ACTA FINAL

 

ZÁVĚREČNÝ AKT

 

SLUTAKT

 

SCHLUSSAKTE

 

LÕPPAKT

 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

FINAL ACT

 

ACTE FINAL

 

ATTO FINALE

 

nobeiguma akts

 

BAIGIAMASIS AKTAS

 

ZÁRÓOKMÁNY

 

ATT FINALI

 

SLOTAKTE

 

AKT KOŃCOWY

 

ACTA FINAL

 

ZÁVEREČNÝ AKT

 

SKLEPNA LISTINA

 

PÄÄTÖSASIAKIRJA

 

SLUTAKT

 

AKTI PËRFUNDIMTAR


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOBEIGUMA AKTS

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Personas, ko pilnvarojusi

BEĻĢIJAS KARALISTE,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,


 

kuras ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību Līgumslēdzējas Puses,

 

turpmāk tekstā – „dalībvalstis”, un

 

EIROPAS KOPIENA un EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA,

turpmāk tekstā – „Kopiena”,

no vienas puses, un

 

ALBĀNIJAS REPUBLIKAS pilnvarotās personas,

no otras puses,

 

tiekoties Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā, lai parakstītu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, turpmāk tekstā – „nolīgums”, ir pieņēmušas šādus dokumentus:

 

nolīgumu, tā I līdz V pielikumu, proti,

 

I pielikums – Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas rūpniecības ražojumiem

 

IIa pielikums – Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem (saskaņā ar 27. panta 3. punkta a) apakšpunktu)


 

IIb pielikums – Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem (saskaņā ar 27. panta 3. punkta b) apakšpunktu)

 

IIc pielikums – Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem (saskaņā ar 27. panta 3. punkta c) apakšpunktu)

 

III pielikums  – Kopienas koncesijas attiecībā uz Albānijas zivīm un zivsaimniecības produktiem

 

IV pielikums  – Uzņēmējdarbības veikšana – finanšu pakalpojumi

 

V pielikums  – Intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesības

 

un šādus protokolus:

 

1. protokols par dzelzs un tērauda ražojumiem

 

2. protokols Par tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Albāniju un Kopienu

 

3. protokols par savstarpējām preferenciālām koncesijām dažiem vīniem un par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli

 

4. protokols par “noteiktas izcelsmes produktu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm


 

5. protokols      Par sauszemes transportu

 

6. protokols      Par savstarpēju administratīvu palīdzību muitas jautājumos.

 

Dalībvalstu un Kopienas pilnvarotās personas un Albānijas Republikas pilnvarotās personas ir pieņēmušas kopīgās deklarācijas, kas uzskaitītas turpmāk un pievienotas šim Nobeiguma aktam:

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 22. un 29. pantu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 41. pantu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 46. pantu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 48. pantu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 61. pantu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 73. pantu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 80. pantu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 126. pantu

 


Kopīgā deklarācija par legālo migrāciju, pārvietošanās brīvību un darba ņēmēju tiesībām

 

Kopīgā deklarācija par Andoras Firstisti saistībā ar nolīguma 4. protokolu

 

Kopīgā deklarācija par Sanmarīno Republiku saistībā ar nolīguma 4. protokolu

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 5. protokolu.

 

Albānijas Republikas pilnvarotās personas ir ņēmušas vērā turpmāk minēto Kopienas deklarāciju, kas pievienota šim Nobeiguma aktam:

 

Kopienas deklarācija par ārkārtas tirdzniecības pasākumiem, ko Kopiena piešķir, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 2007/2000.

 

  

KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 22. un 29. pantu

 

Puses paziņo, ka, īstenojot 22. un 29. pantu, tās Stabilizācijas un asociācijas padomē izskatīs ietekmi preferenciāliem nolīgumiem, ko Albānija noslēgusi ar trešām valstīm (izņemot valstis, uz kurām attiecas ES Stabilizācijas un asociācijas process un citas blakus esošas valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis). Šāda izskatīšana ļaus pielāgot Albānijas koncesijas Kopienai, ja Albānija nodrošina ievērojami labākas koncesijas šīm valstīm.

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 41. pantu

 

1.           Kopiena paziņo par gatavību Stabilizācijas un asociācijas padomē izskatīt jautājumu par Albānijas dalību izcelsmes noteikumu diagonālajā kumulācijā, tiklīdz ir noteikti ekonomiskie un komerciālie, kā arī citi nosacījumi diagonālās kumulācijas piešķiršanai.

 

2.           Ievērojot to, Albānija paziņo par gatavību izveidot brīvās tirdzniecības zonas sevišķi ar pārējām valstīm, uz kurām attiecas Eiropas Savienības Stabilizācijas un asociācijas process.

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 46. pantu

 

Tiek saprasts, ka jēdziens „bērni” tiek definēts saskaņā ar attiecīgās uzņēmējvalsts tiesību aktiem.


 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 48. pantu

 

Tiek saprasts, ka jēdziens „to ģimenes locekļi” tiek definēts saskaņā ar attiecīgās uzņēmējvalsts tiesību aktiem.

 

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 61. pantu

 

Puses vienojas, ka 61. pantā izstrādātie noteikumi netiek uztverti tā, lai kavētu proporcionālu un nediskriminējošu ierobežojumu uzlikšanu nekustamā īpašuma iegādei, pamatojoties uz vispārējām interesēm, kā arī lai citādi skartu Pušu noteikumus, kas regulē tiesības uz īpašumu, izņemot īpaši noteiktus gadījumus.

 

Tiek saprasts, ka Albānijas valstspiederīgajiem atļauts iegādāties nekustamos īpašumus Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, ievērojot īpašus atļautus izņēmumus, kurus piemēro saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktiem.

 

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 73. pantu

 

Puses vienojas, ka šā nolīguma nolūkos intelektuālais, rūpnieciskais un tirdznieciskais īpašums ietver, jo īpaši, autortiesības, tostarp autortiesības uz datorprogrammām, un blakustiesības, tiesības saistībā ar datu bāzēm, patentiem, rūpnieciskiem dizainparaugiem, preču un pakalpojumu zīmēm, integrālshēmu topogrāfiju un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tostarp cilmes vietas nosaukumiem, kā arī aizsardzību pret negodīgu konkurenci, kā minēts 10.a pantā Parīzes konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un nepieejamas informācijas par zinātību aizsardzību.

 


 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 80. pantu

 

Puses apzinās, cik lielu nozīmi Albānijas iedzīvotāji un valdība piešķir vīzu režīma liberalizācijas perspektīvai. Tomēr panākumi ir atkarīgi no tā, kā Albānija īsteno ievērojamas reformas tādās jomās kā tiesiskuma stiprināšana, organizētās noziedzības, korupcijas un nelegālās migrācijas apkarošana un administratīvās jaudas palielināšana attiecībā uz robežkontroli un dokumentu drošību.

 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 126. pantu

 

1.           Nolīguma interpretācijas un praktiskās īstenošanas nolūkos Puses vienojas, ka nolīguma 126. pantā minētie īpašas steidzamības gadījumi ir tādi gadījumi, kad viena no abām nolīguma Pusēm būtiski pārkāpj nolīgumu. Nolīguma būtisks pārkāpums ir

 

–               ar starptautisko tiesību vispārējiem noteikumiem nesankcionēta atteikšanās pildīt nolīguma saistības un

 

–               nolīguma 2. pantā izklāstīto būtisko elementu pārkāpšana.

 

2.           Puses vienojas, ka 126. pantā minētie „piemērotie pasākumi” ir pasākumi, ko veic saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Ja kāda Puse veic pasākumus īpašas steidzamības gadījumā atbilstīgi 126. pantam, otra Puse var izmantot strīdu risināšanas procedūru.


 

 

Kopīgā deklarācija par legālo migrāciju, pārvietošanās brīvību un darba ņēmēju tiesībām

 

Uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, pagarināšanu vai nepiešķiršanu regulē katras dalībvalsts tiesību akti un divpusējie nolīgumi vai konvencijas, kas ir spēkā starp Albāniju un konkrēto dalībvalsti.

 

 

Kopīgā deklarācija par Andoras Firstisti
saistībā ar nolīguma 4. protokolu

 

1.        Andoras Firstistes izcelsmes produktus, kas ietilpst Harmonizētās sistēmas 25. līdz 97. nodaļā, Albānija pieņem kā Kopienas izcelsmes produktus šā nolīguma nozīmē.

 

2.        4. protokolu piemēro mutatis mutandis, definējot minēto produktu izcelsmes statusu.

 

 

 

Kopīgā deklarācija par Sanmarīno Republiku
saistībā ar nolīguma 4. protokolu

 

1.       Sanmarīno Republikas izcelsmes produktus Albānija pieņem kā Kopienas izcelsmes produktus šā nolīguma nozīmē.

 

2.       4. protokolu piemēro mutatis mutandis, definējot minēto produktu izcelsmes statusu.


 

Kopīgā deklarācija par nolīguma 5. protokolu

I.                    

1.           Kopiena un Albānija ņem vērā to, ka smago kravas transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai no 2001. gada 1. janvāra1 Kopienā ir spēkā šāds izplūdes gāzu emisijas un trokšņu līmenis:

 

Robežvērtības Eiropas vienmērīgas darbības cikla testā (ESC) un Eiropas slodzes reakcijas testā (ELR):

 

 

 

Oglekļa oksīda masa

Ogļūdeņražu masa

Slāpekļa oksīdu masa

Makrodaļiņu masa

Dūmi

 

 

(CO) g/kWh

(HC) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

m-1

A rinda

Euro III

2,1

0,66

5,0

0.10
0,13 (a)

0,8

 

(a)                Motoriem ar darba tilpumu, kas ir mazāks par 0,75 dm³ uz cilindru un nominālās  jaudas apgriezienu skaitu vairāk nekā 3000 min-1.


Robežvērtības Eiropas mainīgas darbības cikla testā (ETC):

 

 

 

Oglekļa oksīda masa

 

Ogļūdeņražumasa

Metāna masa

 

Slāpekļa oksīdu masa

 

Makrodaļiņumasa

 

 

 

(CO) g/kWh

(NMHC) g/kWh

(CH4) (b) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT)(c) g/kWh

A rinda

Euro III

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16
0,21 (a)

 

(a)            Motoriem ar darba tilpumu, kas ir mazāks par 0,75 dm³ uz cilindru un nominālās  jaudas apgriezienu skaitu vairāk nekā 3000 min-1.

(b)            Tikai motoriem, kuros izmanto dabasgāzi.

(c)            Nepiemēro gāzes motoriem.

 

2.           Turpmāk Kopiena un Albānija pieliks pūles, lai samazinātu mehānisko transportlīdzekļu emisiju, izmantojot tehnikas attīstībai atbilstošu transportlīdzekļu emisijas kontroles tehnoloģiju un uzlabotas kvalitātes degvielu.

 

 


Kopienas deklarācija

 

Kopienas deklarācija par ārkārtas tirdzniecības pasākumiem, ko Kopiena piešķir, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 2007/2000

 

Tā kā Kopiena, pamatojoties uz 2000. gada 18. septembra Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas, piešķir ārkārtas tirdzniecības pasākumus valstīm, kuras piedalās ES Stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas, tostarp Albānijai, Kopiena paziņo,

 

–                    ka, piemērojot šā nolīguma 30. pantu, tos vienpusējos autonomos tirdzniecības pasākumus, kas ir labvēlīgāki, piemēro papildus līgumiskajām tirdzniecības koncesijām, kuras Kopiena piešķir ar šo nolīgumu, ciktāl piemēro grozīto Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2000;

 

–                    ka sevišķi produktiem kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļā, attiecībā uz kuriem kopējā muitas tarifā paredzēts piemērot procentuālos muitas nodokļus un īpašu muitas nodokli, samazinājums attiecas arī uz īpašo muitas nodokli, atkāpjoties no attiecīgā noteikuma nolīguma 27. panta 1. punktā.

 

                       

 

 

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktores p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

I.Bīlmane

E. Vijupe

V. Erte

 

           11.09.2006. 09:00

           1 434

           E. Poļanskis

           7016294, edgars.polanskis@mfa.gov.lv

 1     1999. gada 13. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem.