Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.22)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

15.pants. Karavīru un citu disciplinārajiem reglamentiem (nolikumiem) pakļauto personu atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem

Karavīri un karaklausībai padotie, kas iesaukti uz laiku, ir atbildīgi par administratīvajiem pārkāpumiem uz vispārīgiem pamatiem.

Minētās personas, kuras ir izdarījušas administratīvos pārkāpumus, var pakļaut administratīvai aizturēšanai, bet tām nevar piemērot administratīvo arestu.

Citas personas, uz kurām attiecas disciplinārie reglamenti vai speciālie nolikumi par disciplīnu, izņemot šā panta pirmajā daļā norādītās personas, šajos reglamentos vai nolikumos paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem ir disciplināri atbildīgas, bet pārējos gadījumos - administratīvi atbildīgas uz vispārīgiem pamatiem.

1. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par administratīvo pārkāpumu, kas izdarīts ārpus aktīvā dienesta pienākumu pildīšanas, karavīru sauc pie administratīvās atbildības uz vispārīgiem pamatiem, bet par administratīvo pārkāpumu, ko karavīrs izdarījis, pildot aktīvā dienesta pienākumus, viņu sauc pie disciplinārās atbildības."

     

1. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par administratīvo pārkāpumu, kas izdarīts ārpus aktīvā dienesta pienākumu pildīšanas, karavīru sauc pie administratīvās atbildības uz vispārīgiem pamatiem, bet par administratīvo pārkāpumu, ko karavīrs izdarījis, pildot aktīvā dienesta pienākumus, viņu sauc pie disciplinārās atbildības."

 

 

2. Papildināt kodeksu ar 175.3 un 175.4 pantu šādā redakcijā:

"175.3 pants. Karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu lietošanas kārtības pārkāpšana

Par karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu lietošanas kārtības pārkāpšanu, ja to izdarījusi pilngadīga persona, -

izsaka brīdinājumu.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

175.4 pants. Karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas prettiesiska pasūtīšana

Par karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas prettiesisku pasūtīšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

1.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 175.3 pantu.

Atbalstīt.

2. Papildināt kodeksu ar 175.4 pantu šādā redakcijā:

“175.4 pants. Karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas prettiesiska pasūtīšana

Par karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas prettiesisku pasūtīšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

 

3. Papildināt kodeksu ar 200.1 pantu šādā redakcijā:

"200.1 pants. Rezerves karavīra pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra nestāšanos rezerves karavīru uzskaitē likumā noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par to, ka rezerves karavīrs nepaziņo valsts militārā dienesta pārvaldei par izbraukšanu no Latvijas uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, kā arī par dzīvesvietas maiņu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par rezerves karavīra neierašanos valsts militārā dienesta pārvaldes noteiktajā vietā un laikā mobilizācijas gadījumā vai uz militārajām mācībām -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

2.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 200.1 pantu šādā redakcijā:

“200.1 pants. Rezerves karavīra (rezervista) pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra (rezervista) neierašanos, valsts militārā dienesta pārvaldes noteiktajā vietā un laikā mobilizācijas gadījumā vai uz militārajām mācībām (apmācībām) -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt.

3. Papildināt kodeksu ar 200.1 pantu šādā redakcijā:

“200.1 pants. Rezerves karavīra (rezervista) pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra (rezervista) neierašanos valsts militārā dienesta pārvaldes noteiktajā vietā un laikā mobilizācijas gadījumā vai uz militārajām mācībām (apmācībām) -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 140., 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3, 165.4, 165.5 pantā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200., 201.1-201.9 , 201.36, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

4. Papildināt 213.pantu

pēc skaitļa "175.2" ar skaitļiem "175.3, 175.4" un pēc

skaitļa "200" - ar skaitli "200.1".

     

4. Papildināt 213.pantu

pēc skaitļa "175.2" ar skaitļiem "175.3, 175.4" un pēc

skaitļa "200" - ar skaitli "200.1".

 

287.pants. Tiesneša, policijas iestādes priekšnieka, augstākas tiesas priekšsēdētāja un augstākas policijas iestādes priekšnieka pilnvaras lietas pārskatīšanā

Tiesneša lēmumu lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 140., 150.1, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3 pantā, 165.4, 165.5 pantā, 166.2 - 166.5, 166.7 - 166.8, 166.17, 166.20 - 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194., 194.1, 200., 201.1, 201.2 - 201.9,  201.36, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats tiesnesis, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas tiesas priekšsēdētājs.

Policijas iestādes priekšnieka lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts šā kodeksa 167.pantā, var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats policijas iestādes priekšnieks, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas policijas iestādes priekšnieks.

5. Papildināt 287.pantu pēc skaitļa "175.2" ar skaitļiem "175.3, 175.4" un pēc skaitļa "200" ar skaitli "200.1".

     

5. Papildināt 287.pantu pēc skaitļa "175.2" ar skaitļiem "175.3, 175.4" un pēc skaitļa "200" - ar skaitli "200.1".