Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
17.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Ls
Pilsētas un rajoni/ finansējuma saņēmējs Pasākuma nosaukums Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
Daugavpils pilsēta Daugavpils 11.pirmskolas izglītības iestādei logu nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana 6 000 6 000
Daugavpils 11.vidusskolai sporta inventāra iegāde bērniem ar īpašām vajadzībām 4 000 4 000
Daugavpils pilsētas pašvaldībai datortehnikas iegāde skolām 30 000 30 000
Daugavpils 16. vidusskolai specializētās programmas īstenošana: nometnes organizēšana, formas tērpu un aprīkojuma iegāde 5 000 5 000
Daugavpils 16.vidusskolai sociālās integrācijas projekta īstenošana sadarbībā ar Daugavpils rajona izglītības iestādēm 3 800 3 800
Jelgavas pilsēta Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mājturības kabineta inventāra iegāde un uzstādīšana 2 200 2 200
Jelgavas vakara (maiņu) vidusskolas klases remonts 2 500 2 500
Jelgavas Valsts ģimnāzijai datora un sporta inventāra iegāde sporta zāles vajadzībām 1 200 1 200
Jelgavas 1.ģimnāzijai video projektoru iegāde 3 000 3 000
Jelgavas speciālai pamatskolai mēbeļu iegāde 1 500 1 500
Jelgavas sākumskolas labiekārtošana 1 500 1 500
Jelgavas teātra darbības nodrošināšana 1 000 1 000
Jelgavas Amatu skolas administratīvās ēkas renovācija 3 670 3 670
Jelgavas 4.pamatskolas mājturības kabinetam inventāra iegāde un virtuves sienas izveide 2 500 2 500
Jelgavas 1.sanatorijas internātskolai mēbeļu iegāde 1 000 1 000
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādei "Kamolītis" mēbeļu iegāde 1 500 1 500
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādei "Rotaļa" žoga uzstādīšana 1 500 1 500
Jūrmalas pilsēta Pumpuru vidusskolai video projektoru iegāde 2 000 2 000
Vaivaru pamatskolai bērnu invalīdu sanitārā mezgla iekārtošana 1 900 1 900
Slokas sporta kompleksam aprīkojuma iegāde 5 000 5 000
Jūrmalas teātrim video un akustiskās sistēmas iegāde 3 000 3 000
Liepājas pilsēta Liepājas pilsētas muzeja Politiski represēto atmiņu grāmatas otrās daļas izdošana 2 000 2 000
Liepājas pilsētas Kristīgas sākumskolas pirmsskolas izglītības iestādes drošības sistēmas ierīkošana un logu nomaiņa 5 000 5 000
Liepājas pilsētas 8. vidusskolas filiāles un bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 300 2 300
Liepājas pilsētas kora "Aija" tērpu iegāde un diska izdošana 5 000 5 000
Liepājas pilsētas 15.vidusskolai datoru iegāde 7 000 7 000
Liepājas pilsētas jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbības nodrošināšana 1 000 1 000
Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Ratiņdeju studijas darbības nodrošināšana 1 000 1 000
Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Pensionāru dienas centra darbības nodrošināšana 1 000 1 000
Liepājas pilsētas 1. ģimnāzijas tehnoloģisko iekārtu un mēbeļu iegāde 10 000 10 000
Rēzeknes pilsēta Rēzeknes 5.vidusskolai inventāra iegāde 6 600 6 600
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" inventāra iegāde 6 500 6 500
Rīgas pilsēta Rīgas pilsētas tautas deju ansamblim "Dzintariņš" skatuves tērpu iegāde 6 000 6 000
Rīgas pilsētas Zooloģiskā dārza bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem ar īpašām vajadzībām 10 000 10 000
Rīgas pilsētas 6. vidusskolas mūzikas instrumentu iegāde 2 500 2 500
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu korim "Kamēr" skatuves tērpu iegāde 14 000 14 000
Rīgas pilsētas Speciālās pamatskolas - attīstības centram datortehnikas un kopētāja iegāde 2 000 2 000
Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestādes renovācija 9 500 9 500
Rīgas Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra bioloģijas kabineta iekārtošana 4 000 4 000
Rīgas bērnu un jauniešu centram "IK Auseklis" motosporta inventāra iegāde 5 147 5 147
Ventspils pilsēta Ziemeļkurzemes reģionālās daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas funkcionālās kapacitātes nostiprināšana - medicīnas tehnoloģiju iegāde 30 595 30 595
Ventspils pilsētas reģionālās nozīmes repozitārija izveide Ventspils bibliotēkā 25 600 25 600
Aizkraukles rajons Aizkraukles novada stadiona materiāli tehniskais nodrošinājums 2 000 2 000
Aizkraukles novada ģimnāzijai materiāli tehniskais nodrošinājums 1 000 1 000
Bebru pagasta pašvaldībai autotransporta iegāde 4 000 4 000
Daudzeses pagasta pašvaldībai autotransporta iegāde skolas vajadzībām 4 000 4 000
Kokneses pagasta mūzikas skolas materiāli tehniskais nodrošinājums 3 000 3 000
Seces pagasta pamatskolas renovācija 2 500 2 500
Aizkraukles novada Vidējās paaudzes deju kolektīva tērpu iegāde 2 198 2 198
Mazzalves pagasta sporta zāles aprīkojuma iegāde 2 500 2 500
Vietalvas pagasta pirmskolas izglītības iestādes "Zīļuks" renovācija, t.sk., logu maiņa 2 500 2 500
Jaunjelgavas vidusskolas ķīmijas kabineta renovācija un modernizācija, sanitāro telpu remonts 5 500 5 500
Neretas vidusskolas sanitāro telpu remonts 1 200 1 200
Staburaga pagasta bibliotēkas apkures ierīkošana 2 500 2 500
M. Brimmembergas Pļaviņu vidusskolas kabinetu materiāli tehniskās bāzes labiekārtošana 3 000 3 000
Skrīveru pagasta doktorāta materiāli tehniskais nodrošinājums 2 000 2 000
Valles pagasta sporta halles materiāli tehniskais nodrošinājums 3 000 3 000
Alūksnes rajons Annas pamatskolas Skolotāju mājas siltināšana 4 000 4 000
Ilzenes pamatskolas apkures katla nomaiņa un elektroietaišu remonts 4 500 4 500
Jaunannas pamatskolas ēkas daļēja logu nomaiņa 4 500 4 500
Kalncempju pagasta Feldšeru vecmāšu punkta remonts un fizikālās terapijas aparāta iegāde 4 000 4 000
Alūksnes pilsētas Jaunās pils (valsts kultūras piemineklis) ēkas ieejas fasādes, vides centra priekštelpas un izstāžu telpu remonts 10 000 10 000
Apes vidusskolas sanitāro mezglu remonts, dabas zinību kabineta labiekārtošana un mēbeļu iegāde skolas muzejam 2 500 2 500
Alsviķu pagasta Strautiņu pamatskolas logu nomaiņa 3 000 3 000
Alsviķu pagasta Strautiņu pamatskolas projekta "Slēposim visi" īstenošana 1 000 1 000
Mālupes pamatskolas logu nomaiņas pabeigšana 4 500 4 500
Zeltiņu pagasta Uzņēmējdarbības atbalsta centra telpu remonts un logu nomaiņa 4 500 4 500
Ziemeru pagasta Tautas nama ieejas rekonstrukcija pielāgojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 4 000 4 000
Balvu rajons Balvu pilsētas tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra mācību telpu aprīkojuma iegāde 5 000 5 000
Balvu pilsētas pamatskolai darba drošības normatīvo aktu izpilde 3 000 3 000
Balvu pilsētas ģimnāzijai sporta inventāra iegāde 4 000 4 000
Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centram zāles krēslu iegāde 6 500 6 500
Balvu pilsētas Amatniecības vidusskolai informātikas kabineta izveide 5 000 5 000
Balvu rajona padome - Tilžas internātpamatskolas inventāra iegāde 2 000 2 000
Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas logu nomaiņa un inventāra iegāde 6 000 6 000
Bērzpils pagasta infrastruktūras sakārtošana 1 000 1 000
Bērzpils vidusskolai inventāra iegāde 1 000 1 000
Krišjāņu pagasta pamatskolas telpu remonts 5 000 5 000
Kupravas pagasta pašvaldības vajadzībām kurināmā iegāde 4 000 4 000
Balvu rajona Jauniešu interešu izglītības centra siltumsistēmas remonts 5 000 5 000
Briežukalna Kultūras nama remonts 5 000 5 000
Susāju pagasta muzeja remonts 4 000 4 000
Kupravas vidusskolai logu nomaiņa 1 500 1 500
Bērzpils vidusskolas aktu zāles remonts 2 000 2 000
Vectilžas pamatskolas remonts 7 000 7 000
Balvu pilsētas pašvaldības projekta "Informācijas sniegšana iedzīvotājiem un viņu iesaistīšana pašvaldības pārvaldē" īstenošana 2 000 2 000
Bauskas rajons Bauskas pilsētas centrālai bibliotēkai grāmatu plauktu iegāde 6 750 6 750
Bauskas pilsētas Tautas nama grīdas seguma iegāde 4 500 4 500
Bauskas pilsētas Uzvaras, Baznīcas un Katoļu ielu apgaismošanas projektu realizēšana 5 000 5 000
Skaistkalnes vidusskolai datoru un multiprojektora iegāde 1 500 1 500
Ceraukstes pagasta Tautas nama grīdas seguma nomaiņa 3 050 3 050
Iecavas novadā skeitparka ierīkošana, skrituļošanas rampas iegāde 8 200 8 200
Bauskas pilsētas Novadpētniecības un mākslas muzeja ēkas jumta seguma materiālu iegāde 5 000 5 000
Īslīces pagasta attīstības centram "Rūķu nams" bērnu rotaļu laukuma iekārtošana 1 500 1 500
Vecumnieku pagasta veco ļaužu un invalīdu pansionāta "Atvasara" invalīdu lifta - pacēlāja ierīkošana 10 000 10 000
Iecavas sociālā centra paliatīvās aprūpes nodaļas renovācija 1 500 1 500
Dāviņu pagasta sporta laukuma ierīkošana 1 500 1 500
Bauskas rajona padome - Pamūšas speciālajai internātpamatskolai dušu telpu un sanitārā mezgla remonts 8 000 8 000
Codes bibliotēkas aprīkojuma iegāde 1 500 1 500
Cēsu rajons Cēsu pilsētas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei medicīnas aparatūras iegāde 3 250 3 250
Mārsnēnu pamatskolas logu nomaiņa 4 500 4 500
Skujenes pagasta kultūras nama jumta nomaiņa 5 500 5 500
Vecpiebalgas pagasta kultūras nama siltuma sistēmas sakārtošana 5 500 5 500
Liepas pagasta mobilās aprūpes vienībai autotransporta iegāde 5 200 5 200
Cēsu pilsētas pamatskolas sākumklašu kabineta remonts 4 200 4 200
Cēsu pilsētas sanatorijas internātpamatskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 4 480 4 480
Vecpiebalgas pagasta kultūras nama grīdas maiņa 15 000 15 000
Inešu pagasta padome - Vecpiebalgas muižas pils jumta renovācija 15 000 15 000
Jaunpiebalgas pagasta Piebalgas pamatskolas renovācija 5 000 5 000
Jaunpiebalgas vidusskolas mācību kabinetu celtniecība 3 000 3 000
Dzērbenes mūzikas skolas remonts, t.sk., logu nomaiņa 4 000 4 000
Dzērbenes vidusskolas logu nomaiņa 2 500 2 500
Līgatnes pagasta pašvaldības ēkas logu nomaiņa 4 000 4 000
Raiskuma pagasta Ungurmuižas pulksteņa un durvju atslēgas restaurācija 2 000 2 000
Vaives pagasta Līvu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcijas projekta izstrāde 5 000 5 000
Taurenes pamatskolas virtuves un darbmācības ēkas remonts 8 200 8 200
Priekuļu pagasta Jāņmuižas sākumskolas logu nomaiņa 5 000 5 000
Daugavpils rajons Līksnas kultūras nama inventāra iegāde un remontdarbi 2 500 2 500
 Sventes pagasta pašvaldībai autobusa iegāde 30 000 30 000
Tabores pamatskolai logu nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana 7 000 7 000
Salienas vidusskolai mācību projektu īstenošana 200 200
Dubnas pagastā bērnu laukuma izveidošana 1 500 1 500
Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta kultūras un atpūtas bāzes "Dubezers" remonts 4 500 4 500
Višķu kultūras nama remontdarbi 2 500 2 500
Dobeles rajons Dobeles pilsētas sākumskolai logu nomaiņa 8 000 8 000
Dobeles pilsētas Kristīgajai pamatskolai multimediju aparatūras iegāde 3 000 3 000
Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Zvaniņš" ārdurvju nomaiņa 4 000 4 000
Dobeles pilsētas mākslas skolas mācību telpu remonts 3 000 3 000
Dobeles pilsētas mūzikas skolas telpu remonts 5 000 5 000
Dobeles pilsētas bērnu un jauniešu centram bērnu un jauniešu nometnes "Demokrātijas skola" organizēšana un aprīkojuma iegāde 2 000 2 000
Dobeles pilsētas Bērzes krasta mācību un atpūtas takas izveide 1 500 1 500
Dobeles rajona SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" oftalmoloģiskās aparatūras modernizācija 14 000 14 000
Dobeles pilsētas kultūras nama renovācija 3 000 3 000
Dobeles pilsētas dome - Zemgales reģionālā handbola kluba sporta tērpu iegāde 1 500 1 500
Dobeles pilsētas sporta centram spēka trīscīņas trenažieru iegāde 2 000 2 000
Dobeles pilsētas sporta klubam "Dobeles atlēts" starptautisko sacensību "Dobele 2007" un "Vecgada kauss" norisei 3 000 3 000
Dobeles pilsētas kultūras namam mēbeļu iegāde 2 000 2 000
Bērzes pagasta Ielu apgaismojuma sakārtošana 10 000 10 000
Auces pilsētas XII G.Ordelovska pūtēju festivāla sarīkošana 4 500 4 500
Dobeles rajona padome - Dobeles sporta skolai basketbola inventāra iegāde 1 000 1 000
Jaunbērzes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Minkuparks" gaiteņa remonts 2 000 2 000
Tērvetes novadā atbalsts kultūras darbam 3 000 3 000
Tērvetes novada rehabilitācijas centram "Tērvete" manuālās terapijas kabineta iekārtošana un modernizācija 2 500 2 500
Bikstu pamatskolai datora iegāde 1 000 1 000
Vītiņu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši" logu nomaiņa 1 000 1 000
Bērzes pagasta K.Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" ēku rekonstrukcija 3 000 3 000
Tērvetes novada sporta attīstības nodrošināšanai 3 000 3 000
Dobeles pilsētas 2.vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija 3 000 3 000
Dobeles pilsētas 2. vidusskolas lasītavai tehnisko mācību līdzekļu iegāde 2 000 2 000
Bēnes vēstures centram mēbeļu un tehnisko līdzekļu iegāde 3 000 3 000
Zebrenes pamatskolas telpu remonts 2 000 2 000
Dobeles Valsts ģimnāzijai tehnisko mācību līdzekļu iegāde 1 000 1 000
Tērvetes novada vēstures grāmatas izdošana 2 500 2 500
Gulbenes rajons Gulbenes pilsētas domes administratīvās ēkas sakārtošana iedzīvotājiem un to apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām 6 000 6 000
Gulbenes pilsētas jauniešu centra "BĀZE" sakārtošana apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām 3 000 3 000
Gulbenes pilsētas futbola kluba "Gulbene 2005"darbības nodrošināšana 1 000 1 000
Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2 000 2 000
Lejasciema pagasta sociālā centra būvprojekta izstrāde 3 500 3 500
Lizuma pagasta sociālā palīdzības centra sakārtošana iedzīvotājiem un to apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām 3 500 3 500
Rankas pagasta kapličas remonts 3 000 3 000
Galgauskas pamatskolas jumta nomaiņas pabeigšana 5 000 5 000
Tirzas pagasta diennakts centra remonts 3 000 3 000
Tirzas pamatskolas ķīmijas kabineta labiekārtošana 1 110 1 110
Rankas pagasta Rēveļu pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas nomaiņa 9 900 9 900
Beļavas pagasta siltumefektivitātes sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām 3 000 3 000
Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolas sporta inventāra iegāde 2 000 2 000
Stāmerienas pagasta sociāla centra siltumenerģijas paaugstināšana un pielāgošana apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām 3 000 3 000
Stradu pagasta Stāķu pamatskolas elektroinstalācijas nomaiņa 3 000 3 000
Līgo pagasta bibliotēkas siltumefektivitātes sakārtošana 2 000 2 000
Jēkabpils rajons Salas pagasta kultūras nama tehniskā projekta izstrāde 3 000 3 000
Zasas vidusskolai biroja tehnikas iegāde mācību procesa nodrošināšanai 2 000 2 000
Aknīstes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" remonts un mēbeļu iegāde 2 000 2 000
Krustpils pagasta bibliotēkas mēbeļu iegāde 1 000 1 000
Vīpes pagasta padomes administratīvās ēkas remonts 3 000 3 000
Saukas pagasta Lones ciemata tautas nama jumta remonts 3 000 3 000
Sēlpils pagastā Sēļu kultūras mantojuma saglabāšana un Sēļu pils rekonstrukcijas projekts 2 500 2 500
Zasas pagasta 2.bibliotēkas renovācija 1 000 1 000
Atašienes pagasta padomes administratīvās ēkas remonts un inventāra iegāde 3 000 3 000
Aknīstes veco ļaužu nama jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana 2 300 2 300
Jēkabpils pilsētas vakara vidusskolai dienas gaismu lampu nomaiņa 3 433 3 433
Viesītes bērnu un jauniešu centra jumta nomaiņa 1 500 1 500
Viesītes vidusskolai ēdināšanas bloka remonts 1 500 1 500
Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome - SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" inventāra iegāde 700 700
Jēkabpils rajona Biržu internātpamatskolai datora iegāde 1 500 1 500
Sēlpils pamatskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 000 2 000
Kūku pagasta Sūnu pamatskolai materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 000 2 000
Jēkabpils rajona padome - A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 000 2 000
Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas infekcijas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 1 500 1 500
Jelgavas rajons Elejas vidusskolai logu nomaiņa 2 000 2 000
Elejas vidusskolas Sākumskolas ēkai mēbeļu iegāde 2 500 2 500
Lielplatones pamatskolai logu nomaiņa 1 500 1 500
Jelgavas rajona padome - Lielplatones speciālajai internātskolai logu nomaiņa 1 600 1 600
Sidrabenes pagasta Garozas pamatskolai mēbeļu iegāde 1 500 1 500
Jelgavas rajona padome -Ozolnieku novada sociālā aprūpes centra "Zemgale" darbības nodrošināšana 3 000 3 000
Glūdas mūzikas skolas un mākslas skolas darbības nodrošināšana 1 000 1 000
Lielplatones pagasta sociālā aprūpes centra "Birztaliņa" logu nomaiņa 2 000 2 000
Sesavas pagasta padomes administrācijai datortehnikas iegāde 2 000 2 000
Platones pagasta padomes administrācijai mēbeļu iegāde 1 000 1 000
Zaļenieku izglītības centram dabas zinātņu kabineta iekārtošana 2 000 2 000
Vircavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādei mēbeļu iegāde 2 000 2 000
Platones pagasta Lielvircavas pamatskolai mēbeļu iegāde 1 000 1 000
Krāslavas rajons Dagdas vidusskolas telpu remonts, logu nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana 13 000 13 000
Indras pagasta padomes ēkas remonts 8 000 8 000
Bērziņu pagasta tautas nama ēkas remontdarbi 3 697 3 697
Krāslavas pamatskolai materiāli tehnisko un uzskates līdzekļu iegāde 500 500
Krāslavas novada dome - SIA "Krāslavas slimnīca" ambulatorās nodaļas 2.posma renovācijas darbi 20 400 20 400
Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes logu nomaiņa 2 500 2 500
Izvaltas pagasta deju un dziesmu kopas "Izvoltīši" tautas tērpu iegāde 2 100 2 100
Izvaltas pagasta kultūras nama renovācijas projekta izstrāde 2 380 2 380
Ūdrīšu pagasta tautas namam iekārtu iegāde 2 500 2 500
Kalniešu ciemata atdzelžošanas iekārtas celtniecība 8 000 8 000
Krāslava novada "Varavīksnes" vidusskolai AM Jaunsardzes centra Latgales novada 308.daļas nodarbības telpu (šautuves) remonts 11 482 11 482
Krāslavas pamatskolas sanitāro telpu - ģērbtuvju remonts 11 500 11 500
Kuldīgas rajons Kuldīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" sporta un rotaļu inventāra iegāde 1 400 1 400
Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ģeogrāfijas kabineta labiekārtošana un Latvijas vēstures kabineta izveide 6 640 6 640
Kuldīgas Centra vidusskolas materiālo resursu nodrošināšana mācību procesa organizēšanai 1 190 1 190
Padures pamatskolas virtuves aprīkojuma iegāde 1 800 1 800
Nīkrāces pagasta sociālā aprūpes centra remonts 2 000 2 000
Rendas pagasta sociālās palīdzības punkta darbības nodrošināšana 600 600
Turlavas pagasta pamatskolas sporta inventāra iegāde 900 900
Alsungas pagasta iedzīvotāju pieņemšanas telpas iekārtošana un remonts 2 000 2 000
Turlavas pagasta 18.g.s. vēstures pieminekļa "Dižgaiļu" klēts konservācija un restaurācija 500 500
Skrundas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes rotaļu laukuma renovācija 1 600 1 600
Liepājas rajons Liepājas rajona sporta skolas ložu šaušanas sporta inventāra iegāde 5 000 5 000
Aizputes pilsētas vidusskolas sporta zāles remonts 4 000 4 000
Rucavas pagasta kultūras nama rekonstrukcija un mēbeļu iegāde 5 900 5 900
Vērgales pagasta Saraiķu ciema centra apgaismojuma sakārtošana 4 500 4 500
Durbes novada bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 600 600
Priekules pilsētas SIA "Priekules slimnīca” uzņemšanas nodaļas renovācija 5 000 5 000
Aizputes pilsētas vidusskolas telpu gaismas ķermeņu nomaiņa 8 182 8 182
Aizputes pilsētā gājēju celiņa rekonstrukcija pie Aizputes invalīdu biedrības "Cerība" Pasta ielā 2 1 200 1 200
Aizputes pagasta pamatskolas ugunsdrošības sistēmas ierīkošana 2 000 2 000
Grobiņas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīpenīte” mēbeļu un datortehnikas iegāde 2 100 2 100
Grobiņas pilsētas vidusskolas mēbeļu, mācību līdzekļu, uzskates līdzekļu un tehnisko līdzekļu iegāde 2 050 2 050
Grobiņas pilsētas ģimnāzijas kopēšanas tehnikas un mēbeļu iegāde 2 400 2 400
Bārtas pagasta pamatskolas aprīkojuma un mēbeļu iegāde 1 400 1 400
Kazdangas pagasta folkloras kopas tērpu iegāde 1 400 1 400
Gramzdas pagasta pamatskolas fasādes remonts 1 400 1 400
Kalvenes pagasta pamatskolas telpu gaismas ķermeņu nomaiņa 1 500 1 500
Dunikas pagasta padomes administratīvās ēkas ieejas un gājēju celiņa rekonstrukcija 1 400 1 400
Otaņķu kultūras nama mēbeļu un aprīkojuma iegāde 1 400 1 400
Gaviezes pagasta pamatskolas mēbeļu iegāde 1 400 1 400
Vecpils pagasta pamatskolas kopētāja iegāde un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana 1 400 1 400
Vaiņodes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes apkures sistēmas rekonstrukcija 1 400 1 400
 Virgas pagasta veselības aprūpes centra un bibliotēkas jumtu remonts 1 400 1 400
Bunkas pagasta kultūras nama aprīkojuma iegāde 1 400 1 400
Embūtes pagasta kultūras nama mēbeļu iegāde 1 400 1 400
Grobiņas pagasta pašvaldības administratīvo telpu remonts 1 400 1 400
Kalētu pagasta kapličas remonts 1 400 1 400
Priekules pagasta kultūras pasākumu tehniskā nodrošinājuma inventāra iegāde 3 700 3 700
Kalētu pagasta mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu un mācību līdzekļu iegāde 3 000 3 000
Cīravas pagasta Dzērves pamatskolas metodiskā kabineta ierīkošana 2 000 2 000
Cīravas pagasta muzeja darbības nodrošināšana 2 000 2 000
Limbažu rajons Limbažu pilsētas kultūras nama deju kopas "Jampadracis" tērpu iegāde 3 000 3 000
Limbažu pilsētas kultūras nama deju kopas "Katvari" tērpu iegāde 1 500 1 500
Limbažu pilsētas kultūras nama jaukta kora "Doma" tērpu iegāde 700 700
Limbažu pilsētas kultūras nama pūtēju orķestra "Lemisele" tērpu iegāde 300 300
Limbažu pilsētas 1.vidusskolai datortehnikas iegāde 1 500 1 500
Vidrižu pagasta ielu apgaismojuma projekta izstrāde 5 000 5 000
Vidrižu pagasta infrastruktūras sakārtošana 5 000 5 000
Ainažu pilsētas jūras piekrastes labiekārtošana 3 000 3 000
Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve 3 000 3 000
Pāles pagasta padomes administratīvās ēkas mēbeļu iegāde 1 000 1 000
Pāles pagasta novadpētniecības muzeja 2. stāva rekonstrukcija 7 000 7 000
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju bibliotēkas un muzeja energoefektivitātes paaugstināšana 10 980 10 980
Umurgas pagasta pamatskolas ēdnīcas remonts 5 000 5 000
Liepupes pagasta centra ielu apgaismojuma projekta izstrāde 5 000 5 000
Alojas pilsētas Ausekļa vidusskolas Bioloģijas kabineta remonts un aprīkojuma iegāde 1 500 1 500
Lēdurgas pagasta pansionāta "Pēterupe" gultu iegāde 1 500 1 500
Lēdurgas pagasta padome - Latvijas Brīvības cīnītāju palīdzības fonda Limbažu nodaļai pieminekļa II Pasaules karā kritušo un bezvēsts pazudušo Lēdurgas novada nacionālo karavīru piemiņai Lēdurgas kapos apkārtnes labiekārtošana 2 000 2 000
 Braslavas pagasta attīrīšanas iekārtu projekta izstrāde 1 000 1 000
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju mūzikas skolas aprīkojuma iegāde 1 000 1 000
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Korģenes pamatskolas dabas mācības kabineta aprīkojuma iegāde 2 000 2 000
Ludzas rajons Ludzas pilsētas Tautas nama gaismas aparatūras iegāde 2 994 2 994
Ludzas pilsētas bibliotēkas sabiedriskā interneta pieejas punkta sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 2 690 2 690
Ludzas pilsētas mūzikas pamatskolas pasākumu apskaņošanas aparatūras iegāde 3 000 3 000
Ludzas pilsētas 830 gadu jubilejas marketinga pasākumu plāna īstenošana 3 000 3 000
Ciblas vidusskolas remonts                                              4 500 4 500
Istras pagasta vidusskolas fizikas un ķīmijas kabinetu aprīkojuma iegāde 3 000 3 000
Istras pagasta Tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 900 2 900
Kārsavas pilsētas pašvaldības autotransporta iegāde 3 000 3 000
Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes logu nomaiņa 3 900 3 900
Salnavas pagasta Salnavas pamatskolai digitālā projektora un datora iegāde 3 600 3 600
Pildas pagasta Pildas pamatskolas datortehnikas un video projektora iegāde 1 600 1 600
Nirzas pagasta Nirzas pamatskolas virtuvei iekārtas iegāde 1 516 1 516
Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte" inventāra iegāde 2 000 2 000
Rundēnu pagasta Rundēnu pamatskolas svešvalodu kabinetam datortehnikas un video projektora iegāde 1 600 1 600
Ludzas rajona padomes bērnu un jaunatnes sporta skolas svarcelšanas un atlētiskās vingrošanas sporta nodrošinājums, inventāra iegāde 2 900 2 900
Goliševas pagasta Aizgāršas pamatskolas datortehnikas un video projektora iegāde 1 600 1 600
Madonas rajons Madonas pilsētas Smeceres sporta bāzes infrastruktūras pilnveidošana 10 000 10 000
Ērgļu novada dome - Oškalna ielas trotuāra atjaunošana Ērgļos 10 000 10 000
Madonas pilsētas 1.vidusskolas datorklases iekārtošana 13 000 13 000
Madonas rajona padomes novadpētniecības un mākslas muzeja remonts 3 000 3 000
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Priedīte" bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 4 000 4 000
Vestienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverītes" ēkas jumta seguma remonts 32 266 32 266
Vestienas pagasta ambulances darbības nodrošināšana un aprīkojuma iegāde 2 216 2 216
Madonas pilsētas mūzikas skolas televizora un DVD magnetafona iegāde 1 200 1 200
Sarkaņu pagasta padomes administratīvās ēkas remonts 3 000 3 000
Varakļānu pilsētas veco ļaužu pansionāta "Varavīksne" logu nomaiņa 3 000 3 000
Madonas rajona padomes novadpētniecības un mākslas muzeja filiāles R.Blaumaņa memoriālmuzejam "Braki" R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursa organizēšana 2 400 2 400
Ļaudonas pagasta kapu labiekārtošanas darbi un kapličas remonts 3 000 3 000
Cesvaines pilsētas veselības un sociālās aprūpes centra pansionāta ēkas tehniskā projekta izstrāde 5 000 5 000
Cesvaines pilsētas vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija un apkures pārbūve 5 880 5 880
Madonas rajona padome - Cesvaines pilsētas internātpamatskolas internāta ēkas A.Saulieša ielā renovācija 10 000 10 000
Ogres rajons Lielvārdes novada kultūras nama "Lielvārde" gaismas ķermeņu iegāde 2 400 2 400
Lielvārdes novada Sociālā dienesta "Dienas aprūpes un krīzes centra" renovācija 5 000 5 000
Lielvārdes novada bērnu un jauniešu deju kolektīva tērpu iegāde 1 500 1 500
Ogres novada ielu apgaismojuma ierīkošana Ogresgalā 7 000 7 000
Mazozolu pagasta kultūras nama ēkas logu nomaiņa 3 000 3 000
Suntažu pagasta pils torņa remonts 4 000 4 000
Madlienas pagasta Madlienas vidusskolas fizikas kabineta mēbeļu iegāde 4 000 4 000
Preiļu rajons Preiļu novada Preiļu Valsts ģimnāzijas inventāra iegāde 3 000 3 000
Preiļu novada biedrības "Preiļu NVO centrs" darbības nodrošināšana 2 000 2 000
Preiļu novada Aizkalnes pamatskolas inventāra iegāde 1 000 1 000
Riebiņu novada Dravnieku pamatskolas sporta inventāra iegāde 2 000 2 000
Saunas pagasta Salas pamatskolas inventāra iegāde 2 000 2 000
Saunas pagasta padomes administratīvās ēkas kosmētiskais remonts un inventāra iegāde 3 000 3 000
Sutru pagasta kultūras nama remonts 3 000 3 000
Rudzātu pagasta centra infrastruktūras sakārtošana 3 000 3 000
Vārkavas novada Vanagu pamatskolas vides izglītības centra izveide 3 000 3 000
Aglonas pagasta sporta zāles aprīkojuma iegāde 3 000 3 000
Riebiņu novada Sīļukalna administratīvās ēkas mēbeļu iegāde 3 000 3 000
Sutru pagasta kultūras nama remonts 2 100 2 100
Līvānu novada Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skolas mūzikas instrumentu iegāde 1 000 1 000
Līvānu novada Rožupes pamatskolas remontdarbi un inventāra iegāde 1 000 1 000
Līvānu novada Jaunsilavu pamatskolas remontdarbi un inventāra iegāde  1 000 1 000
Līvānu novada vakara maiņas vidusskolas remontdarbi un inventāra iegāde 1 000 1 000
Līvānu novada Līvānu pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" remontdarbi un inventāra iegāde 1 000 1 000
Līvānu novada Latgales mākslas un amatniecības centra pakalpojumu apmaksa un inventāra iegāde 1 000 1 000
Līvānu novada dzīvokļu un komunālas saimniecības inventāra un datortehnikas iegāde 1 000 1 000
Līvānu novada Līvānu bērnu un jauniešu centra inventāra iegāde 1 000 1 000
Rēzeknes rajons Maltas 2.vidusskolai sporta inventāra iegādei 3 000 3 000
Gaigalavas pagasta kultūras nama inventāra iegāde 3 000 3 000
Bērzgales pagasta sporta inventāra iegāde 3 000 3 000
 Mākoņkalna pagastā K.Ulmaņa piemiņas vietas labiekārtošana 2 000 2 000
Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde 3 000 3 000
Nautrēnu vidusskolas inventāra iegāde 1 200 1 200
Rīgas rajons Ķekavas pagasta aģentūras "Ķekavas ambulance" vajadzībām medicīniskās ierīces elpošanas rādītāju noteikšanai (spirogrāfa) iegāde 3 100 3 100
Baldonē ātruma ierobežojošo vaļņu uzstādīšana pie pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte" 3 000 3 000
Salaspils 1.vidusskolas telpu labiekārtošana, mācību līdzekļu iegāde 5 000 5 000
Salaspils novada SIA "Salaspils veselības centrs" medicīnisko iekārtu iegāde 4 200 4 200
Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādes "Saime" šujmašīnas (overloka) un guļamo matraču iegāde 3 000 3 000
Siguldas novada Mores Piemiņas parka labiekārtošana 7 000 7 000
Salas pagasta tilta pār Ozolgrāvi projekta izstrāde, dambju un novadgrāvju atjaunošanas darbi 3 500 3 500
Ropažu novada Ropažu pilsdrupu konservācija 3 000 3 000
Siguldas novada Mores muzeja telpu remonts 1 500 1 500
Saulkrastu pilsētas pašvaldības sociālo aprūpes objektu un infrastruktūras renovācija 14 000 14 000
Garkalnes pamatskolas video projektora iegāde mācību procesa nodrošinājumam 1 000 1 000
Sējas novada Murjāņu sporta ģimnāzijas inventāra iegāde 2 000 2 000
Mārupes vidusskolas sporta zālē rezultātu tablo iegāde un uzstādīšana 3 000 3 000
Saldus rajons Brocēnu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas hokeja inventāra iegāde 10 000 10 000
Saldus rajona SIA "Saldus medicīnas centrs" pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 5 000 5 000
Lutriņu pagasta padomes aprīkojuma iegāde 5 000 5 000
Nīgrandes pamatskolas sanitāri higiēnisko prasību nodrošināšana 5 000 5 000
Saldus pilsētas SIA "Saldus tirgus" zemnieku produkcijas tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde 3 000 3 000
Jaunlutriņu pagasta deju kopas "Senlejas" tērpu iegāde 3 000 3 000
Talsu rajons Talsu pilsētas satiksmes kvalitātes uzlabošana 4 000 4 000
Talsu pilsētas pūtēju orķestra mūzikas instrumentu iegāde 2 000 2 000
Talsu pilsētas Valsts ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības tautastērpu iegāde 4 300 4 300
Talsu rajona vakara un neklātienes vidusskolas remonts 2 000 2 000
Ķūļciema pagasta padomes administratīvās ēkas un pensionāru kluba "Atblāzma" telpu iekārtošana un datorizācija 1 500 1 500
Dundagas pagasta vidusskolas šaha pulciņa inventāra iegāde 500 500
Laidzes pagasta brīvā laika pavadīšanas centra remonts 5 000 5 000
Lībagu pagasta bibliotēku grāmatu fondu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 000 2 000
Īves pagasta padomes materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 1 000 1 000
Dundagas pagasta mākslas skolas un mūzikas skolas flīģeļa iegāde 9 000 9 000
Dundagas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 000 2 000
Kolkas pagasta bukleta izdošana 2 000 2 000
Rojas pagasta mūzikas un mākslas skolas zīmēšanas klases remonts 2 000 2 000
Stendes pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu tērpu iegāde 1 000 1 000
Stendes pilsētas ielu norādes zīmju uzstādīšana 1 000 1 000
Strazdes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei radiatoru iegāde 2 000 2 000
Vandzenes pagasta Jauniešu centra sakārtošana 2 000 2 000
Valgales pagasta Pūņu basketbola laukuma iekārtošana 2 000 2 000
Lubes pagasta kultūras nama remonts 1 000 1 000
Vandzenes pagasta jauniešu kluba "BEB" telpu remonts 2 000 2 000
Virbu pagasta padomes administratīvās ēkas renovācija 2 000 2 000
Strazdes pagasta komunālās saimniecības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 000 2 000
Valdgales pagasta Tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 1 000 1 000
Laucienes pagasta sporta zāles inventāra iegāde 3 000 3 000
Tukuma rajons Tukuma rajona slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darba apstākļu uzlabošana 1 000 1 000
Tukuma rajona Tālākizglītības centra mācību līdzekļu iegāde 1 500 1 500
Tukuma 3. vidusskolas mācību līdzekļu iegāde 1 000 1 000
Tukuma pilsētas speciālās pirmsskolas iestādes "Taurenītis" virtuves inventāra iegāde 1 220 1 220
Tukuma pilsētas kultūras nama tautas deju ansamblim "Svīta" tērpu iegāde 3 000 3 000
Tukuma 2.vidusskolas mācību līdzekļu iegāde 1 000 1 000
Lestenes pagasta Kurzemes Brāļu kapu ansambļa izbūves darbu turpināšana 15 000 15 000
Jaunpils pagasta vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2 000 2 000
Jaunpils pagasta sporta nama inventāra iegāde 2 000 2 000
Tumes pagasta kultūras nama kolektīvu atbalsts 5 000 5 000
Pūres pagasta kultūras nama materiāli - tehniskās bāzes attīstība, t.sk., sintezatora, apskaņošanas aparatūras iegāde 2 000 2 000
Kandavas tirgus laukuma akas restaurācija 2 000 2 000
Jaunsātu sākumskolas sienu siltināšana 2 000 2 000
Džūkstes vidusskolas logu nomaiņa 2 000 2 000
Lestenes pagasta padome - Kurzemes cietokšņa muzeja darbības nodrošināšana un ēku remonts 1 500 1 500
Jaunpils pagasta kapličas remonts 3 500 3 500
Irlavas pagasta Irlavas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes mācību līdzekļu iegāde 4 000 4 000
Slampes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes logu nomaiņa 5 000 5 000
Smārdes pagasta kultūras nama skatuves aprīkojuma iegāde 10 000 10 000
Kandavas novada K.Mīlenbaha vidusskolas skolotāju istabas remonts 2 500 2 500
Valkas rajons Valkas pilsētas pamatskolas dabaszinību kabineta iekārtošana 9 000 9 000
Blomes pagasta Tautas nama sanitāro mezglu remonts 5 000 5 000
Strenču pilsētas pašvaldības iestāžu siltumsistēmu uzlabošana 5 000 5 000
Trikātas pagasta pamatskolas renovācijas darbi 10 000 10 000
Smiltenes pilsētas Kultūras centra sanitāro mezglu remonts 6 000 6 000
Jercēnu pagasta pašvaldības administratīvās ēkas jumta remonts 4 000 4 000
Palsmanes pagasta kultūras nama remonts 5 000 5 000
Valmieras rajons Valmieras pilsētas Kultūras centra koncerta flīģeļa iegāde 26 000 26 000
Naukšēnu pagasta vidusskolas interaktīvās tāfeles iegāde 5 000 5 000
Dikļu pagasta Vika pasaku parka labiekārtošana 7 000 7 000
Valmieras rajona bērnu un ģimenes centra žoga remonts 4 000 4 000
Valmieras Viestura vidusskolas 4.skautu vienības materiālās bāzes pilnveidošana 3 000 3 000
Rūjienas pilsētas vidusskolas pūtēju orķestra jaunu pūšamo instrumentu iegāde 1 500 1 500
Ventspils rajons Užavas pagasta tautas nama jumta remonta pabeigšana 6 000 6 000
Piltenes pilsētas kultūras nama ugunsdzēsības aprīkojuma iegāde 1 000 1 000
Piltenes pilsētas bērnu centra remontdarbi un inventāra iegāde 1 500 1 500
Ugāles pagasta bibliotēkas kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana 1 000 1 000
Kopā: 0 1 595 766 1 595 766