada 31. decembrim’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2003. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 31. decembrim’’;

Atbalstīt

2) no 2003. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 31. decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 1,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

3) līdz 2004.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

20

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 11. punktā:

ierosinām aizstāt 3. apakšpunktā skaitli un vārdus ‘’līdz 2004. gada 31. decembrim’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim’’;

Atbalstīt

3) no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

4) līdz 2005.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

21

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 11. punktā:

ierosinām aizstāt 4. apakšpunktā skaitli un vārdus ‘’līdz 2005. gada 31. decembrim’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim’’;

Atbalstīt

4)  no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

5) līdz 2006.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

22

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 11. punktā:

ierosinām aizstāt 5. apakšpunktā skaitli un vārdus ‘’līdz 2006. gada 31. decembrim’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim’’;

Atbalstīt

5) no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

6) līdz 2007.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

23

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 11. punktā:

ierosinām aizstāt 6. apakšpunktā skaitli un vārdus ‘’līdz 2007. gada 31. decembrim’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim’’;

Atbalstīt

6) no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

7) līdz 2008.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 9,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

24

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 11. punktā:

ierosinām aizstāt 7. apakšpunktā skaitli un vārdus ‘’līdz 2008. gada 31. decembrim’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim’’;

Atbalstīt

7) no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 9,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

8) līdz 2009.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 10,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

25

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 11. punktā:

ierosinām aizstāt 8. apakšpunktā skaitli un vārdus ‘’līdz 2009. gada 31. decembrim’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim’’.

Atbalstīt

8) no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 10,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

 

12. Ņemot vērā pārejas noteikumu 10. un 11.punktā noteikto nodokļa likmju maiņu, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs 15 darbdienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas samaksā nodokli, kura apmēru nosaka kā starpību starp jauno nodokļa likmi un iepriekšējo nodokļa likmi par tām akcīzes nodokļa markām, kuras saņemtas, bet nav izmantotas pirms pārejas noteikumu 6.punktā noteikto nodokļa likmju maiņas (attiecīgās cigaretes vēl nav ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam vai nav izvestas no akcīzes preču noliktavas), kā arī iesniedz par to pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam. Pārskatā, ko paraksta atbildīgā persona, ietver ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas kods), ziņas par akcīzes nodokļa markām (maksimālā mazumtirdzniecības cena, cigarešu daudzums, neizmantoto akcīzes nodokļa marku daudzums) un maksājamo nodokli, kā arī atbildīgās amatpersonas paraksta atšifrējumu.

     

12. Ņemot vērā pārejas noteikumu 10. un 11.punktā noteikto nodokļa likmju maiņu, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs 15 darbdienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas samaksā nodokli, kura apmēru nosaka kā starpību starp jauno nodokļa likmi un iepriekšējo nodokļa likmi par tām akcīzes nodokļa markām, kuras saņemtas, bet nav izmantotas pirms pārejas noteikumu 6.punktā noteikto nodokļa likmju maiņas (attiecīgās cigaretes vēl nav ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam vai nav izvestas no akcīzes preču noliktavas), kā arī iesniedz par to pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam. Pārskatā, ko paraksta atbildīgā persona, ietver ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas kods), ziņas par akcīzes nodokļa markām (maksimālā mazumtirdzniecības cena, cigarešu daudzums, neizmantoto akcīzes nodokļa marku daudzums) un maksājamo nodokli, kā arī atbildīgās amatpersonas paraksta atšifrējumu.

 

14. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, to apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm (par 1000 gramiem tabakas):

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam – 12,2 lati;

2) līdz 2004.gada 30.jūnijam – 16,6 lati.

26

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 14. punktā:

ierosinām aizstāt 2. apakšpunktā skaitļus un vārdus ‘’līdz 2004. gada 30. jūnijam ‘’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam’’.

Atbalstīt

14. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, to apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm (par 1000 gramiem tabakas):

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam – 12,2 lati;

2) no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam – 16,6 lati.

 

15. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

16. Līdz dienai, kad spēkā stāsies šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta “b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, to apliek ar šādu nodokli — 9,7 lati par 1000 gramiem tabakas.

     

15. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

16. Līdz dienai, kad spēkā stāsies šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta “b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, to apliek ar šādu nodokli — 9,7 lati par 1000 gramiem tabakas.

 

17. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 2.panta otrajā daļā un 5.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemēro Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus nr.298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"."

27

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt pārejas noteikumu 17. punkta otro teikumu pēc vārdiem ‘’spēkā stāšanās dienai” ar vārdiem “, bet ne ilgāk kā līdz 2003. gada 1. jūlijam’’.

Atbalstīt

17. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 2.panta otrajā daļā un 5.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2003. gada 1. jūlijam piemēro Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus nr.298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"."

Likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" pielikums

Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

1) cigāriem un cigarellām - 2402 10 00 0;

2) cigaretēm:

a) ar filtru - 2402 20 10 1 un 2402 20 90 1,

b) bez filtra - 2402 20 10 9 un 2402 20 90 9;

3) smēķējamai tabakai - 2403 10 10 0 un 2403 10 90 0.

20. Izslēgt pielikumu.

     

20. Izslēgt pielikumu.

 

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC un 95/59/EC."

     

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC un 95/59/EC."

   

28

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.