Latvijas Republikas Augstākās Padomes 5. sesijas pieņemtie normatīvie akti.

Datums

Nr.

Veids

Nosaukums

18.08.1992

1

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes piektās sesijas balsu skaitīšanas komisiju

18.08.1992

2

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes piektās sesijas Sekretariātu

18.08.1992

3

Lēmums

Par valsts kontrolieru iecelanu

18.08.1992

4

Lēmums

Par Latvijas Republikas Valsts veterinārā departamenta direktora un valsts galvenā veterinārā inspektora iecelšanu

19.08.1992

5

Lēmums

Par deputātu komisijas izveidošanu Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta un Iekšlietu ministrijas pasu un vīzu daļas darba kontrolei un uzlabošanai

19.08.1992

6

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 4. decembra lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību"

25.08.1992

7

Likums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes darba organizāciju līdz Saeimas sanākšanai

25.08.1992

8

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

25.08.1992

9

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

25.08.1992

10

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par iedzīvotāju reģistru" un Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem" izpildi

25.08.1992

11

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieku saimniecību un individuālo darbu"

25.08.1992

12

Lēmums

Par pilnvaru termiņa pagarināšanu Latvijas Republikas Ministru Padomes iedzīvotāju apgādes uzlabošanā ar pārtikas produktiem

26.08.1992

13

Likums

Par 1938. gada 27. septembra Vekseļu likuma un Āeku likuma spēka atjaunošanu

26.08.1992

14

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par 1938. gada 27. septembra Vekseļu likuma un Āeku likuma spēka atjaunošanu" spēkā stāšanās kārtību

01.09.1992

15

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesneša J. Muižnieka pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

01.09.1992

16

Lēmums

Par A. Freiberga ievēlēšanu par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesnesi

01.09.1992

17

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 4. jūnija likumā "Par policiju"

08.09.1992

18

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas pilsētu tautas tiesu tautas tiesnešu pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

08.09.1992

19

Lēmums

Par ekspertu komisijas izveidošanu lai noteiktu Krievijas Federācijas likumdošanas aktu atbilstību starptautiskajām normām cilvēktiesību jautājumos

09.09.1992

20

Lēmums

Par kārtību, kādā pašvaldības uzskaita, kontrolē un pārņem ārvalstu militāro resoru pārziņā esošos nekustāmā īpašuma objektus

09.09.1992

21

Lēmums

Par komisijas izveidošanu, lai pārbaudītu valdības darbību organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanā

15.09.1992

22

Likums

Par Latvijas Republikas galvu līdz Saeimas sanākšanai

15.09.1992

23

Likums

Par nekustāmā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts sabiedriskajām vajadzībām

15.09.1992

24

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustāmā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību

15.09.1992

25

Lēmums

Par starpvalstu sarunām ar Krieviju karaspēka izvešanas jautājumā

16.09.1992

26

Lēmums

Par Latvijas Republikas likumprojektu "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 1. jūlija likumā "Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim" izskatīšanas apturēšanu

16.09.1992

27

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Eiropas ekonomiskās kopienas tirdzniecības un komerciālās un ekonomiskās sadarbības līguma ratificēšanu

16.09.1992

28

Lēmums

Par 1954. gada 1. marta Hāgas Konvencijas civilprocesa jautājuma ratificēšanu

16.09.1992

29

Lēmums

Par pievienošanos 1981. gada 10. aprīļa Konvencijai par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselktīva iedarbība

22.09.1992

30

Lēmums

Par F. Jaunbelzēja apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Prezidija locekli

23.09.1992

31

Lēmums

Par UNICEF Latvijas Republikas Nacionālās komisijas Satversmes apstiprināšanu

23.09.1992

32

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19. pantā

23.09.1992

33

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19. pantā" spēkā stāšanās kārtību

29.09.1992

34

Likums

Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību

29.09.1992

35

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību" spēkā stāšanās kārtību

29.09.1992

36

Lēmums

Par Latvijas augstskolu studentu kreditēšanu

30.09.1992

37

Lēmums

Par kārtību, kādā sniedzama Latvijas Republikas valdības un Latvijas Bankas atskaite par 1992. gadā veikto darbu, un par turpmākās darbības programmu līdz 5. Saeimas vēlēšanām

30.09.1992

38

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1993. gada valsts budžeta koncepciju

06.10.1992

39

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

06.10.1992

40

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par Latvijas Valsts finansu inspekciju"

06.10.1992

41

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par Latvijas Valsts finansu inspekciju"" spēkā stāšanās kārtību

06.10.1992

42

Lēmums

Par Latvijas Republikas telekomunikāciju sistēmas principiem

14.10.1992

43

Lēmums

Par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tautas tiesas tautas tiesneses L. Āernostanas pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

14.10.1992

44

Lēmums

Par Rīgas rajona tautas tiesas tautas tiesneša J. Bērzlapa pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

14.10.1992

45

Lēmums

Par M. Miltiņas ievēlēšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tautas tiesas tautas tiesnesi

14.10.1992

46

Lēmums

Par valsts kontrolieru iecelanu

14.10.1992

47

Likums

Par grāmatvedību

14.10.1992

48

Likums

Par uzņēmumu gada pārskatiem

14.10.1992

49

Lēmums

Par Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību" un "Par uzņēmumu gada pārskatiem" spēkā stāšanās kārtību

14.10.1992

50

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1992. gada 19. maija likumā "Par bankām"

14.10.1992

51

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1992. gada 19. maija likumā "Par bankām" spēkā stāšanās kārtību

14.10.1992

52

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas Agstākās Padomes 1992. gada 3. marta lēmumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas koncepciju un sagatavošanas programmu"

20.10.1992

53

Lēmums

Par Rīgas 9., 11., 13., 24., 45., 48. 49., 50. un 59., Daugavpils 71., 74. un 75., Liepājas 92. un 94. un Zilupes 150. vēlēšanu apgabala vēlētāju interešu pārstāvību Latvijas Republikas Augstākajā Padomē

20.10.1992

54

Lēmums

Par Kārsavas 149. vēlēšanu apgabala vēlētāju interešu pārstāvību Latvijas Republikas Augstākajā Padomē

20.10.1992

55

Likums

Par 5. Saeimas vēlēšanām

21.10.1992

56

Lēmums

Par neuzticības izteikšanu Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministram

28.10.1992

57

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

28.10.1992

58

Lēmums

Par LSB "Vārpa" sporta loterijas statusu

28.10.1992

59

Lēmums

Par Rīgas Zooloģiskā dārza loterijas "Rīgas Zooloģiskajam dārzam ļ 80" statusu

28.10.1992

60

Lēmums

Par līguma starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību ratificēšanu

28.10.1992

61

Lēmums

Par līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību ratificēšanu

28.10.1992

62

Lēmums

Par līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību ratificēšanu

28.10.1992

63

Lēmums

Par Lavijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību ratificēšanu

28.10.1992

64

Lēmums

Par līguma starp Latvijas Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību ratificēšanu

28.10.1992

65

Likums

Par patērētāju tiesību aizsardzību

28.10.1992

66

Likums

Pa grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"

28.10.1992

67

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

28.10.1992

68

Lēmums

Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atzīšanas nosacījumiem personām, kuras pirms 1914. gada 1. augusta dzīvoja Latvijas robežās, un viņu pēcnācējiem

28.10.1992

69

Lēmums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 15. oktobra lēmumā "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem"

03.11.1992

70

Lēmums

Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu

03.11.1992

71

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas aktos

03.11.1992

72

Lēmums

Par īpaši aizsargājama dabas objekta un valsts nozīmes kultūras pieminekļa statusa piešķiršanu Vārnu māju kalēja sētai

04.11.1992

73

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 11. jūlija likumā "Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim"

04.11.1992

74

Likums

Par privatizācijas sertifikātiem

04.11.1992

75

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" spēkā stāšanās kārtību

04.11.1992

76

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 16. jūlija likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību"

04.11.1992

77

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 17. jūnija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību" spēkā stāšanās kārtību"

04.11.1992

78

Likums

Par valsts aizsardzību

04.11.1992

79

Likums

Par Aizsardzības spēkiem

10.11.1992

80

Likums

Par zinātnisko darbību

10.11.1992

81

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par zinātnisko darbību" spēkā stāšanās kārtību

10.11.1992

82

Lēmums

Par G. Andrejevu

10.11.1992

83

Lēmums

Par pievienošanos Konvencijai par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu un Konvencijai par palīdzību kodolnegadījumā vai radiācijas avārijsituācijā

10.11.1992

84

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1992. gada 4. novembra likuma "Par valsts aizsardzību" un "Par Aizsardzības spēkiem" spēkā stāšanās kārtību

10.11.1992

85

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 10.jūlija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"" spēkā stāšanās kārtību un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu

11.11.1992

86

Lēmums

Par pilnvaru paplašināšanu un termiņa pagarināšanu Latvijas Republikas Ministru Padomei iedzīvotāju apgādes uzlabošanai ar pārtikas produktiem

17.11.1992

87

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputāta V. Smirnova pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

17.11.1992

88

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas labošanas darbu kodeksā

24.11.1992

89

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1993. gada valsts budžeta koncepciju

25.11.1992

90

Lēmums

Par pagaidu valdes izveidošanu Bauskas rajona Gailīšu pagastā

25.11.1992

91

Lēmums

Par Ventspils rajona tautas tiesas tautas tiesneša A. Grūbes pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

01.12.1992

92

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 21. maija likumā "Par meža apsaimniekoanu un izmantoanu"

01.12.1992

93

Lēmums

Par valsts budžeta garantijām pensiju izmaksai

02.12.1992

94

Lēmums

Par Latvijas Bankas reorganizāciju, tās struktūrvienību pārveidošanu un privatizāciju

02.12.1992

95

Lēmums

Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības nolīguma par brīvo tirdzniecību ratificēšanu

02.12.1992

96

Lēmums

Par Centrālās vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšanu

02.12.1992

97

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 15. aprīļa lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"" spēkā stāšanās kārtību"

02.12.1992

98

Lēmums

Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par lauksaimniecības produkcijas tirdzniecību ratificēšanu

02.12.1992

99

Likums

Par izņēmuma stāvokli

08.12.1992

100

Lēmums

Par dažu valsts kontrolieru iecelšanu

08.12.1992

101

Lēmums

Par Centrālās vēlēšanu komisijas izveidoanu

08.12.1992

102

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas draudzības un sadarbības līguma ratifikāciju

09.12.1992

103

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 11. jūlija likumā "Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim"

09.12.1992

104

Lēmums

Par A. Brantas ievēlēšanu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi

09.12.1992

105

Lēmums

Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu šautuves kompleksam "Ādaži"

09.12.1992

106

Lēmums

Par nacionālā botāniskā dārza statusa piešķiršanu Zinātņu akadēmijas Botāniskajam dārzam

09.12.1992

107

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijas sastāvā

09.12.1992

108

Likums

Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem

09.12.1992

109

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" spēkā stāšanās kārtību

15.12.1992

110

Lēmums

Par "Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku" ratifikāciju

15.12.1992

111

Likums

Par Valsts zemes dienestu

15.12.1992

112

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Valsts zemes dienestu" spēkā stāšanās kārtību

15.12.1992

113

Likums

Par tiesu varu

15.12.1992

114

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par tiesu varu" spēkā stāšanās kārtību

15.12.1992

115

Likums

Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā

15.12.1992

116

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" spēkā stāšanās kārtību

15.12.1992

117

Likums

Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām

15.12.1992

118

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" spēkā stāšanās kārtību

15.12.1992

119

Likums

Par grozījumiem Latvijas dzīvokļu kodeksā

15.12.1992

120

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas dzīvokļu kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

15.12.1992

121

Likums

Par Latvijas Republikas civilo aisardzību

15.12.1992

122

Likums

Par zvērinātiem revidentiem

15.12.1992

123

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par zvērinātiem revidentiem" spēkā stāšanās kārtību

15.12.1992

124

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību" spēkā stāšanās kārtību

16.12.1992

125

Lēmums

Par dažu valsts kontrolieru iecelšanu

16.12.1992

126

Likums

Par Latvijas Nacionālo biblioteku

16.12.1992

127

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 16. septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likumprojekta "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 1. jūlija likumā "Par valsts budžetu laika posmā no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim"" izskatīšanas apturēšanu" grozīšanu

16.12.1992

128

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas līguma par savstarpējo atteikšanos no vīzām ratifikāciju

16.12.1992

129

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas līguma par draudzīgu attiecību un sadarbības pamatiem ratifikāciju

22.12.1992

130

Lēmums

Par 5. Saeimas vēlēšanu izsludināšanu

22.12.1992

131

Likums

Par papildinājumu Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūlija likumā "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli""

22.12.1992

132

Lēmums

Par personālsastāva dokumentu saglabāšanas nodrošināšanu

22.12.1992

133

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 25. augusta lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par iedzīvotāju reģistru" un Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem" izpildi" papildināšanu un grozīšanu

22.12.1992

134

Lēmums

Par Latvijas Republikas iekšlietu iestāžu disciplinārreglamentu

22.12.1992

135

Lēmums

Par Latvijas Republikas meža ciršanas tāmi 1993. un 1994. gadam

22.12.1992

136

Lēmums

Par nacionālā zooloģiskā dārza statusa piešķiršanu Rīgas zooloģiskajam dārzam

22.12.1992

137

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Repubilkas Augstākās Padomes deklarācijā "Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem jūras tiesību jautājumos"

22.12.1992

138

Lēmums

Par valsts uzņēmuma "Daiļrade" pārveidošanu statūtsabiedrībās

22.12.1992

139

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim"

22.12.1992

140

Likums

Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību

22.12.1992

141

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma saistību tiesību daļā

23.12.1992

142

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 11. jūlija likumā "Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada līdz 31. decembrim"

Lappusi sagatavojusi Informācijas nodaļa