Lēmumprojekts

Lēmumprojekts

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 1.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu, ievērojot militārpersonu brīvprātības principu, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalības termiņu miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā pagarināt uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2003.gada 16.oktobra rezolūcijas Nr.1511 15.punktā paredzēto pilnvaru laiku (līdz 2004.gada 16.oktobrim, ja pirms šī termiņa iestāšanās nebūs beidzies Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku darbības mandāts).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmuma “ Par Latvijas NBS vienību dalību ANO daudznacionālajos spēkos Irākā ”” projektam

Saeima 2003.gada 20.martā pieņēma lēmumu „Par Latvijas atbalstu ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1441 izpildei”, nolemjot atļaut Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienībām piedalīties starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās starptautiskās koalīcijas bruņoto spēku militārās vadības pārziņā un nosakot NBS dalības periodu līdz 2003.gada 31.decembrim. Saeimai pieņemot šādu lēmumu, Latvija oficiāli ir paudusi atbalstu cīņai pret terorismu un savu vēlmi veicināt vispārējo drošību. Līdz ar to NBS vienību dalība starptautiskās koalīcijas bruņoto spēku vadītajās starptautiskajās miera nodrošināšanas un starptautiskajās humānajās operācijās parāda Latvijas gatavību sniegt savu ieguldījumu globālās drošības stabilizācijā.

Apvienoto Nāciju Organizācija, ņemot vērā patreizējo situāciju Irākā, ir secinājusi, ka daudznacionālie spēki, kas sekmētu drošības un stabilizācijas nodrošināšanu, ir nepieciešami. Tāpēc savā 2003.gada 16.oktobra rezolūcijā nr.1511 ir noteikusi, ka daudznacionālajiem spēkiem ir jāpiedalās Irākas pagaidu valdības institūciju drošības nodrošināšanā tik ilgi, kamēr nav īstenoti visi nepieciešamie politiskie procesi, kas nodrošinātu sekmīgu drošības un stabilizācijas īstenošanu Irākā.

Latvijas kontingenta rotācijas periods ir 6 mēneši. NBS vienības līdzdalība Irākā notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

Valsts sekretāra p.i. I.Dreģe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2003. 12:05

198

S.Zaharova

Signe.Zaharova@mod.gov.lv;

tālr.7335243

 

 

 

 

 

Neoficiāls tulkojums

izraksts

Apvienotās Nācijas

Drošības Padome

Rezolūcija 1511 (2032)

Apstiprināta 2003.gada 16.oktobra Drošības padomes 4844.sanāksmē

“Drošības padome,

darbojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtu VII. nodaļu,..

13. Noteica, ka drošības un stabilitātes nodrošināšana ir nepieciešamākais veiksmīgai 7.punktā minētā politiskā procesa izpildei un Apvienoto Nāciju spējai efektīvi piedalīties šajā procesā un rezolūcijas nr.1483 (2003) īstenošanā, un pilnvaro daudznacionālos spēkus zem vienotas vadības veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sekmētu drošības un stabilizācijas nodrošināšanu Irākā, ieskaitot laika grafika un programmas īstenošanai nepieciešamo apstākļu nodrošināšanu, kā arī sekmēt Apvienoto Nāciju Atbalsta misijas Irākā, Irākas valdošās padomes un citu irākiešu pagaidu valdības institūciju, un svarīgu humanitāro un ekonomisko infrastruktūru drošību;

15. Nolēma, ka Padome pārskata 13.punktā minēto daudznacionālo spēku prasības un misiju ne vēlāk kā vienu gadu pēc rezolūcijas datuma, un ka ikvienā gadījumā spēku mandāts izbeidzas pēc 4., 7. un 10.punktā minētā politiskā procesa pabeigšanas, un izsaka gatavību šajā situācijā izskatīt jebkuru nākotnes nepieciešamību pēc daudznacionālo spēku turpināšanās, ņemot vērā starptautiski atzītas Irākas valdības pārstāvju viedokļus.”

 

Aizsardzības ministra vietā zemkopības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā persona par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā persona

 

 

 

M.Roze

I.Dreģe

S.Araslanova

I.Rate

S.Zaharova

19.11.2003 10:32

192

S.Zaharova

Signe.Zaharova@mod.gov.lv;

tālr.7335243