Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

   14.04.2009.             Nr.90/TA-270

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zeile 67162604, Olga.Zeile@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 10 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdes protokola Nr.23   4.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                             V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  8.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "un Slīteres nacionālajā parkā" ar vārdiem "Slīteres nacionālajā parkā un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla (šā likuma izpratnē Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla ir Civillikuma 1104.pantā noteiktā jūras piekraste kopā ar zemi līdz pirmā īpašuma robežām), kas atrodas nacionālo parku teritorijā";

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem "valstij piederošā un piekrītošā meža zeme" ar vārdiem "kā arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla, kas robežojas ar valstij piederošām un piekrītošām meža zemēm, kas ierakstītas zemesgrāmatās uz Zemkopības ministrijas vārda";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Uz valsts vārda Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras personā zemesgrāmatā tiek ierakstīti valstij piederoši un piekrītoši zemes gabali (to domājamās daļas), uz kuriem atrodas dzīvojamās mājas (to domājamās daļas) vai dzīvokļa īpašumi, kuri privatizējami saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai atsavināmi saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu."

 

2. Papildināt likumu ar 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā tiek ierakstīta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla, ņemot vērā šā likuma 8.panta otrajā, trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteikto un izņemot zemi, kas likumā noteiktajā kārtībā nodota īpašumā fiziskajām un juridiskajām personām."

 

3. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

 

"10.1 pants. Uzziņā par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslu, kura zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vai pašvaldības vārda, norāda:

1) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas platību;

2) kādas ēkas (būves) atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslā, kam un uz kāda tiesiska pamata tās pieder;

3) apgrūtinājumus."

 

4.  13.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus un skaitli "vai 10.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "10. vai 10.1 pantā";

papildināt pirmās daļas 2.punktu aiz vārda "plāns" ar vārdiem "bet attiecībā uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslu – robežprojekts";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) nostiprinājuma lūgums attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai."

 

5. 16.pantā:

papildināt pantu ar 1.daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslu, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 8.panta otro un ceturto daļu un 8.1 pantu, nedrīkst atsavināt, ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu vai iznomāt to ar tiesībām būvēt ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu.";

 

papildināt otro un trešo daļu aiz vārda "pirmajā" ar vārdu un skaitli
"un 1.1".

 

Likums stājas spēkā 2010.gada 31.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

M.Segliņš


 

Likumprojekta „Grozījumi likumā  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

anotācija

 

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 Koncepcija par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda (apstiprināta ar MK 29.04.2008. rīkojumu Nr. 241);

2008. gada 29. aprīļa Ministru kabineta rīkojuma Nr. 241 „Par Koncepciju par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda” 3.2. apakšpunkts paredz Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2008.gada 30.augustam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"”

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

                          

 

2004. gada 25. februārī Ministru kabinets rīkojumā Nr. 118 „Par koncepciju "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda"” (prot. Nr.7 14.§), atbalstīja koncepcijas "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda" (turpmāk – koncepcija) kopsavilkumā ietverto risinājuma 1.variantu, kas noteica, ka visa Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk, ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla joprojām nav reģistrēta zemesgrāmatā, kaut arī koncepcija tika apstiprināta jau 2004. gada sākumā un tam pamatā ir vairākas problēmas, kas skar gan reģistrācijas, gan apsaimniekošanas izmaksu finansēšanas, gan pašu reģistrācijas procedūru. Galvenokārt problēmas saistītas ar to, ka piekrastes joslas viena mala ir mainīgs lielums, ko ietekmē dažādi faktori (paisums, bēgums, vētras, cilvēku darbības sekas, erozija), kā arī tas, ka īpašumu struktūra, kas ietver sevī piekrastes joslu, ir visai sadrumstalota.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta komitejas 2006. gada 13. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 7 11.§) 3. punktu Tieslietu ministrijai tika dots uzdevums sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus koncepcijā "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda".

 

Lai īstenotu minēto uzdevumu, 2006. gada 11. aprīlī ar tieslietu ministra rīkojumu Nr. 1-1/136 tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā iekļauti pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts zemes dienesta un Tiesu administrācijas. Darba grupa, strādājot pie koncepcijas grozījumu izstrādes, konstatēja, ka šobrīd spēkā esošā koncepcija ir novecojusi, neatbilst spēkā esošajai normatīvajai bāzei, reālajai situācijai un vairs nerisina tajā analizēto problēmu. Ņemot vērā minēto, tika izstrādāts koncepcijas projekts, kurš 2008. gada 28. aprīlī tika apstiprināts Ministru kabinetā (prot. Nr. 27, 24.§) un 2008. gada 29. aprīlī Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 241, apstiprinot izvēlēto risinājuma variantu (II C.variants),  kas paredz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā (piekrastes teritorijas, kas atrodas nacionālo parku teritorijā) un Zemkopības ministrijas personā (piekrastes josla, kas robežojas ar Zemkopības ministrijas mežu zemēm), kā arī uz pašvaldību vārda, piemērojot kamerālo metodi.

 

Papildus minētajai problemātikai Ekonomikas ministrija norāda, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – likums) 1.panta 16.punktu, dzīvojamās mājas sagatavošana privatizācijai ir tiesisko un organizatoriski tehnisko darbību kopums, kas jāveic, lai noteiktu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un reģistrētu šo māju vai māju un zemi zemesgrāmatā līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai.

 

Saskaņā ar likuma 58.pantu, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju. Atbilstoši likuma 74.panta trešajai daļai, valsts dzīvojamās mājas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nododamas privatizācijai aģentūrai vai pašvaldībām.  

 

Ņemot vērā augstākminēto, lai aģentūra varētu izpildīt savu funkciju – valsts dzīvojamo māju privatizācijas veikšana – īpašuma tiesības uz valsts dzīvojamām mājām un tām noteikto funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pirms privatizācijas uzsākšanas ir jānostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda aģentūras personā.

 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma  9.panta (13) daļai, ja dzīvojamā māja, tās domājamā daļa vai dzīvokļa īpašums ir Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā, atsavināšanu organizē aģentūra. Līdz ar to, lai aģentūra varētu atsavināt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības uz minētajiem īpašumiem vispirms ir jānostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda aģentūras personā.

 

Ievērojot likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 36.panta otro daļu, valsts ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgas valsts institūcijas personā atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta noteikumiem.

 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sestā daļa paredz, ka valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav minēta šajā pantā, zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vārda Finanšu ministrijas vai citas ministrijas personā, ja to noteicis Ministru kabinets. Tādējādi aģentūrai no 01.08.2007. (no minētās normas spēkā stāšanās brīža šādā redakcijā) vairs nav tiesību valsts dzīvojamās mājas un tām noteikto funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda aģentūras personā, kas apgrūtina valsts dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas realizāciju likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz precizēt Zemkopības ministrijai, Vides ministrijai un pašvaldībām piekrītošo Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas daļu, kā arī nosacījumus, ar kādiem iespējams šo nekustamo īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā. Likumprojekts paredz arī valsts dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas realizāciju likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

 4. Cita informācija

  Citas informācijas nav 

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Būs iespējama struktūrfondu līdzekļu apguve piekrastes zvejas infrastruktūras ierīkošanai (zvejas laukumi, laivu piestātnes u.c.), kā arī cita veida finanšu resursu piesaiste

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Nav attiecināms

  6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

 6.1.- 6.4. nav attiecināms

6.5.- 6.6. tiks sakārtots apsaimniekošanas jautājums, nodrošinot nepieciešamos aizsardzības pasākumus pret  piekrastes infrastruktūras, krasta kāpu, stāvkrastu un pludmaļu noskalošanās procesiem.

 7. Cita ietekme

  Citas informācijas nav 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009 gads

 Turpmākie trīs gadi

 2010

 n+2  2011

 2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

0

0

0

0

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  

 

Nav attiecināms

 6. Cita informācija 

 

Koncepcijā „Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda”, kas apstiprināta 2008.gada 28.aprīļa Ministru kabineta sēdē Nr.27 24.§, norādīts finansējums LVL 1980 apmērā, kas nepieciešams likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” īstenošanai. Saskaņā ar koncepcijas 2.pielikuma 6.punktu iestādēm Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšana zemesgrāmatā jānodrošina piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros”.

Ministru kabineta noteikumos, kuru izstrādes mērķis ir noteikt atsevišķu kārtību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanai zemesgrāmatā, paredzot izmantot kamerālo metodi, nosakot principus, procedūru (sākotnējo zemes piederības noteikšanu, ierosināšanu, robežprojekta izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu, reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā), kā arī kompetences noteikšanu procedūrā ietverto darbību veikšanai, tiks ietverts minētajām darbībām papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums iesaistītajām ministrijām un pašvaldībām.

 

 

 

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1. Ministru kabineta noteikumi, kuru izstrādes mērķis ir noteikt atsevišķu kārtību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanai zemesgrāmatā, paredzot izmantot kamerālo metodi, nosakot principus, procedūru (sākotnējo zemes piederības noteikšanu, ierosināšanu, robežprojekta izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu, reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā), kā arī kompetences noteikšanu procedūrā ietverto darbību veikšanai.

Ministru kabineta noteikumu izstrādes deleģējums tiks ietverts Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, bet līdz tā spēkā stāšanās nevar tikt piemērots izstrādātajā likumprojektā „Grozījumi likumā  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” ietvertais regulējums.

Atbildīgā ministrija – Tieslietu ministrija. Paredzēts  iesniegt Ministru kabinetā trīs mēnešu laikā pēc likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" pieņemšanas.

 

2. Grozījumi Aizsargjoslu likumā, kuru mērķis ir noteikt Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas un pašvaldību pienākumu nodrošināt uz to vārda ierakstītās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas publisko pieejamību.

Atbildīgā ministrija –  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Izstrāde paredzēta pēc ar 2008. gada 2.decembra Ministru kabineta protokollēmumu Nr.86, 38.§ 4.punktā dotā uzdevuma – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Vides ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Tieslietu ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2009.gada 1.maijam sagatavot informatīvo ziņojumu, kurā ietverts Aizsargjoslu likuma izvērtējums, priekšlikumi tajā ietverto normu integrēšanai citos normatīvajos aktos, kā arī izvērtētas iespējamās izmaiņas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanā – izpildes.

 

 2. Cita informācija

  Citas informācijas nav

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms

  

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

6. Cita informācija

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Konsultācijas nav notikušas

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Konsultācijas nav notikušas

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

 

2006. gada 11. aprīlī ar tieslietu ministra rīkojumu Nr. 1-1/136 tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā iekļauti pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts zemes dienesta un Tiesu administrācijas. Tās uzdevums saskaņā ar Ministru kabineta komitejas 2006. gada 13. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 7 11.§) 3. punktu bija sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus koncepcijā "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda". Darba grupa izstrādāja jaunu koncepcijas projektu, paredzot arī risinājumu variantu īstenošanai nepieciešamo turpmāko rīcību, kas apstiprinātajā koncepcijas variantā paredz grozījumu izstrādi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanas zemesgrāmatā problemātika apspriesta arī ar Tieslietu ministrijas 2007. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 1-1/316 izveidotās Pastāvīgās darba grupas ar nekustamā īpašuma valsts kadastra politiku saistītajos jautājumos. Konkrētais jautājums tika skatīts 2008. gada 16. aprīļa un 22. maija sēdē.

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

 

 5. Cita informācija

  Citas informācijas nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros . Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas funkcijas nepaplašinās. Uz to vārda zemesgrāmatās tiks ierakstīts valsts īpašums, kas nepieciešams to funkciju īstenošanai.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Nav attiecināms

 4. Cita informācija

  Citas informācijas nav

 

 

Tieslietu ministrs                                                                              M.Segliņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

O.Zeile

 

 

30.03.2009. 17:24

2188

I.Reizina

67162609; Ingrida.Reizina@tm.gov.lv