16

16.05.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums Rīgas brīvostas likumā” izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2001, 17.nr.) grozījumu un

     

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Ar zemi saistītās tiesiskās attiecības Brīvostas teritorijā

(1) Valsts un pašvaldības zemi Brīvostas teritorijā nevar pārdot, dāvināt vai citādi atsavināt.

(2) Brīvostas teritorijas ūdeņu daļa (akvatorija) ir valsts īpašums.

(3) Zemi, kas Brīvostā pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt tikai par labu valstij vai pašvaldībai.

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Deputāts A.Slakteris

Papildināt 4.panta trešo daļu ar nosacījumu, ka zemi var pārdot citai fiziskai vai juridiskai personai, ja no Ostas pārvaldes ir saņemts atteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt likumā “Par ostām” noteiktajā kārtībā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt likumā “Par ostām” noteiktajā kārtībā”.

(7) Ostas pārvalde maksā nodokļus un sedz izdevumus, kas saistīti ar šā panta ceturtajā daļā minētās zemes uzturēšanu, bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks.

 

3

Deputāts A.Slakteris

Grozīt 4.panta septīto daļu un izteikt šādā redakcijā:

“(7) Ostas pārvalde maksā nodokļus un sedz izdevumus, kas saistīti ar šā panta ceturtajā daļā minētās zemes uzturēšanu, pēc tam, kad tā ir izmantojusi citām fiziskām un juridiskām personām piederošu zemi ostas vajadzībām un ierakstījusi servitūtu zemesgrāmatā, bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks.”

Neatbalstīt

 

 

 

6.pants. Ostas valde

(1) Ostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir Ostas valde. Tās locekļus amatā ieceļ un no amata atbrīvo "Likuma par ostām" 8. pantā noteiktajā kārtībā.

 

4

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt likuma 6.panta 1.daļu ar jaunu teikumu:

“Jautājumos, kuros “Likuma par ostām” 8.panta trešajā daļā minēto valsts institūciju visi pieci pārstāvji balso “pret”, lēmumus pieņem Satiksmes ministrija”.

Neatbalstīt

 

10. pants. Brīvostā veicamās uzņēmējdarbības noteikumi

(4) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņem Brīvostas pārvaldes atļauju šādas darbības veikšanai, nepiemērojot attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu šā likuma 11.panta pirmajā daļā paredzētos nosacījumus.

izslēgt 10.panta ceturto daļu.

     

2. Izslēgt 10.panta ceturto daļu