Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojektā kā priekšlikumi iekļauts

likumprojekts ar reģ.nr.210

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.21)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 82., 82.1, 82.2 un 87.1 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām - desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

 

1.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Aizstāt 26. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 87.1 pantā” ar skaitļiem un vārdiem “87.1 un 166.35 pantā”.

Neatbalstīt

 

114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latviju vai no Latvijas uz ārvalstīm bez attiecīgajā valstī derīgiem dokumentiem

Par personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latviju vai no Latvijas uz ārvalstīm bez attiecīgajā valstī derīgiem dokumentiem, ko veicis gaisa kuģa ekspluatants vai pārvadātājs pa jūru, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

1. Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

"114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis gaisa kuģa ekspluatants vai pārvadātājs pa jūru, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku noteiktā kārtībā organizētas pasažieru grupas sastāvā, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs starptautiskā neregulārā pārvadājumā ar autobusu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz

desmittūkstoš latiem."

2.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

“114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras vai gaisa transportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku noteiktā kārtībā organizētas pasažieru grupas sastāvā, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar autotransportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.”

Atbalstīt

1. Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

“114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras vai gaisa transportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku noteiktā kārtībā organizētas pasažieru grupas sastāvā, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar autotransportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.”

 

121.pants. Transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par drošības jostu vai aizsargķiveru lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļu vadītājiem līdz trim latiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuriem noteiktā kārtībā nav izdarīta valsts tehniskā apskate, kā arī par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, ar kuriem to bojājumu dēļ braukt ir aizliegts vai kuriem kaut viena valsts numura zīme nav nostiprināta šim nolūkam paredzētajā vietā,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecpadsmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Par speciālu gaismas vai skaņu signālu (kas ir reģistrēti noteiktā kārtībā) lietošanu, ja tā nav saistīta ar neatliekamu dienesta uzdevumu izpildīšanu,-

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz trim mēnešiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuriem kaut viena valsts numura zīme ir apslēpta, viltota vai neatbilst reģistrācijas dokumentiem, kā arī par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuriem nav kaut vienas valsts numura zīmes,-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri ir aprīkoti ar speciālu gaismas vai skaņu signālu, kas nav reģistrēts noteiktā kārtībā, vai kuriem izmantots krāsojums, ko nosaka valsts standarts operatīvajiem transportlīdzekļiem, bet kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā kā operatīvie transportlīdzekļi,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri ir aprīkoti ar ierīcēm (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecpadsmit latiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri ir aprīkoti ar ierīcēm (antiradaru u.tml.), kas var radīt traucējumus braukšanas ātruma kontroles mērierīču darbībai,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz trim mēnešiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule, -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.-

Par transportlīdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122., 122.1 - 122.3, 123. - 126., 126.1 - 126.4 pantā un 130. - 131.2 pantā uzskatāmi automobiļi, traktori un pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, motocikli, kā arī piekabes savienojumā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot mopēdus un velosipēdus.

2. Izteikt 121. pantu šādā redakcijā:

“121.pants. Transportlīdzekļu reģistrēšanas, tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš nav aprīkots ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu, ugunsdzēšamo aparātu, drošības jostām (ja tās ir paredzētas konstrukcijā) vai normatīvajos aktos noteiktajām riepām, kā arī par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram nav uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme vai uzstādīta neatļauta pazīšanas zīme, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram noteiktā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, kā arī par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš nav reģistrēts noteiktā kārtībā, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, ar kuru tā bojājumu dēļ ir aizliegts braukt,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram kaut viena valsts numura zīme nav nostiprināta šim nolūkam paredzētajā vietā vai kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām nav salasāma,-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai kuram kaut viena no tām ir apslēpta vai neatbilst reģistrācijas dokumentiem,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz simt latiem.

Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš ir nelikumīgi aprīkots ar ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) vai speciālo krāsojumu, kas saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz trīssimt latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš ir nelikumīgi aprīkots ar ierīci (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībai,-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā (izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs, lai to lietotu, neņem rokā tālruņa klausuli),-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.”

3.

 

4.

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Papildināt likumprojekta 2.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

“Par transportlīdzekli šajā pantā, šā kodeksa 122., 122.1 - 122.3, 123. - 126., 126.1 - 126.4 pantā un 130. - 131.2 pantā uzskatāms mehāniskais transportlīdzeklis, kā arī piekabe savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli”.

 

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

122.pants. Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ne vairāk kā par divdesmit kilometriem stundā -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par divdesmit kilometriem stundā, bet ne vairāk kā par četrdesmit kilometriem stundā -

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas apdzīvotā vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona",-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par četrdesmit kilometriem stundā -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas apdzīvotā vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona",-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz deviņiem mēnešiem.

3. Izteikt 122.pantu šādā redakcijā:

“122.pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ne vairāk kā par 25 kilometriem stundā ar motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas,-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 25 kilometriem stundā, bet ne vairāk kā par 45 kilometriem stundā ar motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas,-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz četrdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 45 kilometriem stundā ar motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ne vairāk kā par 25 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusu vai traktoru-

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 25 kilometriem stundā, bet ne vairāk kā par 45 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusu vai traktoru-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 45 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusu vai traktoru-

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz divpadsmit mēnešiem.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.”

5.

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Papildināt likumprojekta 3. panta otrās un piektās daļas sankciju ar vārdiem “vai atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz trim mēnešiem”.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Aizstāt likumprojekta 3. panta trešās un sestās daļas sankcijā vārdu “un” ar vārdu “vai”.

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

122.1 pants. Ceļa zīmju prasību neievērošana, cilvēku vai kravas pārvadāšanas noteikumu un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Transportlīdzekļu vadītājiem par brīdinājuma signālu došanas noteikumu pārkāpšanu pirms pārkārtošanās, pagrieziena vai braukšanas virziena maiņas, kā arī par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem par braukšanu pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par braukšanu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām regulējošo noteikumu pārkāpšanu, par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, par transportlīdzekļu vadīšanu bez atbilstoša aprīkojuma, par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, kā arī par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par luksofora aizlieguma signāla vai atbilstoša regulētāja žesta neievērošanu, par ceļa nedošanu operatīvajiem transportlīdzekļiem, par avārijas gaismas signalizācijas vai avārijas zīmes lietošanas noteikumu neievērošanu, kā arī par apdzīšanas noteikumu pārkāpšanu vai braukšanu pa tramvaja pretējā virziena sliežu klātni -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem par kravas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, izņemot 134.3 un 140.1 pantā minētos gadījumus -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem."

4. Izteikt 122.1 pantu šādā redakcijā:

“122.1 pants. Apstāšanās un stāvēšanas, avārijas zīmju lietošanas, transportlīdzekļu vilkšanas, pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par apstāšanos vai stāvēšanu tunelī vai uz dzelzceļa pārbrauktuves-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt latiem.

Par avārijas gaismas signalizācijas vai avārijas zīmes lietošanas noteikumu neievērošanu-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit latiem.

Par transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz četrdesmit latiem.

Par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par kravas apzīmēšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, izņemot 134.3 un 140.1 pantā paredzētos gadījumus,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit latiem.”

8.

 

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

122.2 pants. Satiksmes noteikumu pārkāpums, kura dēļ radusies avārijas situācija

Par satiksmes noteikumu pārkāpumu, kura dēļ radusies avārijas situācija, tas ir, citi kustības dalībnieki bijuši spiesti krasi mainīt ātrumu, kustības virzienu vai veikt citus pasākumus savas drošības vai citu personu drošības garantēšanai,-

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz simt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

5. Izteikt 122.2 pantu šādā redakcijā:

“122.2 pants. Braukšanas sākšanas, virziena maiņas, apdzīšanas, transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves un ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanas sākšanas vai braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par apdzīšanas vai samainīšanās ar pretimbraucošu transportlīdzekli noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz četrdesmit latiem.

Par ceļa nedošanu noteiktā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit latiem.”

9.

 

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 5. pantu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

122.3 pants. Piedalīšanās transportlīdzekļu grupu braucienos

Par piedalīšanos transportlīdzekļu grupu (vairāk par diviem) braucienos, kas rada satiksmes traucējumus,-

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

6. Izteikt 122.3 pantu šādā redakcijā:

“122.3 pants. Agresīva braukšana

Par agresīvu braukšanu, radot traucējumus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kura izpaužas vairākkārtējā braukšanas joslu maiņā, apdzenot (apsteidzot) transportlīdzekļus no dažādām pusēm un pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, vai vairāku stāvošu vai lēni braucošu transportlīdzekļu apdzīšanā pa pretējā virziena joslu vai apbraukšanā pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, vai tramvaja apdzīšanā pa pretējā virziena sliežu klātni,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

10.

 

11.

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 6. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izslēgt likumprojekta 6.pantā vārdus “un pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu”.

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

123.pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

Transporta līdzekļu vadītājiem par dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

7. Izteikt 123.pantu šādā redakcijā:

“123.pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas,-

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētā vietā-

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, celtniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu u.tml. mašīnu vešanu pāri pārbrauktuvei, kā arī par pārbrauktuves šķērsošanu ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus, ja nav saņemta dzelzceļa distances priekšnieka atļauja,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par citu dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.”

12.

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 7. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Aizstāt likumprojekta 7.panta otrās daļas sankcijā vārdu „un” ar vārdu „vai”.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Aizstāt likumprojekta 7.panta otrās daļas sankcijā vārdu „transportlīdzekļa” ar vārdu „ transportlīdzekļu”.

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

8. Papildināt kodeksu ar 123.1 pantu šādā redakcijā:

“123.1 pants. Ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

Par aizlieguma ceļa zīmju vai rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz četrdesmit latiem.

Par braukšanu pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz četrdesmit latiem.

Par ceļa nedošanu transportlīdzekļiem, kam ir priekšroka,-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par ceļa apzīmējuma- nepārtrauktās līnijas neatļautu šķērsošanu

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.”

15.

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 8. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Papildināt 123.1 panta nosaukumu pēc vārdiem “ceļa apzīmējumu” ar vārdiem “satiksmes regulēšanas signālu”.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Aizstāt 123.1 panta trešajā daļā vārdu “transportlīdzekļiem” ar vārdu “transportlīdzeklim”.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Papildināt 123.1 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“Par kustību aizliedzoša luksofora signāla vai satiksmes regulētāja signāla pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.”

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

124.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko dzērienu iespaidā

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot), —

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz deviņiem mēnešiem vai bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas.

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), —

uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divdesmit četriem mēnešiem.

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,5 promilēm vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,5 promilēm, —

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt piecdesmit latiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no divpadsmit līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.

9. 124.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz deviņiem mēnešiem.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Personām, kuru transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,2 līdz 0,5 promilei(neieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,2 līdz 0,5 promilei(neieskaitot),-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

19.

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 9. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Aizstāt likumprojekta 9.panta pirmās daļas sankcijā vārdu „transportlīdzekļa” ar vārdu „ transportlīdzekļu”.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Aizstāt 124.panta otrā un trešās daļas sankcijā vārdu „transportlīdzekļa” ar vārdu

„ transportlīdzekļu”.

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

125.pants. Satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ bojāti transportlīdzekļi vai citāda manta, kā arī citi satiksmes noteikumu pārkāpumi

Par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transportlīdzekļi (izņemot gadījumus, kad satiksmes noteikumu pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļš, ceļa un citas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma,-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, izņemot šajā kodeksā norādītos,-

uzliek naudas sodu no trim līdz pieciem latiem.

10. Izteikt 125.pantu šādā redakcijā:

“125.pants. Braukšanas kārtības pārkāpšana dzīvojamā zonā, krustojumos, pie sabiedriskā transporta pieturām un gājēju pārejām

Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas, vai par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par braukšanas kārtības pārkāpšanu krustojumos-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju, kā arī neredzīgiem gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai gājējiem, kas iet uz tramvaju (vai nāk no tā), kurš tajā pašā braukšanas virzienā apturēts pieturā (ceļa vidū),-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.”

22.

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 10. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izteikt likumprojekta 10.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„125.pants. Ceļa nedošana citiem satiksmes dalībniekiem”.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izslēgt likumprojekta 10. panta otro daļu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Papildināt likumprojekta 10. panta trešās daļas sankciju ar vārdiem “vai atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem”.

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

126.pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām

Personām, kurām nav līdzi transporta līdzekļa vadītāja apliecības vai transporta līdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas, vai transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinoša dokumenta (polises), vai transporta līdzekļa reģistrācijas vai citu transporta līdzekļa dokumentu, par transporta līdzekļa vadīšanu -

uzliek naudas sodu viena lata apmērā.

Par transporta līdzekļa nodošanu vadīt personai, kurai nav šā transporta līdzekļa vadīšanas tiesību, -

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit latiem.

Personām, kurām nav attiecīgo transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par šo transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Personām, kurām atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, par šo transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām personām par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transporta līdzekļi (izņemot gadījumus, kad satiksmes noteikumu pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļš, ceļa vai citas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

11. Izteikt 126.pantu šādā redakcijā:

“126.pants. Transportlīdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām un noteiktajiem dokumentiem

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no normatīvajos aktos noteiktajiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem,-

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par transportlīdzekļa nodošanu vadīt personai, kurai nav šā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību –

uzliek naudas sodu no desmit līdz trīsdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja transportlīdzekļa vadītājam ir noteikts transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums,-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.”

26.

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 11. pantu.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izteikt likumprojekta 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību vai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību,-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem”.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Aizstāt likumprojekta 11.panta ceturtās daļas sankcijā vārdus “līdz trīsdesmit latiem” ar vārdiem “no piecdesmit līdz simt latiem”.

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

129.pants. Satiksmes noteikumu neievērošana, ko izdara gājēji un citi satiksmes dalībnieki

Gājējiem par satiksmes regulēšanas signālu neievērošanu, brauktuves šķērsošanu vai virzīšanos pa to nenorādītās vietās, mopēdistiem vai velosipēdistiem, pajūgu vadītājiem un citām personām, kas lieto ceļus, par satiksmes regulēšanas signālu, ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību, kā arī uz autoceļiem noteiktās kustības kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par to pašu personu izdarītajiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ja tie radījuši avārijas situāciju, kā arī transporta līdzekļu, kravu, ceļa, ceļa un citu būvju vai citādas mantas bojāšanu, kā arī nodarījuši cietušajam vieglus miesas bojājumus bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

12. Izteikt 129.pantu šādā redakcijā:

“129.pants Satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdara gājēji un citi satiksmes dalībnieki, un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par gājējiem un pasažieriem noteikto pienākumu neievērošanu-

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri nosaka papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem, kā arī pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem,-

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par citu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, izņemot šajā kodeksā norādītos,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem. ”

29.

 

 

 

/Deputāti J.Pliners un I.Solovjovs/

Izslēgt likumprojekta 12. pantu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

130.pants. Norīkojumu došana lietot transportlīdzekļus, neievērojot darba un atpūtas laika režīmu, vai lietot transportlīdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transportlīdzekļu ekspluatācijas vai kontrolierīču lietošanas noteikumu pārkāpumi

Par norīkojumu došanu lietot transporta līdzekļus, ja šiem transporta līdzekļiem ir bojājumi vai uz tiem attiecas nosacījumi, kuru dēļ tos aizliegts ekspluatēt, vai arī tie nav reģistrēti noteiktā kārtībā, vai tiem nav izdarīta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem personām, kuras atbildīgas par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un ekspluatāciju.

Par to, ka uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju vadītāji atkārtoti nav izpildījuši autotransporta kontroles iestāžu norādījumus novērst to noteikumu, normatīvu vai standartu pārkāpumus, kuri attiecas uz satiksmes drošības garantēšanu, -

uzliek naudas sodu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuru īpašnieku civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju

13. Aizstāt 130.panta pirmās daļas sankcijā vārdus “līdz divdesmit pieciem” ar vārdiem “no divdesmit pieciem līdz simt”.

30.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt likumprojekta 13. pantu.

Atbalstīt

 

146.pants. Elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu ražošana, ievešana, pārdošana, uzstādīšana un lietošana bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas vai pārkāpjot tās noteikto kārtību

Par elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu ražošanu, ievešanu, pārdošanu, uzstādīšanu vai lietošanu bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas vai par tās noteiktās kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas.

14. 146.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu "pārdošana" ar vārdu "realizācija";

papildināt pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas" ar vārdiem "un citus administratīvā pārkāpuma rīkus un priekšmetus".

31.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Aizstāt likumprojekta 14. pantā vārdus “un citus administratīvā pārkāpuma rīkus un priekšmetus" ar vārdiem “un ar administratīvo pārkāpumu izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus”.

Neatbalstīt

2. 146.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu "pārdošana" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "realizācija" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas" ar vārdiem "un citus administratīvā pārkāpuma rīkus un priekšmetus".

146.2 pants. Latvijas Republikas radiosakarus reglamentējošu noteikumu pārkāpšana vai citu radioviļņus izstarojošu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par Latvijas Republikas radiosakarus reglamentējošu noteikumu pārkāpšanu vai citu radioviļņus izstarojošu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

15. Izteikt 146.2 pantu šādā redakcijā:

"146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo noteikumu un radio un televīzijas programmu raidīšanai un izplatīšanai normatīvajos aktos paredzētās radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par radiosakarus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai normatīvajos aktos paredzētās radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma iekārtas, rīkus un priekšmetus.”

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

34.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 146.2 pantu šādā redakcijā:

“146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo noteikumu, radio un televīzijas programmu raidīšanai un izplatīšanai vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu normatīvajos aktos noteiktās uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par radiosakarus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai, vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu normatīvajos aktos noteiktās uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītās iekārtas, rīkus un priekšmetus.”

/Juridiskā komisija/

Aizstāt Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikuma otrās daļas sankcijā vārdus “ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītās” ar vārdiem “administratīvā pārkāpuma”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 146.2 panta trešās daļas sankcijā vārdu “iekārtas”.

Atbalstīt

daļēji

pants redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 146.2 pantu šādā redakcijā:

“146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo noteikumu, radio un televīzijas programmu raidīšanai un izplatīšanai paredzētu vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana, neievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības

Par radiosakarus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai paredzētu vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma rīkus un priekšmetus.”

 

 

16. Papildināt kodeksu ar 147.1 pantu šādā redakcijā:

"147.1 pants. Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas ierīkošana un ekspluatācija bez atļaujas

Par televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas ierīkošanu vai ekspluatāciju bez atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

35.

 

 

36.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izslēgt likumprojekta 16. pantu.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 147.1 pantu šādā redakcijā:

“147.1 pants. Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanu vai lietošanu bez attiecīgas atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 147.1 pantu šādā redakcijā:

“147.1 pants. Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanu vai lietošanu bez attiecīgas atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

 

149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

17. Izteikt 149.1 pantu šādā redakcijā:

"149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam un patvaļīga pieslēgšanās televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšana

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par patvaļīgu pieslēgšanos televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšanu –uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

37.

 

 

38.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izslēgt likumprojekta 17. pantu.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 149.1 panta trešajā daļā vārdus “tādām pašām” ar vārdiem “šā panta otrajā daļā paredzētajām”.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 149.1 pantu šādā redakcijā:

"149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam un patvaļīga pieslēgšanās televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšana

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par patvaļīgu pieslēgšanos televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

151.pants. Dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 1990.gada 21.decembra likumu - Ziņotājs, 1991, nr.5/6)

 

39.

/Deputāti J.Sokolovskis,AKlementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko, S.Fjodorovs/

Papildināt kodeksu ar jaunu 151. pantu šādā redakcijā:

“151. pants. Īres valdes lēmuma nepildīšana

Par īres valdes lēmuma dzīvojamo telpu izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumos nepildīšanu, pārkāpjot īres valdes noteiktos izpildes termiņus –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Neatbalstīt

 

155.8 pants. Blakustiesību objektu nelikumīga tirdzniecība

Par audiovizuālo darbu un fonogrammu nelikumīgu tirdzniecību -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos blakustiesību objektus.

18. Izteikt 155.8 pantu šādā redakcijā:

"155.8 pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību vai blakustiesību objektiem

Par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos objektus un to nesējus."

     

6. Izteikt 155.8 pantu šādā redakcijā:

"155.8 pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem

Par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos objektus un to nesējus."

166.2 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus.

19. Aizstāt 166.2 panta sankcijā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdu “piecsimt”.

     

7. Aizstāt 166.2 panta sankcijā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdu “piecsimt”.

 

166.17 pants. Preču (pakalpojumu) zīmes izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par noteiktā kārtībā reģistrētās preču (pakalpojumu) zīmes izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

20. Izteikt 166.17 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem, konfiscējot kontrafaktās preces."

     

8. Izteikt 166.17 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem, konfiscējot kontrafaktās preces."

166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana

Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā kārtībā vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

21. Papildināt 166.27 pantu pēc vārdiem “noteiktā kārtībā vai” ar vārdiem “nepilnīgu vai”.

40.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 166.27 pantu šādā redakcijā:

“166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana

Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt

9. Izteikt 166.27 pantu šādā redakcijā:

“166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana

Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

166.28 pants. Nelikumīga ietekmējama (korumpējama) stāvokļa neizbeigšana

Par nelikumīga ietekmējama (korumpējama) stāvokļa neizbeigšanu likumā noteiktajā laikā -

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

22. Izteikt 166.28 pantu šādā redakcijā:

“166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana

Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā-

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

     

10. Izteikt 166.28 pantu šādā redakcijā:

“166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana

Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā-

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana

Par likumā noteiktā uzņēmējdarbības vai amatu savienošanas, vai darbu pildīšanas, vai atalgojuma saņemšanas ierobežojumu pārkāpšanu vai par pilnvaru realizēšanu interešu konflikta situācijā -

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

23. Izteikt 166.30 pantu šādā redakcijā:

"166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu p ārkāpšana

Par likumā noteikto uzņēmējdarbības (komercdarbības), amatu savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā-

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

     

11. Izteikt 166.30 pantu šādā redakcijā:

"166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par likumā noteikto uzņēmējdarbības (komercdarbības), amatu savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā-

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

166.31 pants. Dāvanu pieņemšanas ierobežojuma pārkāpšana

Par dāvanu pieņemšanas ierobežojuma pārkāpšanu -

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pieņemto dāvanu.

24. Izteikt 166.31 pantu šādā redakcijā:

166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana

Par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu –

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pieņemto dāvanu."

41.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Papildināt 166.31 panta sankciju pēc vārdiem “konfiscējot pieņemto dāvanu” ar vārdiem “vai bez konfiskācijas”.

Atbalstīt

12. Izteikt 166.31 pantu šādā redakcijā:

166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana

Par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas valsts amatpersonai sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pieņemto dāvanu vai bez konfiskācijas."

 

166.32 pants. Valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšanu noteiktā

kārtībā —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

25. Izteikt 166.32 pantu šādā redakcijā:

“166.32 pants. Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšanu vai par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu-

valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

42.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 166.32 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu, to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu—

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt

13. Izteikt 166.32 pantu šādā redakcijā:

“166.32 pants. Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu—

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

 

166.33 pants. Tādu amatu neiekļaušana valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī to personu neiekļaušana valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm

Par tādu amatu neiekļaušanu valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī par to personu neiekļaušanu valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm, —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

26. Izteikt 166.33 pantu šādā redakcijā:

“166.33 pants. Valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana

Par valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

14. Izteikt 166.33 pantu šādā redakcijā:

“166.33 pants. Valsts un pašvaldības institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana

Par valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

   

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Papildināt kodeksu ar 166.35 pantu šādā redakcijā:

“166.35 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu neievērošana

Par priekšvēlēšanu perioda izdevumu, vēlēšanu izdevumu un ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas aizpildīšanas kārtības

neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskās organizācijas (partijas) vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par dāvinājumu (ziedojumu) vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskās organizācijas (partijas) vadītājam no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt Tieslietu ministra A.Aksenoka priekšlikuma sankcijās vārdu “vadītājam”.

Atbalstīt

daļēji

uzskatīt par

166.34 pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. Papildināt kodeksu ar 166.34 pantu šādā redakcijā:

“166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu neievērošana

Par priekšvēlēšanu perioda izdevumu, vēlēšanu izdevumu un ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas aizpildīšanas kārtības

neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par dāvinājumu (ziedojumu) vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

 

   

45.

/Juridiskā komisija/

Papildināt kodeksu ar 175.4 pantu šādā redakcijā:

“ 175.4 pants. Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē vai citas Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļauta izpaušana

Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē vai citas Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļautu

izpaušanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt

16. Papildināt kodeksu ar 175.4 pantu šādā redakcijā:

“ 175.4 pants. Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē vai citas Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļauta izpaušana

Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē vai citas Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļautu izpaušanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

187.pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā pase pazaudēta,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

27. Izteikt 187.pantu šādā redakcijā:

"187.pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

     

17. Izteikt 187.pantu šādā redakcijā:

"187.pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

 

189.pants. Pieņemšana darbā bez pases vai darba atļaujas

Par tādu personu pieņemšanu darbā, kuras dzīvo bez derīgas pases vai kurām nav darba atļaujas, ja to nepieciešamību nosaka likums, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

28. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:

"189.pants. Nodarbināšana bez pases vai darba atļaujas

Par personas pieņemšanu darbā, ja tai nav derīgas pases vai dzimšanas apliecības (ja persona ir jaunāka par 16 gadiem), –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par personas nodarbināšanu, ja tai nav darba atļaujas, bet tādas atļaujas nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

46.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izteikt likumprojekta 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

„Par personas nodarbināšanu, ja tai nav darba atļaujas un tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām no piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem par vienas līdz piecu personu nodarbināšanu un no divtūkstoš piecsimt līdz desmit tūkstošiem latu par vairāk kā piecu personu nodarbināšanu.”

Atbalstīt

18. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:

"189.pants. Nodarbināšana bez pases vai darba atļaujas

Par personas pieņemšanu darbā, ja tai nav derīgas pases vai dzimšanas apliecības (ja persona ir jaunāka par 16 gadiem), –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par personas nodarbināšanu, ja tai nav darba atļaujas , kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem par vienas līdz piecu personu nodarbināšanu un no divtūkstoš piecsimt līdz desmit tūkstošiem

latu - par vairāk ne kā piecu personu nodarbināšanu.”

 

29. Papildināt kodeksu ar 189.1 pantu šādā redakcijā:

"189.1 pants. Strādāšana bez darba atļaujas

Par strādāšanu bez darba atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti –

uzliek naudas sodu ārvalstniekam vai bezvalstniekam no simt līdz piecsimt latiem."

47.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 189.1 panta sankcijā vārdus “ārvalstniekam vai bezvalstniekam”.

Atbalstīt

19. Papildināt kodeksu ar 189.1 pantu šādā redakcijā:

"189.1 pants. Strādāšana bez darba atļaujas

Par strādāšanu, ja nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem."

 

190.2 pants. Izvairīšanās no reģistrēšanās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās

Personām, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir obligāti jāreģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās, bet kuras izvairās no reģistrēšanās, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

30. Izteikt 190.2 pantu šādā redakcijā:

"190.2 pants. Izvairīšanās sniegt ziņas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei to iekļaušanai Iedzīvotāju reģistrā

Fiziskajām personām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā ir pienākums sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamas ziņas par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām, bet kuras izvairās no minēto ziņu sniegšanas, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Juridiskajām personām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā ir pienākums sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas iekļaušanai Iedzīvotāju reģistrā, bet kuras izvairās no minēto ziņu sniegšanas, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.”

48.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 30. pantu.

Atbalstīt

 

 

190.3 pants. Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīga nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajām nodaļām

Par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajām nodaļām -

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

31. Izteikt 190.3 pantu šādā redakcijā:

“190.3 pants. Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņu nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām – no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

49.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 31. pantu.

Atbalstīt

 

 

 

32. Papildināt kodeksu ar 190.11 pantu šādā redakcijā:

"190.11 pants. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Par uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz piecsimt latiem.”

     

20. Papildināt kodeksu ar 190.11 pantu šādā redakcijā:

"190.11 pants. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Par uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz piecsimt latiem.”

   

50.

/Likumprojekts ar reģ.nr.210/

Papildināt kodeksu ar 190.11 pantu šādā redakcijā:

"190.11 pants. Iespējas nodrošināšana nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā

Par apzinātu iespējas nodrošināšanu personai nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā –

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

Atbalstīt

uzskatīt par

190.14 pantu

(skat. 2.las. sagatavoto 190.14 pantu)

 
 

33. Papildināt kodeksu ar 190.12 pantu šādā redakcijā:

“190.12 pants. Uzturēšanās atļaujas nereģistrēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Par uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu ārvalstniekam vai bezvalstniekam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

51.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 190.12 panta sankcijā vārdus “ārvalstniekam vai bezvalstniekam”.

Atbalstīt

21. Papildināt kodeksu ar 190.12 pantu šādā redakcijā:

“190.12 pants. Uzturēšanās atļaujas nereģistrēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Par uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

 

34. Papildināt kodeksu ar 190.13 pantu šādā redakcijā:

“190.13 pants. Uzturēšanās Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas

Par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas –

uzliek naudas sodu ārvalstniekam vai bezvalstniekam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

52.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 190.13 panta sankcijā vārdus “ārvalstniekam vai bezvalstniekam”.

Atbalstīt

22. Papildināt kodeksu ar 190.13 pantu šādā redakcijā:

“190.13 pants. Uzturēšanās Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas

Par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

       

iestrādāts 50. priekšlikums

23. Papildināt kodeksu ar 190.14 pantu šādā redakcijā:

"190.14 pants. Iespējas nodrošināšana nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā

Par apzinātu iespējas nodrošināšanu personai nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā –

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

 

 

 

35. Papildināt kodeksu ar 200.1 pantu šādā redakcijā;

“200.1 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas

Par savlaicīgu neierašanos norīkojumā norādītajā alternatīvā dienesta pildīšanas vietā bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par alternatīvā dienesta pienākumu nepildīšanu bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par uzturēšanos alternatīvā dienesta pildīšanas vietā alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā-

piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.”

     

24. Papildināt kodeksu ar 200.1 pantu šādā redakcijā;

“200.1 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas

Par savlaicīgu neierašanos norīkojumā norādītajā alternatīvā dienesta pildīšanas vietā bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par alternatīvā dienesta pienākumu nepildīšanu bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par uzturēšanos alternatīvā dienesta pildīšanas vietā alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā-

piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.”

 

201.12 pants. Preču pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, tās noslēpjot no muitas kontroles

Par preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, ja tās noslēpj no muitas kontroles, tas ir, izmantojot slēptuves vai citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču atklāšanu, vai tām piešķir citu preču izskatu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot noslēptās preces.

36. Papildināt 201.12 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par muitas procedūras piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt latiem līdz

piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces." 

     

25. Papildināt 201.12 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par muitas procedūras piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces." 

204.4 pants. Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumu pārkāpšana

Par filmu reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu, nereģistrētu filmu publisku demonstrēšanu sabiedriskās vietās, kā arī televīzijas raidorganizāciju programmās, televīzijas raidorganizāciju vajadzībām neparedzētu un nereģistrētu filmu publisku demonstrēšanu televīzijas raidorganizāciju programmās, nereģistrētu filmu izplatīšanu (pārdošanu vai iznomāšanu individuālai lietošanai vai publiskai demonstrēšanai) -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs filmas vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs filmas vai bez konfiskācijas.

37. Izteikt 204.4 pantu šādā redakcijā:

"204.4 pants. Filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par filmu un to ražošanas materiālu producēšanu izplatīšanai un izvešanai no Latvijas Republikas bez filmu producenta reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par filmu izplatīšanu bez izplatīšanas veida un darbības vietas reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par nereģistrētu filmu kopiju izplatīšanu, par filmas reģistrācijas apliecībā norādīto filmas izmantošanas tiesību neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt latiem līdz

divtūkstoš latiem, konfiscējot šo filmu kopijas (videoierakstus).

Par filmas reģistrācijas apliecības saņēmēja pienākumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

Par filmu glabāšanas un uzskaites noteikumu neievērošanu, par izplatītāja pienākumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no divsimt latiem līdz

divtūkstoš latiem, konfiscējot ar pārkāpuma izdarīšanu saistītās filmas kopijas (videoierakstus)."

     

26. Izteikt 204.4 pantu šādā redakcijā:

"204.4 pants. Filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par filmu un to ražošanas materiālu producēšanu izplatīšanai un izvešanai no Latvijas Republikas bez filmu producenta reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par filmu izplatīšanu bez izplatīšanas veida un darbības vietas reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par nereģistrētu filmu kopiju (videoierakstu) izplatīšanu, par filmas reģistrācijas apliecībā norādīto filmas izmantošanas tiesību neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šo filmu kopijas (videoierakstus).

Par filmas reģistrācijas apliecības saņēmēja pienākumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

Par filmu glabāšanas un uzskaites noteikumu neievērošanu, par izplatītāja pienākumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot ar pārkāpuma izdarīšanu saistītās filmu kopijas (videoierakstus)."

 

204.6 pants. Autortiesību objektu izmantošana bez licences

Par autortiesību objektu izmantošanu bez likumā paredzētās licences saņemšanas -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

38. Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

"204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu izmantošana publiskā izpildījumā

Par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta liku mā paredzētā

licence –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Izteikt 204.6 panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu izmantošana bez licences

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā

licence –“.

 

Atbalstīt

27. Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

"204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu izmantošana publiskā izpildījumā

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā licence, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

39. Papildināt kodeksu ar 204.7 pantu šādā redakcijā:

"204.7 pants. Sākumdeklarēšanas kārtības pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto sākumdeklarācijas uzskaites, glabāšanas vai izmantošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par likumā noteiktā īpašuma neuzrādīšanu sākumdeklarācijā -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

54.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izslēgt 204.7 pantu.

Atbalstīt

 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 131.1, 134., 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142., 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150., 152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172., 172.1 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

40. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa "190." ar skaitļiem "190.2, 190.3, 190.11, 190.12".

55.

 

 

 

 

/Deputāti J.Sokolovskis,AKlementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko, S.Fjodorovs/

Papildināt 210. pantu pēc skaitļa “150” ar skaitli “151”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa "190." ar skaitļiem "190.2, 190.3, 190.11, 190.12".

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 140., 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3, 165.4, 165.5 pantā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200., 201.1-201.9 , 201.36, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

41. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., un 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 , 166.2, 166.3, 166.4, 166.7, 166.8 un 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21, 166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30 un 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5 un 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 200.1, 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.9, 201.39, 201.40, 201.41, 201.42, 201.43, 201.44, 201.45, 201.46, 201.47, 201.48, 204.1, 204.2, un 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

56.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 213. pantu pēc skaitļa “175.2” ar skaitli “175.4”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

29. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158. un 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 , 166.2, 166.3, 166.4, 166.7, 166.8 un 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21, 166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30 un 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5 un 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 200.1, 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.9, 201.39, 201.40, 201.41, 201.42, 201.43, 201.44, 201.45, 201.46, 201.47, 201.48, 204.1, 204.2 un 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114., 121., 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 124.1, 125., 126., 126.1 pantā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 126.4, 126.5, 129., 131., 131.1, 131.2, 134., 134.2, 134.3 (ja pārkāpumu izdarījis autotransporta līdzekļa vadītājs), 135.-136., 137.1 panta ceturtajā daļā, 138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 140. panta pirmajā daļā, 140.1, 155.4 panta pirmajā daļā, 159.4, 159.5 un 159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 181., 183., 183.1 un 202.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā un otrajā daļā, 129., 136., 171.panta pirmajā daļā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 129., 137.1 panta ceturtajā daļā, 140.1 pantā;

4) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

42. 214.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc skaitļa “123” ar skaitli “123.1”;

aizstāt skaitli un vārdus "126.2 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "126.2 pantā";

papildināt daļu pēc skaitļa “202.1” ar skaitli “204.6”.

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskā komisija/

Izteikt likumprojekta 42. pantu šādā redakcijā:

“42. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa “202.1” ar skaitli “204.6”.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa “202.1” ar skaitli “204.6”.

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 171.panta pirmajā daļā, 172.,  186.pantā un 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

43. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdu "204.6 pantā".

     

31. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdu "204.6 pantā".

 

 

44. Papildināt kodeksu ar 214.2 pantu šādā redakcijā:

"214.2 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.27–166.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārdā ir tiesīgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieks, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā."

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 214.2 pantu šādā redakcijā:

"214.2 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.28–166.31, 166.33 un 166.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārdā ir tiesīgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā."

/Juridiskā komisija/

Aizstāt Tieslietu ministra A.Aksenoka priekšlikumā skaitli “166.35” ar skaitli “166.34”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

32. Izteikt 214.2 pantu šādā redakcijā:

"214.2 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.28–166.31, 166.33 un 166.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārdā ir tiesīgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā."

 

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta iestādes

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 155.1 - 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1 - 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 - 159.6 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27 - 166.33, 169.3, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, -

naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti  134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā, -

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

45. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus "166.27 – 166.33".

60.

 

 

 

 

 

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus “166.27 - 166.33” ar skaitli “166.32”.

Atbalstīt

33. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus “166.27 - 166.33” ar skaitli “166.32”.

226.1 pants. Robežsardze

Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2, 124.pantā, 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Robežsardzes vārdā ir tiesīgi Robežsardzes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki un robežapsardzības daļu priekšnieki, kā arī pirmās kategorijas robežkontroles punktu priekšnieki.

46. Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

"226.1 pants. Valsts robecsardze

Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2, 124., un 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 189.panta otrajā daļā, 189.1, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) robežsardzes priekšnieks – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, – naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem;

2) robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks, robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks, robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki un Robežsardzes teritoriālo pārvalžu Robežapsardzības dienestu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, – naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

3) robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes priekšnieks un robežsardzes teritoriālo pārvalžu Imigrācijas dienestu priekšnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 189.1 un 190.13 pantā, – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

4) robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, robežsardzes nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

5) valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

63.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

“226.1 pants. Valsts robežsardze

Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2 pantā, 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 189.1, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) Robežsardzes priekšnieks - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, -

naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem;

2) Robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks un Robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, –

naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

3) Robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks un Robežsardzes teritoriālo pārvalžu Robežapsardzības dienestu priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

4) Robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (imigrācijas jautājumos) un Robežsardzes teritoriālo pārvalžu Imigrācijas dienestu (nodaļu) priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 189.1 un 190.13 pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

5) Robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, Robežsardzes nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

6) valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”.

/Likumprojekts ar reģ.nr.210/

Papildināt 226.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “126.4 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.14”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 226.1 pantā vārdu “Robežsardze” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts robežsardze” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

34. Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

“226.1 pants. Valsts robežsardze

Valsts robežsardze izskata šā kodeksa 114.2 pantā, 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 189.1, 190.13, 190.14, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts robežsardzes priekšnieks - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā

daļā, -

naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem;

2) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, –

naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

3) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Robežapsardzības dienestu priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

4) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (imigrācijas jautājumos) un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Imigrācijas dienestu (nodaļu) priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 189.1 un 190.13 

pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

5) Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts robežsardzes nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

6) valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”.

 

235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145. - 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Valsts elektrosakaru inspekcija izskata šā kodeksa 146. - 146.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta un Valsts elektrosakaru inspekcijas vārdā attiecīgi ir tiesīgi:

1) Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki;

2) Valsts elektrosakaru inspekcijas direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas.

 

64.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lie tu komisija/

Izteikt 235. pantu šādā redakcijā:

“235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145. - 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta vārdā ir tiesīgi Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki.”

Atbalstīt

35. Izteikt 235. pantu šādā redakcijā:

“235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145. - 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta vārdā ir tiesīgs Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki.”

 

251.pants. Pārkāpēja atvešana

Lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar sastādīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes vai Robežsardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs.

Ja izdarīti transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpumi vai kustības kārtības un drošības noteikumu pārkāpumi, kravu saglabāšanas noteikumu pārkāpumi transportā, ugunsdrošības, sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpumi transportā, pārkāpēju var nogādāt policijā uz to pilnvarota persona, ja pārkāpējam nav personas dokumentu un nav liecinieku, kuri var sniegt nepieciešamās ziņas par viņu.

Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts iestāžu, Valsts meža dienesta amatpersonas, kā arī attiecīgi pilnvarotas to iestāžu amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas, rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi var nogādāt pārkāpēju policijas, Zemessardzes vai pašvaldību institūciju dienesta telpās.

Nogādāšana jāizdara iespējami īsākā laikā.

 

65.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Papildināt 251.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie administratīvie pārkāpumi izdarīti valsts robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā, pārkāpēju attiecīgajās dienesta telpās var nogādāt arī robežsargs.”

uzskatīt šā panta ceturto daļu attiecīgi par piekto daļu.”

Atbalstīt

36. Papildināt 251.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie administratīvie pārkāpumi izdarīti valsts robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā, pārkāpēju attiecīgajās dienesta telpās var nogādāt arī robežsargs.”;

uzskatīt šā panta ceturto daļu attiecīgi par piekto daļu.

 

254.pants. Institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izdarīt administratīvo aizturēšanu

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas (amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar likumu, tas ir:

1) policijas darbinieki (amatpersonas) - ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja pārkāpti satiksmes noteikumi, medību, zvejas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu, kā arī citos likumdošanas aktos tieši paredzētajos gadījumos;

2) Robežsardzes amatpersonas - ja ir pārkāpts Latvijas valsts robežas vai pierobežas režīms, kā arī ja tiek ievestas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas;

3) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi;

4) Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides aizsardzības pārvalžu amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;

5) lidostas aviodrošības dienests - ja izdarīti lidostas drošības noteikumu pārkāpumi;

6) Valsts elektrosakaru inspekcijas amatpersonas - ja tiek ievestas, uzstādītas, būvētas, pārdotas vai lietotas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas, kā arī izdarīti citi radiosakaru noteikumu pārkāpumi.

 

66.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izteikt 254.panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā:

“2) Robežsardzes amatpersonas - ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, ko veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.”

Atbalstīt

37. Izteikt 254.panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Robežsardzes amatpersonas - ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.”

255.pants. Administratīvās aizturēšanas termiņi

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var ne ilgāk kā uz trim stundām. Izņēmuma gadījumos sakarā ar sevišķu nepieciešamību likumdošanas akti var noteikt citādu administratīvās aizturēšanas ilgumu.

Personas, kuras pārkāpušas Latvijas valsts robežas vai pierobežas režīmu, var aizturēt uz laiku līdz trim stundām, lai sastādītu protokolu, bet, ja nepieciešams noskaidrot pārkāpēja personu un pārkāpuma apstākļus, - uz laiku līdz trim diennaktīm, divdesmit četru stundu laikā no aizturēšanas brīža rakstveidā paziņojot par to prokuroram; ja pārkāpējam nav personas dokumenta, ar prokurora sankciju viņu var aizturēt uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Personu, kura tirgo alkoholiskos dzērienus un spirtu neatļautās vietās, ir izdarījusi sīko huligānismu vai pārkāpusi sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtību, var aizturēt, līdz tiesnesis vai policijas iestādes priekšnieks (priekšnieka vietnieks) izskata lietu.

Administratīvās aizturēšanas laiku skaita no brīža, kad pārkāpējs nogādāts protokola sastādīšanai, bet personai, kas bijusi alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, - no atskurbšanas brīža.

Personai, kura izdarījusi muitas noteikumu pārkāpumu muitas kontroles veikšanas laikā, administratīvās aizturēšanas laiku skaita no muitas kontroles pabeigšanas brīža.

47. Izslēgt 255.panta otro daļu.

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

/Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece/

Izteikt 255.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ārvalstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri pārkāpuši ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumus Latvijas Republikā, var aizturēt uz laiku līdz trim stundām, lai sastādītu administratīvo pārkāpumu protokolu, bet, ja nepieciešams noskaidrot pārkāpēja personu vai pārkāpuma apstākļus, - uz laiku līdz trim diennaktīm, divdesmit četru stundu laikā no aizturēšanas brīža, rakstveidā paziņojot par to prokuroram.”

/Juridiskā komisija/

Aizstāt Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumā vārdus “Ārvalstu pilsoņus un bezvalstniekus” ar vārdu “Ārzemniekus”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

38. Izteikt 255.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ārzemniekus, kuri pārkāpuši ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas vai tranzīta noteikumus Latvijas Republikā, var aizturēt uz laiku līdz trim stundām, lai sastādītu administratīvo pārkāpumu protokolu, bet, ja nepieciešams noskaidrot pārkāpēja personu vai pārkāpuma apstākļus, - uz laiku līdz trim diennaktīm, divdesmit četru stundu laikā no aizturēšanas brīža rakstveidā paziņojot par to prokuroram.”

 

260.pants. Pie administratīvās atbildības sauktās personas tiesības un pienākumi

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības kā personiski, tā ar advokāta palīdzību iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības piedalīties lietas izskatīšanā, izmantot advokāta palīdzību, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu.

Ja šī persona nav klāt, lietu var izskatīt tikai tad, ja ir ziņas, ka tai savlaicīgi paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku, un ja no tās nav saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu. Ja šāds lūgums saņemts, ir nepieciešams, lai tiesnesis vai cita amatpersona, kas izskata lietu, atzītu šo lūgumu par pamatotu un atliktu lietas izskatīšanu.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības vai par kuras pārkāpumu lieta tiek izskatīta, ja tā neprot valodu, kurā notiek lietvedība, tiek nodrošinātas tiesības lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus likumā noteiktajā kārtībā.

Izskatot lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 46., 146., 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 175., 177., 178. un 201.1 pantā, pie administratīvās atbildības sauktās personas klātbūtne ir obligāta. Ja šī persona izvairās ierasties pēc policijas iestādes vai tiesneša aicinājuma, to var atvest piespiedu kārtā, bet, ja tas nav iespējams, lietu tiesā izskata bez tās piedalīšanās.

48. Izslēgt 260.panta piektajā daļā skaitli "146.".

     

39. Izslēgt 260.panta piektajā daļā skaitli "146.".

 

270.pants. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņi

Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņus nosaka likumdošana.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem izskata piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad institūcija (amatpersona), kas kompetents lietu izskatīt, saņēmis protokolu par administratīvo pārkāpumu un citus lietas materiālus.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 46., 167.pantā, 171.panta pirmajā un otrajā daļā, 175. un 178.pantā, izskata diennakts laikā, par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 146., 165.3, 174.3 un 175.2 pantā, - trīs dienu laikā, bet 95.-98., 200., 201.1 pantā paredzētās - septiņu dienu laikā.

Likumdošana var noteikt arī citus termiņus administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai.

49. Izslēgt 270.panta trešajā daļā skaitli "146.".

     

40. Izslēgt 270.panta trešajā daļā skaitli "146.".

 

279.pants. Tiesības pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu

Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt persona, par kuru tas pieņemts, kā arī cietušais.

(Otrā daļa atzīta par spēkā neesošu ar ST 20.06.2002. spriedumu, kas stājas spēkā no 26.06.2002.).

 

69.

/Deputāti J.Sokolovskis,AKlementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko, S.Fjodorovs/

Izslēgt 279. panta otro daļu.

Neatbalstīt

 

280.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt:

1) administratīvās komisijas lēmumu - rajona (pilsētas) tiesai;

2) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

3) rajona, pilsētas un pagasta padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, kā arī pašvaldības direktora lēmumus - rajona (pilsētas) tiesai;

4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu naudas soda veidā - augstākai institūcijai (augstākai amatpersonai) vai rajona (pilsētas) tiesai, kuras spriedums ir galīgs; lēmumu par cita administratīvā soda uzlikšanu - augstākai institūcijai (augstākai amatpersonai), bet pēc tam sūdzību var iesniegt rajona (pilsētas) tiesai.

Lēmumu par vienlaikus uzliktu administratīvo pamatsodu un kādu no papildsodiem pēc tās personas izvēles, kura to pārsūdz, var pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta pamatsoda vai papildsoda pārsūdzēšanai;

5) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

6) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kas pieņēmusi lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, ja likumdošanā nav noteikts citādi. Iesniegtā sūdzība trīs dienu laikā kopā ar lietu jānosūta institūcijai (amatpersonai), kas pilnvarots saskaņā ar šo pantu sūdzību izskatīt un kam tā adresēta.

No personas, kas pārsūdzējusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, valsts nodeva netiek iekasēta.

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

/Deputāti J.Sokolovskis,AKlementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko, S.Fjodorovs/

Izteikt 280. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt:

1) administratīvās komisijas lēmumu - rajona (pilsētas) tiesai;

2) rajona, pilsētas, pagasta padomes priekšsēdētāja un citu pašvaldību amatpersonu lēmumus - rajona (pilsētas) tiesai;

4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu - augstākai amatpersonai vai rajona (pilsētas) tiesai. Ja sūdzība ir iesniegta augstākai amatpersonai, tās lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesai.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 280. panta pirmās daļas 4. punktā vārdus “kuras spriedums ir galīgs”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

41. Izslēgt 280. panta pirmās daļas 4. punktā vārdus “kuras spriedums ir galīgs”.

 

287.pants. Tiesneša, policijas iestādes priekšnieka, augstākas tiesas priekšsēdētāja un augstākas policijas iestādes priekšnieka pilnvaras lietas pārskatīšanā

Tiesneša lēmumu lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 140., 150.1, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3 pantā, 165.4, 165.5 pantā, 166.2 - 166.5, 166.7 - 166.8, 166.17, 166.20 - 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194., 194.1, 200., 201.1, 201.2 - 201.9,  201.36, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats tiesnesis, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas tiesas priekšsēdētājs.

Policijas iestādes priekšnieka lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts šā kodeksa 167.pantā, var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats policijas iestādes priekšnieks, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas policijas iestādes priekšnieks.

50. 287.panta pirmajā daļā:

izslēgt skaitli un vārdus "126.2 panta otrajā daļā" un skaitļus "190.2, 190.3";

papildināt daļu pēc skaitļa “200” ar skaitli “200.1”

     

42. 287.panta pirmajā daļā:

izslēgt skaitli un vārdus "126.2 panta otrajā daļā" un skaitļus "190.2, 190.3";

papildināt daļu pēc skaitļa “200.” ar skaitli “200.1”

 

300.pants. Lēmuma par naudas sodu piespiedu izpilde

Ja pārkāpējs nav samaksājis naudas sodu šā kodeksa 299.pantā noteiktajā termiņā, lēmumu par naudas soda uzlikšanu nosūta soda summas ieturēšanai piespiedu kārtā no viņa darba algas, citas izpeļņas, pensijas vai stipendijas saskaņā ar noteikumiem, kādi paredzēti civilprocesa kodeksā.

Ja persona, kurai uzlikts naudas sods, nestrādā vai arī naudas soda ieturēšana no pārkāpēja darba algas vai citas izpeļņas, pensijas vai stipendijas nav iespējama citu iemeslu dēļ, naudas soda piedziņu, pamatojoties uz institūcijas (amatpersonas) lēmumu par naudas soda uzlikšanu, izdara tiesu izpildītājs, vēršot piedziņu uz pārkāpēja personisko mantu, kā arī uz viņa daļu kopmantā.

Naudas soda piedziņu nevar vērst uz mantu, uz kuru saskaņā ar likumdošanu nevar vērst piedziņu pēc izpilddokumentiem.

51. Izteikt 300.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja parādnieks nav labprātīgi samaksājis naudas sodu šā kodeksa 299.pantā noteiktajā termiņā, institūcija vai amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, nosūta lēmumu parādnieka darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai ieturējumu izdarīšanai no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktos ieturējumu apmērus."

     

43. Izteikt 300.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja parādnieks nav labprātīgi samaksājis naudas sodu šā kodeksa 299.pantā noteiktajā termiņā, institūcija vai amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, nosūta šo lēmumu parādnieka darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai ieturējumu izdarīšanai no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktos ieturējumu apmērus."

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1 panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15 pantā, 166.20, 169.3 un 178. pantā;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 79., 80., 80.1, 80.2 pantā;

4) meca dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 — 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 — 201.15 pantā;

9) Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 149.2 pantā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.2 pantā;

11) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu).

52. 304.pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus “rajonu (pilsētu)”;

papildināt 9.punktu pēc skaitļa un vārdiem "146.1 panta otrajā un trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "146.2 panta trešajā daļā";

izslēgt 8.punktā skaitli "166.31";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 pantā."

72.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 304. panta 9. punktu šādā redakcijā:

“9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 146.2 panta otrajā daļā;”.

Atbalstīt

44. 304.pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus “rajonu (pilsētu)”;

izslēgt 8.punktā skaitli "166.31";

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 146.2 panta otrajā daļā;”;

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 pantā."