Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
14.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2007.gadam
Ls
Projekti un to realizētāji Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
VAS “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
(Infrastruktūras attīstība,1.kārta) 46 400 000 46 400 000
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
(Infrastruktūras sakārtošana) 18 514 000 18 514 000
VSIA “Rīgas Austrumu slimnīca”
(Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija) 39 056 000 39 056 000
Studējošo kreditēšana
(Kredītu izsniegšana studējošajiem) 14 580 000 14 580 000
Studiju kreditēšana
(Kredītu izsniegšana studiju maksas segšanai) 15 120 000 15 120 000
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”
(Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta īstenošana) 4 900 000 4 900 000
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”
(Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projektam “Ventspils peldbaseina rekonstrukcija”) 2 500 000 2 500 000
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
(Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2007.–2013.gada plānošanas perioda projekts “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vidusdaugavas reģionā”) 1 717 650 1 717 650
Rojas ostas pārvalde
(Aizdevuma pārkreditēšana projektam "Rojas ostas rekonstrukcijas un modernizācijas programma") 509 259 509 259
KOPĀ 142 787 650 509 259 143 296 909