Latvijas Republikas Augstākās Padomes 6. sesijas pieņemtie normatīvie akti.

Datums

Nr.

Veids

Nosaukums

05.01.1993

1

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes sestās sesijas balsu skaitīšanas komisiju

05.01.1993

2

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes sestās sesijas Sekretariātu

05.01.1993

3

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos kodeksos

05.01.1993

4

Lēmums

Par daudzpusējiem līgumiem, kurus Latvijas Republika ir ratificējusi vai kuriem pievienojusies līdz 1940. gadam

05.01.1993

5

Lēmums

Par koncepciju algu, pensiju, nodokļu, īres un citu komunālo maksājumu savstarpējai saskaņošanai

05.01.1993

6

Lēmums

Par to nodevu un nodokļu pārrēķinu, kuri aprēķināti par maksājumiem laika posmā no 1992. gada 20. jūlija līdz 2. oktobrim

06.01.1993

7

Lēmums

Par pievienošanos 1955. gada 28. septembra Hāgas protokolam par grozījumiem 1929. gada 12. oktobra Varšavas konvencijā par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju

12.01.1993

8

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu ievēlēšanu

12.01.1993

9

Lēmums

Par Starptrautiskās darba organizācijas 1958. gada 13. maija konvencijas Nr. 108 "Par jūrnieku nacionālajām personas apliecībām" ratifikāciju

12.01.1993

10

Lēmums

Par 1948. gada 6. marta "Konvencijas par Starptautisko jūrniecības organizāciju" akceptēšanu

12.01.1993

11

Lēmums

Par Starptautiskās darba organizācijas konvenciju ratifikāciju

12.01.1993

12

Likums

Par apdrošināšanu

12.01.1993

13

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par apdrošināšanu" spēkā stāšanās kārtību

12.01.1993

14

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā "Par uzņēmējdarbību"

12.01.1993

15

Lēmums

Par Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministra atbrīvošanu

12.01.1993

16

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputāta mandāta anulēšanu Jānim Dzintaram

19.01.1993

17

Lēmums

Par Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministra ievēlēšanu

19.01.1993

18

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas aktos

19.01.1993

19

Likums

Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju

19.01.1993

20

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību

19.01.1993

21

Likums

Par papildinājumiem nolikumā "Par Latvijas Republikas valsts ģērboni", kas apstiprināts ar 1990. gada 15. februāra likumu

20.01.1993

22

Lēmums

Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas triesas tiesneša P. Malašenko pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

20.01.1993

23

Lēmums

Par valsts kontrolieru iecelšanu

20.01.1993

24

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas civilprocesa kodeksā

26.01.1993

25

Lēmums

Par Latvijas banku privatizācijas fonda statūtu apstiprināšanu

26.01.1993

26

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija lēmumā "Par Pagaidu noteikumu "Par frakcijām Latvijas PSR Augstākajā Padomē" apstiprināšanu" un "Pagaidu noteikumos par frakcijām Latvijas PSR Augstākajā Padomē"

26.01.1993

27

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes pārstāvju sastāvā Eiropas padomes Parlamentu asamblejā

27.01.1993

28

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas sastāvā un Augstākās Padomes Prezidija sastāvā

27.01.1993

29

Lēmums

Par Latvijas Universitātes rektora apstiprināšanu

27.01.1993

30

Lēmums

Par XXI Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XI Deju svētku loterijas "Dziesma" statusu

02.02.1993

31

Lēmums

Par "Pagaidu nolikumu par kārtību, kādā Latvijas Republikas pilsonību zaudē Latvijas Republikas pilsoņi, kas izstājas no Latvijas Republikas pilsonības"

02.02.1993

32

Likums

Par amatniecību

02.02.1993

33

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas likumos "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" un "Par prokurora uzraudzību Latvijas Republikā"

02.02.1993

34

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem Latvijas Republikas likumos "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" un "Par prokurora uzraudzību Latvijas Republikā" spēkā stāšanās kārtību

02.02.1993

35

Lēmums

Par Brīvības pieminekli un Rīgas Brāļu kapiem

02.02.1993

36

Likums

Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekonomisko zonu

02.02.1993

37

Likums

Par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņu ieceļošanas kārtību Latvijas Republikā

09.02.1993

38

Likums

Par papildinājumu Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"

09.02.1993

39

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumu Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"" spēkā stāšanās kārtību

09.02.1993

40

Lēmums

Par informācijas sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar korupciju un organizēto noziedzību

09.02.1993

41

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumos "Par pilsētas pašvaldību", "Par pagasta pašvaldību", "Par rajona pašvaldību" un "Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību"

09.02.1993

42

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumos "Par pilsētas pašvaldību", "Par pagasta pašvaldību", "Par rajona pašvaldību" un "Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību"" spēkā stāšanās kārtību

09.02.1993

43

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesneša A. Kovaļenko pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

16.02.1993

44

Likums

Par dzīvojamo telpu īri

16.02.1993

45

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" spēkā stāšanās kārtību

16.02.1993

46

Lēmums

Par piekrišanu saukt pie kriminālatbildības Bauskas rajona Dāviņu pagasta tautas deputātus A. Novikovu un A. Dingu

16.02.1993

47

Lēmums

Par Latvijas Bankas nodaļu privatizācijas kārtību

16.02.1993

48

Likums

Par humāno palīdzību

16.02.1993

49

Lēmums

Par "Trīszvaigžņu" sporta spēļu loterijas statusu

17.02.1993

50

Lēmums

Par valsts kontrolieru iecelšanu

17.02.1993

51

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1992. gada 9. jūlija likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

23.02.1993

52

Likums

Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu

23.02.1993

53

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā "Par uzņēmējdarbību"

23.02.1993

54

Likums

Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai

23.02.1993

55

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai" spēkā stāšanās kārtību

23.02.1993

56

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā

23.02.1993

57

Likums

Par aviāciju

23.02.1993

58

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par aviāciju" spēkā stāšanās kārtību

23.02.1993

59

Lēmums

Par 1952. gada 10. maija "Konvencijas par noteiktu likumu, kas attiecas uz jūras kuģu arestu unifikāciju" ratifikāciju

23.02.1993

60

Lēmums

Par noziedzības novēršanas nacionālas padomes izveidošanu

23.02.1993

61

Lēmums

Par Latvijas Medicīnas akadēmijas Satversmes apstirināšanu

23.02.1993

62

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 5. novembra likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā"

23.02.1993

63

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 5. novembra likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā"" spēkā stāšanās kārtību

02.03.1993

64

Lēmums

Par daţu Latvijas Republikas rajonu tiesu tiesnešu ievēlēšanu

02.03.1993

65

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" spēkā stāšanās kārtību

02.03.1993

66

Lēmums

Par G. Alijevas atbrīvošanu no Latvijas Bankas padomes locekļa amata

02.03.1993

67

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas sastāvā

02.03.1993

68

Likums

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

02.03.1993

69

Likums

Patentu likums

02.03.1993

70

Lēmums

Par Latvijas Republikas Patentu likuma spēkā stāšanās kārtību

02.03.1993

71

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā "Par Latvijas Bankas reorganizāciju, tās struktūrvienību pārveidošanu un privatizāciju"

03.03.1993

72

Lēmums

Par aizdevuma līgumu starp Eiropas ekonomisko kopienu un Latvijas Republiku un Latvijas Banku

03.03.1993

73

Lēmums

Par Latvijas Republikas Ārējās tirdzniecības ministra atbrīvošanu

03.03.1993

74

Lēmums

Par koku ciršanas pārtraukšanu bijušo īpašnieku (uz 1940. gada 20. jūniju) un viņu mantinieku pieprasītajās zemēs

09.03.1993

75

Lēmums

Par A. Kļavas apstiprināšanu par Saimnieciskās tiesas tiesnesi

09.03.1993

76

Lēmums

Par Saimnieciskās tiesas tiesneša J. Pētersona atbrīvošanu no amata

09.03.1993

77

Lēmums

Par Latvijas Republikas Valsts kontroli

09.03.1993

78

Likums

Par preču zīmēm

16.03.1993

79

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par 5. Saeimas vēlēšanām"

16.03.1993

80

Lēmums

Par pievienošanos 1975. gada 14. novembra Muitas konvencijai par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem izmantojot TIR grāmatiņu

16.03.1993

81

Lēmums

Par Latvijas Republikas valdības un ?veices Konfederācijas Federālās Padomes līguma par ieguldījumu veicināšanu un to abpusēju aizsardzību ratificēšanu

16.03.1993

82

Lēmums

Par Latvijas Republikas un śveices Konfederācijas brīvās tirdzniecības nolīguma ratificēšanu

16.03.1993

83

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesneša J. Kaksīša pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

16.03.1993

84

Lēmums

Par Saldus rajona tiesas tiesneses A. Fīres pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

16.03.1993

85

Lēmums

Par Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcijas pilnveidošanu

16.03.1993

86

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" spēkā stāšanās kārtību

16.03.1993

87

Lēmums

Par VDK un PSKP (LKP) materiālu dokumentēšanu

17.03.1993

88

Likums

Par paildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par 5. Saeimas vēlēšanām"

23.03.1993

89

Likums

Par valsts budţetu 1993. gadam

23.03.1993

90

Lēmums

Par papildpasākumiem Latvijas Republikas likuma "Par valsts budžetu 1993. gadam" izpildes nodrošināšanai

23.03.1993

91

Lēmums

Par pasākumiem, kas veicami lai ierobežotu korupciju

23.03.1993

92

Lēmums

Par Maķedonijas Republikas atzīšanu

24.03.1993

93

Lēmums

Par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša A. ?tokenberga pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

24.03.1993

94

Lēmums

Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneses A. Noris pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

24.03.1993

95

Lēmums

Par I. Vinkšno ievēlēšanu par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesnesi

30.03.1993

96

Likums

Par bīstamajiem atkritumiem

30.03.1993

97

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par bīstamajiem atkritumiem" spēkā stāšanās kārtību

30.03.1993

98

Likums

Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību

30.03.1993

99

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likumā

30.03.1993

100

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par notiesāto nodošanu soda izciešanai ratifikāciju

30.03.1993

101

Lēmums

Par kārtību Latvijas tirgos

30.03.1993

102

Lēmums

Par vienlīdzīgām iespējām priekšvēlēšanu aģitācijai televīzijā un radio

30.03.1993

103

Likums

Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos

30.03.1993

104

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" spēkā stāšanās kārtību

30.03.1993

105

Likums

Par Latvijas Investīciju banku

30.03.1993

106

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Investīciju banku" spēkā stāšanās kārtību

30.03.1993

107

Lēmums

Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām fondiem un uzņēmumiem 1992. un 1993. gadā

30.03.1993

108

Lēmums

Par Dobeles rajona un Saldus rajona administratīvo robežu grozīšanu

30.03.1993

109

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"

30.03.1993

110

Likums

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem

30.03.1993

111

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem" spēkā stāšanās kārtību

30.03.1993

112

Likums

Par valsts tehnisko uzraudzību

30.03.1993

113

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts tehnisko uzraudzību" spēkā stāšanās kārtību

30.03.1993

114

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas konsulārās konvencijas ratifikāciju

30.03.1993

115

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līguma par savstarpēju atteikšanos no vīzām ratifikāciju

31.03.1993

116

Lēmums

Par daţu Latvijas Republikas rajonu tiesu tiesnešu ievēlēšanu

31.03.1993

117

Lēmums

Par V. Pilsumas iecelšanu par Latvijas Bankas padomes locekli

31.03.1993

118

Lēmums

Par G. Ulmaņa iecelšanu par Latvijas Bankas padomes locekli

31.03.1993

119

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputātu ienākumu deklarāciju publicēšanu

06.04.1993

120

Lēmums

Par daţu valsts kontrolieru iecelđanu

06.04.1993

121

Lēmums

Par Zvārdes pagasta pagaidu valdes izveidošanu

06.04.1993

122

Lēmums

Par valts programmu Zvārdes pagasta atjaunošanai

06.04.1993

123

Likums

Par Latvijas Republikas Zemessardzi

06.04.1993

124

Lēmums

Par Latvijas Republikas1991. gada 23. augusta likuma "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" atzīšanu par spēku zaudējušu

06.04.1993

125

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem likumdošanas aktos monopoldarbības uzraudzības jautājumos

06.04.1993

126

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas darba likumu kodeksā

06.04.1993

127

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālprocesa kodeksā

06.04.1993

128

Likums

Par augu šķirņu aizsardzību

06.04.1993

129

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par augu šķirņu aizsardzību" spēkā stāšanās kārtību

06.04.1993

130

Likums

Par grozījumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā

06.04.1993

131

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

06.04.1993

132

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"

06.04.1993

133

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" spēkā stāšanās kārtību

06.04.1993

134

Lēmums

Par pievienošanos 1969. gada 23. maija Vīnes Konvencijai par starptautisko līgumu tiesībām

06.04.1993

135

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Francijas Republikas saprašanās, draudzības un sadarbības līguma ratifikāciju

07.04.1993

136

Lēmums

Par bezmaksas braukšanas atļaušanu vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem

20.04.1993

137

Likums

Par Āehijas Republikas pilsoņu ieceļošanas kārtību Latvijas Republikā

20.04.1993

138

Lēmums

Par Salaspils memoriālo ansambli

20.04.1993

139

Likums

Par meloirāciju

20.04.1993

140

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par meliorāciju" spēkā stāšanās kārtību

20.04.1993

141

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā

20.04.1993

142

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"

20.04.1993

143

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par peļņas nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

20.04.1993

144

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1991. gada novembra likumā un "Par Saimnieciskās tiesas procesu"

20.04.1993

145

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1991. gada novembra likumā un "Par Saimnieciskās tiesas procesu" spēkā stāšanās kārtību

20.04.1993

146

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas Valodu likumā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

20.04.1993

147

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

27.04.1993

148

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 29. novembra likumā "Par valsts pensijām"

27.04.1993

149

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1992. gada pirmā pusgada valsts budžeta izpildes pārksata apstiprināšanu

27.04.1993

150

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 10. novembra lēmumā "Par pievienošanos Konvencijai par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu un Konvencijaai par palīdzību kodolnegadījumā vai radiācijas avārijsituācijā"

27.04.1993

151

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1992. gada 6. maija likumā "Par radio un televīziju"

27.04.1993

152

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas civilprocesa kodeksā

27.04.1993

153

Likums

Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu

27.04.1993

154

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1991. gada 10. septembra likuma "Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu" atzīšanu par spēku zaudējušu

27.04.1993

155

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas civilprocesa kodeksā, Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas kriminālkodeksā

27.04.1993

156

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem atsevišķos Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar Valsts zemes dienesta izveidošanu

27.04.1993

157

Likums

Par advokatūru

27.04.1993

158

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par advokatūru" spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību

27.04.1993

159

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas Republikas kriminālprocesa kodeksā

27.04.1993

160

Likums

Par farmaceitisko darbību

27.04.1993

161

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par farmaceitisko darbību" spēkā stāšanās kārtību

28.04.1993

162

Lēmums

Par Latvijas Republikas apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu nodibināšanu un to priekšnieku un viņu vietnieku iecelšanu

28.04.1993

163

Lēmums

Par Latvijas Republikas Civilās aizsardzības Centra izpilddirektora iecelšanu

28.04.1993

164

Lēmums

Par Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu

28.04.1993

165

Lēmums

Par Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Rektora apstiprināšanu

28.04.1993

166

Lēmums

Par Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Satversmes apstiprināšanu

28.04.1993

167

Lēmums

Par Daugavpils Pedagoģiskās universitātes rektora apstiprināšanu

28.04.1993

168

Lēmums

Par Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu

28.04.1993

169

Lēmums

Par Latvijas Policijas akadēmijas rektora apstiprināšanu

28.04.1993

170

Lēmums

Par termiņuzturēšanās atļauju iszsniegšanu personām, kuru uzturēšanās Latvijas Republikaā saistīta ar Krievijas Federācijas bruņoto spēku pagaidu dislokāciju Latvijas Republikā

04.05.1993

171

Likums

Par telekomunikācijām

04.05.1993

172

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par telekomunikācijām" spēkā stāšanās kārtību

04.05.1993

173

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1992. gada pirmā pusgada valsts valūtas budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

04.05.1993

174

Likums

Par Ludzas rajona tautas tiersneša A. Jakimova pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

04.05.1993

175

Lēmums

Par valsts rehabilitācijas centra statusa piešķiršanu Republikas bērna ar māti rehabilitācijas centram "Vaivari"

04.05.1993

176

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas iekšlietu iestāžu disciplinārreglamentā

04.05.1993

177

Likums

Par darba aizsardzību

04.05.1993

178

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas 1939. gada 28. aprīļa likuma "Par darba in spekciju" spēka atjaunošanu" un "Par darba aizsardzību" spēkā stāšanās kārtību

04.05.1993

179

Likums

Par 1939. gada 28. aprīļa likuma "Par Darba inspekciju" spēka atjaunošanu

04.05.1993

180

Likums

Par dizainparaugu aizsardzību

04.05.1993

181

Likums

Pargrozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par zemes nodokli"

04.05.1993

182

Lēmums

Par A. Butlera ievēlēšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi

04.05.1993

183

Lēmums

Par neuzticības izteikšanu Latvijas Republikas lauksaimniecības ministram D. ?ēģerim

11.05.1993

184

Lēmums

Par daţu valsts kontrolieru iecelđanu

11.05.1993

185

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu ievēlēšanu

11.05.1993

186

Likums

Par cukuru

11.05.1993

187

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par cukuru" spēkā stāšanās kārtību

11.05.1993

188

Likums

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

11.05.1993

189

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" spēkā stāšanās kārtību

11.05.1993

190

Likums

Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

11.05.1993

191

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" spēkā stāšanās kārtību

11.05.1993

192

Likums

Par autortiesībām un blakus tiesībām

11.05.1993

193

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par autortiesībām un blakus tiesībām" spēkā stāšanās kārtību

11.05.1993

194

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas likumā 1990. gada 29. novembra "Par valsts pensijām"

11.05.1993

195

Likums

Par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro dienestu

11.05.1993

196

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro dienestu" spēkā stāšanās kārtību

11.05.1993

197

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par diplomātiskajiem un kosulārajiem rangiem"

11.05.1993

198

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 18. decembra likuma "Par sociālo nodokli" spēkā stāšanās kārtību grozīšanu

11.05.1993

199

Lēmums

Par pievienošanos 1961. gada 30. marta Vienotai konvencijai par narkotiskajām vielām un labojumiem, kas izdarīti saskaņā ar 1972. gada Protoklu par grozījumiem 1961. gada 30. marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām

11.05.1993

200

Lēmums

Par pievienošanos 1971. gada 21. februāra Konvencijai par psihotropām vielām

11.05.1993

201

Lēmums

Par pievienošanos 1988. gada Konvencijai pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu

11.05.1993

202

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par nodarbinātību"

11.05.1993

203

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"

11.05.1993

204

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Latvijas Republikas likumos, lai nodrošinātu personālsastāva dokumentu saglabāšanu

11.05.1993

205

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

11.05.1993

206

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"

18.05.1993

207

Likums

Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju

18.05.1993

208

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību

18.05.1993

209

Likums

Par akciju sabiedrībām

18.05.1993

210

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par akciju sabierībām" spēkā stāšanās kārtību

18.05.1993

211

Likums

Par papildinājumu Latvijas Republikas muitas kodeksā

18.05.1993

212

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"

18.05.1993

213

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā "Par uzņēmējdarbību"

18.05.1993

214

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā "Par uzņēmējdarbību"" spēkā stāšanās kārtību

18.05.1993

215

Likums

Par grozījumu Latvijas Republikas1990. gada 3. decembra likumā "Par Latvijas Valsts finansu inspekciju"

18.05.1993

216

Likums

Par valsts materiālajām rezervēm

18.05.1993

217

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts materiālajām rezervēm" spēkā stāšanās kārtību

18.05.1993

218

Lēmums

Par ieguldījumu veicināšanas un abpusējas aizsardzības līguma starp Latvijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku ratifikāciju

18.05.1993

219

Lēmums

Par Latvijas Republikas tieslietu ministra atbrīvošanu no amata

18.05.1993

220

Lēmums

Par Latvijas Republikas finansu ministra atbrīvošanu no amata

18.05.1993

221

Likums

Par Latvijas labības tirgu un Valsts labības rezervi

18.05.1993

222

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas labības tirgu un Valsts labības rezervi" spēkā stāšanās kārtību

25.05.1993

223

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu

25.05.1993

224

Lēmums

Par daţu Latvijas Republikas tiesu tiesnešu ievēlēšanu

25.05.1993

225

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likumā "Par valsts budžetu 1993. gadam"

25.05.1993

226

Lēmums

Par Augstākās Padomes finansēšanu sakarā ar darbības izbeigšanu

25.05.1993

227

Likums

Par grozijumiem La tvijas Republikas 1992. gada 9. jūlija likumā "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par valsts uzņēmumu""

25.05.1993

228

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiemijas Republikas 1991. gada 6. augusta likumā "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām"

25.05.1993

229

Likums

Par grozījumiem Latvijas kriminālkodeksā, Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas labošanas darbu kodeksā

25.05.1993

230

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas kriminālkodeksā, Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas labošanas darbu kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

25.05.1993

231

Lēmums

Par līguma starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību

25.05.1993

232

Lēmums

Par Saimnieciskās tiesas tiesneša V. ķagara atbrīvošanu no amata

25.05.1993

233

Lēmums

Par C. Mola atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona pagaidu valdes locekļa pienākumiem

25.05.1993

234

Likums

Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību

25.05.1993

235

Likums

Par grozījumiem 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļā

25.05.1993

236

Likums

Par grozījumiem Latvijas dzīvokļu kodeksā

01.06.1993

237

Lēmums

Par Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka iecelšanu

01.06.1993

238

Lēmums

Par Latvijas Medicīnas akadēmijas rektora apstiprināšanu

01.06.1993

239

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas darba likumu kodeksā

01.06.1993

240

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

01.06.1993

241

Likums

Par papildinajumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"

01.06.1993

242

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli" spēkā satāšānās kārtību

01.06.1993

243

Likums

Par Latvijas Republikas 1937. gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem tajā

01.06.1993

244

Lēmums

Par Notāru likuma spēkā stāšanās laiku un kārtību

01.06.1993

245

Lēmums

Par darbu, ko veic, Valdības komisija ārvalstu sniegtās palīdzības realizācijai

01.06.1993

246

Lēmums

Par komisijas izveidošanu 400 miljonu ASV dolāru vekseļdarījuma izvērtēšanai

01.06.1993

247

Lēmums

Par " Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās ratificēšanu"

01.06.1993

248

Lēmums

Par Āraišu ezerpili

01.06.1993

249

Lēmums

Par Latvijas Republikas ģenerālprokurora vietnieka iecelšanu

01.06.1993

250

Likums

Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu privatizāciju

01.06.1993

251

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību

01.06.1993

252

Likums

Par valsts statistiku

01.06.1993

253

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"

01.06.1993

254

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli" spēkā stāšanās kārtību

01.06.1993

255

Likums

Par audzinoša rakstua piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem

01.06.1993

256

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par audzinoša rakstua piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem" spēkā stāšanās kārtību

01.06.1993

257

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā

01.06.1993

258

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

01.06.1993

259

Lēmums

Par Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības 1993. gada 21. maija vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu no parakstīšanas brīža

01.06.1993

260

Lēmums

Par Ogres meža tehnikuma finansēšanu

01.06.1993

261

Lēmums

Par maksimālā valsts iekšējā un ārējā parāda apstiprināšanu

01.06.1993

262

Lēmums

Par Valdības uzdevumiem valsts īpašuma sagatavošanā nodošanai 5. Saeimai

01.06.1993

263

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1992. gada 16. jūnija likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību"

01.06.1993

264

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1992. gada 16. jūnija likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību" spēkā stāšanās kārtību

01.06.1993

265

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 17. jūnija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību" spēkā stāšanās kārtību"

01.06.1993

267

Lēmums

Par Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas "Instrukcijas par 5. Saeimas kandidātu sarakstu iesniegšanu" 4. punkta trešās daļas atzīšanu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža

Lappusi sagatavojusi Informācijas nodaļa