Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    10. Aizsardzības ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 231 120 632 293 856 231 414 488
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 387 760 247 415 1 635 175
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 880 600   880 600
    Transferti   18 741 18 741
    Valsts budžeta transferti   18 741 18 741
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   18 741 18 741
    Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes   18 741 18 741
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 228 852 272 27 700 228 879 972
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 228 852 272 27 700 228 879 972
    Izdevumi - kopā 231 120 632 698 062 231 818 694
    Uzturēšanas izdevumi 184 358 467 480 319 184 838 786
    Kārtējie izdevumi 167 810 280 1 499 421 169 309 701
    Atlīdzība 66 311 783 15 279 185 81 590 968
       Atalgojums 42 617 675 6 955 840 49 573 515
    Preces un pakalpojumi 101 498 497 -13 779 764 87 718 733
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 558 319 -740 175 12 818 144
    Subsīdijas un dotācijas 10 941 319 -1 073 895 9 867 424
    Sociālie pabalsti 2 617 000 333 720 2 950 720
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461
     Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461
    Uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 6 480   6 480
    Kapitālie izdevumi 46 762 165 217 743 46 979 908
    Pamatkapitāla veidošana 46 762 165 217 743 46 979 908
    Finansiālā bilance   -404 206 -404 206
    Finansēšana   404 206 404 206
    Naudas līdzekļi   404 206 404 206
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   281 817 281 817
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   122 389 122 389
           
06.00.00 03.140 Valsts drošības aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 5 489 000 799 304 6 288 304
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 000   1 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 488 000 799 304 6 287 304
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 488 000 799 304 6 287 304
    Izdevumi - kopā 5 489 000 799 304 6 288 304
    Uzturēšanas izdevumi 5 489 000 799 304 6 288 304
    Kārtējie izdevumi 5 489 000 799 304 6 288 304
    Preces un pakalpojumi 5 489 000 799 304 6 288 304
22.00.00 02.100 Nacionālie bruņotie spēki      
    Resursi izdevumu segšanai 152 670 420 125 625 152 796 045
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 80 458 -2 585 77 873
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 152 589 962 128 210 152 718 172
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 152 589 962 128 210 152 718 172
    Izdevumi - kopā 152 670 420 129 589 152 800 009
    Uzturēšanas izdevumi 139 943 757 326 575 140 270 332
    Kārtējie izdevumi 138 541 597 342 575 138 884 172
    Atlīdzība 52 987 593 14 548 757 67 536 350
       Atalgojums 33 015 541 6 139 732 39 155 273
    Preces un pakalpojumi 85 554 004 -14 206 182 71 347 822
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 395 680 -16 000 1 379 680
    Subsīdijas un dotācijas 1 355 680   1 355 680
    Sociālie pabalsti 40 000 -16 000 24 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 6 480   6 480
    Kapitālie izdevumi 12 726 663 -196 986 12 529 677
    Pamatkapitāla veidošana 12 726 663 -196 986 12 529 677
    Finansiālā bilance   -3 964 -3 964
    Naudas līdzekļi   3 964 3 964
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 964 3 964
22.01.00 02.100 Nacionālo bruņoto spēku vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 232 530 18 750 2 251 280
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 800   1 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 230 730 18 750 2 249 480
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 230 730 18 750 2 249 480
    Izdevumi - kopā 2 232 530 18 750 2 251 280
    Uzturēšanas izdevumi 2 203 530 -11 420 2 192 110
    Kārtējie izdevumi 2 203 530 -11 420 2 192 110
    Preces un pakalpojumi 2 203 530 -11 420 2 192 110
    Kapitālie izdevumi 29 000 30 170 59 170
    Pamatkapitāla veidošana 29 000 30 170 59 170
22.02.00 02.100 Vispārējās vienības      
    Resursi izdevumu segšanai 3 354 758   3 354 758
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 354 758   3 354 758
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 354 758   3 354 758
    Izdevumi - kopā 3 354 758   3 354 758
    Uzturēšanas izdevumi 3 334 673 -3 300 3 331 373
    Kārtējie izdevumi 1 998 993 -3 300 1 995 693
    Preces un pakalpojumi 1 998 993 -3 300 1 995 693
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 335 680   1 335 680
    Subsīdijas un dotācijas 1 335 680   1 335 680
    Kapitālie izdevumi 20 085 3 300 23 385
    Pamatkapitāla veidošana 20 085 3 300 23 385
22.03.00 02.100 Gaisa spēki      
    Resursi izdevumu segšanai 10 229 555 -390 997 9 838 558
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 229 555 -390 997 9 838 558
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 229 555 -390 997 9 838 558
    Izdevumi - kopā 10 229 555 -390 997 9 838 558
    Uzturēšanas izdevumi 10 229 555 -390 997 9 838 558
    Kārtējie izdevumi 10 229 555 -390 997 9 838 558
    Preces un pakalpojumi 10 229 555 -390 997 9 838 558
22.04.00 02.100 Jūras spēki      
    Resursi izdevumu segšanai 20 206 609 1 051 669 21 258 278
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 206 609 1 051 669 21 258 278
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 206 609 1 051 669 21 258 278
    Izdevumi - kopā 20 206 609 1 051 669 21 258 278
    Uzturēšanas izdevumi 14 641 209 200 525 14 841 734
    Kārtējie izdevumi 14 641 209 200 525 14 841 734
    Preces un pakalpojumi 14 641 209 200 525 14 841 734
    Kapitālie izdevumi 5 565 400 851 144 6 416 544
    Pamatkapitāla veidošana 5 565 400 851 144 6 416 544
22.05.00 02.100 Sauszemes spēki      
    Resursi izdevumu segšanai 2 575 996 -233 818 2 342 178
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 000 -2 585 415
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 572 996 -231 233 2 341 763
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 572 996 -231 233 2 341 763
    Izdevumi - kopā 2 575 996 -233 818 2 342 178
    Uzturēšanas izdevumi 2 421 502 -254 818 2 166 684
    Kārtējie izdevumi 2 421 502 -254 818 2 166 684
    Preces un pakalpojumi 2 421 502 -254 818 2 166 684
    Kapitālie izdevumi 154 494 21 000 175 494
    Pamatkapitāla veidošana 154 494 21 000 175 494
22.06.00 02.100 Nacionālā aizsardzības akadēmija      
    Resursi izdevumu segšanai 531 512 2 000 533 512
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 000 2 000 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 528 512   528 512
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 528 512   528 512
    Izdevumi - kopā 531 512 3 107 534 619
    Uzturēšanas izdevumi 489 062 3 107 492 169
    Kārtējie izdevumi 449 062 19 107 468 169
    Atlīdzība 10 812   10 812
    Preces un pakalpojumi 438 250 19 107 457 357
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 40 000 -16 000 24 000
    Sociālie pabalsti 40 000 -16 000 24 000
    Kapitālie izdevumi 42 450   42 450
    Pamatkapitāla veidošana 42 450   42 450
    Finansiālā bilance   -1 107 -1 107
    Naudas līdzekļi   1 107 1 107
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   1 107 1 107
22.08.00 02.100 Nodrošinājuma pavēlniecība      
    Resursi izdevumu segšanai 45 747 430 -8 183 102 37 564 328
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 58 398   58 398
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 689 032 -8 183 102 37 505 930
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 689 032 -8 183 102 37 505 930
    Izdevumi - kopā 45 747 430 -8 180 245 37 567 185
    Uzturēšanas izdevumi 39 078 739 -7 078 906 31 999 833
    Kārtējie izdevumi 39 052 259 -7 078 906 31 973 353
    Preces un pakalpojumi 39 052 259 -7 078 906 31 973 353
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 20 000   20 000
    Subsīdijas un dotācijas 20 000   20 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 6 480   6 480
    Kapitālie izdevumi 6 668 691 -1 101 339 5 567 352
    Pamatkapitāla veidošana 6 668 691 -1 101 339 5 567 352
    Finansiālā bilance   -2 857 -2 857
    Naudas līdzekļi   2 857 2 857
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 857 2 857
22.09.00 02.100 Mācību vadības pavēlniecība      
    Resursi izdevumu segšanai 1 887 283 -6 671 1 880 612
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 9 840 -2 000 7 840
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 877 443 -4 671 1 872 772
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 877 443 -4 671 1 872 772
    Izdevumi - kopā 1 887 283 -6 671 1 880 612
    Uzturēšanas izdevumi 1 655 889 19 590 1 675 479
    Kārtējie izdevumi 1 655 889 19 590 1 675 479
    Preces un pakalpojumi 1 655 889 19 590 1 675 479
    Kapitālie izdevumi 231 394 -26 261 205 133
    Pamatkapitāla veidošana 231 394 -26 261 205 133
22.10.00 02.100 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums      
    Resursi izdevumu segšanai 64 021 386 7 867 794 71 889 180
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 64 021 386 7 867 794 71 889 180
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 64 021 386 7 867 794 71 889 180
    Izdevumi - kopā 64 021 386 7 867 794 71 889 180
    Uzturēšanas izdevumi 64 021 386 7 867 794 71 889 180
    Kārtējie izdevumi 64 021 386 7 867 794 71 889 180
    Atlīdzība 52 976 781 14 548 757 67 525 538
       Atalgojums 33 015 541 6 139 732 39 155 273
    Preces un pakalpojumi 11 044 605 -6 680 963 4 363 642
22.11.00 02.100 Zemessardze      
    Resursi izdevumu segšanai 1 883 361   1 883 361
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 420   4 420
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 878 941   1 878 941
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 878 941   1 878 941
    Izdevumi - kopā 1 883 361   1 883 361
    Uzturēšanas izdevumi 1 868 212 -25 000 1 843 212
    Kārtējie izdevumi 1 868 212 -25 000 1 843 212
    Preces un pakalpojumi 1 868 212 -25 000 1 843 212
    Kapitālie izdevumi 15 149 25 000 40 149
    Pamatkapitāla veidošana 15 149 25 000 40 149
28.00.00 02.500 Ģeodēzija un kartogrāfija      
    Resursi izdevumu segšanai 3 714 816 1 017 560 4 732 376
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 770 000 -50 000 720 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 944 816 1 067 560 4 012 376
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 944 816 1 067 560 4 012 376
    Izdevumi - kopā 3 714 816 1 029 465 4 744 281
    Uzturēšanas izdevumi 3 564 496 656 735 4 221 231
    Kārtējie izdevumi 3 564 496 656 735 4 221 231
    Atlīdzība 2 497 694 243 591 2 741 285
       Atalgojums 1 945 660 187 228 2 132 888
    Preces un pakalpojumi 1 066 802 413 144 1 479 946
    Kapitālie izdevumi 150 320 372 730 523 050
    Pamatkapitāla veidošana 150 320 372 730 523 050
    Finansiālā bilance   -11 905 -11 905
    Naudas līdzekļi   11 905 11 905
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   11 905 11 905
30.00.00 02.500 Valsts aizsardzības politikas realizācija      
    Resursi izdevumu segšanai 14 763 864 -60 036 14 703 828
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 500   7 500
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 756 364 -60 036 14 696 328
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 756 364 -60 036 14 696 328
    Izdevumi - kopā 14 763 864 -49 136 14 714 728
    Uzturēšanas izdevumi 13 577 268 5 864 13 583 132
    Kārtējie izdevumi 10 226 764 188 076 10 414 840
    Atlīdzība 6 469 169 -24 894 6 444 275
       Atalgojums 4 450 194 355 033 4 805 227
    Preces un pakalpojumi 3 757 595 212 970 3 970 565
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 367 116 96 715 463 831
    Subsīdijas un dotācijas 367 116 96 715 463 831
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461
     Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461
    Kapitālie izdevumi 1 186 596 -55 000 1 131 596
    Pamatkapitāla veidošana 1 186 596 -55 000 1 131 596
    Finansiālā bilance   -10 900 -10 900
    Naudas līdzekļi   10 900 10 900
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   10 900 10 900
31.00.00 10.200 Militārpersonu pensiju fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 2 577 000 349 720 2 926 720
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 577 000 349 720 2 926 720
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 577 000 349 720 2 926 720
    Izdevumi - kopā 2 577 000 349 720 2 926 720
    Uzturēšanas izdevumi 2 577 000 349 720 2 926 720
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 577 000 349 720 2 926 720
    Sociālie pabalsti 2 577 000 349 720 2 926 720
32.00.00 02.500 Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana Valsts aizsardzības jautājumos      
    Resursi izdevumu segšanai 3 735 741 -23 888 3 711 853
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 16 250   16 250
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 719 491 -23 888 3 695 603
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 719 491 -23 888 3 695 603
    Izdevumi - kopā 3 735 741 -21 113 3 714 628
    Uzturēšanas izdevumi 3 599 239 -91 609 3 507 630
    Kārtējie izdevumi 3 480 559 -119 309 3 361 250
    Atlīdzība 2 068 988 103 210 2 172 198
       Atalgojums 1 390 745 127 097 1 517 842
    Preces un pakalpojumi 1 411 571 -222 519 1 189 052
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 118 680 27 700 146 380
    Subsīdijas un dotācijas 118 680 27 700 146 380
    Kapitālie izdevumi 136 502 70 496 206 998
    Pamatkapitāla veidošana 136 502 70 496 206 998
    Finansiālā bilance   -2 775 -2 775
    Naudas līdzekļi   2 775 2 775
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 775 2 775
33.00.00 02.500 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana      
    Resursi izdevumu segšanai 48 169 791 -1 914 429 46 255 362
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 512 552 300 000 812 552
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 880 600   880 600
    Transferti   18 741 18 741
    Valsts budžeta transferti   18 741 18 741
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   18 741 18 741
    Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes   18 741 18 741
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 776 639 -2 233 170 44 543 469
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 776 639 -2 233 170 44 543 469
    Izdevumi - kopā 48 169 791 -1 539 767 46 630 024
    Uzturēšanas izdevumi 15 607 707 -1 566 270 14 041 437
    Kārtējie izdevumi 6 507 864 -367 960 6 139 904
    Atlīdzība 2 288 339 408 521 2 696 860
       Atalgojums 1 815 535 146 750 1 962 285
    Preces un pakalpojumi 4 219 525 -776 481 3 443 044
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 9 099 843 -1 198 310 7 901 533
    Subsīdijas un dotācijas 9 099 843 -1 198 310 7 901 533
    Kapitālie izdevumi 32 562 084 26 503 32 588 587
    Pamatkapitāla veidošana 32 562 084 26 503 32 588 587
    Finansiālā bilance   -374 662 -374 662
    Finansēšana   374 662 374 662
    Naudas līdzekļi   374 662 374 662
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   252 273 252 273
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   122 389 122 389