12

12.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (reģ.nr.61) 2.lasījumam.

Likuma reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 158.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 158.nr.) šādus grozījumus:

23.pants. Apbedīšanas pabalsta apmērs

(1) Apdrošinātās personas nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst mirušās personas divkāršai mēneša vidējai apdrošināšanas iemaksu algai, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendārā gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāro gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu (turpmāk — valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga).

(2) Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā.

(3) Ja apdrošinātās personas nāves gadījumā ir tiesības saņemt pabalstu saskaņā ar šā likuma un likuma "Par valsts pensijām" normām, piešķir un izmaksā apmērā lielāko pabalstu.

1.  23.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā."

 

1

 

 

 

 

2

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (Grozījumi likuma 23.pantā)

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojekta 1.pantā vārdus “papildināt pantu ar” aizstāt ar vārdu “izteikt”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

1.  23.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā."

 

 

Pārejas noteikums

1. Šā likuma grozījumi sestās nodaļas nosaukumā un 31. un 32.pantā stājas spēkā 1998.gada 1.augustā.

 

2. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav pilnībā atmaksāta valsts pamatbudžeta aizdevuma summa, šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem, 23.panta otrajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu, 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem, kā arī nestājas spēkā šā likuma grozījumi 3.panta pirmajā daļā un 4.panta nosaukumā un tekstā un nestājas spēkā likuma jaunā II A nodaļa. Par to, ka ir pilnībā atmaksāta valsts pamatbudžeta aizdevuma summa, finansu ministrs paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ar nākamā gada 1.janvāri tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.

(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)

2. Papildināt pārejas noteikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz 2004.gada 1.janvārim:

2.1. šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem;

2.2. šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu;

2.3. šā likuma 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem;

2.4. šā likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktā kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā;

2.5. šā likuma 3.panta pirmajā daļā un 4.pantā noteiktās normas attiecībā uz paternitātes pabalstu nestājas spēkā;

2.6. šā likuma II A nodaļa nestājas spēkā."

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

7

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (Pārejas noteikumu 2.punkta atjaunošana citā redakcijā).

Juridiskais birojs

Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar tiesiskās paļāvības principu, kas izriet no Satversmes 1.panta, valsts iestādēm jābūt konsekventām attiecībā uz to izdotajiem normatīvajiem aktiem un jāievēro tiesiskā paļāvība, kas personām var rasties saskaņā ar konkrēto tiesību normu. Savukārt persona var paļauties uz radītā tiesiskā regulējuma pastāvīgumu. Pieņemto normatīvo aktu ir iespējams grozīt, tomēr jāpastāv būtiskiem argumentiem (anotācijā tādi nav norādīti), lai varētu pamatot, kāpēc šajā gadījumā 2002.gada 24.oktobrī pieņemtās normas ir nepieciešams grozīt, padarot tās personai nelabvēlīgākas.

Ja tiek norādīti būtiski argumenti, ierosinām uz 2.lasījumu:

2. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Līdz 2003.gada 31.decembrim:

1) šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem;

2) šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu;

3) šā likuma 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem;

4) šā likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktā kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

2. Līdz 2003.gada 31.decembrim:

1) šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem;

2) šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu;

3) šā likuma 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem;

4) šā likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktā kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.”

Deputāts A.Slakteris

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu 2.punkta apakšpunktus 2.5 un 2.6.

Juridiskais birojs

papildināt Pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 3.panta un 4.panta normas attiecībā uz paternitātes pabalstu un šā likuma II A nodaļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

Neatbalstīt

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

2. Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Līdz 2003.gada 31.decembrim:

1) šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem;

2) šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu;

3) šā likuma 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem;

4) šā likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktā kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.”

3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 3.panta un 4.panta normas attiecībā uz paternitātes pabalstu un šā likuma II A nodaļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.