Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
15.pielikums
Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2007.gadam
Ls
Nr.p.k. Iestāde vai budžeta programma Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
1 Aizsardzības ministrija 231 120 632 698 062 231 818 694
2 Ministru kabinets 419 161 419 161
Informācijas analīzes dienests 419 161 419 161
3 Iekšlietu ministrija 19 504 467 19 504 467
Robežsardze 19 504 467 19 504 467
4 Latvijas Bankas apsardze 3 000 000 3 000 000
KOPĀ 254 044 260 698 062 254 742 322