LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ____. jūnijs

Nr.9/2 – 2 –        

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta “Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” (Nr.1343/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā

no 2009.gada līdz 2012.gadam

(Nr.1343/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 32 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt visā tekstā skaitli “2012” ar skaitli “2010”.

Neatbalstīts

 

1.pants. Likuma mērķis ir sniegt personām sociālo nodrošinājumu pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar likumiem par valsts budžetu kārtējam gadam laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gadam.

2

 

 

 

3

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

 

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 1.pantā vārdu “jūlija” ar vārdu “septembra”.

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

1.pants. Likuma mērķis ir sniegt personām sociālo nodrošinājumu pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar likumiem par valsts budžetu kārtējam gadam laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gadam.

2.pants. (1) Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim personai valsts vecuma pensiju un saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” un nolikumu „Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirto izdienas pensiju izmaksā 90 procentu apmērā no atbilstoši normatīvajiem aktiem piešķirtās pensijas apmēra.

(2) Šā panta noteikumi neattiecas uz personām, kurām vecuma pensija saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 29.punktu piešķirta priekšlaicīgi pēc 2009.gada 1.jūlija.

4

 

 

 

5

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

2.pants. (1) Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim personai valsts vecuma pensiju un saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” un nolikumu „Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirto izdienas pensiju izmaksā 90 procentu apmērā no atbilstoši normatīvajiem aktiem piešķirtās pensijas apmēra.

(2) Šā panta noteikumi neattiecas uz personām, kurām vecuma pensija saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 29.punktu piešķirta priekšlaicīgi pēc 2009.gada 1.jūlija.

3.pants. (1) Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim valsts vecuma pensiju un saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” un nolikumu „Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirto izdienas pensiju saņēmējam, kurš gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, izmaksā 30 procentu apmērā no atbilstoši normatīvajiem aktiem piešķirtās pensijas apmēra ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs sācis gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 3. pantu un vienlaikus svītrot likuma 6.pantā ciparu un vārdus “3.pantā noteikto pensiju un”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais” ar vārdiem “ir obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “sācis gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais” ar vārdiem “ir kļuvis par obligāti sociāli apdrošināto personu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.”

 

Frakcija “Pilsoniskā savienība”

Izteikt 3.panta (1) daļu šādā redakcijā:

„Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim personai valsts vecuma pensiju un saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” un nolikumu „Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirto izdienas pensiju saņēmējam, kurš gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, izmaksā 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 300 latus no atbilstoši normatīvajiem aktiem piešķirtās pensijas apmēra ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs sācis gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.”

 

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

3. panta pirmajā daļā aizvietot skaitli “30” ar skaitli “70”.

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

3.pants. (1) Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim valsts vecuma pensiju un saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” un nolikumu „Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirto izdienas pensiju saņēmējam, kurš ir obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izmaksā 30 procentu apmērā no atbilstoši normatīvajiem aktiem piešķirtās pensijas apmēra ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs ir kļuvis par obligāti sociāli apdrošināto personu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 

(2) Valsts vecuma pensijas un saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” un nolikumu „Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirtās izdienas pensijas izmaksu šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs pārtraucis gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

12

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus “pārtraucis gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais” ar vārdiem “nav obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.”

 

 

 

Atbalstīts

(2) Valsts vecuma pensijas un saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” un nolikumu „Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirtās izdienas pensijas izmaksu šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs nav obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Papildināt likumprojekta 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Š panta pirmā daļa neattiecas uz valsts vecuma pensijas saņēmējiem un izdienas pensijas saņēmējiem saskaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām” un nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)”, kuri ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātie un ir atteikušies no ienākumu gūšanas.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Attiecībā uz šā panta pirmajā daļā minētajām personām nav attiecināmi šā likuma 2.panta pirmās daļas noteikumi.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

(3) Attiecībā uz šā panta pirmajā daļā minētajām personām nav attiecināmi šā likuma 2.panta pirmās daļas noteikumi.

4.pants. Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir astoņi lati mēnesī.

15

 

 

 

16

 

 

 

 

17

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

 

Deputāts A.Baštiks

Izslēgt likuma 4.pantu.

Attiecīgi mainīt nākamo pantu numerāciju.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

4.pants. Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir astoņi lati mēnesī.

5.pants. (1) Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 2.maijam personai, kura bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteikto vecāku pabalstu izmaksā 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā persona sākusi gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Deputāts A.Baštiks

Izslēgt likuma 5. pantu.

Attiecīgi mainīt nākamo pantu numerāciju.

 

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 5. pantu.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 5. pantu un vienlaikus svītrot likuma 6.pantā vārdus un ciparu “un 5.pantā noteiktā pabalsta”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus „gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais” ar vārdiem „ir obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus „sākusi gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais” ar vārdiem „ir kļuvusi par obligāti sociāli apdrošināto personu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

5.pants. (1) Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 2.maijam personai, kura bērna kopšanas laikā ir obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteikto vecāku pabalstu izmaksā 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā persona ir kļuvusi par obligāti sociāli apdrošināto personu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

 

(2) Vecāku pabalsta izmaksu šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā persona pārtraukusi gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

23

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus „pārtraukusi gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais” ar vārdiem „nav obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.”

Atbalstīts

(2) Vecāku pabalsta izmaksu šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā persona nav obligāti sociāli apdrošinātā persona kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.”

 

6.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šā likuma 3.pantā noteikto pensiju un 5.pantā noteiktā pabalsta izmaksas veic, pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta informāciju par periodiem, kuros persona reģistrēta kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

24

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 6. pantu.

 

Neatbalstīts

6.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šā likuma 3.pantā noteikto pensiju un 5.pantā noteiktā pabalsta izmaksas veic, pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta informāciju par periodiem, kuros persona reģistrēta kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

7.pants. Sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta pārmaksu atgūšanai, kas radušās, piemērojot šā likuma noteikumus, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic ieturējumus 10 procentu apmērā no katra piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta.

25

 

 

 

26

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 7. pantu.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālā pabalsta pārmaksu atgūšanai, kas radušās, nepiemērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic ieturējumus 10 procentu apmērā no katra piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta.”

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

7.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālā pabalsta pārmaksu atgūšanai, kas radušās, nepiemērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic ieturējumus 10 procentu apmērā no katra piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta.

8.pants. Darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā trīs darba dienu laikā pēc tam, kad persona ir ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņas par darba ņēmējiem.

27

 

 

 

28

Frakcijas “Saskaņas Centrs” priekšsēdētājs J.Urbanovičš

Izslēgt likumprojekta 8. pantu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 8.pantā vārdus „teritoriālajā iestādē”.

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

8.pants. Darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā trīs darba dienu laikā pēc tam, kad persona ir ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta ziņas par darba ņēmējiem.

 

29

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likumprojektu ar 9.pantu šādā redakcijā:

“9. Likuma 2. un 3. pantā minētajām personām vai personas nāves gadījumā viņu likumīgajiem mantiniekiem tiek pilnā apjomā izmaksāti visi ieturējumi no pensijas, kas ir paredzēti saskaņā ar šo likumu. Ieturējumu izmaksa veicama triju gadu laikā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un uzsākama ne vēlāk, kā pēc gada, no brīža, kad likums zaudējis spēku.

Neatbalstīts

 

Pārejas noteikums

Ministru kabinets, ņemot vērā valsts budžeta finansiālo situāciju, izvērtē turpmāku šajā likumā minēto valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību un, ja nepieciešams, iesniedz Saeimai likumprojektu par ierobežojumu samazināšanu vai atcelšanu.

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus „pārejas noteikums” un pārejas noteikumu tekstu uzskatīt par likumprojekta 9.pantu un izteikt šādā redakcijā:

„9.pants. Ministru kabinets divas reizes gadā izvērtē turpmāku šajā likumā noteikto valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību un iesniedz Saeimai ziņojumu par ierobežojumu saglabāšanu un, ja nepieciešams, iesniedz Saeimai likumprojektu par ierobežojumu daļēju vai pilnīgu atcelšanu.”

 

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt pārejas noteikumus ar punktu sekojošā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izstrādā likuma 9.pantā minētos noteikumus”.

 

Frakcija “Pilsoniskā savienība”

Pārejas noteikumus papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets nosaka kārtību kādā, ņemot vērā valsts budžeta finansiālo situāciju, atmaksā šī likuma 3.pantā ieturēto valsts pensiju un valsts pabalstu samazinājumu.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

9.pants. Ministru kabinets divas reizes gadā izvērtē turpmāku šajā likumā noteikto valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību un iesniedz Saeimai ziņojumu par ierobežojumu saglabāšanu un, ja nepieciešams, iesniedz Saeimai likumprojektu par ierobežojumu daļēju vai pilnīgu atcelšanu.

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 

 

 

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.