Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

 

Rīgā

 

 

29.05.2009.               Nr.90/TA-1549, TA-1546, TA-1558,

TA-1559, TA-1561, TA-1562,

TA-1521, TA-1542, TA-1719,

TA-1633, TA-1616, TA-1637,

TA-1639, TA-1640, TA-1674,

TA-1676, TA-1597, TA-1569,

TA-1667, TA-1731, TA-1732,

TA-1552, TA-1556, TA-1706,

TA-1723, TA-1727, TA-1745,

TA-1758, TA-1760, TA-1543

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija, š.g. 26.maija un š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" uz 2 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  68.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" uz 2 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" anotācija uz 9 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  70.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 1 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 5 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  77.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" anotācija uz 6 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 78.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" anotācija uz 4 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  79.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" anotācija uz 4 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  80.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  15.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" anotācija uz 5 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  16.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācija uz 16 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  102.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" anotācija uz 5 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 9.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījums Ieroču aprites likumā" anotācija uz 5 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 10.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" anotācija uz 5 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 12.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījums Enerģētikas likumā" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  14.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" anotācija uz 6 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 15.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  16.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" uz 3 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" anotācija uz 6 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  17.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" anotācija uz 5 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  19.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 10 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 32 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  28.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 6 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  30.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 3 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34   33.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 8 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  34.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 3 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 13 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  38.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uz  2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" anotācija uz 6 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  39.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  47.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  64.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" uz 2 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" anotācija uz 10 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  65.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" uz 5 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" anotācija uz 11 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  68.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" anotācija uz 7 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  73.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" anotācija uz 6 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  75.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" uz 2 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" anotācija uz 12 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  77.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 51.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

„4) tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minētā uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmā zeme;”;

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, kas nepieciešama zemes lietotājiem viņiem piederošo ēku (būvju) uzturēšanai  un par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru ar fiziskajām vai juridiskajām personām pēc zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā1 daļā noteiktajos termiņos ir noslēgti zemes nomas līgumi.”.

 

2. 41.panta otro daļu papildināt ar jaunu sesto punktu šādā redakcijā:

„6) tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam;”.

 

3.   6.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: „(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētā zeme, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošā lauku apvidu un pilsētu zeme nosakāma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.”;

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Pašvaldības domes (padomes) lēmumu un Ministru kabineta rīkojumu par pilsētu zemes piekritību vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz līdz 2009.gada 30.decembrim, bet par lauku apvidu zemes piekritību vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai – likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” noteiktajā kārtībā.”;  

 

 papildināt pantu ar septīto daļu un astoto daļu šādā redakcijā:

„(7) Ministru kabinets pieņem rīkojumu par zemes piekritību valstij attiecībā uz visām šā likuma 8.pantā minētajām valstij piekritīgajām zemēm.

(8) Lauku apvidu un pilsētu zemi, par kuru līdz 2009.gada 30.decembrim nav pieņemts un Valsts zemes dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par šīs zemes piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita rezerves zemes fondā, izdarot attiecīgu atzīmi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Rezerves zemes fondā ieskaita arī zemes reformas pabeigšanai neizmantoto lauku apvidu un pilsētu zemi.”.

 

4. 8.pantu papildināt ar astoto daļu šādā redakcijā:

”(8) Uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības „Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti, un tā ir nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai.”;

 

5. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „par zemes gabaliem” ar vārdiem „par neapbūvētiem zemesgabaliem”;

izslēgt pirmās daļas 4. un 6.punktu.

 

6. 10.pantu izteikt jaunā redakcijā:

„(1) Par valstij vai pašvaldībām piederošiem vai piekrītošiem zemes gabaliem sastādāma uzziņa, kurā jānorāda:

1) zemes gabala platība;

2) pašreizējais zemes lietotājs, zemes lietošanas nosacījumi (pastāvīgā lietošana, termiņlietošana, noma);

3) kādas ēkas (būves) atrodas uz zemes gabala;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

5) pamatojums atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam jaunu valsts vai pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai teritorijas izmantošanai valstij vai pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanai.

(2) Uzziņai pievienojami dokumenti, kas apstiprina uzziņā norādītos apstākļus. Ja valsts zemi pieprasījusi pašvaldība vai pašvaldības zemi - valsts, šis zemes gabals nav ierakstāms zemesgrāmatā, kamēr nav panākta vienošanās starp attiecīgo valsts institūciju un pašvaldību vai zemes strīds nav izskatīts šā likuma 11.pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja zemes gabals pašvaldībai piekrīt saskaņā ar šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktu vai 4.1 panta otrās daļas 5.punktu, uzziņai pievieno Valsts zemes dienesta kadastra izziņu. Ja zemes gabals pašvaldībai piekrīt saskaņā ar šā likuma 3.panta piekto vai sesto daļu, tad uzziņai pievieno pašvaldības domes (padomes) lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" 33.panta trešo daļu.

(4) Ja zemes gabals valstij piekrīt saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu vai 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu, uzziņai pievieno Valsts zemes dienesta kadastra izziņu.

(5) Uzziņu paraksta attiecīgās nozares ministrijas, valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vai attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs.”

 

7. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

„(1) Par valstij vai pašvaldībām piederošiem un piekrītošiem zemes gabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti (ielas un ceļi, dzelzceļa zemes nodalījuma josla, ceļu zemes nodalījuma josla, ielu sarkanās līnijas u.c. normatīvajos aktos noteiktie autoceļu un dzelzceļa publiskās infrastruktūras objekti), sastādāma uzziņa, kurā jānorāda:

1) zemes gabala platība;

2) informācija, ka uz zemes gabala atrodas noteikts publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekts;

3) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

4) informācija, vai uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas (būves).

(2) Uzziņai pievienojami dokumenti, kas apstiprina uzziņā norādītos apstākļus. Zemes gabala platību apliecina, iesniedzot zemes robežu plānu. Ja zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, tā platību apliecina Valsts zemes dienesta kadastra izziņa, kam pievienota informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū.

(3) Uzziņu paraksta attiecīgās nozares ministrijas vai attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs.”

 

8.  13.pantu izteikt jaunā redakcijā:

„(1) Valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās par pamatu ir šādi dokumenti:

1) šā likuma 9, 10. vai 10.1  pantā noteiktajā kārtībā sastādīta uzziņa;

2) šā likuma 9. vai 10.panta gadījumā –  zemes robežu plāns;

3) šā likuma 10.1panta gadījumā – zemes robežu plāns vai informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū;

4) gadījumā, ja netiek pievienots zemes robežu plāns - pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem. Izziņa sastādāma  atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja tāds ir apstiprināts. Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir apstiprināšanas procesā, tad pašvaldība izziņu sastāda atbilstoši tās rīcībā esošajai informācijai;

5) Valsts zemes dienesta kadastra izziņa;

6) šā likuma 10. vai 10.1 panta gadījumā - ēku (būvju) piederību apliecinoši dokumenti, bet attiecībā uz publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objektiem - attiecīgā objekta pārvaldītāja parakstīta izziņa, kas apliecina, ka konkrētais publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekts ir valsts, pašvaldības vai valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” valdījumā;

7) strīda gadījumā - spēkā stājies Centrālās zemes komisijas lēmums vai tiesas spriedums;

8) pašvaldības domes (padomes)  lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par zemes piekritību;

9) iesniegums attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai.

(2) Vienlaikus ar valsts vai pašvaldības zemes īpašuma tiesībām zemesgrāmatās nostiprināmas īpašuma tiesības attiecīgi uz valstij vai pašvaldībām piederošām ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes gabala, atbilstoši likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajam.”.

 

9. 16.pantā:

papildināt pantu ar pirmo1 daļu šādā redakcijā:

„(1)1 Zemi, kura zemesgrāmatā ierakstīta uz valsts vai pašvaldības vārda, nepievienojot uzziņai zemes robežu plānu, nedrīkst atsavināt līdz brīdim, kamēr tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, izņemot gadījumus, kad valsts nodod zemes gabalu bez atlīdzības pašvaldībai vai iegulda kapitālsabiedrībā, vai pašvaldība nodod zemes gabalu bez atlīdzības valstij vai iegulda kapitālsabiedrībā.”.

 

papildināt panta otro daļu aiz vārdiem „pirmajā daļā” ar vārdiem „un pirmajā1 daļā”.

 

10. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

„(7) Rezerves zemes fonda izmantošanu regulēs atsevišķs likums”.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Tieslietu ministrs                                                                       M.Segliņš

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                M.Lazdovskis

 

 

 

27.05.2009, 08:40

1168

M. Augstmane

67162607; marite.augstmane@tm.gov.lv

 

 


 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz:

- Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokollēmuma Nr.22 56.§ un Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.28 3.§ 7.punktu;

Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.613 „Par zemes politikas pamatnostādnēm 2008.-2014.gadam”) (turpmāk – pamatnostādnes) 9.nodaļas „Turpmākais rīcības plāns” 13.punktā Tieslietu ministrijai doto uzdevumu sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2009.gada jūnijam izstrādāt grozījumus esošajos tiesību aktos, lai vienkāršotu zemes zem publiskās infrastruktūras objektiem reģistrāciju;

Pamatnostādņu 9.nodaļas 14.punktā Tieslietu ministrijai ir dots uzdevums izstrādāt politikas plānošanas dokumentu par nekustamā īpašuma tiesību regulējumu pēc zemes reformas pabeigšanas. Lai nekavētu zemes reformas pabeigšanas procesu, Tieslietu ministrija likumprojektā ir iekļāvusi normas, lai sagatavotos situācijai pēc zemes reformas pabeigšanas. 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (turpmāk – likums) 3.panta otrās daļas 4.punktā ir atrunāts, ka pašvaldībām piekrīt zemes starpgabali pilsētās, bet šis nosacījums nav attiecināts uz lauku apvidiem.

Likuma 6.pantā ir noteikts, ka pašvaldības domes (padomes) lēmumu vai Ministru kabineta rīkojumu par lauku apvidu zemes piederību, piekritību vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes dienestam (turpmāk – VZD) iesniedz līdz 2008.gada 30.septembrim. Šāda pat norma ir iekļauta likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pantā.  Līdz 2009.gada 10.maijam Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanu ir nodrošinājusi un par to informējusi VZD tikai Iekšlietu ministrija. Vairākas ministrijas, kurām ir liels skaits piekritīgo zemju (Satiksmes ministrija, Ekonomikas ministrija), ir informējušas Tieslietu ministriju par grūtībām nodrošināt Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai un īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatās nepieciešamos dokumentus (uz šo brīdi prasības ir identiskas un izriet no likuma 9, 10. un 13.panta), jo īpaši:

- informāciju par  zemes gabala piederību uz 1940.gada 21.jūliju (ko apliecina arhīva izziņa), jo arhīva dokumenti ne vienmēr ir atrodami. Turklāt arhīva izziņu var saņemt tikai, precīzi norādot zemes gabala vēsturisko atrašanās vietu uz 1940.gada 21.jūliju, bet pašvaldības un VZD ne vienmēr šo informāciju var izsniegt, savukārt arhīvs pēc mūsdienu īpašuma identifikatoriem zemes gabala atrašanās vietu nevar identificēt. Arhīva izziņas iegūšana līdz ar to prasa ievērojamu laika resursu un var nenest rezultātu – bez attiecīgas arhīva izziņas Ministru kabineta rīkojumu par zemes piekritību valstij nevar pieņemt un īpašumu nevar ierakstīt zemesgrāmatā; 

- informāciju par bijušā zemes īpašnieka (mantinieka) pieprasījumiem par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un pieprasījuma noraidīšanas iemesliem, līdzvērtīgas zemes vai kompensācijas piešķiršanu. Šo informāciju ne vienmēr var iegūt, jo dažkārt nevar noskaidrot īpašuma atrašanas vietu uz 1940.gada 21.jūliju. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā,  nevar izpildīt prasības Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai un īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatās. Nereti par vienu īpašumu var būt vairāki (daudzi) pieprasījumi (ja ir daudz mantinieku), tādēļ prasītās informācijas apkopošana ir laikietilpīga;

- zemes gabala platību, ko apliecina zemes robežu plāns, jo zemes kadastrālā uzmērīšana ir laikietilpīgs un dārgs process. 

Tādējādi ir izveidojusies situācija, ka valsts institūcijas kavē Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanu par zemes piekritību valstij (kā arī īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās) un pie esošajām prasībām tas var būt vēl gadiem ilgs process, līdz ar to Nekustamā īpašuma kadastra valsts informācijas sistēmā (turpmāk – kadastra IS) nav tiesiska pamata izdarīt atzīmi par zemes piekritību valstij noteiktas ministrijas personā un zemes reformu nevar uzskatīt par pabeigtu.

Arī attiecībā uz daļu pašvaldību ir izveidojusies pašreiz tiesiski neatrisināma situācija, jo Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrija ir atcēlusi 27 pašvaldību lēmumus par zemes piekritību pašvaldībām (pamatojot, ka šajās pašvaldībās nav apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums), kā rezultātā neapbūvētā zeme, uz kuras atrodas karjeri, kapi, izgāztuves, VZD ir jānodod zemes reformas pabeigšanai. Pašvaldībai nav bijusi paredzēta iespēja pārskatīt savus lēmumus un šo lēmumu pamatojumu.

Attiecībā uz likuma 8.pantā atrunātajām zemēm, kuras jāieraksta zemesgrāmatās uz šajā pantā noteikto ministriju vārda, ir izveidojusies prakse, ka dažas ministrijas attiecībā uz šīm zemēm nodrošina Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanu, bet dažas nē. Atbilstoši 8.panta pašreizējai redakcijai Ministru kabineta rīkojums attiecībā uz konkrēti 8.pantā atrunātajām zemēm nav nepieciešams. Ja tiek saglabāta šāda pieeja, informācija par konkrēto zemes vienību piekritību valstij noteiktas ministrijas personā kadastra IS nonāks tikai pēc šo zemes vienību ierakstīšanas zemesgrāmatā, kas var būt vēl gadiem ilgs process. Līdz ar to zemes reformu nevarēs uzskatīt par pabeigtu, jo attiecībā uz daudzām zemes vienībām nebūs precīzas ziņas par to piekritību. Lai vienkāršotu Ministru kabineta rīkojuma par zemes piekritību valstij pieņemšanu, ir paredzēti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, nosakot, ka Ministru kabinetā tiek iesniegts viens kopējs ministrijām piekritīgo zemju saraksts, kurā būs norādīts zemes vienību identifikators un iespējams, platība. Šo sarakstu sagatavos Valsts zemes dienests, pamatojoties uz tā rīcībā jau esošo informāciju,  un ministrijām būs iespēja rīkojuma projekta saskaņošanas procesā šo sarakstu precizēt; Ministru kabinetā rīkojuma projektu iesniegs tieslietu ministrs.

Likuma 2007.gada 21.jūnija grozījumi paredzēja, ka pašvaldības izvērtē tām pastāvīgā  lietošanā piešķirto un zemesgrāmatā neierakstīto zemi, un pieņem lēmumus par šo zemju piekritību pašvaldībām  vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai. Šāda pat zemju izvērtēšanas procedūra bija jāveic ministrijām. Rezultātā tā zeme, no kuras atteicās pašvaldības un ministrijas, atbilstoši likumam ir jāieskaita zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs. Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes tika izveidotas, lai piešķirtu līdzvērtīgu zemi bijušajiem zemes īpašniekiem (mantiniekiem). Uz šo brīdi ir skaidrs, ka zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes pārsniedz pieprasījumu, un tās paliks pāri. Līdz ar to nav vairs lietderīgi papildināt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemju fondu, kā arī uz šo brīdi ir jāsaprot, kā šīs „pāri palikušās” zemes būtu turpmāk jāapzīmē kadastra IS. 

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekta pieņemšana sekmēs zemes reformas pabeigšanu, novēršot identificētās problēmas, kas kavē 1) Ministru kabineta rīkojuma un pašvaldības lēmuma par zemes  piekritību vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai pieņemšanu un 2) īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda konkrētu ministriju personā vai uz pašvaldību vārda.

Lai nodrošinātu 2.punktā minēto problēmu risinājumu, likumprojekts paredz:

- šajā likumā doto starpgabala jēdziena skaidrojumu attiecināt arī uz lauku apvidiem;

- Lai divos likumos nedublētu termiņu, līdz kuram Ministru kabinets pieņem rīkojumu par zemes piekritību vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, paredzēt, ka šo termiņu nosaka likumā „Par zemes reformas pabeigšanu laiku apvidos” paredzētajā kārtībā. Likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” paredzēts minēto termiņu pagarināt līdz 2009.gada 30.decembrim;

- pie īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatās atteikties no prasības uzziņā ietvert un ar dokumentiem apliecināt informāciju par zemes gabala piederību uz 1940.gada 21.jūliju (izņemot, ja zemes gabals ir neapbūvēts), un informāciju par bijušā zemes īpašnieka (mantinieka) pieprasījumiem par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un tā noraidīšanas iemesliem, jo zemes gabali, uz kuriem pretendē privātpersonas, ir rezervēti. Ir noslēdzies termiņš, kad privātpersonas varēja pretendēt uz zemes izpirkšanu, kā arī ir noslēdzies termiņš, kad bijušie zemes īpašnieki (mantinieki) varēja iesniegt pieteikumu līdzvērtīgas zemes saņemšanai un zemes reformas pabeigšanai nodotā zemes apjoms ievērojami  pārsniedz pieprasītās zemes apjomu;

- noteikt atvieglotas prasības publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objektu (ielas un ceļi, dzelzceļa zemes nodalījuma josla, ceļu zemes nodalījuma josla, ielu sarkanās līnijas u.c. normatīvajos aktos noteiktie autoceļu un dzelzceļa publiskās infrastruktūras objekti) ierakstīšanai zemesgrāmatās, tajā skaitā paredzot iespēju pie īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatās zemes robežu plāna vietā iesniegt informāciju no kadastra IS telpiskajiem datiem par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū. Papildus tiek ietverts nosacījums, ka šādus īpašumus nedrīkst atsavināt līdz brīdim, kamēr tiem veikta zemes kadastrālā uzmērīšana (ar izņēmumiem, kad valsts nodod zemes gabalu bez atlīdzības pašvaldībai vai iegulda kapitālsabiedrībā, vai pašvaldība nodod zemes gabalu bez atlīdzības valstij vai iegulda kapitālsabiedrībā);

- noteikt, ka Ministru kabinets pieņem rīkojumu par zemes piekritību valstij attiecībā uz visām likuma 8.pantā minētajām valstij piekritīgajām zemēm, un pēc likumprojekta pieņemšanas noteikt vienkāršotu kārtību rīkojuma pieņemšanai, balstoties uz Valsts zemes dienesta sagatavotu un ar ministrijām saskaņotu kopēju sarakstu; minētais neliegtu ministrijām iesniegt Ministru kabinetā individuālu sarakstu, lai nekavētu valstij piekritīgo zemju ierakstīšanas zemesgrāmatā procesu;

- paredzēt, ka pēc 2009.gada 30.decembra zeme vairs netiek ieskaitīta zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs, bet rezerves zemes fondā, par to izdarot attiecīgu atzīmi kadastra IS. Rezerves zemes fondā tiktu ieskaitītas zemes, par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmajai un otrajai1 daļai beidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un bijušie zemes lietotāji nebūs viena gada laikā noslēguši zemes nomas līgumus, zemes, ko nevajadzēs izmantot zemes reformas pabeigšanai (kas paliks pāri), kā arī zemes, par kurām līdz 2009.gada 30.decembrim nebūs pieņemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par piekritību attiecīgi valstij vai pašvaldībai. Likumprojekts  pārejas noteikumus paredz papildināt ar normu, ka rezerves zemes fonda pārvaldīšanu un izmantošanu regulēs atsevišķs likums. Paredzēts, ka attiecīgās normas tiks iekļautas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas gatavotajā Zemes pārvaldības likumā, par kura izstrādi atbilstoši Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam (apstiprināts ar   Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.613 „Par Zemes politikas pamatnostādnēm 2008.-2014.gadam”) 13.nodaļas 3.punktam līdz 2009.gada decembrim jāizstrādā koncepcija. Tieslietu ministrija par šā jautājuma iekļaušanu minētājā likumprojektā ir vienojusies ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

Paredzams, ka likumprojekts pilnībā atrisinās 2.punktā minētās problēmas.

Papildus minētajam likumprojektā ir iekļautas normas, kas paredz zemes, uz kuru nav pieteikušās valsts vai pašvaldību institūcijas un kas nav nodota zemes reformas pabeigšanai lauku apvidos un līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā pilsētās, un zemes, kas nav izmantotas zemes reformas pabeigšanas mērķiem, ieskaitīšanu valsts rezerves zemju fondā, par to izdarot attiecīgu atzīmi kadastra IS.

 4. Cita informācija

 

Likumprojekts jāpieņem steidzami, lai likumprojekta pārejas noteikumos paredzētajos gadījumos nodrošinātu pašvaldībām iespēju pieņemt lēmumus par zemes piekritību vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai, kā arī, lai pašvaldības pēc 2009.gada 30.decembra pieņemtu lēmumus par zemes nodošanu valsts rezerves zemju fondā.

Likumprojekts virzāms vienotā paketē ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””, likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” un likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””.

Likumprojekts jāpieņem vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, jo abos likumos (likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu zemesgrāmatās” un likumā „Par zemes reformas pabeigšanu laiku apvidos”) ir noteikts termiņš pašvaldības lēmuma un Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai par lauku apvidus zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai (2008.gada 30.septembris).

Likumprojekts jāpieņem vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”, lai saskaņotu normas par to, ka pašvaldības lēmumus par zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai pieņem tikai līdz 2009.gada 30.decembrim, bet pēc šī datuma – lēmumu par zemes nodošanu valsts rezerves zemju fondā.

 

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekta pieņemšana sekmēs zemes reformas pabeigšanu, paātrinot un vienkāršojot valsts un pašvaldībām piekritīgo īpašumu tiesisku noteikšanu (ar Ministru kabineta rīkojumu un pašvaldības lēmumu) un veicinās šo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās. Pēc attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu un pašvaldības lēmumu pieņemšanas Kadastra IS būs precīza informācija par visu zemju piederību un piekritību. Tiks optimizēts valsts un pašvaldību īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā process.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Likumprojekta pieņemšana ļaus ietaupīt valsts budžeta līdzekļus:

- atsakoties no prasības pie īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatās iesniegt vēsturisku informāciju (saistībā ar situāciju uz 1940.gada 21.jūliju), jo šobrīd šāda informācija nav vairs nepieciešama;

- piedāvājot iespēju publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objektus ierakstīt zemesgrāmatā, neveicot zemes kadastrālo uzmērīšanu  (tā būs jāveic tikai, īpašumu atsavinot).

 

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 

 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 

 2009

2010

2011

2012

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

 3. Finansiālā ietekme: 

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins

Izmaiņas ieņēmumos no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem 2009. – 2011.gadam

 Nav attiecināms  

 

 

 6. Cita informācija 

 

Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem skatīt likumprojektā „Grozījumi „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””.

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Jāizdara grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, lai, saskaņoti ar likumprojektu, pagarinātu termiņu Ministru kabineta  rīkojuma vai pašvaldības lēmuma par lauku apvidu zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai pieņemšanu un iesniegšanu VZD līdz 2009.gada 30.decembrim. Likumprojekts  „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” ir izstrādāts un tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā vienotā valsts budžeta likumprojektu paketē.

Jāizdara grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, lai saskaņotu normas par to, ka pašvaldības lēmumus par zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai pieņem tikai līdz 2009.gada 30.decembrim, bet pēc šī datuma – lēmumus par zemes nodošanu valsts rezerves zemju fondā. Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” ir izstrādāts un tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā vienotā valsts budžeta likumprojektu paketē.

Minētie likumprojekti jāpieņem vienlaicīgi.

 2. Cita informācija

Nosakot jaunu Ministru kabineta rīkojuma un pašvaldības lēmuma pieņemšanas termiņu, būs iespēja izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, vienkāršojot prasības Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai un sniedzot termina „neapbūvēta zeme” skaidrojumu, kas novērsīs problēmas pašvaldību lēmumu pieņemšanā. Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde tiks uzsākta pēc likumprojekta atbalstīšanas Ministru kabinetā.

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts. – Nav attiecināms.

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Ir notikušas konsultācijas ar Latvijas pašvaldību savienības pārstāvjiem.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji:

- atbalsta likumprojekta virzību;

- neatbalsta jautājumu par rezerves zemes fonda izveidi, uzskatot, ka zemes, kas nav izmantotas zemes reformas pabeigšanai, ir jānodod pašvaldībām;

- uzskata, ka no likuma pārejas noteikumiem ir jāizslēdz 3-6.punkts.  

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Likumprojekts ir saskaņots ar Satiksmes ministrijas (valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” un valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”) speciālistiem, kā arī ir notikušas konsultācijas ar zemesgrāmatu tiesnešiem. Izteiktie ieteikumi ir ņemti vērā.

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek veidotas un institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un tiesību aktu portālā

www.likumi.lv

. Informācija tiks ievietota arī Valsts zemes dienesta mājas lapā internetā.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Zemes reformas laikā strīdus par zemesgrāmatā neierakstītas valsts vai pašvaldības zemes piekritību izšķir Centrālā zemes komisija vai tiesa. Centrālās zemes komisijas lēmumu viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Strīdu par zemesgrāmatā neierakstītas valsts vai pašvaldības zemes piederību vai piekritību Centrālajai zemes komisijai var pieteikt izskatīšanai līdz 2009.gada 30.decembrim.

 

 

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                       M.Segliņš

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                M.Lazdovskis

 

 

 

 

 

22.05.2009. 15:40

2763

M.Augstmane

67162607; Marite.Augstmane@tm.gov.lv


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

68

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

     TA-1745

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                             V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Tiesību aktu redakcijas

departamenta vadītāja                                                 D.Vaivare