Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

(reģ. nr. 18)

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā trešā lasījuma redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem)

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) kultūrvēsturiska vērtība — cilvēka radošā gara meistardarbs, kas demonstrē nozīmīgu cilvēces vērtību mijiedarbību noteiktā laika posmā vai vietā saistībā ar arhitektūras vai tehnoloģijas attīstību, monumentālo mākslu, pilsētas plānošanu, ainavu dizainu, kas tieši vai materiāli ir saistīts ar notikumiem, dzīvām tradīcijām, mākslas vai literāriem darbiem, kam piemīt īpaša universāla vērtība un kas nav jaunāks par 25 gadiem;

2) kultūrvēsturiskā vide — cilvēces attīstības gaitā apzinātas darbības rezultātā radīta vieta, ja tai vai atsevišķiem tās elementiem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska, ainaviska vai citāda saglabājama kultūras vērtība;

3) kultūrvēsturiskās vides pārveidošana — jebkura tehniska, būvnieciska, saimnieciska darbība, kuras rezultātā tiek fiziski mainīta kultūrvēsturiskā vide (funkcija, forma, krāsa, atsevišķas detaļas, materiāls), kā arī cita kultūras vērtība;

4) publiskā ārtelpa — ielas, bulvāri, laukumi, parki, skvēri, krastmalas, kvartālu telpa, pagalmi, kas bez ierobežojumiem pieejami sabiedrībai neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas;

5) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums — teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 1. panta 5. punktu pēc vārdiem ”Rīgas vēsturiskā centra” ar vārdiem “un tā aizsardzības zonas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) kultūrvēsturiska vērtība — cilvēka radošā gara meistardarbs, kas demonstrē nozīmīgu cilvēces vērtību mijiedarbību noteiktā laika posmā vai vietā saistībā ar arhitektūras vai tehnoloģijas attīstību, monumentālo mākslu, pilsētas plānošanu, ainavu dizainu, kas tieši vai materiāli ir saistīts ar notikumiem, dzīvām tradīcijām, mākslas vai literāriem darbiem, kam piemīt īpaša universāla vērtība un kas nav jaunāks par 25 gadiem;

2) kultūrvēsturiskā vide — cilvēces attīstības gaitā apzinātas darbības rezultātā radīta vieta, ja tai vai atsevišķiem tās elementiem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska, ainaviska vai citāda saglabājama kultūras vērtība;

3) kultūrvēsturiskās vides pārveidošana — jebkura tehniska, būvnieciska, saimnieciska darbība, kuras rezultātā tiek fiziski mainīta kultūrvēsturiskā vide (tās funkcija, forma, krāsa, atsevišķas detaļas, materiāls), kā arī cita kultūras vērtība;

4) publiskā ārtelpa — ielas, bulvāri, laukumi, parki, skvēri, krastmalas, kvartālu telpa, pagalmi, kas bez ierobežojumiem pieejami sabiedrībai neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas;

5) Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums — teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         

 

2.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu un kvalitatīvu attīstību.

2.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta 2. pantu aiz vārda “saglabāšanu” ar vārdu “aizsardzību”.

Atbalstīt

2.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un kvalitatīvu attīstību.

 

         

 

3.pants. Šā likuma uzdevums ir noteikt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas statusu, teritoriju, saglabāšanas, uzturēšanas, aizsardzības, izmantošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un prasības Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma izstrādei.

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

3.pantā izslēgt vārdu “statuss”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 3. pantā izslēgt vārdu “uzturēšanas”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 3. pantā vārdus ” Rīgas vēsturiskā centra teritorijas” ar vārdiem “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas”.

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

3.pants. Šā likuma uzdevums ir noteikt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas statusu, teritoriju, saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un prasības Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei.

         

 

4.pants. (1) Rīgas vēsturiskā centra teritorija 438,3 hektāru platībā un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorija 1574,2 hektāru platībā ir Rīgas pilsētas teritorijas daļa (turpmāk — Rīgas vēsturiskais centrs). Abu minēto teritoriju robežas tiek noteiktas saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā norādīto robežu plānu un 2.pielikumā norādīto robežu aprakstu.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 4. pantā vārdus “438,3 hektāru platībā” un “1574,2 hektāru platībā”.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

4.panta 2.daļā izslēgt tekstu iekavās “(turpmāk – Rīgas vēsturiskais centrs)”

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 4. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “(turpmāk – Rīgas vēsturiskais centrs)”.

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

4.pants. (1) Rīgas vēsturiskā centra teritorija 438,3 hektāru platībā un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorija 1574,2 hektāru platībā ir Rīgas pilsētas teritorijas daļa. Abu minēto teritoriju robežas tiek noteiktas saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā doto robežu plānu un 2.pielikumā doto robežu aprakstu.

(2) Rīgas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. Tā saglabāšanu un aizsardzību reglamentē šis likums, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 1972.gada Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un citi normatīvie akti.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 4. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Rīgas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa daļa. Rīgas vēsturiskais centrs iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu un aizsardzību reglamentē šis likums, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, 1972. gada Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, un citi normatīvie akti.”

Atbalstīt

 

(2) Rīgas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa daļa. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu un aizsardzību reglamentē šis likums, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 1972.gada Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un citi normatīvie akti.

         

5.pants. (1) Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu.

(2) Rīgas vēsturiskajā centrā saglabājamas un aizsargājamas šādas tajā esošās autentiskās kultūrvēsturiskās vērtības:

1) vēsturiskā plānojuma struktūra (ar vēlākos laikos veiktiem kvalitatīviem pārveidojumiem);

2) panorāma un siluets, skatu perspektīvas;

3) vēsturiskā apbūve (īpaši — viduslaiku, jūgendstila un koka apbūve), tās mērogs un raksturs;

4) arheoloģiskais kultūrslānis;

5) publiskā ārtelpa;

6) zaļumu un zaļo zonu sistēma;

7) vēsturiskās ūdensteces un ūdens tilpnes;

8) vēsturiskais zemes virsmas iesegums (bruģa segumi, grants celiņi u.c.);

9) vēsturiskie labiekārtojuma elementi.

10.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā aizstāt vārdus “Rīgas vēsturiskajā centrā” ar vārdiem “Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

5.pants. (1) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu.

(2) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā saglabājamas un aizsargājamas šādas tajā esošās autentiskās kultūrvēsturiskās vērtības:

1) vēsturiskā plānojuma struktūra (ar vēlākos laikos veiktiem kvalitatīviem pārveidojumiem);

2) panorāma un siluets, skatu perspektīvas;

3) vēsturiskā apbūve (īpaši — viduslaiku, jūgendstila un koka apbūve), tās mērogs un raksturs;

4) arheoloģiskais kultūrslānis;

5) publiskā ārtelpa;

6) zaļumu un zaļo zonu sistēma;

7) vēsturiskās ūdensteces un ūdenstilpes;

8) vēsturiskais zemes virsmas iesegums (bruģa segumi, grants celiņi u.c.);

9) vēsturiskie labiekārtojuma elementi.

(3) Rīgas vēsturiskajā centrā saglabājamo kultūrvēsturisko vērtību pārveidošana pieļaujama, ja nepieciešamā pārveidojuma veikšana ir vienīgais veids, kā nodrošināt pilsētas attīstību, un ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā vērtība.

11.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

5.pantā 3.daļā izslēgt vārdus „ja nepieciešamā pārveidojuma veikšana ir vienīgais veids, kā nodrošināt pilsētas attīstību”.

Neatbalstīt

(3) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā saglabājamo kultūrvēsturisko vērtību pārveidošana pieļaujama, ja nepieciešamā pārveidojuma veikšana ir vienīgais veids, kā nodrošināt pilsētas attīstību, un ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā vērtība.

 

 

(4) Rīgas vēsturiskajā centrā nav pieļaujama tāda vēsturisko dzīvojamo ēku pārveidošana, kuras rezultātā tiek mainīta šo ēku vēsturiskā funkcija. Šis noteikums neattiecas uz vēsturisko dzīvojamo ēku pirmajiem stāviem un pagrabiem.

12.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Svītrot 5. panta 4. daļu.

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta 4.daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Rīgas vēsturiskajā centrā nav pieļaujama tāda vēsturisko dzīvojamo ēku pārbūve vai šo ēku stāvu pārplānošana, kuras rezultātā tiek neatgriezeniski zaudēta iespēja izmantot attiecīgo ēku dzīvošanai.”

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5. panta pašreizējā ceturtajā daļā aizstāt vārdus “un pagrabiem” ar vārdiem “pagraba vai puspagraba stāviem”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(4) Rīgas vēsturiskajā centrā nav pieļaujama tāda vēsturisko dzīvojamo ēku pārbūve vai šo ēku stāvu pārplānošana, kuras rezultātā tiek neatgriezeniski zaudēta iespēja izmantot attiecīgo ēku dzīvošanai. Šis noteikums neattiecas uz vēsturisko dzīvojamo ēku pirmajiem stāviem, pagrabstāviem vai puspagraba stāviem.

(5) Rīgas vēsturiskajā centrā mūsdienu kvalitatīva arhitektūras un vides dizaina objektus drīkst radīt, ievērojot šādus noteikumus: objektam izraudzītā vieta nav pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma struktūru; tiek respektēts vēsturiskās apbūves raksturs, mērogs, ritms, tradicionālā materiālu izvēle un arhitektūras noskaņa; objekts iekļaujas vēsturiskajā vidē.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

5.panta 5.daļā aizvietot vārdus „plānojuma struktūra” ar „plānojumu”, t.i., izteikt šādi: „Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā mūsdienu kvalitatīva arhitektūras un vides dizaina objektus drīkst radīt, ievērojot šādus noteikumus: objektam izraudzītā vieta nav pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumu…”

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta 5. daļu šādā redakcijā:

“(5) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā kvalitatīvus mūsdienu arhitektūras un vides dizaina objektus drīkst radīt, kā arī pieminekļus drīkst uzstādīt ievērojot šādus noteikumus: objektam izraudzītā vieta nav pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojuma struktūru; tiek respektēts vēsturiskās apbūves raksturs, mērogs, ritms, tradicionālā materiālu izvēle un arhitektūras radītā noskaņa; objekts iekļaujas vēsturiskajā vidē.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā kvalitatīvus mūsdienu arhitektūras un vides dizaina objektus drīkst radīt, kā arī pieminekļus drīkst uzstādīt ievērojot šādus noteikumus: objektam izraudzītā vieta nav pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojuma struktūru; tiek respektēts vēsturiskās apbūves raksturs, mērogs, ritms, tradicionālā materiālu izvēle un arhitektūras radītā noskaņa; objekts iekļaujas vēsturiskajā vidē.

(6) Rīgas vēsturiskajā centrā atbilstoši tā aizsardzības režīmam jāievēro arī likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

17.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5. pantā izslēgt panta pašreizējo sesto daļu.

Atbalstīt

 
         

6.pants. Rīgas vēsturiskā centra teritorija, kas saskaņā ar Rīgas brīvostas likumu vienlaikus ir arī Rīgas brīvostas teritorija, tiek apbūvēta vai citādi pārveidota, ievērojot šā likuma noteikumus.

18.

 

19.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 6. pantu.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 6. pantā aizstāt vārdus “Rīgas vēsturiskā centra teritorija” ar vārdiem “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

6.pants. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija, kas saskaņā ar Rīgas brīvostas likumu vienlaikus ir arī Rīgas brīvostas teritorija, tiek apbūvēta vai citādi pārveidota, ievērojot šā likuma noteikumus.

         

7.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu, aizsardzību, izmantošanu, uzturēšanu un pārveidošanu, kā arī par Rīgas vēsturiskā centra attīstības projektu īstenošanas kārtību (turpmāk — Ministru kabineta noteikumi par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību).

20.

 

21.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 7. pantu.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 7. pantu izteikt šādā redakcijā:

“7.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību, izmantošanu, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanu, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību).”

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

7.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību, izmantošanu, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanu, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību (turpmāk — Ministru kabineta noteikumi par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību).

         

8.pants. (1) Rakstveidā un grafiski parādītu Rīgas vēsturiskā centra pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu un tās aprobežojumus, kā arī prasības kultūrvēsturiskās vides un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai nosaka Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums.

22.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 8. panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Rakstveidā un grafiski parādītu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus, kā arī prasības kultūrvēsturiskās vides un vēsturisko vērtību saglabāšanai nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums (turpmāk - Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums).”

Atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

redakcijā

25. priekšlikumā

 

(2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumā noteiktās prasības, teritoriju robežas un objektus precizē detālajos plānojumos. Kvartālus, kuriem obligāti izstrādājams detālais plānojums, nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome.

23.

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

8.panta 2.daļas otro teikumu izteikt šādi: „Kvartālus, kuriem prioritāri izstrādājams detālplānojums, nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānā”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 8. panta otrās daļas otrajā teikumā papildināt aiz vārda “kvartālus” ar vārdiem “vai kvartālu grupas”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8.pants. (1) Rakstveidā un grafiski parādītu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsar dzības zonas pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus, prasības kultūrvēsturiskās vides un vēsturisko vērtību saglabāšanai, kā arī tos kvartālus vai kvartālu grupas, kuriem obligāti izstrādājams detālais plānojums, nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums (turpmāk — Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums).

(2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumā noteiktās prasības, teritoriju robežas un objektus precizē kvartālu vai kvartālu grupu detālajā plānojumā.

(3) Kvartālus vai kvartālu grupas, kuriem obligāti izstrādājams detālais plānojums, norāda Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, izstrādājot Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma projektu.”

 

Daļēji atbalstīt,

izteikts

atbildīgās komisijas

redakcijā

25. priekšlikumā

 

Atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

redakcijā

25. priekšlikumā

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. (1) Rakstveidā un grafiski parādītu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus, prasības kultūrvēsturiskās vides un vēsturisko vērtību saglabāšanai, kā arī tos kvartālus vai kvartālu grupas, kuriem obligāti izstrādājams detālais

plānojums, nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums (turpmāk — Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums).

(2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumā noteiktās prasības, teritoriju robežas un objektus precizē kvartālu vai kvartālu grupu detālajā plānojumā.

(3) Kvartālus vai kvartālu grupas, kuriem obligāti izstrādājams detālais plānojums, norāda Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, izstrādājot Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma projektu.

         

 

9.pants. (1) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumu izstrādā un apstiprina Rīgas Dome saistošo noteikumu veidā, ievērojot šo likumu, Teritorijas plānošanas likumu, Ministru kabineta noteikumus par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības un ņemot vērā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas nacionālās komisijas (turpmāk — Latvijas nacionālā komisija) rekomendācijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 9. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “ņemot vērā”.

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 9.panta pirmajā daļā aiz vārda “rekomendācijas” ar vārdiem “un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes norādījumus par tiem kvartāliem vai kvartālu grupām, kuriem izstrādājams detālais plānojums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

9.pants. (1) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumu izstrādā un apstiprina Rīgas Dome saistošo noteikumu veidā, ievērojot šo likumu, Teritorijas plānošanas likumu, Ministru kabineta noteikumus par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas (turpmāk — Latvijas Nacionālā komisija) rekomendācijas un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes norādījumus par tiem kvartāliem vai kvartālu grupām, kuriem izstrādājams detālais plānojums.

(2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums pirms tā apstiprināšanas Rīgas Domes sēdē saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un, ja tai nav iebildumu, virzāms apstiprināšanai Rīgas Domē. Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums vienlaikus nosūtāms izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomei.

28.

 

 

 

 

 

 

29.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 9. panta otrās daļas pirmajā teikumā aizstāt vārdu “plānojums” ar vārdiem “plānojuma (kvartāla vai kvartālu grupas detālā plānojuma) projekts”, un vārdus “Rīgas Domes sēdē “ ar vārdiem “Rīgas Domē”.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 9. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdu “plānojums” aizstāt ar vārdu “plānojuma projekts”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma (kvartāla vai kvartālu grupas detālā plānojuma) projekts pirms tā apstiprināšanas Rīgas Domē saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un, ja tai nav iebildumu, virzāms apstiprināšanai Rīgas Domē. Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma projekts vienlaikus nosūtāms izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomei.

(3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ierosina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram apturēt Rīgas Domes saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums (detālais plānojums), ja:

1) nav ievērotas likumā noteiktās prasības attiecībā uz teritorijas plānojuma izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību;

2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums (detālais plānojums) ir pretrunā ar šā likuma 5.panta vai citu pantu noteikumiem;

3) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums (detālais plānojums) ir pretrunā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Aizsargjoslu likuma vai citu normatīvo aktu noteikumiem.

30.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 9. panta 3. daļu.

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 9. panta trešās daļas ievaddaļā vārdus “(detālais plānojums)” ar vārdiem “(kvartāla vai kvartālu grupas detālais plānojums)”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) nav ievērotas likumā noteiktās prasības attiecībā uz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma (kvartāla vai kvartālu grupas detālā plānojuma) izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību; “

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 9. panta trešās daļas 2. un 3. punktu izteikt kā trešās daļas otro punktu šādā redakcijā:

“2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums (kvartāla vai kvartālu grupas detālais plānojums) ir pretrunā ar šā likuma, likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Aizsargjoslu likuma vai citu normatīvo aktu noteikumiem.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ierosina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram apturēt Rīgas Domes saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums (kvartāla vai kvartālu grupas detālais plānojums), ja:

1) nav ievērotas likumā noteiktās prasības attiecībā uz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma (kvartāla vai kvartālu grupas detālā plānojuma) izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību;

2) Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums (kvartāla vai kvartālu grupas detālais plānojums) ir pretrunā ar šā likuma, likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Aizsargjoslu likuma vai citu normatīvo aktu noteikumiem.

         
 

34.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 10. pantu sekojošā redakcijā:

“10.pants. (1) Lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, tiek izveidota Rīgas vēsturiskā centra attīstības padome (turpmāk tekstā — Padome), kuras sastāvu, nolikumu un finansējumu apstiprina Rīgas Dome.

(2) Padome ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir 6 locekļi: trīs Rīgas Domes pārstāvji, viens Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, viens Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis un viens Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis.

(3) Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāju no Rīgas domes pārstāvju vidus ieceļ Rīgas dome. Padomes priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēlē Padomes locekļi ar absolūto balsu vairākumu (no visu Padomes locekļu skaita).

(4) Padomes darbā var pieaicināt ekspertus konkrētu programmu un individuālo projektu izvērtēšanai.”

Neatbalstīt

 

10.pants. (1) Lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, tiek izveidota Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome (turpmāk — Padome), kuras sastāvu un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

35.

Juridiskais birojs

Ierosinām 10. panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, tiek izveidota Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome (turpmāk – Padome), kuras sastāvu pēc kultūras ministra ierosinājuma un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.“

 

Atbalstīt

10.pants. (1) Lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, tiek izveidota Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome (turpmāk — Padome), kuras sastāvu (pēc kultūras ministra ierosinājuma) un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir deviņi speciālisti:

1) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs;

2) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas amatpersona, kas atbild par kultūras pieminekļu uzskaiti un izpēti;

3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arheologs vai arhitekts;

4) par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgās Rīgas Domes institūcijas vadītājs;

5) Rīgas Domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas vēsturiskā centra attīstību;

6) Rīgas Domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas pilsētas plānošanu;

7) kultūras ministra uzaicināts speciālists;

8) Latvijas nacionālās komisijas pārstāvis;

9) Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis.

36.

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

10.panta 2.daļu izteikt šādā redakcijā: „Padome ir sabiedriski konsultatīva institūcija, kuru vada Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis un kuras sastāvā ir šādu institūciju speciālisti”:

Juridiskais birojs

Ierosinām 10. panta otrās daļas ievaddaļā aizstāt vārdu “speciālisti” ar vārdu “locekļi”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 10. panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir desmit locekļi:”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

10.panta 2.daļā pievienot jaunu 10) punktu: „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(2) Padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir desmit locekļi:

1) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs;

2) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas amatpersona, kas atbild par kultūras pieminekļu uzskaiti un izpēti;

3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arheologs vai arhitekts;

4) par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgās Rīgas Domes institūcijas vadītājs;

5) Rīgas Domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas vēsturiskā centra attīstību;

6) Rīgas Domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas pilsētas plānošanu;

7) kultūras ministra uzaicināts speciālists;

8) Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis;

9) Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis;

10) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis.

(3) Padomes sastāvu apstiprina uz trim gadiem.

 

 

 

(4) Padomes tehnisko un organizatorisko darbību nodrošina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

40.

Juridiskais birojs

10. panta trešo daļu papildināt ar teikumu šādā redakcijā: “Padomes priekšsēdētāju no sava vidus uz trim gadiem ievēlē Padomes locekļi.”

Atbalstīt

(3) Padomes sastāvu apstiprina uz trim gadiem. Padomes priekšsēdētāju no sava vidus uz trim gadiem ievēlē Padomes locekļi.

(4) Padomes tehnisko un organizatorisko darbību nodrošina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

         

11.pants. Padomes funkcijas ir šādas:

1) pārraudzīt Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un ievērošanu;

41.

 

42.

 

 

 

43.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 11. panta 1. punktu.

Juridiskais birojs

Ierosinām 11. panta ievaddaļā aizstāt vārdus “funkcijas ir šādas” ar vārdiem “kompetencē ir”.

Juridiskais birojs

Ierosinām 11. panta 1. punktā aizstāt vārdus “izstrādes gaitu un ievērošanu“ ar vārdiem “izstrādes un īstenošanas gaitu”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

11.pants. Padomes kompetencē ir:

1) pārraudzīt Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma izstrādes un īstenošanas gaitu;

2) sniegt atzinumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Rīgas Domes atbildīgajai institūcijai par izstrādāto Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma vai tā grozījumu projektu pirms tā apstiprināšanas Rīgas Domē;

     

2) sniegt atzinumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Rīgas Domes atbildīgajai institūcijai par izstrādāto Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma vai tā grozījumu projektu pirms tā apstiprināšanas Rīgas Domē;

 

3) izskatīt jaunu objektu būvniecības un ēku un būvju rekonstrukcijas ieceres, kas attiecas uz Rīgas vēsturisko centru, un sniegt atzinumus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par to ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi;

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

47.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 11. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma izskatīt jautājumus un sniegt atzinumus par jaunu objektu būvniecības un ēku un būvju rekonstrukcijas iecerēm;”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 11. panta 3. punktu izteikt šādā redakcijā:

“3) izvērtēt jaunu objektu būvniecības, kā arī ēku un būvju rekonstrukcijas vai nojaukšanas ieceres Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā un sniegt atzinumus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Rīgas domes par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai institūcijai par attiecīgās ieceres ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, ja kāda no šīm institūcijām to lūgusi. Pieņemot lēmumu attiecīgajā jautājumā, jāņem vērā Padomes sniegtais atzinums.”

 

“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija

Papildināt likumprojekta 11. panta 3. punktu pēc vārdiem “būvju rekonstrukcijas” ar “kā arī pieminekļu uzstādīšanas un atjaunošanas”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 11. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā un sniegt atzinumus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par attiecīgās ieceres ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, ja kāda no minētajām institūcijām to lūgusi. Pieņemot lēmumu attiecīgajā jautājumā, jāņem vērā Padomes sniegtais atzinums;”

Daļēji atbalstīt,

izteikts

atbildīgās komisijas

redakcijā

47. priekšlikumā

 

 

Atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

redakcijā

47. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

redakcijā

47. priekšlikumā

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā un sniegt atzinumus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par attiecīgās ieceres ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, ja kāda no minētajām institūcijām to lūgusi. Pieņemot lēmumu attiecīgajā jautājumā, jāņem vērā Padomes sniegtais atzinums;

 

4) sniegt atzinumu, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai, pieņemot lēmumu jautājumā par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu, aizsardzību vai attīstību, ir atšķirīgi viedokļi;

48.

Juridiskais birojs

Ierosinām 11. panta 4. punktā aizstāt vārdus “pieņemot lēmumu jautājumā par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu, aizsardzību vai attīstību, ir atšķirīgi viedokļi;” ar vārdiem “izskatot jautājumu par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību vai attīstību, ir atšķirīgi viedokļi un ja kāda no tām lūgusi jautājuma izvērtējumu. Pieņemot lēmumu attiecīgajā jautājumā, jāņem vērā Padomes sniegtais atzinums.”

Atbalstīt

4) sniegt atzinumu, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai, izskatot jautājumu par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību vai attīstību, ir atšķirīgi viedokļi un ja kāda no minētajām institūcijām to lūgusi. Pieņemot lēmumu attiecīgajā jautājumā, jāņem vērā Padomes sniegtais atzinums;

5) ierosināt attiecīgajām institūcijām veikt kontroli pār to, vai naudas līdzekļi, kurus Rīgas Domes institūcijas un valsts institūcijas iegūst, izīrējot savā īpašumā esošos kultūras pieminekļus, un citi pašvaldības ieņēmumi tiek izlietoti atbilstoši

likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” prasībām;

49.

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 11. panta 5. punktu.

Juridiskais birojs

Izteikt 11. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ierosināt attiecīgajām institūcijām veikt kontroli par ieņēmumu, kurus valsts vai Rīgas domes institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) valsts vai pašvaldības īpašumā esošos kultūras pieminekļus, kā arī citu ieņēmumu izlietoš anu atbilstoši šā likuma

prasībām;”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 11. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ierosināt attiecīgajām institūcijām veikt kontroli pār to, vai naudas līdzekļi, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, kā arī citi ieņēmumi tiek izlietoti atbilstoši šā likuma prasībām;”

Neatbalstīt

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ierosināt attiecīgajām institūcijām veikt kontroli pār to, vai naudas līdzekļi, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, kā arī citi ieņēmumi tiek izlietoti atbilstoši šā likuma prasībām;

 

6) sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu, aizsardzību un attīstību reglamentējošo normatīvo aktu projektiem;

 

 

52.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 11. panta 6. un 7. punktā papildināt aiz vārdiem “vēsturiskā centra” ar vārdiem “un tā aizsardzības zonas”.

 

 

Atbalstīt

6) sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību reglamentējošo normatīvo aktu projektiem;

 

 

53.

Juridiskais birojs

Papildināt 11. pantu ar jaunu 7. punktu šādā redakcijā:

“7) norādīt Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā esošos kvartālus un kvartālu grupas, kuriem izstrādājams detālais plānojums”;

- pašreizējo 7. punktu izteikt kā 8. punktu.

Atbalstīt

7) norādīt Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā esošos kvartālus un kvartālu grupas, kuriem izstrādājams detālais plānojums;

7) ierosināt citu ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu, aizsardzību un attīstību saistīto jautājumu izskatīšanu attiecīgajās institūcijās, kā arī piedalīties šādu jautājumu izskatīšanā un sniegt atzinumus par tiem.

54.

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 11. panta 7. punktu.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

8) ierosināt citu ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību saistīto jautājumu izskatīšanu attiecīgajās institūcijās, kā arī piedalīties šādu jautājumu izskatīšanā un sniegt atzinumus par tiem.

         

12.pants. Padome ir tiesīga pieprasīt tās kompetencē esošo jautājumu izlemšanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām un būvniecības ieceres autora.

55.

Juridiskais birojs

Ierosinām 12. pantā aizstāt vārdus “tiesīga pieprasīt” ar vārdiem “tiesīga bez maksas saņemt” un papildināt aiz vārdiem “ieceres autora” ar vārdiem “ vai iesniedzēja”.

Atbalstīt

12.pants. Padome ir tiesīga bez maksas saņemt tās kompetencē esošo jautājumu izlemšanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām un būvniecības ieceres autora vai iesniedzēja.

         

13.pants. Padome ir tiesīga pieprasīt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju par to naudas līdzekļu izlietošanu, kurus tās iegūst, izīrējot savā īpašumā esošos kultūras pieminekļus, par šajos kultūras pieminekļos veiktās komercdarbības rezultātā gūtās peļņas atskaitījumiem un citiem likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” paredzētajiem ieņēmumiem.

56.

 

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 13. pantu.

Juridiskais birojs

Ierosinām 13. pantu izteikt šādā redakcijā:

“13. pants. Padome ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no valsts un Rīgas Domes institūcijām par ieņēmumu izlietošanu, ko tās iegūst, izīrējot (iznomājot) valsts vai pašvaldības īpašumā esošos kultūras pieminekļus, komercdarbības rezultātā gūto ieņēmumu un citu šajā likumā paredzēto ieņēmumu izlietošanu.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Padome ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām par to naudas līdzekļu izlietošanu, kurus tās iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskajā centrā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, kā arī par citu šajā likumā paredzēto ieņēmumu izlietošanu.”

Neatbalstīt

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants. Padome ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām par to naudas līdzekļu izlietošanu, kurus tās iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskajā centrā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, kā arī par citu šajā likumā paredzēto ieņēmumu izlietošanu.

         

14.pants. Jaunu ēku būvniecība Rīgas vēsturiskajā centrā pieļaujama tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem, to publiskas izvērtēšanas un izskatīšanas Padomē un saskaņošanas noteiktā kārtībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

59.

 

60.

 

 

 

 

61.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 14. pantu.

Atbildīgā komisija

Papildināt 14. pantā aiz vārdiem “Jaunu ēku būvniecība” ar vārdiem “Rīgas vēsturiskā centra publiskajā ārtelpā”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 14. pantā:

aizstāt vārdus “un saskaņošanas noteiktā kārtībā” ar vārdiem “un saskaņošanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

14.pants. Jaunu ēku būvniecība Rīgas vēsturiskā centra publiskajā ārtelpā pieļaujama tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem, to publiskas izvērtēšanas un izskatīšanas Padomē un saskaņošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

         

15.pants. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas nacionālo komisiju pirms attiecīgo projektu pamatdokumentu sagatavošanas un pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas informē Pasaules mantojuma komiteju par paredzētajiem būtiskajiem kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem Rīgas vēsturiskajā centrā, kuri var ietekmēt tā kultūrvēsturisko vērtību. Informācija Pasaules mantojuma komitejai jāsniedz iespējami drīz, lai nodrošinātu Rīgas vēsturiskā centra kā pasaules kultūras mantojuma saglabāšanu.

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 15. panta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Pirms būvniecības projekta pamatdokumentu sagatavošanas un pirms attiecīgu lēmumu pieņemšanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas nacionālo komisiju informē Pasaules mantojuma komiteju par paredzētajiem būtiskiem kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kas var ietekmēt tā kultūrvēsturisko vērtību.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 15. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pirms būvniecības skiču projekta saskaņošanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo komisiju informē Pasaules mantojuma komiteju par paredzētajiem būtiskiem kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kuri var ietekmēt tā kultūrvēsturisko vērtību.”

 

Daļēji

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Pirms būvniecības skiču projekta saskaņošanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo komisiju informē Pasaules mantojuma komiteju par paredzētajiem būtiskiem kultūrvēsturiskās

vides pārveidojumiem Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kuri var ietekmēt tā kultūrvēsturisko vērtību. Informācija Pasaules mantojuma komitejai jāsniedz iespējami drīz, lai nodrošinātu Rīgas vēsturiskā centra kā pasaules kultūras mantojuma saglabāšanu.

         

16.pants. Naudas līdzekļus, ko pašvaldība vai valsts iegūst, izīrējot Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos kultūras pieminekļus, kultūras pieminekļos veiktās komercdarbības rezultātā gūtās peļņas atskaitījumus, naudas sodu par kultūras pieminekļu bojāšanu un iznīcināšanu un ar to saistīto zaudējumu atlīdzību ieskaita pašvaldības vai valsts speciālā budžeta ieņēmumos un izmanto tikai Rīgas vēsturiskajā centrā esošo kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai, rekonstrukcijai un restaurācijai.

64.

 

65.

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 16. pantu.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Svītrot 16. pantu.

Deputāts K.Kariņš

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Naudas līdzekļus, ko pašvaldība iegūst, izīrējot vai iznomājot Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos kultūras pieminekļus, kultūras pieminekļos veiktās komercdarbības rezultātā gūtās peļņas atskaitījumus, naudas sodu par kultūras pieminekļu bojāšanu un iznīcināšanu un ar to saistīto zaudējumu atlīdzību izlieto saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību.”

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 16.pantā aizstāt vārdus “Naudas līdzekļus, ko pašvaldība vai valsts iegūst, izīrējot Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos kultūras pieminekļus, kultūras pieminekļos veiktās komercdarbības rezultātā gūtās peļņas atskaitījumus” ar vārdiem “Ieņēmumus, ko valsts vai Rīgas pašvaldības institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos valstij vai Rīgas pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, tajos veiktās komercdarbības un ar tiem saistītās komercdarbības rezultātā gūtos ieņēmumus”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. (1) Naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskajā centrā esošos valstij vai attiecīgajai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, izmanto šo kultūras pieminekļu uzturēšanai, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai.

(2) Naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, un kuri pārsniedz šā panta pirmajā daļā minētos kultūras pieminekļu uzturēšanai, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai nepieciešamos izdevumus, naudas sodus par šo kultūras pieminekļu bojāšanu un iznīcināšanu, kā arī ar šiem kultūras pieminekļiem saistīto zaudējumu atlīdzību ieskaita attiecīgi valsts vai pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumos un izmanto tikai Rīgas vēsturiskajā centrā esošo kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai.”

 

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. (1) Naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskajā centrā esošos valstij vai attiecīgajai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, izmanto šo kultūras pieminekļu uzturēšanai, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai.

(2) Naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, un kuri pārsniedz šā panta pirmajā daļā minētos kultūras pieminekļu uzturēšanai, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai nepieciešamos izdevumus, naudas sodus par šo kultūras pieminekļu bojāšanu un iznīcināšanu, kā arī ar šiem kultūras pieminekļiem saistīto zaudējumu atlīdzību ieskaita attiecīgi valsts vai pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumos un izmanto tikai Rīgas vēsturiskajā centrā esošo kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai.

 

         
 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

Deputāti: J.Strazdiņš, Dz.Ābiķis, P.Kļaviņš, V.Karpuškins, P.Tabūns,

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“17.pants. (1) Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības veicināšanai tiek izveidots Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības fonds (turpmāk — Fonds), kura finanšu līdzekļus veido:

1) fizisko un juridisko personu (arī ārvalstu fizisko un juridisko personu un starptautisko organizāciju) ziedojumi un dāvinājumi;

2) naudas sodu maksājumi par administratīvajiem pārkāpumiem kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības jomā;

3) zaudējumu atlīdzība par kultūrvēsturiskās vides pārveidošanu;

4) valsts un pašvaldību mērķfinansējumi.

(2) Fonda līdzekļi glabājas budžeta kontos Valsts kasē.

(3) Fonda līdzekļus izlieto zinātniskiem, tehniskiem, izglītības un administratīviem pasākumiem, lai atklātu, pētītu, aizsargātu, konservētu un atjaunotu, kā arī popularizētu vēsturiskās vērtības un Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko vidi un veicinātu kvalitatīvas mūsdienu arhitektūras un vides dizaina objektu radīšanu Rīgas vēsturiskajā centrā.

(4) Fonda līdzekļu turētāju, kā arī kārtību, kādā pieņemami lēmumi par Fonda līdzekļu izlietošanu un sniedzama informācija par izlietotajiem Fonda līdzekļiem, nosaka Ministru kabinets.”

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“17.pants. (1) Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības veicināšanai tiek izveidots Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības fonds (turpmāk — Fonds), kura finanšu līdzekļus veido:

1) fizisko un juridisko personu (arī ārvalstu fizisko un juridisko personu un starptautisko organizāciju) ziedojumi un dāvinājumi;

2) naudas sodu maksājumi par administratīvajiem pārkāpumiem kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības jomā, izņemot šā likuma 16. panta otrajā daļā minētos naudas sodus;

3) zaudējumu atlīdzība par kultūrvēsturiskās vides pārveidošanu, izņemot šā likuma 16. panta otrajā daļā minēto zaudējumu atlīdzību;

4) valsts un pašvaldību mērķfinansējumi.

(2) Fonda līdzekļi glabājas budžeta kontos Valsts kasē.

(3) Fonda līdzekļus izlieto zinātniskiem, tehniskiem, izglītības un administratīviem pasākumiem, lai atklātu, pētītu, aizsargātu, konservētu un atjaunotu, kā arī popularizētu vēsturiskās vērtības un Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko vidi un veicinātu kvalitatīvas mūsdienu arhitektūras un vides dizaina objektu radīšanu Rīgas vēsturiskajā centrā.

(4) Fonda līdzekļu turētāju, kā arī kārtību, kādā pieņemami lēmumi par Fonda līdzekļu izlietošanu un sniedzama informācija par izlietotajiem Fonda līdzekļiem, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

Atbalstīt,

izteikts atbildīgās komisijas precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. (1) Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības veicināšanai tiek izveidots Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības fonds (turpmāk — Fonds), kura finanšu līdzekļus veido:

1) fizisko un juridisko personu (arī ārvalstu fizisko un juridisko personu un starptautisko organizāciju) ziedojumi un dāvinājumi;

2) naudas sodu maksājumi par administratīvajiem pārkāpumiem kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības jomā, izņemot šā likuma 16. panta otrajā daļā minētos naudas sodus;

3) zaudējumu atlīdzība par kultūrvēsturiskās vides pārveidošanu, izņemot šā likuma 16. panta otrajā daļā minēto zaudējumu atlīdzību;

4) valsts un pašvaldību mērķfinansējumi.

(2) Fonda līdzekļi glabājas budžeta kontos Valsts kasē.

(3) Fonda līdzekļus izlieto zinātniskiem, tehniskiem, izglītības un administratīviem pasākumiem, lai atklātu, pētītu, aizsargātu, konservētu un atjaunotu, kā arī popularizētu vēsturiskās vērtības un Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko vidi un veicinātu kvalitatīvas mūsdienu arhitektūras un vides dizaina objektu radīšanu Rīgas vēsturiskajā centrā.

(4) Fonda līdzekļu turētāju, kā arī kārtību, kādā pieņemami lēmumi par Fonda līdzekļu izlietošanu un sniedzama informācija par izlietotajiem Fonda līdzekļiem, nosaka Ministru kabinets.

         

Pārejas noteikumi

1. Fiziskā vai juridiskā persona var turpināt līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim likumīgi uzsāktos būvdarbus Rīgas vēsturiskajā centrā.

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Fiziskā vai juridiskā persona var turpināt līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim likumīgi uzsāktos būvdarbus Rīgas vēsturiskajā centrā.

2. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Ministru kabinets izveido Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi un apstiprina tās nolikumu.

 

71.

 

 

 

72.

Deputāts V.Buzajevs

Pārejas noteikumu 2. punktā vārdus “Ministru kabinets” aizstāt ar vārdiem “Rīgas Dome”.

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 2. punktā aizstāt vārdus “izveido Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi un apstiprina tās nolikumu” ar vārdiem “apstiprina Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu un tās nolikumu.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

2. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Ministru kabinets apstiprina Padomes sastāvu un tās nolikumu.

 

 

73.

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā :

“3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 31.decembrim izdod šā likuma 7.pantā minētos noteikumus.

4. Rīgas vēsturiskajā centrā esošo ēku īpašnieki, kas, līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, uzsākuši un veikuši ēku pārbūvi vai pārplānošanu, līdz 2004.gada 1.jūlijam veic ēku dokumentācijas sakārtošanu atbilstoši projekta dokumentācijā norādītajam attiecīgās ēkas izmantošanas veidam.

5. Šā likuma 16.panta noteikumi stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

- Pašreizējo 3.,4.,5. un 6. punktu attiecīgi izteikt kā 6.,7.,8. un 9. punktu.

Atbalstīt

 

 

 

 

3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 31.decembrim izdod šā likuma 7.pantā minētos noteikumus.

4. Rīgas vēsturiskajā centrā esošo ēku īpašnieki, kas, līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, uzsākuši un veikuši ēku pārbūvi vai pārplānošanu, līdz 2004.gada 1.jūlijam veic ēku dokumentācijas sakārtošanu atbilstoši projekta dokumentācijā norādītajam attiecīgās ēkas izmantošanas veidam.

5. Šā likuma 16.panta noteikumi stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

         

3. Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegts veikt jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju, kas pārveido kultūrvēsturisko vidi, izņemot šā likuma pārejas noteikumu 4. punktā noteikto gadījumu. Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim atzinumu par to, vai iecerētā būvniecība būtiski pārveidos kultūrvēsturisko vidi, sniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgā Rīgas Domes institūcija.

74.

 

 

 

 

 

 

75.

“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumu 3. punktu pēc vārdiem “ēku un būvju rekonstrukciju” ar “kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

“Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegts veikt jaunu ēku būvniecību publiskajā ārtelpā (izņemot šo pārejas noteikumu 9. punktā minētajos gadījumos), vēsturisko ēku nojaukšanu (izņemot avārijas stāvoklī esošās ēkas, ja tās publiskajā ārtelpā apdraud cilvēku veselību vai dzīvību), ēku un būvju rekonstrukciju, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu, ja tas būtiski pārveido kultūrvēsturisko vidi.”

Atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

redakcijā

75. priekšlikumā

 

Atbalstīt

 

 

 

6. Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegts veikt jaunu ēku būvniecību publiskajā ārtelpā (izņemot šo pārejas noteikumu 9. punktā minētajos gadījumos), vēsturisko ēku nojaukšanu (izņemot avārijas stāvoklī esošās ēkas, ja tās publiskajā ārtelpā apdraud cilvēku veselību vai dzīvību), ēku un būvju rekonstrukciju, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu, ja tas būtiski pārveido kultūrvēsturisko vidi.

         

4. Jaunu objektu būvniecības, ēku un būvju rekonstrukcijas ieceres, kas būtiski pārveido kultūrvēsturisko vidi Rīgas vēsturiskajā centrā, līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim tiek izskatītas Padomē. Padome iesniegtos priekšlikumus izskata ne retāk kā reizi mēnesī un pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Padome ir tiesīga ar savu lēmumu akceptēt būvniecības ieceri, pieprasīt veikt nepieciešamās korekcijas un iesniegt būvniecības ieceres dokumentus atkārtotai izskatīšanai Padomē vai arī noraidīt būvniecības ieceri. Padomes lēmumu nosūta Rīgas Domei, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un būvniecības ieceres autoram.

76.

 

77.

 

 

 

 

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

79.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt Pārejas noteikumu 4. punktu.

“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumu 4. punktu pēc vārdiem “ēku un būvju rekonstrukcijas” ar “kā arī pieminekļu uzstādīšanas un atjaunošanas”.

 

“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumu 4. punkta trešajā teikumā pēc vārdiem “akceptēt būvniecības” ar “vai pieminekļa (turpmāk – būvniecības)” .

 

Atbildīgā komisija

Pārejas noteikumu 4. punktu izteikt šādā redakcijā:

“Ieceres par jaunu objektu būvniecību, vēsturisko ēku nojaukšanu, ēku un būvju rekonstrukciju, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu (turpmāk šajā un pārejas noteikumu 8. punktā – būvniecības iecere) Rīgas vēsturiskajā centrā, uz kurām neattiecas pārejas noteikumu 6.punktā minētie aizliegumi, līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim tiek izskatītas Padomē. Padome iesniegtos priekšlikumus izskata ne retāk kā reizi mēnesī un pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Padome ir tiesīga akceptēt būvniecības ieceri vai pieprasīt, lai tiek veiktas nepieciešamās korekcijas un iesniegti būvniecības ieceres dokumenti atkārtotai izskatīšanai Padomē, vai arī noraidīt būvniecības ieceri. Padomes lēmumu nosūta Rīgas Domei, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un būvniecības ieceres autoram.”

Neatbalstīt

 

Atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

redakcijā

79. priekšlikumā

 

Atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

redakcijā

79. priekšlikumā

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ieceres par jaunu objektu būvniecību, vēsturisko ēku nojaukšanu, ēku un būvju rekonstrukciju, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu (turpmāk šajā un pārejas noteikumu 8. punktā – būvniecības iecere) Rīgas vēsturiskajā centrā, uz kurām neattiecas pārejas noteikumu 6.punktā minētie aizliegumi, līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim tiek izskatītas Padomē. Padome iesniegtos priekšlikumus izskata ne retāk kā reizi mēnesī un pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Padome ir tiesīga akceptēt būvniecības ieceri vai pieprasīt, lai tiek veiktas nepieciešamās korekcijas un iesniegti būvniecības ieceres dokumenti atkārtotai izskatīšanai Padomē, vai arī noraidīt būvniecības ieceri. Padomes lēmumu nosūta Rīgas Domei, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un būvniecības ieceres autoram.

5. Ja Padome noraida iesniegto būvniecības ieceri, projekta īstenošana tiek apturēta līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma vai konkrētās teritorijas kvartāla vai kvartālu grupas detālā plānojuma spēkā stāšanās brīdim.

80.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt Pārejas noteikumu 5. punktu.

Neatbalstīt

8. Ja Padome noraida iesniegto būvniecības ieceri, projekta īstenošana tiek apturēta līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma vai konkrētās teritorijas kvartāla vai kvartālu grupas detālā plānojuma spēkā stāšanās brīdim.

6. Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim Padome apstiprina to pilsētbūvnieciski nozīmīgo potenciāli apbūvējamo vietu sarakstu, kur jaunu objektu būvniecība pieļaujama tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem, to publiskas

izvērtēšanas un izskatīšanas Padomē un saskaņošanas noteiktā kārtībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

81.

 

82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt Pārejas noteikumu 6. punktu.

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 6. punktu izteikt šādā redakcijā:

“6. Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās

brīdim, bet gadījumos, kad saskaņā ar šā likuma 8.panta otrās daļas noteikumiem izstrādājams kvartāla vai kvartāla grupas detālais plānojums, - līdz attiecīgā detālā

plānojuma spēkā stāšanās brīdim, Padome apstiprina to pilsētbūvnieciski nozīmīgo potenciāli apbūvējamo vietu sarakstu, kur jaunu objektu būvniecība publiskajā ārtelpā pieļaujama tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem, to publiskas izvērtēšanas, izskatīšanas Padomē un saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

“Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim, bet gadījumos, kad saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumu izstrādājams kvartāla vai kvartālu grupas detālais plānojums, — līdz attiecīgā detālā plānojuma spēkā stāšanās brīdim Padome apstiprina to pilsētbūvnieciski nozīmīgo potenciāli apbūvējamo vietu sarakstu, kur, tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem, to publiskas izvērtēšanas, izskatīšanas Padomē un saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, jaunu objektu būvniecība publiskajā ārtelpā pieļaujama.”

Neatbalstīt

 

Atbalstīt,

izteikts

atbildīgās komisijas

precizētā

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Līdz Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim, bet gadījumos, kad saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumu izstrādājams kvartāla vai kvartālu grupas detālais plānojums, — līdz attiecīgā detālā plānojuma spēkā stāšanās brīdim Padome apstiprina to pilsētbūvnieciski nozīmīgo potenciāli apbūvējamo vietu sarakstu, kur, tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem, to publiskas izvērtēšanas, izskatīšanas Padomē un saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, jaunu objektu būvniecība publiskajā ārtelpā pieļaujama.

 

 

 

 

 

Saeimā otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta

pielikuma Nr.1 redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā trešā lasījuma redakcija

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 1

Likums ”Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību”

84.

 

 

85.

Deputāts V.Buzajevs

Pielikumā Nr. 1 grozīt zīmējumu saskaņā ar 86. priekšlikumu.

Atbildīgā komisija

Izteikt pielikuma Nr.1 nosaukumu šādā redakcijā:

“Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 1. pielikums

Robežu plāns”

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 1. pielikums

Robežu plāns

 

Saeimā otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta

pielikuma Nr.2 redakcija

Pr. nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā trešā lasījuma redakcija

Pielikums Nr 2

Likums ”Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību”

Robežu apraksts

Rīgas vēsturiskā centra robežas

Pasaules kultūras mantojuma vieta – RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS aptver teritoriju, kuru ierobežo: Hanzas iela, E. Melngaiļa iela, Kr. Valdemāra iela, Palīdzības iela Blieķu iela, Tallinas iela, A.Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, E.Birznieka-Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela Gogoļa iela, Turgeņeva iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, pilsētas kanāls un Eksporta iela.

 

86.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt pielikuma Nr. 2 sadaļu “Rīgas vēsturiskā centra robežas” šādā redakcijā :

“Rīgas vēsturiskā centra robežas

Pasaules kultūras mantojuma vieta -

RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS

aptver teritoriju, kuru ierobežo: Hanzas iela, E.Melngaiļa iela, Kr.Valdemāra iela, Dzirnavu iela, E.Birznieka – Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, 11. novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, pilsētas kanāls un Eksporta iela, izņemot Rīgas brīvostas teritoriju.”

 

Neatbalstīt

 

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas (buferzonas) robežas

Pasaules kultūras mantojuma vietas – RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA aizsardzības zona (buferzona) aptver teritoriju, kuru ierobežo: Salu tilts , Mūkusalas iela, Bieķensalas iela, Jelgavas iela, Jelgavas ielas trases turpinājums līdz Raņķa dambim, Raņķa dambis, Āgenskalna līcis, Āzene, Zunds, Roņu dīķis, Daugava, Eksportosta, Eksporta iela, Lugažu iela, Ganību dambis, Bukultu iela, Laktas iela līdz krustojumam ar Saulkrastu – Rīgas dzelzceļu, Saulkrastu- Rīgas dzelzceļš līdz krustojumam ar Lāčplēša ielu, Lāčplēša iela, Salu tilts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt pielikuma Nr.2 nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 2. pielikums

Robežu apraksts

Rīgas vēsturiskā centra robežas

Pasaules kultūras mantojuma vieta — RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS — aptver teritoriju, kuru ierobežo: Hanzas iela, E. Melngaiļa iela, Kr.Valdemāra iela, Palīdzības iela, Blieķu iela, Tallinas iela, A.Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, E.Birznieka-Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, pilsētas kanāls un Eksporta iela.

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežas

Pasaules kultūras mantojuma vietas — RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA — aizsardzības zona aptver teritoriju, kuru ierobežo: Salu tilts, Mūkusalas iela, Bieķensalas iela, Jelgavas iela, Jelgavas ielas trases turpinājums līdz Raņķa dambim, Raņķa dambis, Āgenskalna līcis, Āzene, Zunds, Roņu dīķis, Daugava, Eksportosta, Eksporta iela, Lugažu iela, Ganību dambis, Bukultu iela, Laktas iela līdz krustojumam ar Saulkrastu — Rīgas dzelzceļu, Saulkrastu — Rīgas dzelzceļš līdz krustojumam ar Lāčplēša ielu, Lāčplēša iela, Salu tilts.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma

2. pielikums

Rīgas vēsturiskā centra robežas

Pasaules kultūras mantojuma vieta — RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS — aptver teritoriju, kuru ierobežo: Hanzas iela, E. Melngaiļa iela, Kr.Valdemāra iela, Palīdzības iela, Blieķu iela, Tallinas iela, A.Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, E.Birznieka-Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, pilsētas kanāls un Eksporta iela.

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežas

Pasaules kultūras mantojuma vietas — RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA — aizsardzības zona aptver teritoriju, kuru ierobežo: Salu tilts, Mūkusalas iela, Bieķensalas iela, Jelgavas iela, Jelgavas ielas trases turpinājums līdz Raņķa dambim, Raņķa dambis, Āgenskalna līcis, Āzene, Zunds, Roņu dīķis, Daugava, Eksportosta, Eksporta iela, Lugažu iela, Ganību dambis, Bukultu iela, Laktas iela līdz krustojumam ar Saulkrastu — Rīgas dzelzceļu, Saulkrastu — Rīgas dzelzceļš līdz krustojumam ar Lāčplēša ielu, Lāčplēša iela, Salu tilts.

 

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma

1.pielikums

Robežu plāns

 Rīgas vēsturiskā centra robežas

 Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežas

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma

2.pielikums

 

 

Robežu apraksts

 

Rīgas vēsturiskā centra robežas

Pasaules kultūras mantojuma vieta — RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS — aptver teritoriju, kuru ierobežo: Hanzas iela, E. Melngaiļa iela, Kr.Valdemāra iela, Palīdzības iela, Blieķu iela, Tallinas iela, A.Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, E.Birznieka-Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, pilsētas kanāls un Eksporta iela.

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežas

Pasaules kultūras mantojuma vietas — RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA — aizsardzības zona aptver teritoriju, kuru ierobežo: Salu tilts, Mūkusalas iela, Bieķensalas iela, Jelgavas iela, Jelgavas ielas trases turpinājums līdz Raņķa dambim, Raņķa dambis, Āgenskalna līcis, Āzene, Zunds, Roņu dīķis, Daugava, Eksportosta, Eksporta iela, Lugažu iela, Ganību dambis, Bukultu iela, Laktas iela līdz krustojumam ar Saulkrastu — Rīgas dzelzceļu, Saulkrastu — Rīgas dzelzceļš līdz krustojumam ar Lāčplēša ielu, Lāčplēša iela, Salu tilts.