Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā » (reģ.nr. 39) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likums

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

     

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

 

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr.; 2000, 3., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr.; 2000, 3., 23.nr.) šādus grozījumus:

43.pants. Satiksmes biroja kompetence

         

(1) Satiksmes birojs nodrošina sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēmas izveidošanu un darbību valstī.

 

 

 

 

         

(2) Satiksmes birojs:

         

1) izveido Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondu;

         

2) izveido Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fondu;

         

3) izmaksā apdrošināšanas atlīdzības šajā likumā noteiktajos gadījumos;

         

4) izstrādā normatīvo aktu projektus un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

         

5) izveido un uztur sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantēšanai nepieciešamo datu bāzi;

         

6) sniedz informāciju cietušajam par apdrošināšanas sabiedrību, kura apdrošinājusi ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību;

         

7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pieprasīt un saņemt bez maksas darbam nepieciešamo informāciju no valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un apdrošināšanas sabiedrībām;

1. Izteikt 43. panta otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pieprasīt un bez maksas saņemt:

a) izziņu par ceļu satiksmes negadījumu – no Ceļu policijas,

b) darbam nepieciešamo informāciju – no citām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un apdrošināšanas sabiedrībām;”.

     

1. Izteikt 43. panta otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pieprasīt un bez maksas saņemt:

a) izziņu par ceļu satiksmes negadījumu – no Ceļu policijas,

b) darbam nepieciešamo informāciju – no citām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un apdrošināšanas sabiedrībām;”.

8) izstrādā transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu veikšanas metodiku, kas saistīta ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

         

9) sniedz tiesā regresa prasības šajā likumā paredzētajos gadījumos;

         

10) organizē starptautisko sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jomā un slēdz attiecīgus līgumus;

         

11) sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskajām, juridiskajām un medicīniskajām ekspertīzēm, tehnisko ekspertu sertificēšanu un apmācību (kvalifikācijas celšanu), kā arī pakalpojumus, kas Satiksmes birojam jāveic Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos;

         

12) sniedz palīdzību Latvijas apdrošinājuma ņēmējiem tiesību un interešu aizstāvībai ārvalstīs jautājumos, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

         

46.pants. Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas profilakse

         

(1) Ceļu satiksmes drošības programmas īstenošanu koordinē Ministru kabineta izveidota Ceļu satiksmes drošības padome.

         

(2) Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošinātāji ieskaita Satiksmes biroja kontā katru ceturksni 0,6 procentus no apdrošināšanas prēmiju summas.

2. Aizstāt 46. panta otrajā daļā skaitli “0,6” ar skaitli “2”.

1.

(Dep. P. Maksimovs)

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

Neatbalstīt

2. Aizstāt 46. panta otrajā daļā skaitli “0,6” ar skaitli “2”.

(3) Par naudas izlietojumu lemj Ceļu satiksmes drošības padome.

         

50.pants. Satiksmes biroja, Ceļu policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas un apdrošinātāju
sadarbība informācijas apmaiņas jomā

         

(1) Satiksmes birojs, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija un apdrošinātāji veido apdrošināto transportlīdzekļu īpašnieku uzskaites datu bāzi. Informācija par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieku civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, tiek uzkrāta Satiksmes biroja apdrošināto transportlīdzekļu īpašnieku datu uzskaites bāzē un Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu reģistrācijas datu bāzē.

         

(2) Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošinātājam ir tiesības saņemt no Satiksmes biroja, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas to rīcībā esošo informāciju par attiecīgo apdrošinājuma ņēmēju un transportlīdzekli.

         

(3) Pēc Satiksmes biroja pieprasījuma Ceļu satiksmes drošības direkcija sniedz tās rīcībā esošo informāciju no attiecīgās datu bāzes par konkrētu transportlīdzekli un tā īpašnieku, tiesīgo lietotāju vai vadītāju, kā arī par ceļu satiksmes negadījumu.

         

(4) Pēc Satiksmes biroja vai apdrošinātāja pieprasījuma Ceļu policija iepazīstina Satiksmes biroju vai apdrošinātāju ar tās rīcībā esošo informāciju par ceļu satiksmes negadījumu un izsniedz izziņu par ceļu satiksmes negadījumu, bet, ja nepieciešams, - nodrošina iespēju saņemt par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu sastādīto dokumentu kopijas.

3. Aizstāt 50. panta ceturtajā daļā vārdus “nodrošina iespēju saņemt par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu sastādīto dokumentu kopijas” ar vārdiem “par maksu saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu cenrādi izsniedz par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu sastādīto dokumentu kopijas”.

     

3. Aizstāt 50. panta ceturtajā daļā vārdus “nodrošina iespēju saņemt par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu sastādīto dokumentu kopijas” ar vārdiem “par maksu saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu cenrādi izsniedz par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu sastādīto dokumentu kopijas”.

(5) Pēc Satiksmes biroja pieprasījuma Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija sniedz tās rīcībā esošo informāciju par konkrētu transportlīdzekli un tā īpašnieku, tiesīgo lietotāju vai vadītāju.

         

(6) Šajā pantā minēto ziņu sniegšana un informācijas apmaiņa starp attiecīgajām institūcijām notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.