Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā” otrajam lasījumam ( reģ. nr 6)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.6, dok. nr 11, 11A)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauku atbalsta dienesta likuma

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

     

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošinājums – drošības nauda, bankas garantija vai atbildības apdrošināšanas polise attiecībā uz to, ka par labu valstij tiks samaksāta, pilnīgi vai daļēji ieturēta noteikta naudas summa, ja licences saņēmējs neimportē vai neeksportē licencē noteikto preču daudzumu licences derīguma termiņā."

 

     

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošinājums – drošības nauda, bankas garantija vai atbildības apdrošināšanas polise attiecībā uz to, ka par labu valstij tiks samaksāta, pilnīgi vai daļēji ieturēta noteikta naudas summa, ja licences saņēmējs neimportē vai neeksportē licencē noteikto preču daudzumu licences derīguma termiņā."

 

4.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

         
 

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju: saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu;

     

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju par saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu;

 

18) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā administrē nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai."

     

18) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā administrē nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai."

5. pants. Dienesta finansēšana

Dienesta finansu līdzekļus veido:

  1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
 

1.

LR zemkopības ministrs M.Roze

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

5. pants. Dienesta funkciju veikšanai nepieciešamie finansēšanas avoti

  1. Dienestam deleģēto valsts funkciju finansēšanas avoti ir:
  1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

Atbalstīt

3.Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

5. pants. Dienesta funkciju veikšanai nepieciešamie finansēšanas avoti

(1)Dienestam deleģēto valsts funkciju finansēšanas avoti ir šādi:

1)valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2)ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

   

2)ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

 

2)ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

3)dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

   

3)dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

 

3)dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

     

(2) Intervences pasākumu finansēšanai izmanto šim mērķim paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumi izmantojami tikai turpmākai intervences pasākumu finansēšanai.”

 

(2) Intervences pasākumu finansēšanai izmanto šim mērķim paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumi izmantojami tikai turpmākai intervences pasākumu finansēšanai.”

 

3. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

2.

LR zemkopības ministrs M.Roze

Aizstāt pārejas noteikumu 1. punktā skaitli un vārdu “1. janvārī” ar skaitli un vārdu “1. maijā”.

Atbalstīt

4. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2003.gada 1.maijā.

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.; 2002, 2.nr.).

     

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.; 2002, 2.nr.).

   

3.

LR zemkopības ministrs M.Roze

Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

3. Lauku atbalsta dienests ir bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” tiesību, saistību, īpašuma un personāla pārņēmējs.

Atbalstīt

3. Lauku atbalsta dienests ir bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” tiesību, saistību, īpašuma un personāla pārņēmējs.

     

4. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” izsniegtās speciālās atļaujas ( licences) eksportam un importam ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

 

4. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” izsniegtās speciālās atļaujas ( licences) eksportam un importam ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.”