14

 

3.05.2007.

9/8 -

  

 

 

                        Saeimas Prezidijam

 

 

                    Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   "Grozījumi likumā “Par autoceļiem” ” (Nr.173/Lp9) .

                  

 

         

                    Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                                        trešajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par autoceļiem”

( Nr. 173 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

 

Priekšlikumi

( 10 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par autoceļiem

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

 

Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Redakcionāli precizēts

Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Autoceļu iedalījums

(1) Visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:

- valsts autoceļos;

- pašvaldību ceļos;

- uzņēmumu (lauksaimniecības, mežsaimniecības, energosaimniecības u.c. uzņēmumu) ceļos;

- māju ceļos.

1. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uzņēmumu (lauksaimniecības, mežsaimniecības, energosaimniecības u.c. uzņēmumu)” ar vārdu “komersantu”;

 

 

 

1. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uzņēmumu (lauksaimniecības, mežsaimniecības, energosaimniecības u.c. uzņēmumu)” ar vārdu “komersantu”;

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Šā likuma izpratnē ar terminu “komersantu ceļi” saprotami arī ceļi, kas pieder uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kā tiesību subjektiem, kā arī citām privāto tiesību juridiskajām personām.”;

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Šā likuma izpratnē ar terminu “komersantu ceļi” saprotami arī ceļi, kas pieder uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kā tiesību subjektiem, kā arī citām privāto tiesību juridiskajām personām.”;

(2) Māju ceļš nesavieno citus augstāka līmeņa ceļus.

 

 

 

 

 

(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

- galvenajos valsts autoceļos, kas Latvijas Republikas ceļu tīklu savieno ar citu valstu ceļu tīklu un Latvijas Republikas galvaspilsētu - ar rajonu administratīvajiem centriem;

- 1. šķiras valsts autoceļos, kas rajonu administratīvos centrus savieno savā starpā un citus republikas nozīmes administratīvos, saimnieciskos un kultūras centrus - savā starpā un ar rajonu administratīvajiem centriem vai ar valsts autoceļiem;

- 2. šķiras valsts autoceļos. Tie ir pārējie valsts autoceļi, kuri par tādiem noteikti saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāžu vienošanos.

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

1) galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galveno ceļu tīklu un galvaspilsētu — ar nozīmīgākajiem rajonu administratīvajiem centriem;

2) 1.šķiras autoceļos, kas rajonu administratīvos centrus, kā arī citus valsts nozīmes administratīvos, saimnieciskos un kultūras centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar galvenajiem vai 1.šķiras autoceļiem;

3) 2.šķiras autoceļos, kas pagastu vai novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar citām vietējās nozīmes apdzīvotām vietām, saimnieciskajiem un kultūras centriem, vai ar valsts autoceļiem.

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

1) galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galveno ceļu tīklu un galvaspilsētu — ar nozīmīgākajiem rajonu administratīvajiem centriem;

2) 1.šķiras autoceļos, kas rajonu administratīvos centrus, kā arī citus valsts nozīmes administratīvos, saimnieciskos un kultūras centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar galvenajiem vai 1.šķiras autoceļiem;

3) 2.šķiras autoceļos, kas pagastu vai novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar citām vietējās nozīmes apdzīvotām vietām, saimnieciskajiem un kultūras centriem, vai ar valsts autoceļiem.

(4) Autoceļu sarakstus apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

(4) Valsts autoceļu un valsts autoceļa maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

(4) Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstus nosaka Ministru kabinets.”

4.pants. Autoceļu piederība

(1) Valsts autoceļi un to zemes ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā.

2. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “zemes” ar vārdiem “tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas”;

 

 

 

 

2. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “zemes” ar vārdiem “tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas”;

 

(2) Hidrotehniskās būves šķērsojoša un to sastāvā ietilpstoša ceļa posma uzturēšanas un rekonstrukcijas noteikumus nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un attiecīgā resora īpašu vienošanos.

 

 

 

 

 

(3) Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un to zemes ir attiecīgo pašvaldību, uzņēmumu vai fizisko personu īpašums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.11.2005. likumu)

papildināt trešo daļu pēc vārda “zemes” ar vārdiem “tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

 

 

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārda “zemes” ar vārdiem “tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

5.pants. Autoceļu lietošanas tiesības

(1) Ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu satiksmei lietot visus autoceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un Ministru kabineta noteikumus par autoceļu valsts aizsardzību. Uzņēmumu un māju ceļus var lietot satiksmei ar īpašnieka atļauju.

3. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “Uzņēmumu” ar vārdu “Komersantu”;

 

1

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

5.pantā:

 Izslēgt vai precizēt pirmās daļas otro teikumu, tā kā tas ir pretrunā ar panta ceturto daļu

 

Atbildīgā komisija

5.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.2

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

3. 5.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

(2) Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama.

 

 

 

 

 

(3) Kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(4) Par uzņēmumu ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu lemj attiecīgais uzņēmums, iestāde, organizācija kopīgi ar pašvaldību iestādēm, bet par māju ceļiem - to īpašnieks.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  

“(4) Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu lemj to īpašnieks kopīgi ar attiecīgo pašvaldību.”

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu vai tā atcelšanu lemj to īpašnieks par to informējot attiecīgo vietējo pašvaldību.”;

 

Atbildīgā komisija

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot to ar attiecīgo vietējo pašvaldību.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.4

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot to ar attiecīgo vietējo pašvaldību.”

(5) Par valsts autoceļu un pašvaldību ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu ir jāpaziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā.

 

 

 

 

 

(6) (Izslēgta ar 01.10.97. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

 

 

 

 

 

7.pants. Iestādes, kas īsteno autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas pārraudzības kārtību.

4. Aizstāt 7.panta otrajā un trešajā daļā vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

 

 

 

4. 7.pantā:

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”;

(3) Satiksmes ministrija var deleģēt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar līgumu.

(10.11.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

papildināt 7.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

„4) Eiropas Padomes Regulas Nr.1260/1999 (1999.gada 21.jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 30.panta 4.punkta izpildei valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” ir tiesīga slēgt līgumus par valsts autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībām bezatlīdzības lietošanā.”;

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Lai nodrošinātu Padomes 1999.gada 21.jūnija regulas (EK) Nr.1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 30.panta 4.punktā un Padomes  2006.gada 11.jūlija regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu (EK) Nr.1260/1999, 57.panta 1.punktā  minētās prasības,  Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” ir tiesīga slēgt līgumus par valsts autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībām bezatlīdzības lietošanā.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Lai nodrošinātu Padomes 1999.gada 21.jūnija regulas (EK) Nr.1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 30.panta 4.punktā un Padomes 2006.gada 11.jūlija regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu (EK) Nr.1260/1999, 57.panta 1.punktā  minētās prasības, Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” ir tiesīga slēgt līgumus par valsts autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībām bezatlīdzības lietošanā.”

 

11.pants. Autoceļu attīstības plānošana

(1) Autoceļu attīstību plāno Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, ievērojot ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās attīstības tendences, valsts un pašvaldību intereses.

5. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārdiem “valsts un pašvaldību intereses” ar vārdiem “un par pamatu izvirzot reģionu vienlīdzīgas attīstības principu”.

 

 

 

5. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārdiem “valsts un pašvaldību intereses” ar vārdiem “un par pamatu izvirzot reģionu vienlīdzīgas attīstības principu”.

(2) Projektus izstrādā un saskaņo būvnoteikumos un būvnormatīvos paredzētajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

 

 

 

 

 

12.pants. Autoceļu finansēšana

(1) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Valsts autoceļu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem. Pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. No valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk - mērķdotācija).

6.  12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts autoceļu pārvaldīšanu, uzturēšanu, projektēšanu un renovāciju finansē no valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirtos līdzekļus izlieto arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk — mērķdotācija) un pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas un atjaunošanas līdzfinansēšanai. Valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas un pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

 

 

 

6. 12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts autoceļu pārvaldīšanu, uzturēšanu, projektēšanu un renovāciju finansē no valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirtos līdzekļus izlieto arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk — mērķdotācija) un pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas un atjaunošanas līdzfinansēšanai. Valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas un pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.

 

 

[ 20.10.2005. likuma redakcijā:

1. Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par 80 procentiem no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem, kā arī mazāks par iepriekšējā budžeta gadā piešķirto.”

Grozījums stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī ].

 

 

 

 

 

(5) Valsts autoceļu rekonstrukcija un būvniecība un tam nepieciešamā projektēšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta programmām.

 

 

 

 

 

(6) Valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaita Satiksmes ministrija un pašvaldības.

 

 

 

 

 

(7) Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Mērķdotācijas daļas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Mērķdotācijas daļas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.”

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot Ministru kabineta noteikto mērķdotācijas izlietošanas kārtību.

(30.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

13.pants. Autoceļu fondi

(Izslēgts ar 30.10.2003. likumu

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Autoceļu vērtība

Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtību veido būvniecībā ieguldītie līdzekļi un šo ceļu nolietojums, ko atspoguļo grāmatvedības uzskaitē. Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

7. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Autoceļu vērtība

Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtību veido būvniecībā ieguldītie līdzekļi un šo ceļu nolietojums, ko atspoguļo grāmatvedības uzskaitē. Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

16.pants. Autoceļu aizsargjoslas

(1) Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas šādas valsts autoceļu aizsargjoslas no ceļa ass uz abām pusēm:

8. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem nosaka, izmanto un uztur saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.”;

 

 

 

8. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem nosaka, izmanto un uztur saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.”;

I tehniskās kategorijas ceļiem - 200 metri;

 

 

 

 

 

II tehniskās kategorijas ceļiem - 100 metri;

 

 

 

 

 

III tehniskās kategorijas ceļiem - 60 metri;

 

 

 

 

 

IV un V tehniskās kategorijas ceļiem - 30 metri.

 

 

 

 

 

(2) Autoceļu aizsargjoslas zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, ievērojot Aizsargjoslu likuma noteikumus.

 

 

 

 

 

(3) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļu aizsargjoslas nosaka šo ceļu īpašnieki.

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

izslēgt trešo daļu.

(4) Par autoceļu aizsargjoslu noteikšanu un to režīmu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" paziņo zemju lietotājiem.

 

 

 

 

 

(5) Autoceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbi nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu autoceļu aizsargjoslā, kā arī traucēt ceļam blakus esošo un ceļu šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

17.pants. Apkalpes dienestu izvietošana gar autoceļiem

(1) Transporta plūsmas apkalpošanai gar autoceļiem tiek izvietoti transporta tehniskās apkopes dienesti, degvielas uzpildes stacijas, ceļu policijas posteņi, kā arī citi pasažieru un autokravu apkalpošanas dienesti.

9. Izslēgt 17.pantu.

 

 

 

9. Izslēgt 17.pantu.

(2) Kārtību, kādā gar autoceļiem izvietojami transporta plūsmas apkalpošanai paredzētie dienesti, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

 

 

 

 

 

18.pants.Komunikāciju izvietošana ceļu zemes nodalījuma joslā

(1) Šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām, cauruļvadiem, dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes nodalījuma joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām, paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts autoceļus, var tikai ar Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" atļauju, bet pagastu, uzņēmumu vai māju ceļus - ar attiecīgā īpašnieka atļauju, ievērojot šajā likumā noteiktās prasības.

10.  18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pagastu, uzņēmumu” ar vārdiem “pašvaldību, komersantu”;

 

 

 

 

10. 18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pagastu, uzņēmumu” ar vārdiem “pašvaldību, komersantu”;

 

(2) Ja minēto būvju dēļ rodas nepieciešamība izdarīt ceļa pārbūvi, šie darbi jāveic būvētājiem, bet, ja viņi tos neveic, to izdara Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" uz būvētāju rēķina.

 

 

 

 

 

(3) Visāda veida komunikāciju izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija ceļu zemes nodalījuma joslā nedrīkst pasliktināt autoceļa, kā arī ceļa elementu ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

 

 

 

 

 

(4) Komunikācijas, kuras atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā un nav saistītas ar ceļu lietošanu, jāuztur kārtībā un ceļu rekonstrukcijas vai rekonstrukcijas gadījumā jāpārbūvē to īpašniekiem par saviem līdzekļiem pēc Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pieprasījuma.

 

 

 

 

 

(5) Meliorācijas sistēmas ceļu rekonstrukcijas vai rekonstrukcijas gadījumā pārbūvē par valsts ceļu fonda līdzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.11.2005. likumu)

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Būvējot ceļus, izdevumus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu pārbūvi, sedz būvniecības ierosinātājs.”

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Būvējot ceļus, izdevumus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu pārbūvi, sedz būvniecības ierosinātājs.”

19.pants. Autoceļu pievienošanas kārtība

(1) Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu pievienošana valsts autoceļiem veicama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par autoceļu valsts aizsardzību.

11. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Autoceļu pievienošanas kārtība

(1) Lai pievienotos autoceļam, nepieciešama autoceļa īpašnieka rakstveida atļauja.

 

 

 

11. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Autoceļu pievienošanas kārtība

(1) Lai pievienotos autoceļam, nepieciešama autoceļa īpašnieka rakstveida atļauja.

(2)Patvaļīga ceļu pievienošana valsts autoceļiem ir aizliegta.

(2) Autoceļa pievienošana citam autoceļam nedrīkst apdraudēt satiksmes drošību.

 

 

 

(2) Autoceļa pievienošana citam autoceļam nedrīkst apdraudēt satiksmes drošību.

(3) Patvaļīgu ceļa pievienojumu valsts autoceļiem likvidē uzņēmums, iestāde, organizācija vai fiziskā persona, kura pārziņā ir pievienotais ceļš, vai par to līdzekļiem - Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.11.2005. likumu)

(3) Pašvaldību, komersantu un māju ceļus pievieno valsts autoceļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(3) Pašvaldību, komersantu un māju ceļus pievieno valsts autoceļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

(4) Autoceļa pievienošana citam autoceļam bez autoceļa īpašnieka rakstveida atļaujas ir patvaļīga būvniecība. Juridiskajai vai fiziskajai personai, kura veikusi patvaļīgu pievienojumu autoceļam, tas jānojauc par saviem līdzekļiem vai jāatlīdzina nojaukšanas izmaksas autoceļa īpašniekam.”

 

 

 

(4) Autoceļa pievienošana citam autoceļam bez autoceļa īpašnieka rakstveida atļaujas ir patvaļīga būvniecība. Juridiskajai vai fiziskajai personai, kura veikusi patvaļīgu pievienojumu autoceļam, tas jānojauc par saviem līdzekļiem vai jāatlīdzina nojaukšanas izmaksas autoceļa īpašniekam.”

20.pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, citu pakalpojumu objektu un to reklāmas izvietošana gar autoceļiem

(1) Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citus pakalpojumu objektus, kā arī to reklāmu gar valsts autoceļiem ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsardzības zonā var izvietot ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" saskaņotās vietās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

12. Izslēgt 20.pantu.

 

 

 

12. Izslēgt 20.pantu.

(2) Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu objektu, kā arī to reklāmas izvietošanu valsts un pašvaldību ceļu zemes nodalījuma joslā tiek ņemta maksa, kuru nosaka līgumā, ko noslēdz Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" ar attiecīgo vietējās pašvaldības domi vai padomi, uzņēmumu, iestādi, organizāciju vai fizisko personu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, 10.11.2005. likumu un 19.10.2006. likumu)

 

 

 

 

 

21.pants. Darbu veikšana uz autoceļiem

Uzņēmumiem, organizācijām un fiziskām personām, kuri veic darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, jānodrošina ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" un Ceļu satiksmes drošības direkciju saskaņotas tehnoloģijas ievērošana, darbu veikšana noteiktos termiņos un pienācīgā kvalitātē, satiksmes drošība, jāaprīko darbu veikšanas vietas ar nepieciešamajiem norobežojumiem un ceļa zīmēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.11.2005. likumu)

13. Izteikt 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Darbu veikšana uz autoceļiem

Juridiskās un fiziskās personas, kuras veic darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, nodrošina ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” saskaņotas tehnoloģijas ievērošanu, darbu veikšanu noteiktos termiņos un pienācīgā kvalitātē un satiksmes drošību, kā arī aprīko darbu veikšanas vietas ar nepieciešamajiem norobežojumiem un ceļa zīmēm.

 

 

 

13. Izteikt 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Darbu veikšana uz autoceļiem

Juridiskās un fiziskās personas, kuras veic darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, nodrošina ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” saskaņotas tehnoloģijas ievērošanu, darbu veikšanu noteiktos termiņos un pienācīgā kvalitātē un satiksmes drošību, kā arī aprīko darbu veikšanas vietas ar nepieciešamajiem norobežojumiem un ceļa zīmēm.

22.pants. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" tiesības autoceļu lietošanas un aizsardzības nodrošināšanā

Autoceļu lietošanas un aizsardzības nodrošināšanai Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" darbiniekiem ir tiesības:

22.pants. Autoceļa īpašnieka tiesības autoceļu lietošanas un aizsardzības nodrošināšanā

Lai nodrošinātu autoceļa lietošanu un aizsardzību, autoceļa īpašniekam ir šādas tiesības:

 

 

 

22.pants. Autoceļa īpašnieka tiesības autoceļu lietošanas un aizsardzības nodrošināšanā

Lai nodrošinātu au toceļa lietošanu un aizsardzību, autoceļa īpašniekam ir šādas tiesības:

- apturēt un novietot ārpus ceļa braucamās daļas vai ceļa klātnes transportlīdzekļus, kuri bojā, piesārņo vai piegružo ceļu vai kuru svars un gabarīti neatbilst noteiktajām normām vai aizkavē kustību;

1) aizvākt no autoceļa klātnes un ceļu zemes nodalījuma joslas izbirušus kravas priekšmetus, kokmateriālus, kā arī augošus un gāztus kokus vai krūmus un citas lietas, kas apdraud satiksmes drošību vai traucē autoceļa uzturēšanu, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām ar šo priekšmetu pārvietošanu un uzglabāšanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanu;

 

 

 

1) aizvākt no autoceļa klātnes un ceļu zemes nodalījuma joslas izbirušus kravas priekšmetus, kokmateriālus, kā arī augošus un gāztus kokus vai krūmus un citas lietas, kas apdraud satiksmes drošību vai traucē autoceļa uzturēšanu, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām ar šo priekšmetu pārvietošanu un uzglabāšanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanu;

- kopā ar ceļu policijas darbiniekiem aizturēt transportlīdzekļu vadītājus vai citas fiziskās personas, kuri bojā, piesārņo vai piegružo ceļus;

2) kopīgi ar policijas darbinieku apturēt transportlīdzekli, kas bojā vai piesārņo autoceļu vai pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos gabarītus, svaru vai ass slodzi, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām, lai minētais transportlīdzeklis tiktu novietots ārpus autoceļa braucamās daļas vai ceļa klātnes;

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Juridiskais birojs

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 22.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) Pieprasīt fiziskajām un juridiskajām personām, lai transportlīdzeklis, kas bojā vai piesārņo autoceļu vai pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos gabarītus, tiktu novietots ārpus autoceļa braucamās daļas;”;

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 22.panta 2.punktu šādā redakcijā:

2) pieaicināt kompetentās iestādes vai amatpersonas, lai apturētu transportlīdzekli, kas bojā vai piesārņo autoceļu vai pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos gabarītus, svaru vai ass slodzi, kā arī pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām, lai minētais transportlīdzeklis tiktu novietots ārpus autoceļa braucamās daļas;

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.8

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) pieaicināt kompetentās iestādes vai amatpersonas, lai apturētu transportlīdzekli, kas bojā vai piesārņo autoceļu vai pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos gabarītus, svaru vai ass slodzi, kā arī pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām, lai minētais transportlīdzeklis tiktu novietots ārpus autoceļa braucamās daļas;

- sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus gadījumos, kad pārkāpts šis likums un Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību;

3) atbilstoši normatīvajiem aktiem pārtraukt jebkuru neatļautu darbību, kas ir pretrunā ar šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto autoceļu lietošanas, saglabāšanas un aizsardzības kārtību, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām ar neatļautās darbības seku likvidēšanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanu;

 

 

 

3) atbilstoši normatīvajiem aktiem pārtraukt jebkuru neatļautu darbību, kas ir pretrunā ar šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto autoceļu lietošanas, saglabāšanas un aizsardzības kārtību, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām ar neatļautās darbības seku likvidēšanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanu;

aizvākt no ceļa klātnes pamestos transportlīdzekļus un kravas priekšmetus, kas apdraud satiksmes drošību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

4) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām autoceļa īpašniekam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.”

 

 

 

4) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām autoceļa īpašniekam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.”

25.pants. Autoceļu projektēšana un būvniecība

(1) Autoceļu projektēšana un būvniecība notiek saskaņā ar ceļu tīkla attīstības shēmām, kuras izstrādā un apstiprina Satiksmes ministrija.

14. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Valsts autoceļu projektēšana un būvniecība

(1) Valsts autoceļu projektēšana un būvniecība notiek saskaņā ar ceļu tīkla attīstības shēmām, kuras izstrādā un apstiprina Satiksmes ministrija.

 

 

 

14. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Valsts autoceļu projektēšana un būvniecība

(1) Valsts autoceļu projektēšana un būvniecība notiek saskaņā ar ceļu tīkla attīstības shēmām, kuras izstrādā un apstiprina Satiksmes ministrija.

(2) Autoceļu būvniecībai un rekonstrukcijai izgatavotā tehniskā dokumentācija tiek pakļauta valsts ekspertīzei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

(2) Valsts autoceļu būvprojektu ekspertīzi veic Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

(2) Valsts autoceļu būvprojektu ekspertīzi veic Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā.”

 

27.pants. Ceļu zemes nodalījuma josla

(1) Valsts autoceļu būvniecībai un uzturēšanai tiek noteikta ceļu zemes nodalījuma josla šādā minimālā platumā:

I tehniskās kategorijas ceļiem - 50 metri,

II tehniskās kategorijas ceļiem - 31 metri;

III tehniskās kategorijas ceļiem - 27 metri;

IV tehniskās kategorijas ceļiem - 22 metri;

V tehniskās kategorijas ceļiem - 19 metri.

15. Izslēgt 27.pantu.

 

 

 

 

15. Izslēgt 27.pantu.

 

(2) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes platumā.

 

 

 

 

 

(3) Ceļu zemes nodalījuma joslas platumu saskaņā ar projektu var grozīt atkarībā no uzbēruma, ierakuma platuma vai pārējām būvēm.

 

 

 

 

 

(4) Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" lietojumā. Šajā ceļu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" atļaujas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

16. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

“27.1 pants. Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma josla

 

 

 

16. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

“27.1 pants. Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma josla

 

(1) Autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes nodalījuma josla.

 

 

 

(1) Autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes nodalījuma josla.

 

(2) Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi ir:

1) 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem;

2) 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem;

3) 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem;

4) 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem;

5) 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.

 

 

 

(2) Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi ir:

1) 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem;

2) 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem;

3) 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem;

4) 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem;

5) 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.

 

(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas daļas, ceļu zemes nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.

 

 

 

(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas daļas, ceļu zemes nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.

 

(4) Par valsts vai pašvaldības zemi zem būvēm (ēkām), kas atrodas valsts vai pašvaldību ceļu zemes nodalījuma joslā, nomas maksa netiek ņemta.”

 

 

 

(4) Par valsts vai pašvaldības zemi zem būvēm (ēkām), kas atrodas valsts vai pašvaldību ceļu zemes nodalījuma joslā, nomas maksa netiek ņemta.”

30.pants. Autoceļiem un ceļu inženierbūvēm nodarīto kaitējumu atlīdzināšana

(1) Uzņēmumi, organizācijas un fiziskās personas, kas nodarījuši kaitējumu autoceļam vai ceļu inženierbūvēm, tos bojājot vai iznīcinot, atlīdzina valsts ceļu fondam, pašvaldībām, attiecīgajam uzņēmumam, organizācijai vai fiziskajām personām nodarītos materiālos zaudējumus saskaņā ar likumu.

17. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Autoceļiem un ceļu inženierbūvēm nodarītā kaitējuma atlīdzināšana

(1) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarījušas kaitējumu autoceļam, ceļu inženierbūvēm vai satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, tos bojājot vai iznīcinot, atlīdzina autoceļa īpašniekam nodarītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

17. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Autoceļiem un ceļu inženierbūvēm nodarītā kaitējuma atlīdzināšana

(1) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarījušas kaitējumu autoceļam, ceļu inženierbūvēm vai satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, tos bojājot vai iznīcinot, atlīdzina autoceļa īpašniekam nodarītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Uzņēmumiem, organizācijām un pilsoņiem, kuri ir pieļāvuši patvaļīgu būvniecību ceļu zemes nodalījuma joslā vai arī šajā joslā veikuši citus darbus, ir pienākums pēc Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" vai ceļa īpašnieka pieprasījuma noteiktā laik ā saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nojaukt uzceltās būves un sakārtot ceļu zemes nodalījuma joslu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

(2) Juridiskās un fiziskās personas, kas veikušas patvaļīgu būvniecību ceļu zemes nodalījuma joslā vai citus prettiesiskus darbus tajā, pēc autoceļa īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieprasījuma nodrošina uzcelto būvju nojaukšanu un ceļu zemes nodalījuma joslas sakārtošanu, attiecīgos izdevumus sedzot no saviem līdzekļiem.”

 

 

 

(2) Juridiskās un fiziskās personas, kas veikušas patvaļīgu būvniecību ceļu zemes nodalījuma joslā vai citus prettiesiskus darbus tajā, pēc autoceļa īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieprasījuma nodrošina uzcelto būvju nojaukšanu un ceļu zemes nodalījuma joslas sakārtošanu, attiecīgos izdevumus sedzot no saviem līdzekļiem.”

Pārejas noteikumi
(20.10.2005. likuma redakcijā)

1. Grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

2. Laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā, Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par šādu daļu no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem:

1) 2007.gadā — 65 procenti;

2) 2008.gadā — 70 procenti;

3) 2009.gadā — 75 procenti.

 

9

Deputāts J. Tutins

Izteikt likuma pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījums šā likuma 12. panta ceturtajā daļā, Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par 75% no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem”

Neatbalstīts

 

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 12.panta septītajā daļā paredzētos noteikumus.

 (10.11.2005. likuma redakcijā)

18. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3. un 4.punktu;

 

 

 

 

18. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3. un 4.punktu;

 

4. Līdz šā likuma 12.panta septītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim piemērojami Satiksmes ministrijas 2005.gada 21.februāra noteikumi Nr.5 "Kārtība, kādā nosakāms pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielums, sadalījums starp pašvaldībām un kādā kontrolējama mērķdotācijas izlietošanas likumība, lietderība un pareizība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(10.11.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“5. Līdz šā likuma 3.panta ceturtajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumi Nr.245 “Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem”.

 

 

 

 

 

10

Juridiskais birojs

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.septembrim izdod šā likumā 3.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu noteikšanu. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumi Nr.245 “Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”.

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.septembrim izdod šā likumā 3.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu noteikšanu. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumi Nr.245 “Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

6. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus.

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus.

 

7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 12.panta septītajā daļā minētos noteikumus par mērķdotācijas daļas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumi Nr.217 “Noteikumi par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirto mērķdotāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 12.panta septītajā daļā minētos noteikumus par mērķdotācijas daļas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumi Nr.217 “Noteikumi par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirto mērķdotāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

8. Šā likuma grozījumi attiecībā uz 17. un 20.panta izslēgšanu un 19.panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī. Līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai šā likuma 17., 19. un 20.pantā ar terminu “uzņēmumu ceļš” saprotams komersantu ceļš šā likuma 3.panta pirmās un 1.1 daļas izpratnē.

 

 

 

8. Šā likuma grozījumi attiecībā uz 17. un 20.panta izslēgšanu un 19.panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī. Līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai šā likuma 17., 19. un 20.pantā ar terminu “uzņēmumu ceļš” saprotams komersantu ceļš šā likuma 3.panta pirmās un 1.1 daļas izpratnē.

 

9. Līdz šo pārejas noteikumu 8.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus šā likuma 19.panta trešajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

 

 

 

9. Līdz šo pārejas noteikumu 8.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus šā likuma 19.panta trešajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

 

10. Šā likuma 27.1 pantā minētais ceļu zemes nodalījuma joslas platums ir attiecināms tikai uz tiem pašvaldību, komersantu un māju ceļiem, kuru būvniecība uzsākta pēc šā panta spēkā stāšanās dienas. Līdz šā likuma 27.1 panta spēkā stāšanās dienai uz izbūvētiem pašvaldību, komersantu un māju ceļiem attiecināms tas pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas platums, kas noteikts līdz šā panta spēkā stāšanās dienai. Ja līdz šā likuma 27.panta spēkā stāšanās dienai izbūvēta pašvaldību, komersanta un māju ceļa platums ir mazāks par šajā pantā noteikto, to var palielināt, ja autoceļa īpašnieks un autoceļam piegulošo zemju īpašnieks par to savstarpēji ir vienojušies.”

 

 

 

10. Šā likuma 27.1 pantā minētais ceļu zemes nodalījuma joslas platums ir attiecināms tikai uz tiem pašvaldību, komersantu un māju ceļiem, kuru būvniecība uzsākta pēc šā panta spēkā stāšanās dienas. Līdz šā likuma 27.1 panta spēkā stāšanās dienai uz izbūvētiem pašvaldību, komersantu un māju ceļiem attiecināms tas pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas platums, kas noteikts līdz šā panta spēkā stāšanās dienai. Ja līdz šā likuma 27.panta spēkā stāšanās dienai izbūvēta pašvaldības, komersanta un māju ceļa platums ir mazāks par šajā pantā noteikto, to var palielināt, ja autoceļa īpašnieks un autoceļam piegulošo zemju īpašnieks par to savstarpēji ir vienojušies.”