Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas līgumu

1.pants. 2004.gada 8.jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas līgums (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Ja Līgumā paredzēti citādi noteikumi nekā Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tiek piemēroti Līguma noteikumi.

 

3.pants. Tieslietu ministrija koordinē Līgumā paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līguma teksts.

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas līgums

Atzīstot Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas īpašo lomu Latvijas tiesiskās iekārtas pastāvēšanā un sabiedrības vērtību sistēmā, kā arī nozīmīgo ieguldījumu sabiedrības morāles un socializācijas procesā, Latvijas Republika un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca noslēdz šādu līgumu:

 

1. Vispārīgie jautājumi

Šā līguma izpratnē Latvijas Republikas tiesības un pienākumi attiecas uz publisko tiesību subjektiem.

Šā līguma normas attiecas uz privāto tiesību subjektiem tikai tad, ja tas izriet no attiecīgās līguma normas būtības.

Šā līguma izpratnē Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca darbojas caur savām draudzēm un citām institūcijām, un uz tām attiecas Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas tiesības un pienākumi atbilstoši šo institūciju kompetencei, ko nosaka Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas iekšējā kārtība.

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai ir tiesības uz nodokļu un nodevu atvieglojumiem un atbrīvojumiem atbilstoši šim līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Latvijas Republikas un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas sadarbība

Latvijas Republika atzīst Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Statūtu iedibināto iekšējo kārtību, un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca atzīst, ka šī kārtība nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai ir tiesības atbilstoši tās Statūtiem veikt pastorālās aktivitātes sociālajā, izglītības un kultūras jomā.

Latvijas Republika uztur regulāru dialogu ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcu un sadarbojas reliģiskās izglītības un sociālās aprūpes jautājumos.

Latvijas Republikas un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas sadarbību kultūras pieminekļu aizsardzības jomā regulē šā līguma 9.pants.

Kopējās sadarbības ietvaros Latvijas Republika garantē Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai pieeju masu saziņas līdzekļiem, kuros Latvijas Republikai ir vadības kontrole.

3. Latvijas Republikas normatīvo aktu saskaņošana

Latvijas Republikas normatīvie akti, kas būtiski skar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcu, pirms to pieņemšanas tiek saskaņoti ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas atbildīgo pārvaldes institūciju.

4. Darbība Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas vārdā

Attiecībās ar Latvijas Republiku tiesības darboties Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas vārdā ir tikai Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālai Padomei.

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca iesniedz Tieslietu ministrijai sarakstu ar šīm personām, norādot konkrētās personas kompetenci.

5. Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas saimnieciskā darbība

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca ir uzskatāma par organizāciju, kurai nav peļņas gūšanas rakstura.

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai ir tiesības bez apmēra ierobežojumiem veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu vai kas nepieciešama, lai sasniegtu Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Statūtos noteiktos mērķus.

6. Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas institūcijas, tai skaitā masu saziņas līdzekļi

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca ir tiesīga dibināt tās funkciju nodrošināšanai nepieciešamās institūcijas, kuru reģistrāciju nodrošina Tieslietu ministrija.

Tai skaitā Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai ir tiesības dibināt masu saziņas līdzekļus.

Masu saziņas līdzekļu darbībā piemērojamas attiecīgās Latvijas Republikas tiesību normas.

7. Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas nekustamais īpašums

Civiltiesiskajā apgrozībā Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas nekustamo īpašumu var atsavināt tikai ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas rakstisku piekrišanu – Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālās padomes lēmumu.

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas nekustamo īpašumu neapliek ar valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Ar doto nodevu nav apliekama arī nekustamā īpašuma tiesību pāreja starp Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcu un tās institūcijām.

8. Kulta vietu aizsardzība

Civiltiesiskajā apgrozībā un publiski tiesiskajās attiecībās Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas kulta vietas var atsavināt tikai ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas rakstisku piekrišanu – Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālās padomes lēmumu.

9. Kultūras pieminekļu izdevumu segšana

Latvijas Republika pēc iespējas piedalās Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas un tās draudžu īpašumā un valdījumā esošo kultūras pieminekļu konservācijas, uzturēšanas, remontu un restaurāciju izmaksu segšanā pēc savstarpējas vienošanās.

10. Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas nosaukums

Latvijas Republikā privāto un publisko tiesību institūciju, izņemot Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas un tās dibinātu institūciju, nosaukumam, tai skaitā firmai skaidri un noteikti jāatšķiras no Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas nosaukuma, un tajos nedrīkst sakrist vairāk kā trīs vārdi.

11. Darba tiesiskās attiecības

Ievērojot Latvijas Republikā piemērojamās starptautiskās tiesību normas un Latvijas Republikas Satversmē noteikto, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas ticību un kanoniskajām normām.

Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji var būt par pamatu darba tiesisko attiecību nodibināšanas atteikumam, grozīšanai vai izbeigšanai.

12. Patvēruma piešķiršana vajāšanas reliģiskās pārliecības dēļ

Izvērtējot jautājumu par patvēruma piešķiršanu saistībā ar vajāšanu senpareizticīgās pārliecības dēļ, attiecīgās Latvijas Republikas iestādes noskaidro un ņem vērā Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas viedokli.

13. Grēksūdzes noslēpums

Grēksūdzes un pastorālās sarunas noslēpums ir neizpaužams.

Aizliegts vervēt Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas garīdzniekus vai pieprasīt atklāt neizpaužamu informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma, veicot pastorālās sarunas vai uzklausot grēksūdzi.

14. Kristīgā un ticības mācība

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai ir tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pasniegt kristīgo un ticības mācību pēc programmas, ko kopīgi apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca.

15. Garīgā aprūpe

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai ir tiesības veikt garīgo aprūpi Nacionālajos bruņotajos spēkos, sociālās un medicīniskās palīdzības, kā arī brīvības atņemšanas iestādēs.

Latvijas Republika sadarbībā ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcu veicina garīgās aprūpes dienesta izveidošanu vietās, kur tas nepieciešams.

Minēto aprūpi veic Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas izvirzīti kapelāni, kuri savā darbībā ievēro Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Statūtus.

Latvijas Republika normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas kapelāniem nepieciešamo saimniecisko un materiāltehnisko atbalstu.

16. Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas izglītības institūcijas

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca ir tiesīga dibināt un vadīt no tās atkarīgas izglītības institūcijas, nosakot tajās izglītības saturu un mācību norisi.

Kritērijus minēto izglītības institūciju dibināšanai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos izglītības institūciju ilgtspējīgas darbības principus un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas darbības specifiku, nosaka Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Minētajām izglītības institūcijām ir tiesības uz šo institūciju un to izglītības programmu akreditāciju un licencēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ievērojot šā panta otro daļu.

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas izglītības institūcijas var saņemt finansiālu atbalstu no Latvijas Republikas.

17. Militārais dienests

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas garīdznieki un personas, kas mācās Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas garīgā personāla izglītības institūcijās, nav pakļautas militārajam dienestam.

18. Līguma grozījumi

Ja kāda no pusēm uzskata, ka ir nepieciešams grozīt šo līgumu, ņemot vērā būtiskas apstākļu izmaiņas, par to uzsāk pārrunas Ministru kabineta pārstāvji Latvijas Republikas vārdā un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas vārdā tās noteiktas personas.

19. Strīdu risināšana

Strīdus, kas rodas no šā līguma, Latvijas Republika un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca risina pārrunu ceļā.

20. Līguma spēkā stāšanās

Līgums stājas spēkā likuma, kas šo līgumu pieņem un apstiprina, spēkā stāšanās dienā.

 

Līgums parakstīts Rīgā, 2004.gada 8.jūnijā, divos oriģināleksemplāros latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām katrs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

Latvijas Republikas vārdā

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas vārdā

____________________

_________________

____________________

_________________

 

 

 

 

Likumprojekta “Par Latvijas Republikas un Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas līgumu” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašreizējā brīdī spēkā esošie normatīvie akti neparedz baznīcām būtisku lomu patvēruma piešķiršanas procesā personām, kuras tiek vajātas to reliģiskās pārliecības dēļ, un tiesības darba intervijas laikā noskaidrot pretendenta reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās pārliecības. Nav noregulēti arī vairāki citi svarīgi jautājumi, tādi, kā tiesiskais pamats, uz kura valstij (tai skaitā, pašvaldībām) būtu iespējams sniegt baznīcai jebkādu materiālu palīdzību svarīgu sociālu jautājumu risināšanā, – piemēram, baznīcai piederošo un valdījumā esošo kultūras un mākslas pieminekļu restaurēšanai, bezpajumtnieku patversmju ierīkošanai, u.c. Šāda tiesiska pamata neesamība vairākkārt ir kavējusi pašvaldības un tās teritorijā esošās baznīcas sekmīgu sadarbību, no kā ieguvēja būtu valsts kopumā.

Bez tam Reliģisko organizāciju likuma 5.panta septītā daļa paredz, ka valsts un baznīcu attiecības var regulēt speciāli likumi.

Tradicionālo konfesiju nozīme sabiedrības un valsts eksistencē liek domāt par īpaša tiesiska regulējuma nepieciešamību valsts attiecībās pret šīm konfesijām.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

  

Likumprojekts padara līguma normas par piemērojamām Latvijā, līdzīgi kā starptautisko līgumu gadījumā.

Latvijas Republika līguma izpratnē ir sākotnējā un atvasinātās publiskās juridiskās personas ar savām institūcijām. Tāpēc no Latvijas Republikas puses tiesības un pienākumus iegūst ne tikai, piemēram, valsts pārvaldes iestādes, bet arī, piemēram, pašvaldības.

Baznīcai saprātīgu apsvērumu dēļ tiek paredzēti atvieglojumi reliģisko izglītības institūciju dibināšanas kritērijos.

Līgums paredz arī citu problemātisku jautājumu risinājumus.

3. Cita informācija 

Likumprojekta izstrādē ņemtas vērā Rietumu tiesību loka valstu teorētiskās atziņas un prakse. Līguma projektu saskaņā ar Garīgo lietu padomes š.g. 13.februārī doto uzdevumu izstrādāja Valsts kanceleja kopīgi ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas pārstāvjiem.

   II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts sekmēs sabiedrības socializāciju un reliģiskās pārliecības brīvības īstenošanu.

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Sk.: 6.punkts.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme  

Sk.: 6.punkts.

   1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

6. Cita informācija 

2004.gada 4.aprīlī no Finanšu ministrijas ir saņemts ziņojums par nodokļiem un to apjomu, kas attiecināmi uz baznīcas darbību. Minētajā ziņojumā nav principiālu iebildumu pret šāda līguma slēgšanu un norādīts, ka no taisnīguma viedokļa situācijā, kad lielākā daļa sabiedrisko organizāciju nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājas, trūkst pamatojuma reliģisko organizāciju saimnieciskās darbības aplikšanai ar ienākumu nodokli.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Cita informācija 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts ðo jomu neskar.

Likumprojekts ðo jomu neskar.

Likumprojekts ðo jomu neskar.

Likumprojekts ðo jomu neskar.

 

5. Cita informācija 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas ar Egilu Levitu, Eiropas Kopienu tiesas tiesnesi, bijušo Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi.

5. Cita informācija

Līguma projekta izstrādē piedalījās tradicionālo konfesiju pārstāvji. Līguma projekts tā izstrādes gaitā tika izsūtīts izvērtēšanai arī Saeimas Juridiskajam birojam, Saeimas priekšsēdētājai, Tieslietu ministrijai, Reliģisko lietu pārvaldei. Principiāli iebildumi no minētajām amatpersonām un institūcijām netika saņemti.

Garīgo lietu 2004.gada 4.jūnija sēdē tika atbalstīta līguma turpmākā virzība Ministru kabinetā un Saeimā, kā arī tika nolemts par līguma projektu atkārtoti noskaidrot Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas viedokli. Tā kā projekts skar arī pašvaldību intereses, ir jānoskaidro arī Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis.

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām institūcijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts un līgums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt vispārējā kārtībā.

4. Cita informācija 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

  

Ministru prezidenta biedrs A.Ðlesers

Ministru prezidenta biedrs

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

A.Ðlesers

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

I.Mēkons

 

 

 

 

 

 

06.06.2004 14:18

7782

I.Mēkons

7082890, ivars.mekons@mk.gov.lv