Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 69 201 925 788 994 989 39 816 71 918 111 734 37 788 10 126 47 914 14 990 11 020 26 010
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 69 201 397 102 466 303 39 816 71 918 111 734 37 788 10 126 47 914 14 990 11 020 26 010
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 69 201 397 102 466 303 39 816 71 918 111 734 37 788 10 126 47 914 14 990 11 020 26 010
Izdevumi - kopā 69 201 925 788 994 989 39 816 71 918 111 734 37 788 10 126 47 914 14 990 11 020 26 010
Uzturēšanas izdevumi 69 201 914 101 983 302 39 816 71 918 111 734 37 788 10 126 47 914 14 990 11 020 26 010
Kārtējie izdevumi 69 201 292 116 361 317 39 816 71 918 111 734 37 788 10 126 47 914 14 990 11 020 26 010
Atlīdzība 37 302 262 862 300 164 32 146 69 969 102 115 35 256 10 126 45 382 14 990 11 020 26 010
   Atalgojums 30 060 208 624 238 684 25 905 55 146 81 051 28 411 8 160 36 571 12 080 8 880 20 960
Preces un pakalpojumi 31 899 29 254 61 153 7 670 1 949 9 619 2 532 0 2 532 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 621 985 621 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 621 985 621 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 11 687 11 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 11 687 11 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Finanšu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 568 471 265 533 834 004 30 584 583 239 613 823 27 662 0 27 662 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 -284 000 236 554 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 917 20 847 68 764 30 584 62 685 93 269 27 662 0 27 662 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 917 20 847 68 764 30 584 62 685 93 269 27 662 0 27 662 0 0 0
Izdevumi - kopā 568 471 265 533 834 004 30 584 583 239 613 823 27 662 0 27 662 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 568 471 265 533 834 004 30 584 583 239 613 823 27 662 0 27 662 0 0 0
Kārtējie izdevumi 47 917 20 847 68 764 30 584 62 685 93 269 27 662 0 27 662 0 0 0
Atlīdzība 16 678 23 347 40 025 22 914 60 736 83 650 25 130 0 25 130 0 0 0
   Atalgojums 13 440 17 695 31 135 18 465 47 706 66 171 20 251 0 20 251 0 0 0
Preces un pakalpojumi 31 239 -2 500 28 739 7 670 1 949 9 619 2 532 0 2 532 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 -284 000 236 554 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 -284 000 236 554 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Izdevumi - kopā 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Kārtējie izdevumi 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Atlīdzība 16 678 2 500 19 178 22 914 -1 949 20 965 25 130 0 25 130 0 0 0
   Atalgojums 13 440 895 14 335 18 465 -2 810 15 655 20 251 0 20 251 0 0 0
Preces un pakalpojumi 31 239 -2 500 28 739 7 670 1 949 9 619 2 532 0 2 532 0 0 0
tajā skaitā
Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.g.
Resursi izdevumu segšanai 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 917 47 917 30 584 30 584 27 662 27 662 0
Izdevumi - kopā 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Kārtējie izdevumi 47 917 0 47 917 30 584 0 30 584 27 662 0 27 662 0 0 0
Atlīdzība 16 678 2 500 19 178 22 914 -1 949 20 965 25 130 25 130 0
   Atalgojums 13 440 895 14 335 18 465 -2 810 15 655 20 251 20 251 0
Preces un pakalpojumi 31 239 -2 500 28 739 7 670 1 949 9 619 2 532 2 532 0
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 520 554 265 533 786 087 0 583 239 583 239 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 -284 000 236 554 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 847 20 847 62 685 62 685 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 520 554 265 533 786 087 0 583 239 583 239 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 520 554 265 533 786 087 0 583 239 583 239 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 16 800 16 800 0 50 516 50 516 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 -284 000 236 554 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 -284 000 236 554 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 847 20 847 62 685 62 685 0 0
Izdevumi - kopā 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 20 847 20 847 0 62 685 62 685 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 20 847 20 847 62 685 62 685 0 0
   Atalgojums 16 800 16 800 50 516 50 516 0 0
38.05.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 520 554 244 686 765 240 520 554 520 554 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 -284 000 236 554 520 554 520 554 0 0
Izdevumi - kopā 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 520 554 244 686 765 240 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 528 686 528 686 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 -284 000 236 554 0 520 554 520 554 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 -284 000 236 554 520 554 520 554 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 7 145 7 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 8 866 8 866 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 7 145 7 145 0 0 0 0 0 0
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 30 020 30 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 020 30 020
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 020 30 020
Izdevumi - kopā 30 020 30 020
Uzturēšanas izdevumi 30 020 30 020
Kārtējie izdevumi 30 020 30 020
Atlīdzība 29 840 29 840
   Atalgojums 22 652 22 652
Preces un pakalpojumi 180 180
06.00.00 Nozares vadība
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 30 020 30 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 020 30 020
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 020 30 020
Izdevumi - kopā 30 020 30 020
Uzturēšanas izdevumi 30 020 30 020
Kārtējie izdevumi 30 020 30 020
Atlīdzība 29 840 29 840
   Atalgojums 22 652 22 652
Preces un pakalpojumi 180 180
06.08.00 Centrālais aparāts
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 30 020 30 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 020 30 020
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 020 30 020
Izdevumi - kopā 30 020 30 020
Uzturēšanas izdevumi 30 020 30 020
Kārtējie izdevumi 30 020 30 020
Atlīdzība 29 840 29 840
   Atalgojums 22 652 22 652
Preces un pakalpojumi 180 180
19. Tieslietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 19 489 19 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 15 706 15 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Centrālais aparāts
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 19 489 19 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 15 706 15 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 839 19 839 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 19 839 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 19 489 19 489 0 0 0
   Atalgojums 15 706 15 706 0 0 0
Preces un pakalpojumi 350 350 0 0 0
21. Vides ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 37 529 37 529
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 529 37 529
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 529 37 529
Izdevumi - kopā 37 529 37 529
Uzturēšanas izdevumi 37 529 37 529
Kārtējie izdevumi 37 529 37 529
Atlīdzība 36 509 36 509
   Atalgojums 29 422 29 422
Preces un pakalpojumi 1 020 1 020
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 37 529 37 529
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 529 37 529
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 529 37 529
Izdevumi - kopā 37 529 37 529
Uzturēšanas izdevumi 37 529 37 529
Kārtējie izdevumi 37 529 37 529
Atlīdzība 36 509 36 509
   Atalgojums 29 422 29 422
Preces un pakalpojumi 1 020 1 020
14.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 37 529 37 529
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 529 37 529
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 529 37 529
Izdevumi - kopā 37 529 37 529
Uzturēšanas izdevumi 37 529 37 529
Kārtējie izdevumi 37 529 37 529
Atlīdzība 36 509 36 509
   Atalgojums 29 422 29 422
Preces un pakalpojumi 1 020 1 020
22. Kultūras ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 29 809 29 809
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 809 29 809
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 809 29 809
Izdevumi - kopā 29 809 29 809
Uzturēšanas izdevumi 29 809 29 809
Kārtējie izdevumi 29 809 29 809
Atlīdzība 29 449 29 449
   Atalgojums 23 732 23 732
Preces un pakalpojumi 360 360
23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 29 809 29 809
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 809 29 809
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 809 29 809
Izdevumi - kopā 29 809 29 809
Uzturēšanas izdevumi 29 809 29 809
Kārtējie izdevumi 29 809 29 809
Atlīdzība 29 449 29 449
   Atalgojums 23 732 23 732
Preces un pakalpojumi 360 360
23.03.00 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 29 809 29 809
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 809 29 809
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 809 29 809
Izdevumi - kopā 29 809 29 809
Uzturēšanas izdevumi 29 809 29 809
Kārtējie izdevumi 29 809 29 809
Atlīdzība 29 449 29 449
   Atalgojums 23 732 23 732
Preces un pakalpojumi 360 360
29. Veselības ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Izdevumi - kopā 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Uzturēšanas izdevumi 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Kārtējie izdevumi 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Atlīdzība 15 586 15 586 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
   Atalgojums 12 560 12 560 7 440 7 440 8 160 8 160 8 880 8 880
Preces un pakalpojumi 490 490 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Nozares  vadība
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Izdevumi - kopā 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Uzturēšanas izdevumi 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Kārtējie izdevumi 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Atlīdzība 15 586 15 586 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
   Atalgojums 12 560 12 560 7 440 7 440 8 160 8 160 8 880 8 880
Preces un pakalpojumi 490 490 0 0 0 0 0 0
01.03.00 Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Izdevumi - kopā 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Uzturēšanas izdevumi 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Kārtējie izdevumi 16 076 16 076 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
Atlīdzība 15 586 15 586 9 233 9 233 10 126 10 126 11 020 11 020
   Atalgojums 12 560 12 560 7 440 7 440 8 160 8 160 8 880 8 880
Preces un pakalpojumi 490 490 0 0 0
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Izdevumi - kopā 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Uzturēšanas izdevumi 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Kārtējie izdevumi 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Atlīdzība 20 624 4 193 24 817 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
   Atalgojums 16 620 2 872 19 492 7 440 0 7 440 8 160 0 8 160 12 080 0 12 080
Preces un pakalpojumi 660 -290 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Izdevumi - kopā 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Uzturēšanas izdevumi 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Kārtējie izdevumi 21 284 3 903 25 187 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
Atlīdzība 20 624 4 193 24 817 9 232 0 9 232 10 126 0 10 126 14 990 0 14 990
   Atalgojums 16 620 2 872 19 492 7 440 0 7 440 8 160 0 8 160 12 080 0 12 080
Preces un pakalpojumi 660 -290 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.23.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 21 284 3 903 25 187 9 232 9 232 10 126 10 126 14 990 14 990
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187 9 232 9 232 10 126 10 126 14 990 14 990
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187 9 232 9 232 10 126 10 126 14 990 14 990
Izdevumi - kopā 21 284 3 903 25 187 9 232 9 232 10 126 10 126 14 990 14 990
Uzturēšanas izdevumi 21 284 3 903 25 187 9 232 9 232 10 126 10 126 14 990 14 990
Kārtējie izdevumi 21 284 3 903 25 187 9 232 9 232 10 126 10 126 14 990 14 990
Atlīdzība 20 624 4 193 24 817 9 232 9 232 10 126 10 126 14 990 14 990
   Atalgojums 16 620 2 872 19 492 7 440 7 440 8 160 8 160 12 080 12 080
Preces un pakalpojumi 660 -290 370 0 0 0
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 747 325 747 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 218 639 218 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 218 639 218 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 747 325 747 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 735 638 735 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 113 653 113 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 84 009 84 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 67 700 67 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 29 644 29 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 621 985 621 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 621 985 621 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 11 687 11 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 11 687 11 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 747 325 747 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 218 639 218 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 218 639 218 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 747 325 747 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 735 638 735 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 113 653 113 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 84 009 84 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 67 700 67 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 29 644 29 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 621 985 621 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 621 985 621 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 11 687 11 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 11 687 11 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.00 Eiropas Ekonomiks zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 747 325 747 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 528 686 528 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 528 686 528 686 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 218 639 218 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 218 639 218 639 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 747 325 747 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 735 638 735 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 113 653 113 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 84 009 84 009 0 0 0
   Atalgojums 67 700 67 700 0 0 0
Preces un pakalpojumi 29 644 29 644 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 621 985 621 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 621 985 621 985 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 11 687 11 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 11 687 11 687 0 0 0
58. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 11 574 11 574
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 574 11 574
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 574 11 574
Izdevumi - kopā 11 574 11 574
Uzturēšanas izdevumi 11 574 11 574
Kārtējie izdevumi 11 574 11 574
Atlīdzība 11 574 11 574
   Atalgojums 9 140 9 140
Preces un pakalpojumi 0 0
01.00.00 Centrālais aparāts
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 11 574 11 574
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 574 11 574
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 574 11 574
Izdevumi - kopā 11 574 11 574
Uzturēšanas izdevumi 11 574 11 574
Kārtējie izdevumi 11 574 11 574
Atlīdzība 11 574 11 574
   Atalgojums 9 140 9 140
Preces un pakalpojumi 0 0