Speciālais budžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Kopsavilkums
Ieņēmumi - kopā 1 449 590 11 083 736 12 533 326 929 796 776 857 1 706 653 877 814 476 493 1 354 307 7 162 212 462 219 624
Nodokļu ieņēmumi 1 449 590 11 083 736 12 533 326 929 796 776 857 1 706 653 877 814 476 493 1 354 307 7 162 212 462 219 624
Izdevumi - kopā 1 449 590 -295 650 1 153 940 929 796 0 929 796 877 814 0 877 814 7 162 0 7 162
Uzturēšanas izdevumi 884 590 -295 650 588 940 364 796 0 364 796 427 814 0 427 814 7 162 0 7 162
Kārtējie izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Atlīdzība 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
   Atalgojums 242 000 0 242 000 242 000 0 242 000 322 347 0 322 347 0 0 0
Procentu izdevumi 584 590 -295 650 288 940 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Kapitālie izdevumi 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
Finansiālā bilance 0 11 379 386 11 379 386 0 776 857 776 857 0 476 493 476 493 0 212 462 212 462
Finansēšana 0 -11 379 386 -11 379 386 0 -776 857 -776 857 0 -476 493 -476 493 0 -212 462 -212 462
Aizņēmumi -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Naudas līdzekļi 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0