2009

2009. gada  _______________

 

 9/4 - __________                                                              

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā  likumprojektu „Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums” (reģ.nr.1088/Lp9)  izskatīšanai 2. lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts 2. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

         

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētāja                                  

 

Ingrīda Circene                                                    

 


Likumprojekts 2. lasījumam

07.04.09.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

„Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums”

(reģ.nr.1088)

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 2. lasījumam

Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums

1.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: „Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — diskriminācijas aizlieguma likums”.

 

 

 

Atbalstīts

Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — diskriminācijas aizlieguma likums

 

 

1.pants. Likuma mērķis ir noteikt atšķirīgas attieksmes aizliegumu, piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, pret fizisku personu, kura veic saimniecisko darbību (turpmāk – saimnieciskās darbības veicējs).

 

2.

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Likuma mērķis ir noteikt atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību (turpmāk — saimnieciskās darbības veicējs), piedāvājot tai preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu.”

 

 

 

Atbalstīts

1.pants. Likuma mērķis ir noteikt atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību (turpmāk — saimnieciskās darbības veicējs), piedāvājot tai preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu.

 

2.pants. Piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta atšķirīga attieksme pret saimnieciskās darbības veicēju dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ.

 

 

 

2.pants. Piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta atšķirīga attieksme pret saimnieciskās darbības veicēju dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ.

 

3.pants. (1) Atšķirīga attieksme pret saimnieciskās darbības veicēju ir pieļaujama, ja preces vai pakalpojuma piedāvāšana, preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

            (2) Atšķirīgas attieksmes aizliegums neskar līgumu slēgšanas brīvību, izņemot gadījumu, kad līgumslēdzējas puses izvēle tiek pamatota ar personas dzimumu, rasi vai etnisko piederību.

 

 

 

3.pants. (1) Atšķirīga attieksme pret saimnieciskās darbības veicēju ir pieļaujama, ja preces vai pakalpojuma piedāvāšana, preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

            (2) Atšķirīgas attieksmes aizliegums neskar līgumu slēgšanas brīvību, izņemot gadījumu, kad līgumslēdzējas puses izvēle tiek pamatota ar personas dzimumu, rasi vai etnisko piederību.

 

4.pants. (1) Ja strīda gadījumā saimnieciskās darbības veicējs norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts.

(2) Šajā pantā lietotais termins "diskriminācija" un tās veidi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumā lietotajiem terminiem.

 

 

 

4.pants. (1) Ja strīda gadījumā saimnieciskās darbības veicējs norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts.

(2) Šajā pantā lietotais termins "diskriminācija" un tās veidi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumā lietotajiem terminiem.

 

5.pants. Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums, saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības prasīt preces pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata, ņemot vērā morālā kaitējuma smagumu un sekas.

              

3.

 

 

 

 

 

4.

LR Tiesībsargs

 

Izslēgt 5.pantā vārdus „ņemot vērā morālā kaitējuma smagumu un sekas”.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

„5.pants. Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums, saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības prasīt, lai preces viņam tiek pārdotas vai pakalpojums sniegts, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa.”

 

 

Atbalstīts, iekļauts

 pr.nr.4

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

5.pants. Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums, saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības prasīt, lai preces viņam tiek pārdotas vai pakalpojums sniegts, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa.

 

6.pants. Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek pārkāpts, saimnieciskās darbības veicējs var aizstāvēt savas tiesības Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā, kā arī vēršoties tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

6.pants. Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek pārkāpts, saimnieciskās darbības veicējs var aizstāvēt savas tiesības Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā, kā arī vēršoties tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

7.pants. Aizliegts tieši vai netieši radīt saimnieciskās darbības veicējam nelabvēlīgas sekas, ja viņš šajā likumā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības.

 

 

 

7.pants. Aizliegts tieši vai netieši radīt saimnieciskās darbības veicējam nelabvēlīgas sekas, ja viņš šajā likumā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības.

 

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;

2) Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

 

5.

LR Tiesībsargs

 

Papildināt Informatīvo atsauci ar Direktīvu 86/613, kas nosaka vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no dzimuma pret personām, saimnieciskās darbības veikšanas ietvaros.

 

 

Neatbalstīts

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;

2) Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

 

 

6.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Staķis

 

Papildināt likumprojektu ar noteikumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 


 

Likumprojekts 2.lasījumam

01.04.09.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

 

 

Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — diskriminācijas aizlieguma likums

 

 

1.pants. Likuma mērķis ir noteikt atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību (turpmāk — saimnieciskās darbības veicējs), piedāvājot tai preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu,

2.pants. Piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta atšķirīga attieksme pret saimnieciskās darbības veicēju dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ.

3.pants. (1) Atšķirīga attieksme pret saimnieciskās darbības veicēju ir pieļaujama, ja preces vai pakalpojuma piedāvāšana, preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

(2) Atšķirīgas attieksmes aizliegums neskar līgumu slēgšanas brīvību, izņemot gadījumu, kad līgumslēdzējas puses izvēle tiek pamatota ar personas dzimumu, rasi vai etnisko piederību.

 

4.pants. (1) Ja strīda gadījumā saimnieciskās darbības veicējs norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts.

(2) Šajā pantā lietotais termins "diskriminācija" un tās veidi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumā lietotajiem terminiem.

 

5.pants. Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums, saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības prasīt, lai preces viņam tiek pārdotas vai pakalpojums sniegts, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa.

6.pants. Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek pārkāpts, saimnieciskās darbības veicējs var aizstāvēt savas tiesības Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā, kā arī vēršoties tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

7.pants. Aizliegts tieši vai netieši radīt saimnieciskās darbības veicējam nelabvēlīgas sekas, ja viņš šajā likumā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;

2) Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.