Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1. sesijas pieņemtie normatīvie akti.

Datums

Nr.

Veids

Nosaukums

03.05.1990

1

Lēmums

Par LPSR XII sasaukuma AP 1.sesijas balsu skaitīšanas komisiju

03.05.1990

2

Lēmums

Par LPSR AP Mandātu komisijas ievēlēšanu

03.05.1990

3

Lēmums

Par LPSR tautas deputātu pilnvaru atzīšanu

03.05.1990

4

Lēmums

Par LPSR AP Sekretariāta izveidošanas un darbības kārtību

03.05.1990

5

Lēmums

Par LPSR XII sasaukuma AP 1.sesijas Sekretariātu.

03.05.1990

6

Lēmums

Par LPSR AP priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtību

03.05.1990

7

Lēmums

Par deputāta A.Gorbunova ievēlēšanu par LPSR AP priekšsēdētāju

03.05.1990

8

Lēmums

Par LPSR AP priekšsēdētāja pirmā vietnieka, vietnieka un LPSR AP sekretāra ievēlēšanas kārtību

03.05.1990

9

Lēmums

Par deputāta D. Īvāna ievēlēšanu par LPSR AP priekšsēdētāja pirmo vietnieku

03.05.1990

10

Lēmums

Par deputāta A.Krastiņa ievēlēšanu par LPSR AP priekšsēdētāja vietnieku

03.05.1990

11

Lēmums

Par deputāta I. Daudiša ievēlēšanu par LPSR AP sekretāru

04.05.1990

12

Lēmums

Par Pagaidu noteikumu “Par frakcijām LPSR Augstākajā Padomē” apstiprināšanu

04.05.1990

13

Deklarācija

Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

04.05.1990

14

Deklarācija

Par LR pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos

07.05.1990

15

Lēmums

Par LR MP paziņojumu

07.05.1990

16

Lēmums

Par LR MP izveidošanas kārtību

07.05.1990

17

Lēmums

Par LR MP priekšsēdētāja iecelšanu

07.05.1990

18

Lēmums

Par LR MP priekšsēdētāja pirmā vietnieka iecelšanu

08.05.1990

19

Lēmums

Par LR tautas deputātu V.Smirnova un S.Bukas pilnvaru atzīšanu

08.05.1990

20

Lēmums

Par LR AP 1.sesijas darba dažiem organizatoriskiem jautājumiem

08.05.1990

21

Lēmums

Par tautas deputātu pieprasījumu sakarā ar publikāciju laikrakstā “Sovetskaja Latvija” par aicinājumu atbalstīt politisko streiku

10.05.1990

22

Lēmums

Par LR AP pastāvīgo komisiju nolikumu

10.05.1990

23

Lēmums

Par LR AP pastāvīgo komisiju izveidošanu

10.05.1990

24

Lēmums

Par LR AP pastāvīgo komisiju priekšsēdētāju ievēlēšanu

10.05.1990

25

Lēmums

Par LR AP Mandātu un deputātu ētikas komisijas izveidošanu

10.05.1990

26

Lēmums

Par LR AP Likumdošanas jautājumu komisijas izveidošanu

10.05.1990

27

Lēmums

Par LR AP Ekonomikas komisijas izveidoanu

10.05.1990

28

Lēmums

Par LR AP Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas izveidošanu

10.05.1990

29

Lēmums

Par LR AP Rūpniecības komisijas izveidoanu

10.05.1990

30

Lēmums

Par LR AP Arhitektūras un celtniecības, enerģētikas, transporta un informātikas komisijas izveidoanu

10.05.1990

31

Lēmums

Par LR AP Jūras lietu komisijas izveidoanu

10.05.1990

32

Lēmums

Par LR AP Tirdzniecības un pakalpojumu komisijas izveidoanu

10.05.1990

33

Lēmums

Par LR AP Apkārtējās vides aizsardzības komisijas izveidoanu

10.05.1990

34

Lēmums

Par LR AP Sociālās nodroināanas un veselības aizsardzības komisijas izveidoanu

10.05.1990

35

Lēmums

Par LR AP Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijas izveidoanu

10.05.1990

36

Lēmums

Par LR AP Tautas pavaldības un sabiedrisko lietu komisijas izveidoanu

10.05.1990

37

Lēmums

Par LR AP Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas izveidoanu

10.05.1990

38

Lēmums

Par LR AP Aizsardzības un ieklietu komisijas izveidoanu

10.05.1990

39

Lēmums

Par LR AP Ārlietu komisijas izveidoanu

10.05.1990

40

Lēmums

Par LR AP Prezidija izveidoanu

11.05.1990

41

Likums

Par LR MP sastāvu

11.05.1990

42

Rezolūcija

Par LR MP prieksēdētāja vietnieka iecelanu

11.05.1990

43

Lēmums

Par LR ekonomikas ministra iecelanu

14.05.1990

44

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijā (Pamatlikumā)

14.05.1990

45

Lēmums

Par LR finansu ministra iecelanu

14.05.1990

46

Lēmums

Par komisijas izveidoanu, lai novērtētu uzsaukuma, ko parakstījusi DIF republikāniskā padome, saturu

14.05.1990

47

Lēmums

Par LR tautas deputāta A.Aļeksejeva (Rīgas 48.v.a.) atbildību uzsaukuma sakarā, ko parakstījusi DIF republikāniskā padome

14.05.1990

48

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) 61.pantā

15.05.1990

49

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem dažos LPSR likumdošanas aktos

15.05.1990

50

Lēmums

Par Latvijas iedzīvotāju karaklausību

15.05.1990

51

Lēmums

Par LR tirdzniecības ministra iecelanu

15.05.1990

52

Lēmums

Par LR materiālo resursu ministra iecelanu

15.05.1990

53

Lēmums

Par LR enerģētikas ministra iecelanu

15.05.1990

54

Lēmums

Par LR satiksmes ministra iecelanu

15.05.1990

55

Lēmums

Par LR lauksaimniecības ministra iecelanu

16.05.1990

56

Lēmums

Par LR Augstākās Tiesas prieksēdētāja ievēlēanas un LR galvenā valsts arbitra iecelanas kārtību

16.05.1990

57

Lēmums

Par LR Augstākās Tiesas prieksēdētāja ievēlēanu

16.05.1990

58

Lēmums

Par LR galvenā valsts arbitra iecelanu

16.05.1990

59

Lēmums

Par LR arhitektūras un celtniecības ministra iecelanu

16.05.1990

60

Lēmums

Par komisijas izveidoanu, lai izskatītu Rīgas garnizona pārstāvju, Apvienotās darba kolektīvu padomes un streiku komitejas aktīvistu prasības

16.05.1990

61

Lēmums

Par LR valdības lietu ministra iecelanu

16.05.1990

62

Lēmums

Par LR kultūras ministra iecelanu

16.05.1990

63

Lēmums

Par LR veselības aizsardzības ministra iecelanu

18.05.1990

64

Lēmums

Par LR sociālās nodroināanas ministra iecelanu

18.05.1990

65

Lēmums

Par LR tautas izglītības ministra iecelanu

22.05.1990

66

Lēmums

Par LR ārlietu ministra iecelanu

22.05.1990

67

Lēmums

Par LR sakaru ministra iecelanu

22.05.1990

68

Lēmums

Par 1979.gada 13.decembrī pieņemtā LPSR AP reglamenta piemēroanu

28.05.1990

69

Paziņojums

Sakarā ar PSRS Prezidenta M.Gorba”ova 1990.gada 14.maija dekrētu “Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunoanu”.”

28.05.1990

70

Likums

Par LR tautas deputāta statusu

28.05.1990

71

Lēmums

Par LR likuma “Par LR tautas deputāta statusu” stāanos spēkā

29.05.1990

72

Lēmums

Par nolikuma “Par LR tautas deputātu darbības materiālo nodroināanu” apstiprināanu

29.05.1990

73

Lēmums

Par nolikuma “Par LR tautas deputāta palīguļsekretāru” apstiprināanu

29.05.1990

74

Lēmums

Par LR Radio un televīzijas komiteju

30.05.1990

75

Lēmums

Par nelikumīgi atsavinātā īpaumaļlaikrakstu un žurnālu izdevniecības atdoanu LR

30.05.1990

76

Lēmums

Par LR galvenā valsts arbitra vietnieka iecelanu

30.05.1990

77

Lēmums

Par LR Valsts arbitrāžas kolēģijas sastāva apstiprināanu

04.06.1990

78

Lēmums

Par LR ieklietu ministra iecelanu

05.06.1990

79

Lēmums

Par LR rūpniecības ministra iecelanu

05.06.1990

80

Lēmums

Par LR Apkārtējās vides aizsardzības komitejas prieksēdētāja iecelanu

05.06.1990

81

Lēmums

Par LR tautas deputāta I.Ema atbrīvoanu no LR AP Apkārtējās vides aizsardzības komisijas locekļa pienākumiem

05.06.1990

82

Lēmums

Par LR tieslietu ministra iecelanu

05.06.1990

83

Lēmums

Par LR Radio un televīzijas komitejas prieksēdētāja iecelanu

05.06.1990

84

Lēmums

Par Nolīguma par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ekonomisko sadarbību ratifikāciju

05.06.1990

85

Lēmums

Par komisijas izveidoanu likumprojekta “Par Latvijas Republikas valdību” izstrādāanai

05.06.1990

86

Likums

Par LPSR likumu “Par Latvijas PSR vietējo padomju tautas deputātu vēlēanām” un “Par Latvijas PSR tautas deputātu vēlēanām” papildināanu

05.06.1990

87

Lēmums

Par nolikuma “Par Latvijas Republikas tautas deputātu darbības materiālo nodroināanu” precizēanu

12.06.1990

88

Lēmums

Par dažu Rīgas pilsētas rajonu tautas tiesu tautas tiesneu pirmstermiņa atbrīvoanu no amata

12.06.1990

89

Lēmums

Par dažu LR rajonu (pilsētu) tautas tiesu tautas tiesneu ievēlēanu

12.06.1990

90

Lēmums

Par dažu LR Augstākās Tiesas tiesneu un Augstākās Tiesas tautas piesēdētāju pilnvaru pagarināanu

13.06.1990

91

Lēmums

Par LR Augstākās Tiesas prieksēdētāja vietnieka, Augstākās Tiesas tiesneu un tautas piesēdētāju ievēlēanu

13.06.1990

92

Lēmums

Par agrāro reformu Latvijas Republikā

19.06.1990

93

Likums

Par izmaiņām 1990.gada valsts budžetā

19.06.1990

94

Lēmums

Par ārpusbudžeta sociālās palīdzības fonda izveidoanu

19.06.1990

95

Lēmums

Par likumprojektu izskatīanas kārtību

20.06.1990

96

Lēmums

Par LR AP un MP laikraksta izveidoanu

20.06.1990

97

Likums

Par LR Vides aizsardzības komiteju

20.06.1990

98

Lēmums

Par likuma “Par LR Vides aizsardzības komiteju” stāanos spēkā

25.06.1990

99

Lēmums

Par Nolikuma “Par LR tautas deputātu darbības materiālo nodroināanu” apstiprināanu

26.06.1990

100

Lēmums

Par partiju, sabiedriski politisko organizāciju un politiskās vadības struktūru darbību LR valsts iestādēs, organizācijās un uzņēmumos

27.06.1990

101

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR darba likumu kodeksā

27.06.1990

102

Lēmums

Par LR likuma “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR darba likumu kodeksā” spēkā stāanās kārtību

27.06.1990

103

Likums

Par LR budžeta tiesībām

27.06.1990

104

Lēmums

Par komisijas izveidoanu nepamatotu privilēģiju un priekrocību sistēmas likvidēanai

02.07.1990

105

Likums

Par LR Meža ministriju

03.07.1990

106

Lēmums

Par LR dārgmetālu fonda izveidoanu

03.07.1990

107

Lēmums

Par LR Vides aizsardzības komitejas locekļu ievēlēanu

09.07.1990

108

Lēmums

Par LR tautas deputāta O.Mantuļņikova pilnvaru atzīanu

10.07.1990

109

Likums

Par zemes komisijām

10.07.1990

110

Lēmums

Par kārtību, kādā stājas spēkā LR 1990.gada 10.jūlija likums “Par zemes komisijām”

10.07.1990

111

Lēmums

Par izmaiņām dažu LR AP pastāvīgo komisiju sastāvā

10.07.1990

112

Lēmums

Par sarunām starp LR un KPFSR

10.07.1990

113

Lēmums

Par LR un PSRS starpvalstu sarunām

11.07.1990

114

Lēmums

Par LR Tautas kontroles komitejas likvidēanu

11.07.1990

115

Lēmums

Par sabiedriski politiskām organizācijām un partijām

16.07.1990

116

Lēmums

Par deputātu pieprasījumu sakarā ar anonīmas dezinformācijas izplatīanu par bruņotu kaujinieku darbību Latvijā

16.07.1990

117

Lēmums

Par deputātu pieprasījumu sakarā ar ASV pilsoņa I. Embrekta izraidīanu no Latvijas un VDK iestāžu darbības likumību

17.07.1990

118

Lēmums

Par LR AP Reliģijas lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināanu

17.07.1990

119

Lēmums

Par vēlēanu termiņa noteikanu Rīgas pilsētas TDP deputātu vēlēanām 28. un 103. vēlēanu apgabalā

18.07.1990

120

Lēmums

Par LR AP Zemes komisijas prieksēdētāja ievēlēanu

18.07.1990

121

Lēmums

Par neprecēto, vientuļo un mazu ģimeņu (bezbērnu) nodokļa ņemanas kārtību LR

23.07.1990

122

Lēmums

Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ņemanas kārtību LR

27.07.1990

123

Lēmums

Par LR AT prieksēdētāja pirmā vietnieka, vietnieka un tiesneu ievēlēanu

27.07.1990

124

Lēmums

Par LR AT Prezidija apstiprināanu

27.07.1990

125

Lēmums

Par zemes reformu LR lauku apvidos

30.07.1990

126

Lēmums

Par likumprojektu “Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR civilkodeksā”

30.07.1990

127

Lēmums

Par darba grupas izveidoanu Latgales sociāli ekonomiskās un kultūras attīstības kompleksās programmas izstrādāanai

30.07.1990

128

Lēmums

Par papildus līdzekļu pieķiranu

31.07.1990

129

Lēmums

Par darba grupas izveidoanu LR Satversmes jaunās redakcijas un LR pilsonības koncepcijas projektu izstrādāanai

31.07.1990

130

Lēmums

Par LR arodbiedrībām

31.07.1990

131

Lēmums

Par komisijas izveidoanu valsts kontroles koncepcijas un likumprojekta par valsts kontroli izstrādāanai

31.07.1990

132

Lēmums

Par Latvijas bankas izveidoanu

31.07.1990

133

Likums

Par izmaiņām LPSR likumā "Par bankām"

31.07.1990

134

Lēmums

Par Latvijas bankas prezidenta un padomes locekļu iecelanu

31.07.1990

135

Lēmums

Par LR naudas sistēmas izveidoanas programmu

01.08.1990

136

Lēmums

Par uzņēmējdarbību

01.08.1990

137

Lēmums

Par presi un masu informācijas līdzekļiem

02.08.1990

138

Lēmums

Par dažu LR rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēanu

02.08.1990

139

Lēmums

Par likumprojektiem “Par prokurora uzraudzību LR” un “Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR Konstitūcijā (Pamatlikumā) jautājumos par prokurora uzraudzību LR” “

03.08.1990

140

Lēmums

Par dažu LR rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēanu

03.08.1990

141

Lēmums

Par LR Valdības tautsaimniecības attīstības programmu

03.08.1990

142

Likums

Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju

03.08.1990

143

Lēmums

Par LR likuma “Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju” spēkā stāanās kārtību

03.08.1990

144

Likums

Par LR Zivsaimniecības ministriju

03.08.1990

145

Lēmums

Par LR zivsaimniecības ministra iecelanu

03.08.1990

146

Lēmums

Par LR meža ministra iecelšanu

03.08.1990

147

Lēmums

Par valsts pensijām

04.08.1990

148

Lēmums

Par LR AP Zemes komisijas sastāva apstiprināanu

04.08.1990

149

Lēmums

Par papildu līdzekļu pieķiranu

04.08.1990

150

Lēmums

Par attieksmi pret PSKP CK un PSRS MP 1988.gada 17. novembra lēmumu Nr.1328 “Par partijas orgānu, valsts varas un pārvaldes orgānu to darbinieku materiālo un sadzīves aptākļu nodroināanu, kuri tiek izbrīvēti sakarā ar aparāta reorganizāciju”

04.08.1990

151

Lēmums

Par deputātu grupas iesniegtā lēmuma projekta “Par ārkārtējiem pasākumiem preču tirgus stabilizēanai LR” izskatīanas rezultātiem

04.08.1990

152

Lēmums

Par PSRS MP 1989. gada 2. novembra rīkojuma Nr.1943r “Par aktīvajā karadienestā atrodoos virsdienesta militārpersonu pierakstīanu karaspēka daļas dislokācijas vietā” darbības apturēanu LR teritorijā

Lappusi sagatavojusi Informācijas nodaļa