12

12.12.2002

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (reģ.nr.60) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 168.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 168.nr.) šādus grozījumus:

15.pants. Valsts sociālo pabalstu un piemaksu apmērs

(1) Valsts sociālo pabalstu apmēru un to pārskatīšanas kārtību nosaka šis likums un Ministru kabinets.

(2) Ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu ģimenē nosaka Ministru kabinets.

(3) Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo — 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem — 1,8 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

(4) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs invalīdiem kopš bērnības ir 2,5 reizes lielāks par Ministru kabineta noteikto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(5) Pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksājamās piemaksas apmērs ir 2,5 reizes lielāks par Ministru kabineta noteikto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

1. Izslēgt 15.panta ceturto un piekto daļu.

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (Grozījumi likuma 15.pantā)

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

Juridiskais birojs

Ierosinām apsvērt iespējamību izslēgt 1.pantu un Juridiskais birojs vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar tiesiskas paļāvības principu, kas izriet no Satversmes 1.panta, valsts iestādēm jābūt konsekventam attiecībā uz to izdotajiem normatīvajiem aktiem un jāievēro tiesiska paļāvība, kas personām var rasties saskaņā ar konkrēto tiesību normu. Savukārt persona var paļauties uz radīta tiesiska regulējuma pastāvīgumu. Pieņemto normatīvo aktu ir iespējams grozīt, tomēr jāpastāv būtiskiem argumentiem, lai varētu pamatot, kāpēc šajā gadījuma 2002.gada 31.oktobri pieņemtas normas ir nepieciešams izslēgt, padarot likumu personai nelabvēlīgāku.

Deputāts A.Slakteris

Izteikt 15.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs invalīdiem kopš bērnības ir 2,5 reizes lielāks par Ministru kabineta noteikto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(5) Pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksājamās piemaksas apmērs ir 2,5 reizes lielāks par Ministru kabineta noteikto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.”

(Saglabāt esošo redakciju)

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

1. Izslēgt 15.panta ceturto un piekto daļu.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 15.panta otrā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 2. Līdz 2005.gada 31.decembrim ģimenes valsts pabalsta apmērs ģimenēm, kuras audzina pirmo bērnu, ir seši lati mēnesī.

2. Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz 2005.gada 31.decembrim ģimenes valsts pabalsta apmērs ģimenēm, kuras audzina pirmo bērnu, ir šāds:

1) par bērniem, kuri piedzimuši 1994.gada 1.janvārī vai vēlāk, – seši lati mēnesī;

2) par bērniem, kuri piedzimuši līdz 1993.gada 31.decembrim:

a) pieci lati mēnesī līdz 2003.gada 31.decembrim;

b) seši lati mēnesī no 2004.gada 1.janvāra."

5

 

 

 

6

 

 

7

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izslēgt likumprojekta 2.pantu (Grozījumi Pārejas noteikumu 2.punktā).

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.pantu.

Ierosinātais grozījums pārejas noteikumu 2.punktā noteic, ka piešķirto pabalstu apmērs ir atšķirīgs atkarībā no bērna piedzimšanas gada. Satversmes 91.pantā ietvertais vienlīdzības princips noteic, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un ka cilvēka tiesības ir īstenojamas bez jebkādas diskriminācijas. Lai gan pastāvot leģitīmam mērķim, kā arī ievērojot samērīgumu, ir iespējams likumā noteikt atšķirīgu attieksmi, Juridiskais birojs uzskata, ka šajā gadījumā nav ievērots samērīguma princips. Nav skaidrs, un arī anotācijā nav minēts, kāpēc pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, vai attiecīgais bērns ir dzimis pirms 1994.gada 1.janvāra. Tādējādi ierosinātais grozījums pārejas noteikumu 2.punktā, mūsuprāt, ir uzskatāms par diskriminējošu.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 3. Līdz 2009.gada 31.decembrim invalīdiem kopš bērnības, kuriem saskaņā ar šo likumu vienlaikus ir tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” — uz apgādnieka zaudējuma pensiju, kuras apmērs uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 50 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, ir tiesības vienlaikus saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju.

 

8

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

Atbalstīt

2. Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

   

9

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 15. panta ceturtā un piektā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

Neatbalstīt

 
 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.