Reģ. nr.11

 

Deputātu J.Jurkāna, D.Turlā, A.Klementjeva, J.Plinera un V.Stepaņenko jautājumi

 

ārlietu ministrei S.Kalnietes kundzei

 

Par atbrīvojumu no valsts nodevas par vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu

 

Ļ.cien. Kalnietes kundze!

 

Ministru kabineta noteikumu nr.455 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” 7.4. un 7.5.punktā noteikts, ka valsts nodevu nemaksā par “vīzas izsniegšanu latviešiem vai līviem, vai personām, kurām vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis” un “par ielūguma apstiprināšanu laulātajam un viņa lejupējiem radiniekiem pirmajā pakāpē, ja otrs laulātais ir  latvietis vai līvs”.

Tādējādi Ministru kabinets ir noteicis atbrīvojumus no valsts nodevas atkarībā no pieteicēju etniskās piederības, kā arī no pilsonības kritērija.

Līdz ar to MK noteikumi paredz atšķirīgu attieksmi: attiecībā uz Latvijas pilsoņiem tiek ņemta vērā to etniskā piederība, bet attiecībā uz Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem — pilsonības kritērijs.

Ir pamats uzskatīt, ka šāda pieeja ir pretrunā ar Satversmes 91.pantu, jo atbrīvojums no valsts noteiktajām nodevām nepieder pie tiesībām, kuras ekskluzīvi varētu baudīt vai nu vienīgi latvieši un līvi, vai  vienīgi Latvijas pilsoņi.

2003.gada 1.maijā stājas spēkā jaunais Imigrācijas likums, līdz ar to   spēku zaudē ar MK noteikumi nr.455, kas izdoti, pildot pašreizējo likumu.

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 6.pantu valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanā atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu nosaka Ministru kabinets.

Vai minēto noteikumu projektā, par kuru sagatavošanu, iespējams, ir atbildīga Ārlietu ministrija, tiks iekļauta spēkā esošajos noteikumos iestrādātā norma, kas diskriminē daļu Latvijas pilsoņu un iedzīvotāju?

Vai Jūs neuzskatāt, ka šāda norma būtu izslēdzama no Ministru kabineta noteikumiem?