Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 719 850 296 627 14 016 477 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 073 488 296 627 1 370 115 339 284 0 339 284 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 148 667 0 148 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 111 692 0 111 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 924 821 296 627 1 221 448 339 284 0 339 284 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 12 646 362 0 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 12 646 362 0 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 743 598 608 497 1 352 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 743 598 608 497 1 352 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 17 033 619 1 500 892 18 534 511 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 033 619 1 500 892 18 534 511 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 2 570 171 595 768 3 165 939 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 17 033 619 1 500 892 18 534 511 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 14 852 070 519 097 15 371 167 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 073 488 296 627 1 370 115 339 284 0 339 284 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 148 667 0 148 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 111 692 0 111 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 924 821 296 627 1 221 448 339 284 0 339 284 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 12 646 362 0 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 12 646 362 0 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 181 549 981 795 3 163 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 743 598 608 497 1 352 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 1 437 951 373 298 1 811 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 1 437 951 373 298 1 811 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 17 033 619 1 500 892 18 534 511 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 033 619 1 500 892 18 534 511 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 2 570 171 595 768 3 165 939 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 17 033 619 1 500 892 18 534 511 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 14 852 070 519 097 15 371 167 5 249 699 825 000 6 074 699 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 073 488 296 627 1 370 115 339 284 0 339 284 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 148 667 0 148 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 111 692 0 111 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 924 821 296 627 1 221 448 339 284 0 339 284 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 12 646 362 0 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 12 646 362 0 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 181 549 981 795 3 163 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 743 598 608 497 1 352 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 1 437 951 373 298 1 811 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 1 437 951 373 298 1 811 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 570 171 595 768 3 165 939 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 570 171 595 768 3 165 939 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 2 570 171 595 768 3 165 939 254 463 254 463 0 0
Izdevumi - kopā 2 570 171 595 768 3 165 939 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 0 254 463 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 1 132 220 222 470 1 354 690 254 463 254 463 0 0
Kapitālie izdevumi 1 437 951 373 298 1 811 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 1 437 951 373 298 1 811 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 1 437 951 373 298 1 811 249 0 0 0
29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 14 463 448 905 124 15 368 572 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 719 850 296 627 14 016 477 4 995 236 825 000 5 820 236 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 073 488 296 627 1 370 115 339 284 0 339 284 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 148 667 148 667 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 111 692 111 692 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 924 821 296 627 1 221 448 339 284 339 284 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 12 646 362 0 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 12 646 362 12 646 362 4 655 952 825 000 5 480 952 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 743 598 608 497 1 352 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 743 598 608 497 1 352 095 0 0 0 0 0 0