Rīgā

 

 

02.06.2009.                             Nr.90/ TA-1856

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Lūdzam sasaukt 2009.gada 4.jūnijā plkst.9.00 Saeimas ārkārtas sēdi jautājumā par 2009.gada valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketes nodošanu Saeimas komisijām. Likumprojektus Ministru kabinets ir atbalstījis š.g. 19.maija, 26.maija, 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdēs un lūdz Saeimu izskatīt kā steidzamus.

Papildus informējam, ka, uzsākot darbu pie valsts budžeta grozījumu sagatavošanas š.g. martā, sadarbībā ar Latvijas Bankas un Ekonomikas ministrijas ekspertiem, Finanšu ministrija sagatavoja makroekonomiskās attīstības scenāriju, kas paredzēja iekšzemes kopprodukta (IKP) samazinājumu salīdzināmās cenās par 12 %. Tomēr, izvērtējot ekonomiskās attīstības faktiskās tendences gada pirmajos mēnešos, kā arī gaidāmo politikas izmaiņu ietekmi uz ekonomisko attīstību, sadarbībā ar Starptautiskā Valūtas fonda, Eiropas Komisijas un Latvijas Bankas ekspertiem Ministru kabinets šobrīd ir akceptējis makroekonomiskās attīstības scenāriju, kas 2009.gadā paredz iekšzemes kopprodukta samazinājumu salīdzināmās cenās par 18 %, pieaugot arī negatīvā deflatora lielumam. Salīdzinot ar iepriekšējo makroekonomiskās attīstības scenāriju, nodokļu ieņēmumu prognoze valsts budžetā tika samazināta vēl par 229,5 milj. latu, tai skaitā valsts pamatbudžetā par 180,0 milj. latu, savukārt valsts speciālajā budžetā par 49,5 milj. latu. Ministru kabineta atbalstītajos budžeta grozījumos ir iekļauti fiskālās konsolidācijas pasākumi, kuru īstenošanas rezultātā valsts konsolidētā budžeta deficīts būs 8,2 % no iekšzemes kopprodukta, bet konsolidētā kopbudžeta deficīts sasniegs 9,2 % no IKP.


 

2009.gada budžeta grozījumu izstrādes gaitā notika vairākas diskusijas ar Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas ekspertiem par š.g. valsts finanšu attīstības perspektīvām, kurās tika izveidots arī "bāzes scenārijs", atbilstoši kuram, neveicot būtiskas strukturālās reformas un būtiskus finanšu resursu taupības pasākumus, tiek prognozēts vēl lielāks konsolidētā kopbudžeta deficīts.

Lai veiktu tālāku valsts budžeta deficīta samazināšanu, kas ir ilgtspējīgas fiskālās politikas priekšnosacījums, Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdē tika nolemts, ka tiks sagatavoti priekšlikumi izdevumu papildu samazināšanai un iekļauti likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Likumprojekta pakete sastāv no šādiem likumprojektiem:

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"";

likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Timpare 67162698, evija.timpare@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tverjanoviča-Bore 67162684, Jevgenija.Tverjanovica@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Innusa 67013178, dzineta.innusa@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Skribnovska 67013051, Elita.Skribnovska@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ruško 67013173, ilze.rusko@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Upīte 67021556, Inese.Upite@lm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā", kuru izstrādāja Tiesībsarga birojs (atbildīgā amatpersona - Bojāre 67686767, tiesibsargs@ tiesibsargs.lv);

likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv).

Vienlaikus lūdzam atsaukt no valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketes un no izskatīšanas Saeimā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.maija vēstuli iesniegto Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" (TA-1561).

Papildus nosūtām arī Ministru kabineta komitejas 2009.gada 1.jūnija sēdes protokollēmumu "Par papildu vienošanos pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola" (prot. Nr.18  1.§) un informācijai vienošanās projektu "Par papildu vienošanos pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola".

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" uz         lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" paskaidrojumi uz         lpp.

3. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" anotācija uz      lpp.


4. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 8.§ izraksts uz 2 lp.

5. Vienošanās projekts "Par papildu vienošanos pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola" (informatīvs materiāls) uz 10 lpp.

6.  Ministru kabineta komitejas 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.18  1.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                          V.Dombrovskis

 

 

 

Stafecka 67082931


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

Rīgā

Nr.36

2009.gada 1.jūnijā

 

 

8

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""

     TA-1856, SAN-1666/9309, SAN-1654/9323, SAN-2014

______________________________________________________

(E.Repše, M.Bičevskis, E.Zalāns, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" un tā paskaidrojumus.

     2. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajā tehniskus precizējumus.

     3. Finanšu ministrijai likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" (budžeta likumprojekta paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimā.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     5. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 11.jūnijam.

     6. Labklājības ministrijai atbilstoši precizētajai sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozei sagatavot un šī protokollēmuma 5.punktā norādītajā termiņā iesniegt nepieciešamos priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā un priekšlikumus valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes projektam 2010. un 2011.gadam.

     7. Noteikt, ka ilgtspējīgas fiskālās politikas īstenošanai un valsts budžeta deficīta turpmākai mazināšanai tiks sagatavoti priekšlikumi papildu izdevumu samazināšanai un iekļauti likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

     


     8. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Tautas partijas deleģētajiem ministriem nav iebildumu pret likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" iesniegšanu Saeimā, bet ir atšķirīgs viedoklis par likumprojekta sagatavošanas procesu.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu,

ģimenes un sabiedrības integrācijas

lietu ministrs                                                        V.Dombrovskis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                                   G.Veismane


 

Papildu vienošanās pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā   Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola

 

Rīgā

 

                       2009.gada  ___.jūnijā

 

 

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 86.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 13.pantu un Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.585 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses" Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas:

 

 

I. Pašvaldību pamatbudžets

 

1. Ieņēmumi un izdevumi

Ministru kabineta viedoklis:

 

Ņemot vērā koriģēto makroekonomiskās attīstības scenāriju, pašvaldību ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2009. gadā tiek prognozēti (pie 83 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļas pašvaldību budžetos) 595,65 milj. latu apmērā,

 t.sk.:

Valsts kases sadales kontā

354,79 milj. latu

tieši Rīgas pilsētas budžetā

220,02 milj. latu

tieši Liepājas pilsētas budžetā

12,86 milj. latu

tieši Ventspils pilsētas budžetā

7,98 milj. latu

 

 

Saglabāt šobrīd noteikto Rīgas Domei, Ventspils pilsētas domei, Liepājas pilsētas domei un Valsts kases sadales kontam proporciju no kopējiem prognozētajiem iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem pašvaldībām.

 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

 

Ņemot vērā, ka pašvaldību sniegtie pakalpojumi veido iedzīvotājiem visbūtiskāko pakalpojumu daļu un ir saistīti ar izdzīvošanu krīzes apstākļos, nav pieļaujams, ka pašvaldību budžeta ieņēmumi samazinās straujāk nekā valsts budžeta ieņēmumi. Prognozēto nodokļu ieņēmumu samazinājumam valsts un pašvaldību pamatbudžetos attiecībā pret faktiskajiem nodokļu ieņēmumiem 2008.gadā jābūt vismaz vienādam. Atbilstoši Finanšu ministrijas koriģētajām prognozēm nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu samazināsies par 21,8%, savukārt pašvaldību pamatbudžetā – par 25,5%.

 

Arī pašvaldību pamatbudžeta izdevumu samazinājums 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu nevar būt lielāks kā izdevumu samazinājums valsts pamatbudžetā. 2009.gada valsts budžeta grozījumu projekts paredz, ka valsts pamatbudžeta bruto izdevumi 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu samazināsies par 11,25%, bet pašvaldību pamatbudžeta bruto izdevumi (neņemot vērā definētus izlietojuma transfertus no valsts budžeta) – par 16,14%. Lai valsts pamatbudžeta un pašvaldību pamatbudžeta izdevumu samazinājums būtu vienāds, pašvaldībām jānodrošina resursu pieaugums par 62 milj. latu. Tādā gadījumā gan valsts pamatbudžeta, gan pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pret 2008.gadu samazinātos vienādā apmērā – par 11,25%.

 

Lai izdevumu samazinājumu valsts un pašvaldību pamatbudžetos būtu vienāds, straujāku pašvaldību pamatbudžeta izdevumu samazinājumu nepieciešams kompensēt ar dotāciju vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali. Ja izvēlētais kompensācijas mehānisms ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale, tad pašvaldību budžetā ieskaitāmā nodokļa daļa būtu 91,6% (657,5 milj. latu).

 

 

2. Dotācijas no valsts budžeta

 Ministru kabineta viedoklis:

 

Paredzēt dotācijas no valsts budžeta:

Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai,

Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanai un Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai    

0,1 milj. latu

 

0,1 milj. latu

Brīvpusdienu nodrošināšanai pirmās klases skolēniem

2,8  milj. latu

Vienreizēja dotācija novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai

3,15 milj. latu

Dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstiem

 2,0 milj. latu

 

 

Kopā

8,15 milj. latu

 

 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

 

Paredzēt dotācijas no valsts budžeta Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolā fiksētajā apmērā :

Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanai un Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai

0,61 milj. latu

 

 

 

 

Nodrošināt finansējumu brīvpusdienām 2.klases skolēniem no 2009.gada 1.septembra.

Paredzēt dotāciju no valsts budžeta dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstiem 5,0 milj. latu apmērā.

 

3. Mērķdotācijas no valsts budžeta

 

Ministru kabineta viedoklis:

Izglītības un kultūras pasākumiem no valsts budžeta 296,71 milj. latu apmērā, ja darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir noteiktas 24,09 % apmērā, t.sk.:

 

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

204,12 milj. latu

 

Interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

10,02 milj. latu

 

Pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

2,97 milj. latu

 

Pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

0,53 milj. latu

 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

33,90 milj. latu

 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, sanatorijas tipa internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanas izdevumiem

 

26,91 milj. latu

 

 

Pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

17,38 milj. latu

 

 

Pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

0,88 milj. latu

                                                                                   Kopā

 

296,71 milj. latu

 

- Kultūras ministrijas 2008.gada budžeta programmai „Kultūrizglītība” pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  paredzēt dotāciju 16,2  milj. latu.

 

-  Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada budžetā apakšprogrammai "Mērķdotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" paredzēt 7,1 milj. latu.

 

 

Pārējās mērķdotācijas:

 

Pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai

16,77  milj. latu

Pašvaldību vienreizējiem pasākumiem

1,30 milj. latu

Plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei

0,35 milj. latu

Pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai

0,40 milj. latu

 

                                                                                    Kopā

18,82  milj. latu

 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

 

Atjaunot 2009.gadā pārtraukto finansējumu pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, paredzot 22,8 milj. latu vai šai summai piemērojot identisku samazinājumu kā pārējiem pedagogiem.

Līdz šā gada 8.jūnijam nodrošināt precīzu informāciju par pedagogu darba samaksai plānoto finansējumu 2009.gada otrajā pusē katrai pašvaldībai, tai skaitā par laika periodu no 1.septembra līdz 31.decembrim.

Sniegt precīzu informāciju par plānotajiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar pedagogu darba samaksas izmaiņām.

Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā paredzēt finansējumu pedagogu atlaišanas pabalstiem.

Ņemot vērā, ka atbilstoši principam „Nauda seko skolēnam” finansējums izglītības iestādēm mazapdzīvotās teritorijās būtiski samazināsies un skolu darbība var tikt pārtraukta, kā rezultātā būs apgrūtināta skolēnu nokļūšana mācību iestādē un atgriešanās dzīvesvietā, nodrošināt valstisku risinājumu radušos problēmu novēršanai.

 

Puses vienojās:

 

Izglītības un zinātnes ministrija uz valsts budžeta 2009.gadam grozījumu 2.lasījumu iesniedz finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām (jaunajiem novadiem) ar tiesībām nepieciešamības gadījumā ar Ministru kabineta rīkojumu veikt pārdali starp pašvaldībām pielikuma ietvaros.

 

 

II. Pašvaldību speciālais budžets

 

            Ministru kabineta viedoklis:

 

Atbilstoši valsts budžeta Valsts autoceļu fonda programmai piešķiramo līdzekļu samazinājumam, plānot pašvaldību speciālo budžetu ieņēmumus no valsts budžeta Valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” 2009.gadam 29,3 milj. latu apmērā.

Paredzēt Satiksmes ministrijas apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” finansējumu 2009.gadam 70,9 milj. latu, tajā skaitā 28,2 milj. latu Dotācija par pārvadājumiem pilsētas maršrutos un par pārvadājumiem rajonu maršrutos.

Atbilstoši valsts budžeta Valsts autoceļu fonda programmai piešķiramo līdzekļu samazinājumam, Satiksmes ministrijas budžetā 2009.gadam nav paredzēts finansējums valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam

 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

 

Šā gada 27.janvārī valdības atbalstītie grozījumi Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumos Nr.173 ”Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” paredz pašvaldību daļas Valsts autoceļu programmā samazinājumu no 30% līdz 22,8%. Pārdalot 2009.gada valsts budžeta grozījumu projekta programmai paredzētos līdzekļus atbilstoši šai proporcijai, finansējums pašvaldību autoceļiem (ielām) ir tikai 29,3 milj. latu, kas ir par 59% mazāk nekā 2008.gadā, savukārt finansējums valsts autoceļiem salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinās tikai par 40%. Turklāt ar Satiksmes ministrijas rīkojumu maijā un jūnijā pašvaldību mērķdotācijas ir samazinātas par 15%, paredzot, ka šī starpība tiks segta šā gada 4.ceturksnī.

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka ir jāievēro samērības princips starp valsts un pašvaldību autoceļu finansējumu un samazinājumam pret 2008.gadu jābūt vienādam gan attiecībā uz finansējumu valsts autoceļiem, gan pašvaldību autoceļiem.

Ņemot vērā, ka Latvijas valdības deklarācijā ir pausta apņemšanās pārskatīt kārtību un aprēķinu metodiku par valsts mērķdotāciju sadali pašvaldībām un valsts autoceļu attīstībai, atjaunojot mērķdotācijas sadalījumu starp valsti un pašvaldībām attiecībā 70:30, nepieciešams izdarīt grozījumus Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumos Nr.173 ”Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, atjaunojot līdzšinējo autoceļu fonda programmas sadales proporciju starp valsti un pašvaldībām 70:30. Tā rezultātā finansējums pašvaldību autoceļiem būtu 38,6 milj. latu. 

Valsts nenokārtotās parādsaistības pret sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 2009.gadā ir 5,5 milj. latu, tai skaitā pašvaldību maršrutiem – 4,4 milj. latu, no tiem vietējiem reģionāliem maršrutiem – 2,1 milj. latu. Saskaņā ar ATD informāciju pilsētu un vietējos maršrutos neapmaksātie zaudējumi tikai 2009.gada 1.ceturksnī bija 3 milj. latu, tai skaitā vietējos maršrutos 2 milj. latu. Līdz gada beigām plānots, ka šī summa varētu sasniegt 10 milj. latu.

 

 

III. Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un ilgtermiņa saistības

 

Puses vienojās, ka panāktā vienošanās stāsies spēkā pēc diskusijām ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisijas ekspertiem.

 

Noteikt, ka pašvaldībām ir tiesības ņemt īstermiņa aizņēmumus budžeta un finanšu vadībai.

Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu 50  milj. latu apmērā Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 1 milj. latu apmērā pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai tām pašvaldībām, kam tiek uzsākts finanšu stabilizācijas process atbilstoši likumam „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” un Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 8 milj. latu apmērā  tiem infrastruktūras projektiem, kur pašvaldības faktiskais ieguldījums nav mazāks par 90 procentiem no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 10 procentiem līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā 2009.gadā un valsts budžeta līdzfinansētiem investīciju projektiem atbilstoši valsts budžeta likumā noteiktajam apmēram.

Noteikt pašvaldību sniegto galvojumu kopējo pieļaujamo palielinājumu noteikt 40 milj. latu apmērā par tām parādu saistībām, ko uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, un par tām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes.

 Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības, atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam, izņemot valstiski svarīgu infrastruktūras objektu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju, Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai, ja saņemta Ministru kabineta atļauja iepirkuma līguma slēgšanai.

 

Lai neaizkavētu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu atļaut finanšu ministram pašvaldībai piešķirt aizņēmumu vai sniegt galvojumu arī gadījumos, ja pašvaldības saistības (aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz 20 procentus no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ar nosacījumu, ka pašvaldība būs spējīga pildīt  savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies atmaksāšanas termiņš.

Noteikt, ka pašvaldībām ir tiesības plānot budžetā aizņēmumu kā izdevumu finansēšanas avotu tikai pēc tam, kad pašvaldībai ir atbalstīts attiecīgais aizņēmuma pieprasījums.

Noteikt, ka finanšu ministram ir tiesības dzēst pašvaldību Valsts kasē ņemto aizņēmumu neatmaksāto daļu, lai nodrošinātu Administratīvi teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 15. un 16.punktā, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumos Nr.191 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” paredzētos dotācijas līdzekļus.

 

IV. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

 

Ministru kabineta viedoklis:

 

Noteikt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pārrēķins 2009.gadam netiek veikts un noteiktā pašvaldību finanšu nepieciešamība netiek mainīta.

Noteikt, ka sākot no 2009.gada 1.jūlija pašvaldības veic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, atbilstoši  Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi  Nr.1064 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2009.gadā” 1.pielikumā noteiktajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  faktiskās mēneša izpildes un saņem dotāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajam procentam no faktiskās mēnesī iemaksātās Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā summas.

 

Finanšu ministrija regulāri izvērtē faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi salīdzinājumā ar prognozēto un gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 5 % apmēru, Finanšu ministrija sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu neizpildes kompensāciju tām pašvaldībām, kurām faktiskie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas veikšanas nenodrošina minimālo finansējuma līmeni pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

 

 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

 

Ņemot vērā, ka līdz šā gada 1.jūlijam pašvaldības veic iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā atbilstoši šobrīd spēkā esošajai iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozei, paredzēt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu jūnija plāna neizpildes gadījumā pašvaldībām no valsts budžeta tiek kompensēta trūkstošā summa, tai skaitā Rīgai, Liepājai un Ventspilij arī tai daļai, ko atbilstoši šo pašvaldību un Finanšu ministrijas vienošanās protokolam tās iekasē pašas.

 

Lai varētu nodrošināt vismaz minimālu finanšu stabilitāti pašvaldībās šā gada 2.pusē (tādējādi garantējot pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem vismaz samazinātā apmērā atbilstoši krīzes situācijas iespējām) un valdības viedokli, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pārrēķins 2009.gadam netiek veikts, likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” grozījumos

-     noteikt pašvaldībām faktisko minimālo ieņēmumu summu pēc izlīdzināšanas uz 1 iedzīvotāju. Priekšlikums kā minimālo ieņēmumu summu uz 1 iedzīvotāju noteikt 277 latus gadā, kas ir vienāda ar 2009.gadā pašvaldībai aprēķināto finanšu nepieciešamību vidēji valstī uz 1 iedzīvotāju;

-     paredzēt dotāciju no valsts budžeta tām pašvaldībām, kurām faktiski ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu kopsumma plus dotācija no izlīdzināšanas fonda vai mīnus iemaksa izlīdzināšanas fondā) šā gada 2.pusē būs mazāki par noteikto minimālo līmeni (summu).

 

 

 

V. Eiropas Savienības finansējums

 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

 

Rast risinājumu problēmai, kad ministrijas neslēdz vienošanās ar pašvaldībām par ES fonda projektu īstenošanu, jo tām nav pieejami finanšu resursi līguma vai vienošanās saistību izpildei.

Nodrošināt, ka priekšfinansējums projektiem valsts un pašvaldību budžetos netiek ieskaitīts valsts konsolidētajā budžetā.

 

          Ministru kabineta viedoklis:

 

Ministru kabineta noteikumos Nr.419 (ES fondu vadības noteikumi) ir noteikts, ka:

1.     Ja iestādei ir pieejams finansējums līguma slēgšanai, tā slēdz līgumu 30 darbdienu laikā pēc projekta apstiprināšanas;

2.     Ja iestādei nav pieejams finansējums līguma slēgšanai, tā slēdz līgumu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir pieejams finansējums.

3.     Izmaksas projektā var būt attiecināmas no Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu spēkā stāšanās dienas (ja aktivitātes īstenošanas noteikumos nav atrunāts citādi).

Iekļaujot šādus nosacījumus augstākminētajos noteikumos, to mērķis bija izvairīties no tādu saistību uzņemšanās, kurām nav finansiālā seguma un tādējādi Likuma par budžetu un finanšu vadību noteikto normu pārkāpuma, proti, ka saistības, kuras no budžeta finansētu institūciju vadītāji uzņēmušies attiecībā uz budžeta līdzekļiem bez asignējuma, pārsniedzot piešķirto asignējumu vai pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, nav uzskatāmas par valsts saistībām (likuma 46.panta trešā daļa).

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kā arī to, ka šāda pieeja liedz slēgt līgumus arī tad, ja līdzekļi projekta īstenošanai ir pieejami finansējuma saņēmējam, Finanšu ministrija sniegs informāciju Ministru kabinetam par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas jāveic, lai atļautu līgumu slēgšanu pirms iestādei ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei. Līdz tam aicinām pašvaldības piemērot Ministru kabineta noteikumos noteikto, ka izmaksas var būt attiecināmas no Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu spēkā stāšanās brīža, savukārt, ja ministrijas savos noteikumos ir noteikušas citādāk, aicināt tās precizēt nosacījumus izdevumu attiecināmībai.

 

 

Puses vienojās:

 

Finanšu ministrijai sadarbībā ar attiecīgo atbildīgo iestādi izstrādāt un līdz 2009.gada 18.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par iespējām slēgt līgumus vai vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanu gadījumos, kad projekta iesniedzējs pilnā apmērā no saviem līdzekļiem nodrošina finansējumu projekta īstenošanai, neparedzot izdevumus valsts budžetā līdz atmaksu saņemšanai no Eiropas Komisijas, kā arī par iespējām pašvaldību, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un komercsabiedrību projektos atmaksas veikt pēc izdevumu deklarēšanas un atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas.

Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta rīkojumu projektu, nosakot, ka par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu atbildīgajām nozares ministrijām jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par tās pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu ieviešanas finanšu un fizisko progresu, īstenojamo aktivitāšu pamatotību un to ieviešanas nepieciešamību krīzes apstākļos, kā arī iespējām pārdalīt tajās paredzēto finansējumu citām aktivitātēm, jo īpaši tādām, kurās finansējuma saņēmējs ir pašvaldība.

 

 

 

VI. Strukturālo reformu ietekme uz pašvaldību budžetu

 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

 

Ekonomiskā un finanšu situācija valstī, valsts pārvaldē plānotās strukturālās reformas un cita veida izdevumu samazinājums būtiski ietekmē pašvaldību budžetu apjomu.

Atbilstoši 2009.gada valsts budžeta grozījumu projektam, nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinās par 25,5% jeb 231 milj. latu. Savukārt valsts budžeta mērķdotāciju un dotāciju apjoms pašvaldību budžetā 2009.gadā pret 2008.gadu samazināsies par vairāk kā 50 milj. latu (būtiskākie samazinājumi: bērnudārzu pedagogu atalgojumam – par 22,8 milj. latu, pašvaldību autoceļiem – par 41,5 milj. latu).

 

Valsts pārvaldē veiktajām strukturālajām izmaiņām būs arī netieša ietekme uz pašvaldību budžetu izdevumu daļu. Piemēram:

1)    Papildu izdevumi pašvaldībām otrajā pusgadā veselības aprūpes un sociālajā jomās:

·        atlaišanas pabalstu izmaksu kompensācijai, reorganizējot vai slēdzot diennakts stacionāra nodaļas 13 aprūpes slimnīcās, no kurām VOAVA no 1.aprīļa nepērk diennakts stacionāra pakalpojumus;

·        atlaišanas pabalstu izmaksai, optimizējot lokālās daudzprofilu slimnīcas no 59 līdz 10-11;

·        sociālās palīdzības pabalstiem, lai ne vien palīdzētu trūcīgajiem apmaksāt ārstēšanās izdevumus un iegādāties zāles (2008.gadā tam tika izlietoti Ls 2 573 933, 2009.gada 1.ceturksnī jau Ls 527 802), ko pašvaldības izmaksāja kā brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, bet arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto divu obligāto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu izmaksai – GMI un dzīvokļa pabalsts (2008.gadā GMI pabalstu pašvaldības izmaksāja Ls 2 008 209 apjomā, 2009.gada 1.ceturksnī jau izmaksāti Ls 1 136 629. 2008.gadā dzīvokļa pabalstu pašvaldības izmaksāja Ls 10 615 015 apjomā, 2009.gada 1.ceturksnī jau izmaksāti Ls 3 807 651). Skaitļi liecina, ka pašvaldībām jau pašlaik pietrūkst līdzekļu 2 obligāto pabalstu izmaksai. Var prognozēt, ka gada otrajā pusē pabalstu pieprasītāju skaits strauji palielināsies un pat, ja pašvaldības vairs neizmaksās to saistošajos noteikumos noteiktos sociālos pabalstus trūcīgajām un mazturīgajām personām, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai un zāļu iegādei, tām nepietiks esošo līdzekļu divu obligāto pabalstu izmaksai.

Trūcīgā statusu persona vai ģimene ir tiesīga iegūt, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā ir mazāki nekā puse no valstī noteiktās minimālās algas. 2009. gadā minimālā alga Ls 180, trūcīguma līmenis – Ls 90. 2008.gadā trūcīgā statuss tika piešķirts 120 314 personām, 2009. gada 1.ceturksnī tas piešķirts jau 56 872 personām.

2)    Labklājības ministrija no šī gada 1.jūlija līdz 2013.gada 1.janvārim vairs neizmaksās mērķdotāciju sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem;

3)    Veselības ministrija atbilstoši sagatavotajam dokumentam „Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas plāns 2009.-2011. gadā” plāno pārskatīt pacienta iemaksas. Ja dokuments tiks atbalstīts Ministru kabinetā, pašvaldībām būs

·        nepieciešama dotācija (mērķdotācija) no valsts budžeta, lai veiktu pacienta iemaksas un līdzmaksājumus par pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem. Pašlaik šādi klienti ir 5 723. Līdz šim visos spēkā esošajos normatīvajos aktos šīs grupas pacienta iemaksas tika segtas no valsts veselības aprūpes līdzekļiem un līdzmaksājumi netika iekasēti. Pacienta iemaksas par gultas dienu pašlaik ir Ls 12 vai specializētajos centros Ls 5, pie ģimenes ārsta Ls 1. Maksimālā līdzmaksājuma summa gadā noteikta Ls 400. Klienti paši nevar samaksāt šos maksājumus no 10% no pensijas un piemaksas, kas paliek viņu rīcībā pēc uzturēšanās izdevumu pansionātā daļējas nomaksas. 80%, kas tiek izmantoti uzturēšanas izdevumu apmaksai, ir nepietiekoši, jo reālie uzturēšanas izdevumi ir lielāki un šī daļa tiek kompensēta no pašvaldību budžetiem.

·        nepieciešams papildus finansējums sociālās palīdzības pabalstu izmaksai, jo trūcīgajām personām pašlaik ir jāmaksā 50 % no pacienta iemaksas. Ja tiek realizēts plāna projekts, tad trūcīgie nemaksā pacienta iemaksas, bet „līdzmaksājumu 10% apmērā no pakalpojuma cenas”.

4)    Profesionālo izglītības iestāžu nodošana pašvaldībām (ietekme – 2,5 milj. latu);

5)    Finansējums lauku attīstības speciālistu darba samaksai šā gada otrajā pusē varētu tikt samazināts par 40%;

6)    Plānots slēgt vairākas Naturalizācijas pārvaldes nodaļas;

7)    Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" paredz likvidēt reģionālos tūrisma birojus;

 u.c.

 

 

Ministru kabineta viedoklis:

 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai no pamatbudžeta ir jānodrošina divi galvenie pabalsti – pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts. Pašvaldībai ir tiesības izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc iepriekš minētajiem pabalstiem.

Pēc pašvaldību pamatbudžeta izpildes uz 30.04.2009. pašvaldību faktiskie izdevumi pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai sastāda tikai 8,68% no kopējiem faktiskajiem izdevumiem sociālajiem palīdzībai un dzīvokļa pabalstiem 10,04% no kopējiem faktiskajiem  izdevumiem sociālajiem palīdzībai.

 

Nosaukums

2008.gada fakts

2009.gada plāns

2009./  2008.g

Izpilde uz 01.05.2009.

 

Kopējie izdevumi

 

1 888 704 220

1 571 268 368

83,19

496 765 297

Sociālie pabalsti (kods 6000)

56 233 862

47 608 839

84.66

18 288 773

GMI pabalsti naudā (kods 6260)

1 913 049

1 456 138

76.12

1 587 721

% no kopējiem izdevumiem soc. pabalstiem

3.40

3.06

 

8.68

Dzīvokļa pabalsti naudā (kods 6270)

0

1 536 225

 

1 836 011

% no kopējiem izdevumiem soc. pabalstiem

0

3.23

 

10.04

 

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”  4.punktā ir noteikts, ka pašvaldības budžeta plānošanai klasifikāciju pielieto atbilstoši saviem ieskatiem, nodrošinot kopējo izdevumu sadalījumu vismaz starp uzturēšanas un kapitālajiem izdevumiem, bet budžeta uzskaitei – pilnā apjomā. Pašvaldībām izdevumu plānošanas un uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt izdevumu kodus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām sīkākā sadalījumā. Līdz ar to pašvaldības faktisko izdevumu salīdzinājums pret plānotajiem izdevumiem mazākajos izdevumu kodos nav objektīvs un nesniedz patieso informāciju.

 

Puses vienojās:

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēs valsts pārvaldē veikto strukturālo izmaiņu ietekmi uz pašvaldībām un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija iesniegs attiecīgo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā.

 

 

 

 

Ministru prezidents

 

 

 

Latvijas Pašvaldību savienības

priekšsēdis

 

 

 

 

 

 

V.Dombrovskis

 

 

A.Jaunsleinis

 

 

Vīza:

Finanšu ministrs                                                                               E.Repše

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                          M.Bičevskis

31.05.2009 13:47

3338 J. Plūme  67095471 jolanta.plume@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.18

2009.gada 1.jūnijā

 

 

1.§

 

Par papildu vienošanos pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola

     TA-1855

___________________________________________________________

(E.Repše, A.Jaunsleinis, B.Bāne, J.Birks, T.Koķe, E.Zalāns, M.Gruškevics, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

 

     1. Finanšu ministrijai izskatīt iespējas panākt vienošanos ar Latvijas Pašvaldību savienību par pašvaldībām būtiskākajiem jautājumiem un turpināt darbu pie vienošanās projekta "Par papildu vienošanos pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola" izstrādes.

     2. Valsts kancelejai Finanšu ministrijas sagatavoto vienošanās projektu "Par Papildu vienošanos pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola", par kuru netika panākta vienošanās ar Latvijas Pašvaldību savienību, nosūtīt Saeimai kopā ar 2009.gada valsts budžeta grozījumu likumprojektu paketi, pievienojot to kā informatīvu materiālu.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

  

I.Gailīte

 

2009-MKK-PROT-18-0106-#01.doc