Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Dzelzceļa likumā » (reģ.nr.8) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Dzelzceļa likums

Grozījumi Dzelzceļa likumā

     

Grozījumi Dzelzceļa likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

24.pants. Valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanas kārtība

         

(1) Valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumi slēdzami atbilstoši šā likuma, likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" un citu normatīvo aktu noteikumiem.

24. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumi, kā arī saskaņojami un slēdzami dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumu līgumi, nosaka Ministru kabinets.”;

1.

(Juridiskais birojs)

Izteikt likumprojektu šādā redakcijā:

aizstāt likuma 24.panta pirmajā daļā vārdus “likuma “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un citu normatīvo aktu noteikumiem” ar vārdiem “likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un citu normatīvo aktu noteikumiem”.

Atbalstīt

aizstāt likuma 24.panta pirmajā daļā vārdus “likuma “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un citu normatīvo aktu noteikumiem” ar vārdiem “likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un citu normatīvo aktu noteikumiem”.

(2) Valsts un pašvaldības (turpmāk arī - pasūtītājs) ir tiesīgas sabiedrības interesēs pieprasīt, lai pārvadātājs, izpildot dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumu, nodrošina:

         

1) dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu atbilstību pasūtītāja noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz ātrumu, regularitāti, biežumu, apjomu un citiem rādītājiem;

         

2) pazeminātu braukšanas maksu (dzelzceļa tarifu) un īpašus nosacījumus attiecībā uz atsevišķām pasažieru kategorijām vai attiecībā uz atsevišķiem dzelzceļa maršrutiem, reģioniem;

         

3) pakalpojumu pielāgošanu reālajam tirgus pieprasījumam un citiem faktoriem.

         

(3) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumus pārvadātājs izpilda uz līguma pamata.

         

(4) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtītājs valsts vārdā var būt ieinteresētās ministrijas, pašvaldības vārdā - attiecīgā pašvaldība vai vairākas pašvaldības kopīgi.

         

(5) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma projektu sagatavo pasūtītājs, saskaņojot to ar pārvadātāju, ieinteresētajām ministrijām un institūcijām vai attiecīgo pašvaldību.

         

(6) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma projekts iesniedzams saskaņošanai Dzelzceļa administrācijai.

         

(7) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumus valsts vārdā slēdz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet pašvaldību vārdā - pašvaldības (pašvaldību) pilnvarota institūcija.

izslēgt septīto daļu.

       

(8) Pārvadātājam nav tiesību atteikties no dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanas, ja pasūtītājs kompensē starpību starp pārvadātāja faktiskajiem dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildes izdevumiem un par pārvadājumiem gūtajiem ieņēmumiem.

         

(9) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma noslēgšanas gadījumā pārvadātājs atver atsevišķu norēķinu kontu maksājumiem par dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildi.

         

(10) Noslēgtos dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumus reģistrē un to izpildi kontrolē Dzelzceļa administrācija.

         
 

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.