Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2007.gadam
      Ls
    2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
KA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA) 4 218 594 376 215 474 991 4 434 069 367
  Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) 3 154 964 931 48 164 991 3 203 129 922
  Nodokļu ieņēmumi 2 157 257 100 95 000 920 2 252 258 020
     Ienākuma nodokļi 482 025 750 66 097 520 548 123 270
        Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 157 704 750 25 097 520 182 802 270
        Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa 324 321 000 41 000 000 365 321 000
           Uzņēmumu ienākuma nodoklis 324 321 000 41 000 000 365 321 000
     Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 1 654 481 350 22 703 400 1 677 184 750
        Pievienotās vērtības nodoklis 1 190 000 000 10 087 000 1 200 087 000
        Akcīzes nodoklis 418 153 000 10 050 000 428 203 000
        Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 35 241 350 4 549 400 39 790 750
           Azartspēļu nodoklis 17 839 350 3 371 400 21 210 750
           Izložu nodoklis 430 000 0 430 000
           Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis 16 500 000 1 300 000 17 800 000
           Elektroenerģijas nodoklis 472 000 -122 000 350 000
        Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 11 087 000 -1 983 000 9 104 000
           Dabas resursu nodoklis 11 087 000 -1 983 000 9 104 000
     Muitas nodoklis 20 750 000 6 200 000 26 950 000
  Nenodokļu ieņēmumi 283 853 518 23 740 128 307 593 646
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 132 379 359 -563 300 131 816 059
  Ārvalstu finanšu palīdzība 581 474 954 -70 012 757 511 462 197
  Transferti 0   0
  mīnus transferts no valsts speciālā budžeta 0 0 0
PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto) 3 154 964 931 48 164 991 3 203 129 922
  Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) 1 080 166 688 167 600 808 1 247 767 496
  Nodokļu ieņēmumi 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
     Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
  Nenodokļu ieņēmumi 8 100 335 2 710 000 10 810 335
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 129 110 0 129 110
  Ārvalstu finanšu palīdzība     0
  Transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
  mīnus transferts no valsts pamatbudžeta 16 537 243 290 808 16 828 051
SA  Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto) 1 063 629 445 167 310 000 1 230 939 445
KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2) 4 396 425 176 37 644 191 4 434 069 367
KB1 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1) 3 943 815 805 47 509 621 3 991 325 426
KB2 Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2) 452 609 371 -9 865 430 442 743 941
  Valsts budžeta finansiālā bilance  (KA-KB)       -177 830 800 177 830 800 0
  Finansēšana: 177 830 800 -177 830 800 0
  Aizņēmumi 320 049 301 -24 431 112 295 618 189
  Aizdevumi -49 850 000 -62 259 134 -112 109 134
  Naudas līdzekļi -92 368 501 -109 233 085 -201 601 586
     Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 662 972 6 432 586 8 095 558
     Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 681 647 -3 662 361 7 019 286
     Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -154 563 120 -156 169 913 -310 733 033
     Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 49 850 000 62 259 134 112 109 134
     Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 -18 092 531 -18 092 531
  Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 0 18 092 531 18 092 531
         
         
  Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) 3 498 738 237 26 504 104 3 525 242 341
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 16 537 243 290 808 16 828 051
PB Valsts pamatbudžeta izdevumi  (neto) 3 482 200 994 26 213 296 3 508 414 290
      Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 3 046 773 866 36 369 534 3 083 143 400
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 16 537 243 290 808 16 828 051
PB1     Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 3 030 236 623 36 078 726 3 066 315 349
      Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto) 451 964 371 -9 865 430 442 098 941
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam     0
PB2     Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) 451 964 371 -9 865 430 442 098 941
  Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance        -343 773 306 21 660 887 -322 112 419
  Finansēšana: 343 773 306 -21 660 887 322 112 419
  Aizņēmumi 331 428 687 -24 431 112 306 997 575
  Aizdevumi -49 850 000 -62 259 134 -112 109 134
  Naudas līdzekļi 62 194 619 65 029 359 127 223 978
     Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 662 972 6 432 586 8 095 558
     Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 681 647 -3 662 361 7 019 286
     Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 49 850 000 62 259 134 112 109 134
         
         
  Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) 914 224 182 11 430 895 925 655 077
  mīnus transferts valsts pamatbudžetam 0 0 0
SB  Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto) 914 224 182 11 430 895 925 655 077
      Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 913 579 182 11 430 895 925 010 077
  mīnus transferts valsts pamatbudžetam 0   0
SB1     Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 913 579 182 11 430 895 925 010 077
      Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto) 645 000 0 645 000
  mīnus transferts valsts pamatbudžetam 0   0
SB2     Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto) 645 000 0 645 000
  Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance    165 942 506 156 169 913 322 112 419
  Finansēšana: -165 942 506 -156 169 913 -322 112 419
  Aizņēmumi -11 379 386 0 -11 379 386
  Naudas līdzekļi -154 563 120 -156 562 444 -311 125 564
     Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -154 563 120 -156 169 913 -310 733 033
     Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 -392 531 -392 531
  Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 0 392 531 392 531
         
  Procentos no IKP:      
  Valsts budžeta ieņēmumi 33,2   32,5
  Valsts budžeta izdevumi 34,6   32,5
  Valsts budžeta finansiālā bilance -1,40   0,00
  IKP milj. latu 12 702,2   13 624,5