Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

(reģ.nr. 16)

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok.nr. 455)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Kārtība, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību

(1) Persona tiek reģistrēta dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās pašvaldības palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā pašvaldībai iesniegusi šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus un šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā atzīta par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību.

(2) Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaušanu tā veida palīdzības reģistrā, kāda norādīta personas iesniegumā, pieņem pašvaldības domes (padomes) deleģēta institūcija.

(3) Personu var reģistrēt vienlaikus divos vai vairākos palīdzības reģistros.

(4) Personas, ievērojot šā likuma 8.panta trešās daļas noteikumus, reģistrējamas palīdzības reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu attiecīgā veida palīdzības saņemšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Izīrējot dzīvojamo telpu šā likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktā minētajām personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai, nodrošināšana ar dzīvojamo telpu tiek apturēta līdz brīdim, kad šīs personas izcietušas sodu brīvības atņemšanas vietā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Izslēgt 7.panta piekto daļu.

Juridiskais birojs

Izteikt 7.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) ja pēc reģistrēšanas šā likuma 3.panta 1.punktā paredzētās pašvaldības palīdzības saņemšanai, persona ir notiesāta un izcieš sodu ieslodzījuma vietā, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu, tās nodrošināšana ar dzīvojamo telpu tiek apturēta līdz brīdim, kad tā izcietusi sodu ieslodzījuma vietā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Noraidīt

 

10.pants. Personas izslēgšana no palīdzības reģistra

(1) Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja:

1) tā sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai;

2) zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai.

(2) Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija.

(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra tai nosūtāms rakstveida paziņojums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 10.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

12.pants. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaite

(1)...

(2) Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs triju dienu laikā paziņo par to attiecīgajai pašvaldības domes (padomes) deleģētajai institūcijai, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”.

     

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”.

13.pants. Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība

(1) Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.

 

3. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja, pamatojoties uz attiecīgu būvekspertīzes atzinumu, noteikts, ka personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī, vai ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.”

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

13.panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “attiecīgu” un “noteikts, ka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja, pamatojoties uz būvekspertīzes atzinumu, personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī vai ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

(1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:

1) personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ,

c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes (padomes) noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmās daļas pirmo punktu ar jaunu d) apakšpunktu šādā redakcijā:

d) politiski represētās personas, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, kurām nav bijusi iespēja iemitināties pirms represijām aizņemtajā dzīvojamā telpā, ja tām valdījumā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt no 14.panta pirmās daļas 1.punkta d) apakšpunktu.

Deputāts V. Agešins

Izteikt 14.panta pirmās daļas 1.punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

d) politiski represētās personas, kurām nav bijusi iespēja iemitināties pirms represijām aizņemtajā dzīvojamā telpā, jo tām lietojumā, valdījumā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījumā pieņemto 14.panta pirmās daļas 1.punkta “d” apakšpunktu kā 14.panta pirmās daļas 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmajā daļā, 28.3panta pirmajā daļā vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“11) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmajā daļā, 28.3panta pirmajā daļā vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.”

 

 

 

 

 

 

2) personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

papildināt pirmās daļas otro punktu ar jaunu c) apakšpunktu šādā redakcijā:

c) politiski represētās personas, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, ja tām valdījumā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa;

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 14.panta pirmās daļas 2.punkta c) apakšpunktu šādā redakcijā:
”c) politiski represētas personas, ja to īpašumā nav cita dzīvojamā telpa”.

Deputāts V. Agešins

Izteikt 14.panta pirmās daļas 2.punkta “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

c) politiski represētās personas, ja tām lietojumā, valdījumā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījumā pieņemto 14.panta pirmās daļas 2.punkta “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

c) politiski represētās personas, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas”.

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) politiski represētās personas, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas”.

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā militārā dienesta beigšanas, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4) maznodrošināti repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā;

5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

6) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas politiski represētas personas, kā arī maznodrošinātas nelikumīgi notiesātas un pēc tam reabilitētas personas;”;

 

uzskatīt līdzšinējo pirmās daļas 5.punktu par 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“6) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar to piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;”;

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu:

“7) personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;”;

uzskatīt līdzšinējo pirmās daļas 6.punktu par 8.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

14.panta pirmās daļas 4.punktā un piektajā daļā izslēgt vārdu “maznodrošināti” (attiecīgā locījumā).

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījumā pieņemto pirmās daļas 5.punktu kā 4.1punktu šādā redakcijā:

“4.1) maznodrošinātas politiski represētās personas;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti V.Buzajevs, A.Tolmačovs, N.Kabanovs, A.Golubovs, S.Fjodorovs

Izteikt 14.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
”(1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas šādas personas, kurām valdījumā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa:

1) personas, kuras tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas gadījumos, kuros likumā “par dzīvojamo telpu īri” ir paredzēta pašvaldības palīdzība, un ja tās ir:

a) personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi;

b) personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, pensijas vecumu sasniegusi persona vai invalīds,

c) politiski represētās personas, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, kurām nav bijusi iespēja iemitināties pirms represijām aizņemtajā dzīvojamā telpā,

d) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes (padomes) noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas.

2) personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:

a) personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,

b) personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, pensijas vecumu sasniegusi persona vai invalīds,

c) politiski represētās personas, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, kurām nav bijusi iespēja iemitināties pirms represijām aizņemtajā dzīvojamā telpā;

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā militārā dienesta beigšanas, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4) maznodrošināti repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā;

5) maznodrošinātas politiski represētas personas, kā arī maznodrošinātas nelikumīgi notiesātas un pēc tam reabilitētas personas;

6) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar to piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;

7) personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;

8) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas.”

 

 

 

Deputāti V.Buzajevs, A.Tolmačovs, N.Kabanovs, A.Golubovs, S.Fjodorovs

Papildināt 14.pantu ar jaunu otro daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju:
”(2) Ja likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par personas, kura atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 5. un 7.punktā minētajām kategorijām, izlikšanu no dzīvojamās telpas, tiesas sprieduma izpilde par izlikšanu no dzīvojamās telpas tiek atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierāda šai personai citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 4.punktā un piektajā daļā vārdu “maznodrošināti” (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmo daļu ar 4.1punktu šādā redakcijā:

“4.1) maznodrošinātas politiski represētās personas;”;

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;”;

papildināt pirmo daļu ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“5.1) personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;”;

 

 

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

(1) – (5) ...

(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par līmeni, kādu, pamatojoties uz likumu “Par sociālo palīdzību”, noteicis Ministru kabinets. Kārtību, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.”

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.”

25.pants. Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā, ievērojot likuma “Par sociālo palīdzību” noteikumus.

 

5. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.”

     

 

5. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā.”

 

15.

Deputāti V.Buzajevs, A.Tolmačovs, N.Kabanovs, A.Golubovs, S.Fjodorovs

Papildināt likumu ar jaunu 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Pašvaldības palīdzības finansiālais nodrošinājums.

(1) Pašvaldība ik gadu pirms budžeta projekta izstrādāšanas apkopo palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un palīdzības sniegšanas projektus, veicinot nepieciešamus aprēķinus un sastādot pieteikumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Atbildīga ministrija ik gadu apkopo šā panta pirmajā daļā minētos pieteikumus un izstrādā attiecīgus priekšlikumus valsts budžeta projektam.”

 

 

Noraidīt

Pārejas noteikumi

 1. Līdz dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanās dienai par administratīvo teritoriju, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, uzskatāma tā administratīvā teritorija, kurā attiecīgā persona dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta.

 

 

6. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta” ar vārdiem “bija pierakstīta”.

     

 

6. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta” ar vārdiem “bija pierakstīta”.

 

Pārejas noteikumi

2. – 5.punkts.

 

 

16.

 

Deputāti V.Buzajevs, A.Tolmačovs, N.Kabanovs, A.Golubovs, S.Fjodorovs

Papildināt Pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz 2003.gada 1.jūnijam pašvaldību domes (padomes) pieņem likuma 14.panta jaunajai redakcijai atbilstošus grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos.”

 

 

 

 

 

Noraidīt