Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

(reģ.nr. 16)

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok.nr.41)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Vēstnesis, 2001.g. 12.22., nr. 187) šādus grozījumus:

1.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002., nr. 2) šādus grozījumus:”.

 

Atbalsīt

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

7.pants. Kārtība, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību

(1) Persona tiek reģistrēta dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās pašvaldības palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā pašvaldībai iesniegusi šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus un šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā atzīta par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību.

(2) Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaušanu tā veida palīdzības reģistrā, kāda norādīta personas iesniegumā, pieņem pašvaldības domes (padomes) deleģēta institūcija.

(3) Personu var reģistrēt vienlaikus divos vai vairākos palīdzības reģistros.

(4) Personas, ievērojot šā likuma 8.panta trešās daļas noteikumus, reģistrējamas palīdzības reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu attiecīgā veida palīdzības saņemšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Izīrējot dzīvojamo telpu šā likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktā minētajām personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai, nodrošināšana ar dzīvojamo telpu tiek apturēta līdz brīdim, kad šīs personas izcietušas sodu brīvības atņemšanas vietā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Izīrējot dzīvojamo telpu šā likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktā minētajām personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai, nodrošināšana ar dzīvojamo telpu tiek apturēta līdz brīdim, kad šīs personas izcietušas sodu brīvības atņemšanas vietā.”

 

 

12.pants. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaite

(2) Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs triju dienu laikā paziņo par to attiecīgajai pašvaldības domes (padomes) deleģētajai institūcijai, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

2. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”.

 

13.pants. Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība

(1) Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

4.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja, pamatojoties uz attiecīgu būvekspertīzes atzinumu, noteikts, ka personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī, vai ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Atbalstīt

 

3. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja, pamatojoties uz attiecīgu būvekspertīzes atzinumu, noteikts, ka personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī, vai ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.”

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

(1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:

1) personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ,

c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes (padomes) noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā militārā dienesta beigšanas, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4) maznodrošināti repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanasno Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā;

5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

6) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 14.panta pirmo daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas politiski represētas personas, kā arī maznodrošinātas nelikumīgi notiesātas un pēc tam reabilitētas personas;”;

uzskatīt līdzšinējo 5. un 6.punktu attiecīgi par 6. un 7.punktu.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 14.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 14.panta pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 14.panta pirmās daļas 1.punktu ar jaunu c) apakšpunktu:

c) maznodrošinātas politiski represētās personas, kā arī maznodrošinātas nelikumīgi notiesātas un pēc tam reabilitētas personas;

Uzskatīt līdzšinējo c) apakšpunktu par d) apakšpunktu.

 

 

 

 

Deputāti M.Grīnblats, A.Seile, G.Krasts, P.Tabūns, J.Dobelis, I.Vaidere, J.Straume

Papildināt spēkā esošā likuma 14.panta pirmās daļas pirmo punktu ar jaunu d) apakšpunktu šādā redakcijā:

d) politiski represētās personas, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, kurām nav bijusi iespēja iemitināties pirms represijām aizņemtajā dzīvojamā telpā, ja tām valdījumā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 14.panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 14.panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

Deputāti M.Grīnblats, A.Seile, G.Krasts, P.Tabūns, J.Dobelis, I.Vaidere, J.Straume

Papildināt spēkā esošā likuma 14.panta pirmās daļas otro punktu ar jaunu c) apakšpunktu šādā redakcijā:

c) politiski represētās personas, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, ja tām valdījumā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa.

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 14.panta pirmās daļas 2.punktu ar jaunu c) apakšpunktu:

c) maznodrošinātas politiski represētās personas, kā arī maznodrošinātas nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētas personas;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 14.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu “maznodrošināti”;

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt no likuma 14.panta pirmajā daļā paredzētā 5.punkta vārdus “Kā arī maznodrošinātas nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Uzskatīt līdzšinējo 14.panta pirmās daļas 5.punktu par 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“6) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar to piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;”;

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 14.panta pirmo daļu ar 7.punktu:

“7) personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;”;

uzskatīt līdzšinējo 14.panta pirmās daļas 6.punktu par 8.punktu;

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

(skatīt 14.priekšlikumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

(skatīt 14.priekšlikumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

 

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

 

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdu “maznodrošināti”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas politiski represētās personas;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo pirmās daļas 5.punktu par 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“6) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar to piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;”;

 

 

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu:

“7) personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;”;

uzskatīt līdzšinējo pirmās daļas 6.punktu par 8.punktu;

 

 

 

 

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

(1) – (5) ...

(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par līmeni, kādu, pamatojoties uz likumu “Par sociālo palīdzību”, noteicis Ministru kabinets. Kārtību, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrija

 

Izteikt 14.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu noteicis Ministru kabinets.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 14.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.”

 

 

Atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā (skat. priekšlikums nr.18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.”

 

 

 

 

 

25.pants. Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā, ievērojot likuma “Par sociālo palīdzību” noteikumus.

 

19.

Labklājības ministrija

Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.”

 

Atbalstīt

5. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.”

 

Pārejas noteikumi

 1. Līdz dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanās dienai par administratīvo teritoriju, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, uzskatāma tā administratīvā teritorija, kurā attiecīgā persona dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta.

 

 

 

 

 

 

 

20.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta” ar vārdiem “bija pierakstīta”.

 

Atbalstīt

6. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta” ar vārdiem “bija pierakstīta”.