16

16.05.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums Ventspils brīvostas likumā” izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 2001, 17.nr.) grozījumu

     

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Zemes tiesiskās attiecības Brīvostas teritorijā

(1) Valsts zemi Brīvostas teritorijā nevar pārdot, dāvināt vai citādi atsavināt.

(2) Brīvostas teritorijas ūdeņu daļa (akvatorija) ir valsts īpašums.

(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt tikai par labu valstij vai pašvaldībai.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Deputāts A.Slakteris

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt tikai par labu valstij vai pašvaldībai. Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot citai fiziskajai vai juridiskajai personai, ja no Brīvostas pārvaldes ir saņemts atteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.”

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt tikai par labu valstij vai pašvaldībai. Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot citai fiziskajai vai juridiskajai personai, ja no Brīvostas pārvaldes ir saņemts atteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt likumā “Par ostām” noteiktajā kārtībā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt likumā “Par ostām” noteiktajā kārtībā”.

(4) Ar šo likumu par labu Brīvostas pārvaldei tiek nodibināts personālservitūts uz fizisko un juridisko personu zemi, kuru atbilstoši šim pantam aizņem Brīvosta. Brīvostas pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fizisko un juridisko personu zemi izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), kas darbojas brīvostas teritorijā, bez tiesībām nodot to apakšnomā.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Deputāts A.Slakteris

Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Brīvostas pārvaldei ir tiesības nodibināt personālservitūtu uz fizisko un juridisko personu zemi, kuru atbilstoši šim likumam aizņem Brīvosta. Brīvostas pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fizisko un juridisko personu zemi izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), kas darbojas brīvostas teritorijā, bez tiesībām nodot to apakšnomā.”

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Brīvostas pārvaldei ir tiesības nodibināt personālservitūtu uz fizisko un juridisko personu zemi, kuru atbilstoši šim likumam aizņem Brīvosta. Brīvostas pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fizisko un juridisko personu zemi izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), kas darbojas brīvostas teritorijā, bez tiesībām nodot to apakšnomā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

(7) Brīvostas pārvalde maksā nodokļus un sedz izdevumus, kas saistīti ar zemes uzturēšanu, bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Deputāts A.Slakteris

Izteikt 4.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Brīvostas pārvalde pēc personālservitūta ierakstīšanas zemesgrāmatā maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemi, bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks.”

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 4.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Brīvostas pārvalde pēc personālservitūta ierakstīšanas zemesgrāmatā maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemi, bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

(9) Šajā pantā noteiktajam servitūtam pakļauto zemes gabalu katrā atsevišķā gadījumā nosaka Ministru kabinets pēc zemes īpašuma tiesību nodibināšanas. Brīvostas pārvaldei ir tiesības vienpusēji ierakstīt zemesgrāmatā nodibinātās servitūta tiesības.

 

8

 

 

 

 

 

 

9

Deputāts A.Slakteris

Izteikt 4.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Brīvostas pārvaldei ir tiesības vienpusēji ierakstīt zemesgrāmatā nodibinātās servitūta tiesības.”

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 4.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Brīvostas pārvaldei ir tiesības vienpusēji ierakstīt zemesgrāmatā nodibinātās servitūta tiesības.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

12.pants. Uzņēmējdarbības noteikumi Brīvostā

(4) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņem Brīvostas pārvaldes atļauju šādas darbības veikšanai, nepiemērojot attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu šā likuma 13.panta pirmajā un ceturtajā daļā paredzētos nosacījumus.

un izslēgt 12.panta ceturto daļu.

 

     

2. Izslēgt 12.panta ceturto daļu.