11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""(reģ.nr.57) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.) šādu grozījumu:

29.pants. Atlīdzība sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

(1) Zemes īpašniekiem un lietotājiem ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem vai citādu likumā noteikto atlīdzību, ja aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošana rada viņiem zaudējumus.

(2) Gadījumos, kad pēc zemes īpašuma tiesību atjaunošanas zeme tiek iekļauta dabas rezervātos, dabas liegumos vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta vai dabas lieguma zonās, zemes īpašniekam, ja jaunie īpašuma tiesību aprobežojumi viņu neapmierina, ir tiesības attiecīgo zemi apmainīt pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi.

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

1

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

„29.pants. Atlīdzība sakarā ar aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem

(1) Zemes īpašniekiem ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem un citādu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto atlīdzību, ja aizsargājamās teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošana rada viņiem zaudējumus.

(2) Zemes īpašniekam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas noteikti aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas. Zaudējumu novērtēšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ja pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas zeme tiek iekļauta dabas rezervātos, dabas liegumos vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, regulējamā režīma vai dabas lieguma zonās, zemes īpašniekam, ja jaunie saimnieciskās un cita veida darbības ierobežojumi viņu neapmierina un rada viņam zaudējumus, ir tiesības pieprasīt attiecīgās zemes maiņu pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi. Līdzvērtīgas zemes maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Ministru kabinets var noteikt papildus nosacījumus un ierobežojumus zaudējumu atlīdzināšanai un līdzvērtīgas zemes maiņai.”

Neatbalstīt

 

30.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas un kompensēšanas kārtība

Šā likuma 29.pantā minēto zaudējumu apjoma noteikšanas un atlīdzināšanas, kā arī līdzvērtīgas zemes apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Svītrot 30.pantu.

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi.

2. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izstrādā šā likuma 30.pantā minētos noteikumus.

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.janvārim" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.janvārim".

3

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.aprīlim nosaka šā likuma 29.panta trešajā daļā minēto līdzvērtīgas zemes maiņas kārtību.”

Neatbalstīt

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.janvārim" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.janvārim".

   

4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim nosaka šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto zaudējumu novērtēšanas un atlīdzināšanas kārtību.”

Neatbalstīt